ΟΙ ΒΛΑΧΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ. Η ΙΤΑΛΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΒΛΑΧΙΚΗΣ ΕΘΝΟΤΗΤΟΣ

.

Βοσκοί στην κορυφή του Παρνασσού, 1903

.

Οἱ Βλᾶχοι εἰδικότερα.

Ἡ Ἰταλία δημιουργὸς Βλαχικῆς ἐθνότητος ἀγνοουμένης προηγουμένως.

.

Ἡ Ρουμανικὴ προπαγάνδα καὶ ἡ ἐλληνικὴ πολιτική.

.

Ἀπόσπασμα ἔκθεσης ποὺ συνετάγη στὰ Γιάννενα, ἀπὸ τὸν ἀρχηγὸ τῆς Ρουμανικῆς προπαγάνδας στὰ Γιάννενα LECANDA,  καὶ ὑπεβλήθη στὸν Ρουμάνο ὑπουργὸ ΗΑΡΕΤ ὑπὸ ἡμερομηνία, 29-7-1904 .

«Ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι πρόσκεινται σήμερον πρὸς τὴν Ρουμανικὴν ἱδέαν καὶ πρὸς τοὺς ὁποίους ἀποδίδομεν φιλορουμανικὰ αἰσθήματα, ( γράφει ἀνάμεσα σ’ ἄλλα) , δὲν διάκεινται οὔτως τὴ ἀληθεία ἐκ πραγματικῶν πεποιθήσεων, ἀλλὰ μόνον ἐξ ὑλικῶν συμφερόντων.
.
 Ἡ ἰδικὴ μας ἐθνικὴ ὑπόθεσις—Ρουμανικὴ— ἀπετέλεσε μίαν ἐπιχείρησιν πρὸς προσπορισμὸν χρημάτων, τόσον ἀρχῆθεν ὅσον καὶ κατὰ τὸ παρὸν. Ἱδοῦ διατὶ τὰ σχολεῖα μας στεροῦνται μαθητῶν εἰς τὰ χωρία, εἰς τὰ ὁποῖα οἱ πληθυσμοὶ εἶναι ἀπολύτως Κουτσόβλαχοι, ἐνῶ τὰ ἑλληνικὰ εἶναι ὑπερπλήρη μαθητῶν».
Ὅ,τι δηλαδὴ συνέβη μὲ τοὺς ἀλβανοφώνους ἐπανελήφθη καὶ στοὺς βλαχοφώνους τοὺς ὁποίους ἡ ξενικὴ προπαγάνδα ἐνόμισε ὅτι μπορεῖ νὰ ἐκμεταλλευθῆ λόγω τὴς ἐλλείψεως ἐθνικῆς γραφῆς, θεωροῦντες τους ὡς ἐτεροφώτους τῶν Ἑλλήνων.
..
Ἐπὶ τοῦ προκειμένου φαίνεται νὰ ὑπῆρξε Ρουμανοϊταλικὴ συνεργασία, γιατὶ χρονολογικῶς συμπίπτει μὲ τὰ τότε ἀνθελληνικὰ γεγονότα τῆς Ρουμανίας. Κατόπιν αὐτοῦ ἱδρύθη τὸ Ρουμανικὸ Γυμνάσιο στὰ Γιάννενα ποὺ πάντοτε φυτοζωοῦσε καὶ τὸ Ἀνώτερο Ρουμανικὸ Παρθεναγωγεῖο  ποὺ ἐπὶ 20 ὁλόκληρα χρόνια διηύθυνε ἡ καθολικὴ Πολωνὶς,  Ναθαλία Βαρεσλάβσκα….
 .
.
Διαβᾶστε τὴν συνέχεια τοῦ ἄρθρου στὸwww.e-istoria.com 
.

Αφήστε μια απάντηση