ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ai-Khanoum, 2nd century BC..

Τὰ μεγάλα ἔργα  στὴν ἐκστρατεία τοῦ  Μεγάλου Ἀλεξάνδρου

 ,

……….Ὄπως ὁ σύγχρονος Ἑλληνικὸς Στρατὸς εἶχε παλαιότερα τὴν Μ.Ο.Μ.Α., ποὺ κατασκεύασε τὴν βασικὴ ὑποδομὴ τῆς χώρας μας, ἔτσι καὶ ὁ στρατὸς τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, δημιούργησε κατασκευὲς ποὺ ἐκείνη τὴν ἐποχὴ ἦταν μνημεῖα εἰρήνης  καὶ οἰκονομικῆς ἀναπτύξεως.

……….Ἡ  ἐκστρατεία ἦταν μία πολεμικὴ ἐπιχείρηση, παρ’ ὅλ’ αὐτὰ τὸ εἰρηνευτικὸ ἔργο ἦταν μεγαλύτερο καὶ οἱ δομὲς του ἔφεραν καθοριστικές ἀλλαγὲς στὴν παγκόσμια οἰκονομία τῆς τότε ἐποχῆς, διαμορφώνοντας τὸ πλανητικὸ κράτος ποὺ σήμερα κάποιοι προσπαθοῦν νὰ μιμηθοῦν. Μέσα σὲ δώδεκα χρόνια καὶ διανύοντας 18.000 χιλιόμετρα, 150.000 ἄτομα δημιούργησαν ἕναν ἄθλο.

……….Ὅταν ὁ στρατὸς περνοῦσε καὶ οἱ μάχες τελείωναν, ἀντὶ γιὰ ἐκτεταμένες σφαγὲς καὶ λεηλασίες, μία ὁμάδα Ἑλλήνων «εἰσέβαλε» στὶς κατακτημένες περιοχὲς γιὰ νὰ ἀναπτύξῃ καὶ νὰ ἀναδιαμορφώσῃ τὴν περιφέρεια, προετοιμάζοντας τοὺς λαοὺς τῶν περιοχῶν γιὰ μία νέα καθημερινότητα. Ἡ ὁμάδα αὐτὴ εἶχε ἀρχιτέκτονες, μηχανικοὺς, πολεοδόμους, οἰκονομολόγους, τεχνῖτες κ.λπ.

……….Ἡ προσφορά τους ἔχει διασωθεῖ μέσα ἀπὸ τὸ ἔργο τους σὲ πολλοὺς τομεῖς. Πόσες πόλεις ἵδρυσε, ἀνέπτυξε, ἀναμόρφωσε ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος ἐκείνη τὴν ἐποχὴ δὲν εἶναι γνωστό, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μὴν μποροῦμε νὰ συνθέσουμε ἕνα σχέδιο κόστους αὐτῆς τῆς δραστηριότητας. Αὐτὸ ὅμως ποὺ εἶναι γνωστὸ εἶναι ὅτι ἵδρυσε περισσότερες ἀπὸ 150 πόλεις οἱ περισσότερες ἀπὸ τὶς ὁποῖες πήραν τὸ ὄνομα Ἀλεξάνδρεια.


Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό: www.e-istoria.com 
*** ** ***

Αφήστε μια απάντηση