Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ

.

ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ.

Φάνης Μαλκίδης

 Γενικὲς παρατηρήσεις γιὰ τὴν ἐξέλιξη τῶν ἑλληνοαλβανικῶν σχέσεων καὶ τὴν ἑλληνική μειονότητα

……….,Ἡ περίοδος τοῦ Ψυχροῦ Πολέμου ἀποτελεῖ σημαντικὴ χρονικὴ φάση στὶς σχέσεις μεταξὺ τῶν κρατῶν καὶ συνασπισμῶν κρατῶν καὶ ἰδιαίτερα στὴ Χερσόνησο τοῦ Αἴμου.

……….Οἱ ἑλληνοαλβανικές σχέσεις, παγιωμένες στὸ σύνολό τους καθ΄ ὅλη τὴ διάρκεια τοῦ Ψυχροῦ Πολέμου, γνώρισαν κατὰ διαστήματα σημαντικὲς διακυμάνσεις μὲ κύριο ἄξονα ἀναφορᾶς τὴ διαβίωση τῆς ἑλληνικῆς κοινότητας καὶ τὸ ζήτημα τῆς Βορείου Ἠπείρου, τὸ κυρίαρχο θέμα μὲ τὶς πολλὲς συνιστῶσες. Τὸ Βορειοηπειρωτικὸ ζήτημα κίνησε τὶς διαδικασίες κίνησης ἤ στασιμότητας στὶς ἑλληνοαλβανικές σχέσεις, ζήτημα ποὺ παρότι ἀναδείχθηκε τυπικὰ μὲ τὴν ἴδρυση τοῦ ἀλβανικοῦ κράτους καὶ τυπικὰ ἔκλεισε μὲ τὴν ἑνσωμάτωση τῆς κατοικούμενης στὴν πλειοψηφία ἀπό ἑλληνικούς πληθυσμοὺς περιοχῆς στὴν Ἀλβανία, ἑντοὐτοις ἦταν αὐτό ποὺ δημιούργησε οὐσιαστικά τὶς συνθῆκες γιὰ τὴν περαιτέρω πορεία τῶν διμερῶν σχέσεων.

……….Ἡ ἑλληνοαλβανική διαμάχη γιὰ τὸ ζήτημα τῆς Βορείου Ἠπείρου τὸ ὁποῖο μετὰ ἀπό μία σειρὰ ἀπό ζυμώσεις κατοχυρώθηκε στὸ νεοσύστατο ἀλβανικό κράτος κίνησε τὶς πολιτικὲς διεργασίες στὴ ψυχροπολεμικὴ περίοδο. Μέσα στὸ Βορειοηπειρωτικὸ ζήτημα ἑνσωματώνονται διάφορα θέματα. Ἕνα ἀπό αὐτά εἶναι οἱ Ἕλληνες ποὺ ζοῦσαν στὴν Ἀλβανία, ποὺ καὶ αὐτό ἔχει τὰ δικὰ του ὑποσύνολα.

……….Πόσοι εἶναι οἱ Ἕλληνες, ποιοὶ εἶναι, ποῦ εἶναι, ἐάν ἀσκοῦν ἐλεύθερα τὰ θρησκευτικὰ τους καθήκοντα, τὰ ἐκπαιδευτικά, κ.ά.

……….Μία ἰδιαίτερη συνιστῶσα στὶς ἑλληνοαλβανικές σχέσεις στὴν περίοδο τοῦ Ψυχροῦ Πολέμου ἀποτελεῖ ἡ ἄρση τῆς ἐμπόλεμης κατάστασης ἡ ὁποῖα ἔγινε μονομερῶς ἀπό τὴν Ἑλλάδα πυροδοτώντας ἀντιδράσεις στὸ ἐσωτερικό της.

……….Φυσικὰ θὰ πρέπει νὰ ἀναφερθῇ ἡ πολὺ ἐνδιαφέρουσα παράμετρος ποὺ σχετίζεται μὲ τὴν ἐπανέναρξη τῶν διπλωματικῶν σχέσεων μεταξὺ Ἑλλάδος καὶ Ἀλβανίας τὸ 1971.

……….Ἀκόμη, ἡ ἀνακήρυξη τῆς Ἀλβανίας ὡς Λαϊκῆς Δημοκρατίας καὶ ἡ πολιτικὴ σύνδεσής της κατὰ σειρὰ μὲ Γιουγκοσλαβία, ΕΣΣΔ, Κίνα, ἡ πολιτικὴ ἀπομόνωσης ποὺ ἀκολούθησε μετὰ τὸ 1978, συνετέλεσε στὸ γεγονὸς οἱ ἑλληνοαλβανικές σχέσεις νὰ ἐπηρεαστοῦν ἀπό ἐξωγενεῖς παράγοντες ποὺ δὲ σχετιζόταν  ἀμιγῶς μὲ τὸ Βορειοηπειρωτικὸ.

……….Οἱ Ἕλληνες τῆς Ἀλβανίας ἀποτέλεσαν τὸ κεντρικὸ ἴσως ζήτημα γύρω ἀπό τὸ ὁποῖο περιστράφηκαν οἱ ἑλληνο-αλβανικές σχέσεις κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ Ψυχροῦ Πολέμου. Οἱ Ἕλληνες συνιστοῦν τὴ μεγαλύτερη μειονοτικὴ ὁμάδα στὴν Ἀλβανία καὶ συνδέονται μὲ μία σειρὰ ἀπό προσπάθειες, εἴτε γιὰ τὴν ἕνωση τῆς Βορείου Ἠπείρου μἐ τὴν Ἑλλάδα εἴτε γιὰ αὐτοδιάθεσή τους στὰ πλαίσια τοῦ ἀλβανικοῦ κράτους –πολὺ σημαντικὴ περίοδος ἀποτελεῖ αὐτή τοῦ δευτέρου παγκοσμίου πολέμου- ἀλλά κυρίως γιὰ τὴν προάσπιση καὶ τὸ σεβασμὸ τῶν ἀνθρώπινων καὶ κοινωνικῶν δικαιωμάτων τους ἀπό τὶς ἀρχές τοῦ 20ου αἰῶνος ὅταν ἰδρύθηκε τὸ ἀλβανικό ἐθνικό κράτος.


Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό: www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση