ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΠΟ ΘΑΛΑΣΣΗΣ- ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1453

,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ 1204

 

Προετοιμασίες γιὰ τὴν πολιορκία τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀπό θαλάσσης

,

……….(…)  Στὴ διάρκεια τῶν τελευταίων μηνῶν τοῦ 1452, ὁ σουλτάνος μελετοῦσε τὰ σχέδιά του. Κανεὶς, οὔτε μεταξὺ τῶν ὑπουργῶν του, δὲν ἤξερε ἀκριβῶς τὶς προθέσεις του. Θὰ ἦταν ἄραγε ἰκανοποιημένος τώρα ποὺ τὸ φρούριό του στὸ Ρούμελι Χισᾶρ τοῦ ἐξασφάλιζε τὸν ἔλεγχο τοῦ Βοσπόρου καὶ θὰ τοῦ ἐπέτρεπε νὰ ἀποκλείσῃ τὴν Κωνσταντινούπολη τόσο ὁλοκληρωτικά, ὥστε ἐν καιρῷ νὰ ἀναγκασθῇ νὰ παραδοθῇ;

……….Ἔβαλε νὰ τοῦ καταστρώσουν σχέδια γιὰ ἕνα ὑπέροχο νέο παλάτι στὴν Ἀδριανούπολη, σὲ ἕνα νησὶ στὸν ποταμὸ Ἔβρο. Μήπως αὐτό σήμαινε ὅτι πρὸς τὸ παρὸν δὲν ἔκανε σκέψεις νὰ μεταφέρῃ τὴν κυβέρνησή του στὴν ἀρχαία αὐτοκρατορική πρωτεύουσα;…

……….(…) Οἱ πόλεις τῶν παραλίων τοῦ Εὐξείνου Πόντου, ἡ Μεσημβρία, ἡ Αγχίαλος καὶ ἡ Βιζύη, παραδόθηκαν ἀμέσως κι ἔτσι ἀπέφυγαν τὴν λεηλασία. Μερικὲς ὅμως πόλεις στὰ παράλια τῆς Προποντίδας, ὅπως ἡ Σηλυβρία καὶ ἡ Πέρινθος, προσπάθησαν νὰ ἀντισταθοὺν. Καταλήφθηκαν ἐξ ἐφόδου, λεηλατήθηκαν καὶ οἱ ὀχυρώσεις τους κατεδαφίστηκαν. Ἤδη τὸν προηγούμενο Ὀκτώβριο ὁ Τουραχᾶν μπέης καὶ οἱ γιοὶ του εἶχαν στρατοπεδεύσει στὸν Ἰσθμό τῆς Κορίνθου γιὰ νὰ κάνουν ἐπιδρομές στὴν Πελοπόννησο καὶ μ’ αὐτό τὸν τρόπο νὰ ἀπασχολοῦν τοὺς ἀδελφούς τοῦ αὐτοκράτορα ὥστε νὰ μὴν μπορέσουν ποτὲ νὰ τοῦ στείλουν βοήθεια.

,
……….Στὸ λόγο του πρὸς τὸ συμβούλιο ὁ σουλτάνος εἶχε τονίσει μὲ ἔμφαση ὅτι τώρα εἶχε τὴν κυριαρχία στὴν θάλασσα. Οἱ προηγούμενες ἀπόπειρες ἐναντίον τῆς πόλης εἶχαν γίνει μόνο ἀπό τὴν ξηρὰ. Οἱ Βυζαντινοὶ εἶχαν πάντα τὴν δυνατότητα νὰ ἀνεφοδιάζονται ἀπό τὴν θάλασσα καὶ μέχρι πρόσφατα, οἱ τοῦρκοι ἦταν ὑποχρεωμένοι νὰ μισθώνουν χριστιανικὰ πλοῖα γιὰ τὴν μεταφορὰ τῶν στρατῶν τους μεταξὺ τῆς Εὐρώπης καὶ τῆς Ἀσίας. Ὁ Μωάμεθ ἦταν ἀποφασισμένος αὐτό νὰ τὸ ἀλλάξῃ.

.
……….Στὴ διάρκεια τοῦ Μαρτίου τοῦ 1453, πλοῖα κάθε εἶδους ἄρχισαν νὰ συγκεντρώνονται στὴν Καλλίπολη….

……….(…) Περὶ τὰ τέλη Μαρτίου, αὐτή ἡ ἀρμάδα ἀνέβηκε τὰ Δαρδανέλλια πρὸς τὴν Προποντίδα, πρὸς κατάπληξη τῶν Χριστιανῶν, Ἑλλήνων καὶ Ἰταλών. Μέχρι ἐκείνη τὴν στιγμὴ δὲν εἶχαν συνειδητοποιήσει τὴν ἱσχύ τῶν ναυτικῶν δυνάμεων τοῦ σουλτάνου….

Ὁλόκληρο τὸ ἄρθρο στό : www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση