ΑΡΚΑΔΙΟΣ (377 – 408 μ.Χ)

,

,

Αὐτοκράτωρ Ἀρκάδιος

.

……….Μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Αὐτοκράτορα Θεοδόσιου Φλάβιου Αὔγουστου, ἀνακηρύσσεται Αὐτοκράτορας τοῦ Ἀνατολικοῦ τμήματος ὁ γυιὸς του Ἀρκάδιος·  θὰ παραμείνη στὸν θρόνο μέχρι τὴν 1η Μαΐου τοῦ 408.

……….«Ἐπί τοῦ Ἀρκαδίου τοῦ ἀνελθόντος εἰς τὸν θρόνον κατὰ τὸ 18 ἔτος τῆς ἡλικίας αὐτοῦ, ἔνεκα τῆς ἀπειρίας τοῦ νεαροῦ βασιλέως καὶ τῆς ἀνικανότητος καὶ τῆς φαυλότητος τῶν συμβούλων αὐτοῦ, πολλαὶ ἐπῆλθαν συμφοραὶ εἰς τὸ κράτος τὸ ἀνατολικόν.

……….Μόλις ἀπέθανεν ἐν Κωνσταντινουπόλει τῷ 395 μ.Χ. ὁ Θεοδόσιος Α’ ἤ Μέγας, ὅστις διὰ τῆς δυνάμεως καὶ ἐνεργείας καὶ τῆς φρονήσεως αὐτοῦ εἶχεν εἰρηνεύσει τοὺς Βησιγότθους, ἐπανέστησαν οὖτοι κατὰ τῆς Κυβερνήσεως τοῦ Ἀρκαδίου καὶ καταστήσαντες ἀρχηγόν αὐτῶν τὸν βάρβαρον, ἀλλά γενναῖον καὶ ἡρωικόν Ἀλάριχον, εἰσήλασαν ὁρμητικῶς εἰς τὰς ἐντεῦθεν τοῦ Αἴμου ἐπαρχίας τοῦ κράτους (396). Καὶ ἀφοῦ ἐν Θρᾲκῃ προήλασαν μέχρι τῶν τειχῶν αὐτῶν τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἐστράφησαν εἴτα πρὸς νότον ἀρπάζοντες καὶ λεηλατοῦντες πᾶσαν τὴν χώραν καὶ προϋχώρησαν μέχρι τῆς Πελοποννήσου. Αἱ Θερμοπύλαι ἔνεκα προδοσίας κατελείφθησαν ἀνυπεράσπιστοι, οἱ δὲ Βησιγότθοι καὶ ὁ Ἀλάριχος κατέλαβον καὶ τὰς Ἀθήνας καὶ ἐλεηλάτησαν αὐτάς».

……….Τὸ βασικότερο πρόβλημα κατὰ τὴν θητεία τοῦ Ἀρκάδιου, ἦταν τὰ Γερμανικὰ φύλα, ποὺ ἦταν ὀπαδοὶ τοῦ Ἀρειανισμοῦ.  Ὅταν ὁ Ἀρκάδιος ἀνῆλθε στὸν θρόνο, τὸ Γοτθικὸ «κόμμα» ἀσκοῦσε τὴν μεγαλύτερη ἐπιρροή, μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Γάϊνα ἐπιφανὴ στρατηγὸ τοῦ αὐτοκρατορικοῦ στρατοῦ. Ὁ Συνέσιος, νεοπλατωνικὸς φιλόσοφος ἀπό τὴν Κυρήνη, ὁ ὁποῖος ἀσπάστηκε τὸν Χριστιανισμό, κατὰ τὴν διάρκεια τῶν τριῶν ἐτῶν ποὺ ἔμεινε στὴν Κωνσταντινούπολη, ἀντελήφθη τὸ πρόβλημα τῆς Γερμανικῆς ἀπειλῆς καὶ συνέταξε μία ἐπιστολή, ἡ ὁποία μπορεῖ νὰ χαρακτηριστῇ ὡς «ἀντιγοτθικό μανιφέστο».


  • Πηγή: Ἐγχειρίδιον Βυζαντινῆς Ἱστορίας, Π.Καρολίδου

Αφήστε μια απάντηση