ΤΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

 

7-8-1821 ΝΕΟΚΑΣΤΡΟ 3,

ΤΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΑ  (7/8/1821)

,

……….Μετὰ ἀπὸ πολύμηνη πολιορκία τοῦ Νεοκάστρου ἀπό τοὺς Ἕλληνες ὑπό τὴν ἀρχηγία τοῦ ἐπισκόπου Μεθώνης, Γρηγορίου, ἡ ἀπελπισία ποὺ ἔφερε ἡ πείνα καὶ ἡ δίψα στοὺς πολιορκούμενους, τοὺς ἀνάγκασε νὰ προχωρήσουν σὲ διαπραγματεύσεις παραδόσεως. Ὁ ἐπίσκοπος Μεθώνης καὶ οἱ ἄλλοι ὁπλαρχηγοί, τοὺς ὑποσχέθηκαν γιὰ τὴν ἀσφάλειά τους, τὴν ζωὴ καὶ τὴν τιμὴ τους, οἱ τοῦρκοι ὅμως δίσταζαν, παρ’ ὅλη τὴν ἀπελπιστικὴ τους κατάσταση, ἐλπίζοντας ὅτι μὲ τὴν καθυστέρηση θὰ κέρδιζαν χρόνο καὶ θὰ ἔφτανε βοήθεια ἀπὸ τὴν γειτονικὴ Μεθώνη. Ζητοῦσαν λοιπὸν γιὰ τὶς διαπραγματεύσεις πρόσωπο ἀνώτερο· ἔτσι ὁ Ὑψηλάντης, διώρησε πληρεξούσιό του γιὰ τὶς διαπραγματεύσεις τὸν Γεώργιο Τυπάλδο καὶ τὸν ἐφοδίασε μὲ ὁδηγίες.

……….Κατά τῆς ἐντολῆς πληρεξουσιώτητας στὸ πρόσωπο τοῦ Τυπάλδου, ὑποκινήθηκε «πᾶς λίθος» ἀπό τὴν Πελοποννησιακὴ Γερουσία. Καὶ ὅλα αὐτά κάτω ἀπό τὸ ἐπεῖγον τῆς παραδόσεως, διότι τὴν ἐπομένη (8/8), οἱ τοῦρκοι τῆς Μεθώνης ἐξεστράτευσαν ἐναντίον τῶν πολιορκητῶν, μὲ σκοπὸ νὰ ἀνατρέψουν τὰ πάντα, καὶ στὶς 29 Αὐγούστου ἔφτασε καὶ τούρκικος στόλος ποὺ τροφοδότησε τὰ κάστρα τῆς Μεθώνης καὶ Κορώνης.

……….Μὴ δεχόμενοι λοιπὸν οἱ πολιορκητὲς τὸν Τυπάλδο ὡς πληρεξούσιο, προχώρησαν σὲ ἕναν προ φο ρι κὸ  συμβιβασμό, μὲ τὸν ὁποῖο ὥφειλαν νὰ προμηθεύσουν τὰ ἀναγκαῖα πλοῖα στοὺς τούρκους γιὰ νὰ τοὺς μεταφέρουν στὴν Τύνιδα καὶ στὴν Αἴγυπτο.

……….Τότε παρακάλεσαν τὸν Τυπάλδο [τὸν ὁποῖο εἶχαν ἀπορρίψει γιὰ τὶς διαπραγματεύσεις], νὰ ἀναλάβῃ τὴν προμήθεια τῶν πλοίων. Μόλις αὐτός ἀναχώρησε, ὑπογράφηκε στὶς 7 αὐγούστου, μο νο με- ρῶς, ἀπό τοὺς Ἕλληνες, ἡ πράξη παραδόσεως. Μετὰ τὴν ἀναχώρηση τοῦ Τυπάλδου, ὁ Ὑψηλάντης, γιὰ τὴν Πατρίδα καὶ τὴν τάξη, δέχθηκε νὰ διορίσῃ τοὺς Ἰωάννη Οἰκονομίδη, καὶ Παναγιώτη Τρουπάκη, ἀναθέτοντάς τους τὴν ἀσφάλεια τοῦ φρουρίου καὶ τὴν διατήρηση τῆς ἠσυχίας.

……….Ὁ συμβιβασμὸς ποὺ ὑπογράφηκε μόνο ἀπό τοὺς Ἕλληνες εἶναι ὁ παρακάτω:

……….«1821 αὐγούστου 7 Νεόκαστρον. Φανερόνομεν οἱ κάτωθεν ὑπογεγραμμένοι ἀρχιστράτηγοι, οἱ καπετάνοι ξηρᾶς καὶ θαλάσσης, ὅτι ἀπό τὰς 25 μαρτίου τοῦ παρόντος χρόνου κατὰ τὴν ὑψηλὴν προσταγὴν ἤλθαμεν μὲ τὰ στρατεύματά μας τῆς ξηρᾶς, καθὼς καὶ διὰ θαλάσσης μὲ τὰ καράβιά μας, καὶ ἐπολιορκήσαμεν τὸ κάστρον λεγόμενον Νεόκαστρον· καί, ἀφ’ οὗ διάφοραις φοραῖς ἐπολεμήσαμεν μὲ τοὺς πολιορκουμένους τούρκους μὲ κανόνια, μπόμπαις καὶ μὲ ντουφέκια, τοὺς ἐκαταστήσαμεν μουασερὲ σφικτά, καὶ τοὺς ἐβαστήξαμεν ἔως τὴν σήμερον αὐγούστου 7 ἀποκλεισμένους ξηρᾶς καὶ θαλάσσης, χωρὶς νὰ ἠμπορέσουν οὔτε νὰ ἐμβοῦν, οὔτε νὰ εὐγοῦν.

……….Ἐτοῦτον τὸν τρόπον τοὺς ἠφέραμεν εἰς τέτοιον περεσέ, ὁποῦ ἔφαγαν τὰ ἄλογά τους καὶ κάθε ἄλλον εἶδος ζώων, ὁποῦ εὑρέθη μέσα· καὶ μὲ αὐτόν τὸν τρόπον μᾶς ἐπληροφόρησαν ὄχι μόνον οἱ καθ’ ἡμερινός ἐξερχόμενοι τοῦρκοι ἀπό τὸ κάστρον καὶ ἐπαραδίδοντο, ἐκ τῆς πείνης σχεδὸν ἀποθαμένοι, εἰς χεῖρας μας, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τοὺς ἐδικοὺς μας εὑρισκομένους μέσα ὅλα αὐτὰ ἐπληροφορήθημεν.

……….Ἐκ τούτης τῆς ἀνάγκης λοιπὸν καὶ κατὰ τὸ ἀνθρώπινον χρέος, σήμερον ἐσυμφωνήσαμεν μὲ κατὰ μέρος ἀμοιβαῖα γράμματα, καὶ μᾶς ἐπαράδοσαν τὸ κάστρον. Καὶ ἡμεῖς ἀπό τὸ ἄλλο μέρος φιλανθρώπως τοὺς ἐσυμφωνήσαμεν ἐλεύθερον ἀπέρασμα ξηρᾶς καὶ θαλάσσης μὲ ὅλα τους τὰ πράγματα ἐκτός τῶν ἁρμάτων, νὰ τοὺς ὑπάγωμεν ὅθεν ὁ καθεὶς ἠθέλησεν.

……….Διὸ εἰς ἔνδειξιν τοὺς δίδομεν τὸ παρὸν μας ὑπογεγραμμένοι.
ΜΕΘΩΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΤΣΩΡΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΤΖΑΡΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΝΗΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΕΛΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΠΟΤΑΣΗ, ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΝΘΙΜΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ, ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΟΥ(ΜΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ), Γ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΔΡΟΥΤΖΟ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΑΝΕΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΩΤΗΣ, ΓΙΩΡΓΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ.

……….Συγχρόνως ἐφοδίασαν τοὺς τούρκους καὶ μὲ ἄλλο ἔγγραφο ποὺ ἀφοροῦσε τὴν διατροφὴ καὶ ἀσφαλὴ τους μετάβαση. Μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο οἱ τοῦρκοι ἄφηναν μὲν ἐξ ἀνάγκης τὸ φρούριο ἀλλά καμμία παράδοσή του ὑπόγραψαν. Αὐτά ἦταν τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἀντενέργειας κατὰ τοῦ Τυπάλδου, ἡ ἀπάτη καὶ ἡ ἐκ προθέσεως ταχύτητα.

.
Πηγὴ τό:  ΔΟΚΙΜΙΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΠΑΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ τομ. 4ος (Ι. ΦΙΛΗΜΩΝ) ΜΕΡΟΣ Γ’ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ’.

Ἐπιμέλεια κειμένου : Ἑλληνικό Ἡμερολόγιο

Copyright (©) «Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο»

Αφήστε μια απάντηση