Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΟΥ ΜΟΥΡΑΤ Β΄

, ..

Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΟΥ ΜΟΥΡΑΤ Β΄ (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΒΑΡΒΕΡΙΝΙΚΟΝ ΚΩΔΙΚΑ 111 ΤΗΣ ΒΑΤΙΚΑΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ)
,

, Γεωργίου Θ. Ζῶρα Τακτικοῦ καθηγητοῦ τῆς Μεσαιωνικῆς καὶ Νεωτέρας Ἑλληνικῆς Φιλολογίας, Διευθυντοῦ τοῦ Σπουδαστηρίου Βυζαντινῆς καὶ Νεοελληνικῆς Φιλολογίας.

,

……….[ ]Καὶ τὴν ἄλλη μερέα ὁ γαρδενάλες τοῦ βασιλέως τῆς Ἀλαμανίας τοῦ ἰμπεραδόρου, ὁπού ἤτονε ἀπεσταλμένος ἀπό τὸν Πάπα εἰς τὴν Οὑγγαρία λεγᾶτος εἰς τοὺς 1444, τὸν ἐπαρακαλέσανε πολλὰ οἱ Οὕγγαροι μὲ τὰ δάκρυα, ὅτι νὰ σηκωθῇ νὰ πάγῃ μὲ τὰ φουσᾶτα καταπάνω τοῦ τούρκου, ὡς καθὼς ἐδιάβη καὶ ὁ Λουνυάδης καὶ τὸν ἐπολέμησε καὶ ἐνίκησε τοὺς τούρκους.

……….Ὁμοίως τὸν ἐπαρακάλεσε καὶ ὁ Γεώργης ὁ Μποῦγος, ἀφέντης τῆς Ράσιας, ὁπού εἶχε μεγάλη ἔχθρα μὲ τὸν σουλτὰν Μουράτη, ὁπού τοῦ ἔπιασε τὶς δύο υἱοὺς καὶ ἔβγαλε τὰ ὀμμάτια τους, καὶ τοὺς ἐτύφλωσε. Καὶ ἔκαμε πολλὴ διαγουμία καὶ σκλαβιὰ εἰς τὸν τόπον του. Διὰ τοῦτο ἐπαρεκάλειε καὶ τοὺς ἔταζε καὶ περίσσα φλωρία διὰ ἔξοδο τοῦ πολέμου. Τότε ἀπεφασίσανε οἱ Οὕγγαροι καὶ τοῦ ἐτάξανε, ὅτι τὸ καλοκαίρι νὰ εἶναι ἕτοιμοι, νὰ μαζωκτοῦνε νὰ πᾶνε καταπάνω τοῦ σουλτὰν Μουράτη.

……….Καὶ τότε ἐπήρανε καὶ θέλημα καὶ ἀπό τὸν ἰμπεραδόρο τῆς Ἀλαμανίας καὶ ἤρθανε φουσσᾶτα καὶ ἀπό τὴν Λεχία, ἀπό τὴν Φράντζα, καὶ Τουδέσκοι καὶ Ἀλαμάνοι καὶ ἄλλες φυλές. Καὶ οἱ Φραντζέζοι καὶ οἱ Ἀλαμάνοι ἐπήγανε χωρὶς πληρωμή, μόνε διὰ ὄνομα Χριστοῦ καὶ διὰ τὴν πίστι τῶν χριστιανῶν.

Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό: www-e.istoria.com 
***

……….Ἡ προώθηση τῶν ὀθωμανῶν στὴν Οὐγγαρία τὸ 1394, σηματοδότησε τὸν νέο κίνδυνο ποὺ ἀπειλοῦσε τὴν Δύση.

……….Ὁ δρόμος πρὸς τὴν Δύση ἄνοιξε, μετὰ τὴν φονικὴ μάχη ποὺ ἔγινε μπροστὰ στὸ κάστρο τοῦ Πυθίου στὴν Θρᾲκη τὸ 1371, ὅπου οἱ χριστιανικὲς δυνάμεις ἡττήθηκαν ἀπό τοὺς ὀθωμανούς. Ἔτσι ἐπικράτησαν ὁριστικὰ στὰ Βαλκάνια. Γι’ αὐτό καὶ γεννήθηκε ἡ ἰδέα τῆς «Σταυροφορίας», ὅπου στόχος της πλέον δὲν ἦταν ἡ «ἀπελευθέρωσι τῶν Ἁγίων Τόπων», ἀλλά ἡ καταστολὴ τῆς ὀθωμανικῆς ἀπειλῆς.

……….Ἀπό τὸ 1430, ἐντάθηκε ἡ ἐπιθετική πολιτικὴ τῶν ὀθωμανῶν κατὰ τῶν Βυζαντινῶν, τῶν Βενετῶν καὶ τῶν Σέρβων καὶ οἱ Βυζαντινοί εἶχαν προτείνει σχέδιο ἐπιθέσεως στὴν σύνοδο τῆς Φεράρας. Τὴν πρωτοβουλία γιὰ τὴν ὀργάνωσι τῆς Σταυροφορίας εἶχε ὁ πάπας Εὐγένιος Δ΄ καὶ ὁ καρδινάλιος Ἰουλιανός Κεσαρίνι.

……….Τὸ σχέδιο τῶν Χριστιανῶν προέβλεπε τὴν πορεία τοῦ χριστιανικοῦ στρατοῦ ξηρᾶς κατὰ μῆκος τοῦ Δούναβη πρὸς τὴν ἀνατολή καὶ τὴν ὑποστήριξή του ἀπό τὸν ἐνετικὸ στόλο ποὺ στάθμευε στὰ Δαρδανέλια. Ἀπὸ τὸν Νοέμβριο τοῦ 1443 ἔως τὸν Ἰανουάριο τοῦ 1444, οἱ συγκρούσεις τοῦ συνασπισμένου στρατοῦ τῶν Δυτικῶν μὲ τοὺς ὀθωμανοὺς στὴν περιοχὴ τῆς εὐρύτερης Θρᾲκης, εἶχαν ἐπιτυχὴ ἔκβαση.

……….Τὴν Ἄνοιξη πρὸς τὸ καλοκαίρι, ἄρχισαν διαπραγματεύσεις μὲ τοὺς ὀθωμανοὺς τοῦ Μουρὰτ Β΄, ποὺ ὁδήγησαν στὴν σύναψη δεκαετοὺς ἀνακωχῆς στὴν Ἀδρανούπολι στὶς 12 Ἰουνίου τοῦ 1444. Συνθήκη ποὺ δίχασε τοὺς σταυροφόρους. Παρ’ ὅλη τὴν συμφωνία ἀνακωχῆς, οἱ προετοιμασίες γιὰ πολεμικὲς ἐπιχειρήσεις συνεχίστηκαν, καὶ τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1444, δύναμη 16.000 ἀνδρῶν κατευθύνθηκε νότια ἐναντίον τῶν ὀθωμανῶν. Ὁ Μουρὰτ Β΄ παρέμεινε στὴν Ἀδριανούπολι.

……….Στὶς 10 Σεπτεμβρίου 1444, στρατὸς περίπου 16.000 ἀνδρῶν ὑπὸ τὴν ἡγεσία τῶν Λαδίσλαου, Οὐνιάδη καὶ Κεσαρίνι, παρὰ τὴν δεκαετὴ συμφωνία ἀνακωχῆς ποὺ εἶχε συμφωνηθεῖ στὴν Ἀδριανούπολι μεταξὺ τῶν ἑνωμένων χριστιανικῶν δυνάμεων καὶ τοῦ Μουρὰτ Β΄, κατευθύνθηκε νότια καὶ ἀκολουθώντας τὸν Δούναβη, πέρασε ἀπὸ τὸ Βιδίνιο καὶ τὴν Νικόπολι, ὅπου καὶ ἐνισχύθηκε ἀπό στρατιωτικὲς δυνάμεις τοῦ βοεβόδα τῆς Βλαχίας, Βλὰντ Ντρακοῦλ.

……….Ἀκολούθησε σειρὰ ἐπιτυχῶν μαχῶν κατὰ τῶν ὀθωμανῶν, ἔως καὶ τὸν Νοέμβριο τοῦ ἰδίου ἔτους.

***
Πηγή εἰκόνας: https://commons.wikimedia.org/

Αφήστε μια απάντηση