ΤΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΤΕΡΙΑ

 

Ἡ φρεγάτα ” Ἑλλάς ” καὶ τὸ ἀτμόπλοιο “Καρτερία “. Λιθογραφία τοῦ Karl Krazeisen. Ἐθνική Πινακοθήκη, Μουσεῖο Ἀλεξάνδρου Σούτζου, Ἴδρυμα Εὐρυπίδου Κουτλίδη.

,

ΤΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΤΕΡΙΑ
Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ

,

……….Στὰ τέλη τοῦ 1826, ἔφτασαν τὰ πλοῖα ποὺ εἶχαν κατασκευαστεῖ μὲ τὰ χρήματα τοῦ δεύτερου δανείου. Ἡ «Ἑλλάς», ποὺ ναυπηγήθηκε στὴν Ἀμερική, ἦταν πράγματι μεγάλη καὶ λαμπρὴ φρεγάτα, μὲ 64 πυροβόλα, γιὰ τὴν ὁποία ὅμως εἶχαν δαπανηθεῖ, 3.000.000 φράγκα. Ὁ λόρδος Κόχραν ποὺ ἀνέλαβε λίγο ἀργότερα τὴν ἀρχηγία ὁλόκληρου τοῦ ἑλληνικοῦ στόλου, ἦταν διάσημος γιὰ τὰ κατορθώματά του. Ἦταν μάλιστα τόση ἡ πίστη τῆς Ἑλλάδος σὲ αὐτόν, ὥστε ὁ Μιαούλης παραιτήθηκε μὲ μετριοφροσύνη ἀπὸ τὸ ἀξίωμα τοῦ ναυάρχου καὶ ἔγινε ἁπλὸς πλοίαρχος, γιὰ νὰ ὑπηρετήσῃ τὸν ἄνθρωπο στὸν ὁποῖο εἶχαν ἐναποθέσει τὶς ἐλπίδες γιὰ τὴν σωτηρία.

……….Ὁ ἄνθρωπος αὐτός, ἄν καὶ ἦταν ἀρχηγὸς τέτοιας φρεγάτας, στὴν πραγματικότητα δὲν πρόσφερε τίποτα στὸν Ἀγῶνα μας, ποὺ νὰ μπορῇ νὰ συγκριθῇ μὲ τὰ προηγούμενα κατορθώματα ποὺ εἶχαν πετύχει οἱ πάρωνες τῆς Ὕδρας, τῶν Σπετσῶν καὶ τῶν Ψαρῶν. Καὶ δὲν εἶχε μόνο τὴν φρεγάτα. Εἶχε καὶ τὴν «Καρτερία», ἀτμοκίνητο πλοῖο ποὺ ἀπεῖχε, βέβαια, πολὺ ἀπό τὰ σημερινὰ ἐλικοκίνητα καὶ θωρηκτά, ἀλλὰ ὡς πρῶτο δεῖγμα ἀτμοκίνητου πολεμικοῦ εἶναι γιὰ πολλοὺς λόγους ἀξιομνημόνευτο.

……….Ἡ «Καρτερία», κατασκευάστηκε στὴν Ἀγγλία, εἶχε μηχανὴ 48 ἵππων καὶ ἡ ταχύτητά της μόλις ἔφτανε τὰ 5 ἤ 6 μίλια τὴν ὥρα. Ὁ ἐλάχιστος ἀντίθετος ἄνεμος μείωνε τὴν ταχύτητά της στὸ μισὸ περίπου, ἐνῶ μὲ φουρτουνιασμένη θάλασσα ἡ ταχύτητα μηδενιζόταν.

……….Εἶναι ὅμως τόσο μεγάλο τὸ πλεονέκτημα τοῦ νὰ ταξιδεύῃ ἕνα πλοῖο ἀκόμα καὶ μὲ ἄπνοια καὶ μὲ ἀντίθετο ἄνεμο, ὥστε ἔπρεπε ὅλοι νὰ μαντεύουν τὴν ἀλλαγὴ ποὺ θὰ ἐπέφερε στοὺς ναυτικοὺς ἀγῶνες ἡ τελειοποίηση ἐκείνου τοῦ πρώτου δείγματος.

……….Ἡ «Καρτερία» ἦταν ἐξοπλισμένη μὲ ὀκτὼ πυροβόλα τῶν 68, ποὺ εἶχαν κατασκευαστεῖ στὴν Ἀγγλία, σύμφωνα μὲ τὸ σύστημα ποὺ εἶχε ἐπινοήσει ὁ Γάλλος συνταγματάρχης Παιξᾶνς. Ἔτσι, μποροῦσε νὰ ρίχνῃ κατὰ βούληση στρογγυλὲς σφαῖρες «ψυχρὲς ἤ πυρακτωμένες», ρήκτες βάρους 45 λίτρων καὶ κερματοθῆκες ποὺ περιεῖχαν μέχρι καὶ 500 σφαῖρες.

……….Τὸ μεγαλύτερο ὅμως πλεονέκτημά της, ἦταν ὅτι τὴν κυβερνοῦσε ὁ Ἄγγλος φιλέλληνας Ἄστιγξ, γιὰ τὸν ὁποῖο ὅλοι, ἀκόμα καὶ οἱ Γάλλοι ἀξιωματικοί, μιλοῦσαν μὲ βαθύτατη ἐκτίμηση.

……….Ὡστόσο, ἄν καὶ ὁ Ἄστιγξ πρόσφερε στὴν Ἑλλάδα πολὺ πιὸ σημαντικὲς ὑπηρεσίες ἀπὸ ὅ,τι ὁ Κόχραν, δὲν κατόρθωσε, ὅσο μεγάλη καὶ ἄν ἦταν ἡ ἀξία του, νὰ ἀνάψῃ πυρκαγιὲς ὅμοιες μὲ τὰ κατορθώματα τῶν Ἑλλήνων ναυτικῶν καὶ μπουρλοτιέριδων στὴν Χίο, Τένεδο, Σάμο, Γέροντα, Καφηρέα καὶ Μεθώνη.

.
Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΣΤΟΝ ΟΡΜΟ ΑΓΚΑΛΗ ΤΗΣ ΣΚΑΛΑΣ ΣΑΛΩΝΩΝ

17 Σεπτεμβρίου 1827

.
……….Tὸ ἀτμόπλοιο «Kαρτερία» καὶ ἀκόμη τέσσερα πλοῖα ὑπὸ τὸν Ἄστιγκα κατέστρεψαν τρία τουρκικὰ πλοῖα καὶ αἰχμαλώτισαν ἄλλα τρία. Ἀπὸ τὶς 9 Σεπτεμβρίου ὁ καπετὰν Θωμᾶς, κυβερνήτης τοῦ πάρωνα “Σωτῆρ” εἶχε κατορθώσει νὰ περάσῃ τὸ στενὸ Ρίου- Ἀντιρίου καὶ νὰ εἰσέλθῃ στὸν Κοριθνιακὸ κόλπο· τὸ παράδειγμά του, ἀκολούθησε δύο μέρες μετὰ ὁ Ἄστιγξ, ὁ ὁποῖος ὅταν ἀντίκρυσε τὸν τούρκικο στόλο στὸν ὅρμο Ἀγκάλη τῆς Σκάλας Σαλώνων, ζήτησε ἐνισχύσεις ἀπό τὸν καπετὰν Θωμᾶ.

……….Μία ἀπόπειρα ἐπιθέσεως τοῦ Ἄστιγκα στὶς 14 Σεπτεμβρίου, ἀπέτυχε καὶ ἀναγκάστηκε νὰ περιπολῇ ἀνοιχτὰ περιμένοντας τὶς ἐνισχύσεις. Στὶς 16 Σεπτεμβρίου κατέπλευσε καὶ ὁ καπετὰν Θωμᾶς, καὶ ἔτσι ἡ ἑλληνικὴ μοῖρα, καταρτιζόταν ἀπό ἕξι πλοῖα, ἐνῶ ὁ τούρκικος στόλος ἀπό ἐννέα. Αὐτές οἱ δυνάμεις ἀντιπαρατάχθηκαν τὸ πρωὶ τῆς 17ης Σεπτεμβρίου στὸν ὅρμο τῆς Σκάλας Σαλώνων. Ἡ νικηφόρα γιὰ τοὺς Ἕλληνες ναυμαχία, ὑπῆρξε σχεδὸν ἀναίμακτη γιὰ τὴν ἑλληνικὴ μοῖρα.

……….Αὐτή ἡ νίκη ξεκαθάρισε τὸν Κορινθιακὸ κόλπο ἀπό τὸν τούρκικο στόλο, ἀποκατέστησε τὴν ἐπικοινωνία τῆς Πελοποννήσου μὲ τὴν Ρούμελη καὶ τόνωσε τὸ πεσμένο ἠθικό τῶν Ἑλλήνων.


Πηγή: Ἱστορία τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους – Κ.Παπαρρηγόπουλου, ἔκδοση στὴν κοινὴ νεοελληνικὴ γλῶσσα, συμπληρωμένη καὶ ἐπικαιροποιημένη μέχρι τὸ 2004, National Geographic.
.Copyright (©) «Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο»

Αφήστε μια απάντηση