Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ (ΒΟΡΕΙΟΥ) ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΙΣΧΥΟΣ

,

,

Ἡ σημαία τῆς αὐτόνομης Ἠπείρου στοὺς Ἅγιους Σαράντα.
Ἡ σημαία τῆς αὐτόνομης Ἠπείρου στοὺς Ἁγίους Σαράντα.

.

Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ (ΒΟΡΕΙΟΥ) ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΙΣΧΥΟΣ

,

……….Στὶς ἀρχές Ὀκτωβρίου τοῦ 1914, οἱ  Μεγάλες Δυνάμεις ἔδωσαν ἐντολή στὴν Ἑλλάδα νὰ ἀνακαταλάβῃ τὴν Βόρειο Ἤπειρο γιὰ λόγους ἀσφαλείας. Συνολικὰ τὸ βόρειο τμῆμα τῆς Ἠπείρου ἐλευθερώθηκε τέσσερεις φορὲς στὴν σύγχρονη ἱστορία μας, χάρις στὴν ἀλύγιστη ἑλληνική ψυχὴ καὶ στὸ αἷμα ποὺ χύθηκε (Βορειοηπειρωτῶν καὶ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ), σὲ δύο βαλκανικοὺς πολέμους καὶ δύο παγκόσμιους. Ὅμως καὶ τὶς τέσσερεις φορές, ἡ ἐμπιστοσύνη ποὺ δείξαμε στὶς ὑποσχέσεις τῶν «συμμάχων», καὶ ἡ ὑποχωρητικότητα τῶν ἑκάστοτε ἑλλαδικῶν κυβερνήσεων, εἶχαν σὰν ἀποτέλεσμα ἡ γῆ τῶν ἀετῶν νὰ παραμένῃ ἀλύτρωτη.

……….Μετὰ τὴν ἐπαίσχυντη Συνθήκη τῆς Φλωρεντίας καὶ τὴν ἐκχώρηση τῆς ἑλληνικῆς Βορείου Ἠπείρου στὴν ἀλβανία, ἡ ἀγανάκτηση καὶ ἡ ὀργή πλημμύριζε τὴν ψυχὴ τῶν βορειοηπειρωτῶν ἀδελφῶν μας. Ἀποφάσισαν λοιπὸν νὰ ἀντισταθοῦν στοὺς ἀλβανούς συστήνοντας ἐπιτροπές αὐτοάμυνας σὲ πόλεις καὶ χωριὰ καὶ συγκροτῶντας παντοῦ ἔνοπλα τμήματα (Ἱερούς Λόχους) γιὰ νὰ ὑπερασπισθοῦν τὰ πάτρια χώματα.  Στὰ τμήματα αὐτά ἐντάχθηκαν πολλοὶ ἀξιωματικοί τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ ποὺ ἀνέλαβαν τὶς διοικήσεις τους.

……….Οἱ Ἅγιοι Σαράντα, ἡ Χιμάρα, τὸ Ἀργυρόκαστρο καὶ τὸ Δέλβινο, ἀνακήρυξαν τὴν αὐτονομία τους, ἐνῶ ἡ Πανηπειρωτικὴ Συνέλευση ἀνακήρυξε τὴν αὐτονομία τοῦ βορείου τμήματος τῆς Ἠπείρου μὲ τὴν ῥητή ἕννοια τῆς Ἀνεξαρτησίας καὶ ἐξέλεξε προσωρινὴ κυβέρνηση ὄχι γιὰ νὰ ἀποτελέσῃ αὐτόνομη ἐπαρχία τῆς ἀλβανίας, ἀλλά γιὰ νὰ ἀποτελέσῃ Ἑλληνικό Αὐτόνομο-Ἀνεξάρτητο Ἔδαφος-Κράτος, μὲ σκοπὸ τὴν Ἕνωση μὲ τὴν ὑπόλοιπη ἐλεύθερη Ἑλλάδα.

……….Στὸ μεταξὺ στὸ νεοσύστατο ἀλβανικό κράτος, ἐπικρατοῦσε ἀναρχία μὲ τὴν κυβέρνηση νὰ ἀδυνατῇ νὰ ἐπιβάλῃ τὴν τάξη. Συμμορίες ἀλβανῶν, σὲ συνεργασία μὲ στρατιωτικὰ τμήματα ὑπό τὴν διοίκηση Ἰταλῶν καὶ Αὐστριακῶν ἀξιωματικῶν συγκρούονταν μὲ τὶς ἑλληνικές δυνάμεις καὶ ἐπιτίθεντο κατὰ τῶν ἑλληνικῶν πόλεων.

……….Νέες ἐκβιαστικές πιέσεις ἀσκήθηκαν ἀπό τὶς Μεγάλες Δυνάμεις στὴν ἑλληνική κυβέρνηση, στὶς ὁποῖες συμπεριέλαβαν καὶ τὸ «παζάρεμα» ἐκχωρήσεως τῶν ἑλληνικῶν νησιῶν τοῦ Αἰγαίου στὴν Ἑλλάδα.  Ἡ κυβέρνηση ὑποχώρησε καὶ γιὰ ἄλλη μία φορὰ ὁ νικηφόρος ἑλληνικός στρατὸς ἐγκατέλειψε τὰ πάτρια ἐδάφη. Μετὰ τὴν ἀποχώρηση, οἱ συγκρούσεις τῶν Ἑλλήνων μὲ τοὺς ἀλβανούς ἐντάθηκαν, μὲ τὶς ἥττες τῶν ἀλβανῶν νὰ ἀκολουθοῦν ἡ μία τὴν ἄλλη καὶ τὴν ἀλβανική κυβέρνηση νὰ μὴν μπορεῖ νὰ ὑποτάξῃ τοὺς βορειοηπειρῶτες.

……….Μὲ αὐτό τὸν ἀγῶνα τους, οἱ βορειοπειρῶτες κατόρθωσαν τὴν ὑπογραφή τοῦ Πρωτοκόλλου τῆς Κέρκυρας (4 Μαΐου 1914 -17 Μαΐου μὲ τὸ ν. ἡμ.) ποὺ δημιουργοῦσε προοπτικὲς γιὰ τοὺς Ἕλληνες νὰ ζήσουν μὲ ἔστω περιορισμένες ἀρχικά ἐλευθερίες.

……….Στὸ Πανηπειρωτικὸ Συνέδριο ποὺ ἔγινε στὸ Δέλβινο γιὰ τὴν ἔγκριση καὶ κύρωση τοῦ Πρωτοκόλλου, οἱ ἀντιπρόσωποι τῆς Χιμάρας καὶ ὁ ἡρωικός Σπυρομήλιος, ἀρνήθηκαν νὰ προσυπογράψουν, ζητωκραυγάζοντας τὸ αἰώνιο ποθούμενο «Ἕνωσις ἤ θάνατος», ὑψώνοντας στὴν ἄπαρτη Χιμάρα τὴν Ἑλληνική Σημαία.

……….Με ὑποκίνηση ὅμως τῶν νεότουρκων, ἐκδηλώθηκε κίνημα ἀλβανῶν φιλάρχων καὶ ἡ ἀναρχία καὶ τὸ χάος ἐπικράτησαν ξανὰ στὸ ἀλβανικό κράτος. Μὲ τὸ ξέσπασμα τοῦ Α’Παγκοσμίου Πολέμου, ἡ τύχη τῆς Βορείου Ἠπείρου συσχετίστηκε μὲ τὰ συμφέροντα τῶν Μεγάλων Δυνάμεων, οἱ ὁποῖες ἔδωσαν ἐντολή στὰ Ἑλληνικά Στρατεύματα νὰ προελάσουν, ἐπιβάλλοντας τὴν τάξη…

……….Ἔτσι ἀπό τὶς ἀρχές Ὀκτωβρίου 1914, ὁ Ἑλληνικός Στρατὸς εἰσῆλθε γιὰ δεύτερη φορὰ ἐλευθερωτής στὴν Βόρεια Ἤπειρο. Ὄχι ὅμως γιὰ πολύ.

Copyright (©) «Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο»

,.

 Περισσότερα μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στοὺς παρακάτω συνδέσμους :
Η Β. ΗΠΕΙΡΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΥΡΗΞΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ www.e-istoria.com 
ΤΟ Β.ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΕΩΣ ΤΟΝ Α’Π.Π. www.e-istoria.com 
ΤΟ Β.ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ Β’ Π.Π. www.e-istoria.com 
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Β.ΗΠΕΙΡΟ  www.e-istoria.com 

Αφήστε μια απάντηση