ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ – Α΄ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

 

Ἀδριανούπολις· βουργάρικο πυροβολικὸ.
Ἀδριανούπολις· βουργάρικο πυροβολικὸ.

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ – Α΄ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

,

Γράφει ὁ ἱστορικός Βασίλειος Ἀναστασόπουλος

,

Τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1912, οἱ βούργαροι προελαύνουν πρὸς τὴν Ἀδριανούπολι καὶ γιὰ ἄλλη μία φορὰ ἡ Θρᾲκη στὴν μακραίωνη ἱστορία της, γίνεται «μῆλο τῆς Ἕριδος», ξένων κατακτητῶν.

Στὸ μέτωπο τῆς Ἀνατολικῆς Θρᾲκης, οἱ βούργαροι ἀπέβλεπαν στὴν καθήλωσι τῶν τουρκικῶν δυνάμεων κατὰ μῆκος τοῦ μετώπου Ἀδριανούπολης-Σαράντα Ἐκκλησιῶν καὶ τὴν ὑπερκέρασί τους ἀπό τὴν ὀροσειρᾶ τῆς Στράντζας, άπό τὰ Ἀνατολικά.

(…) Ὁ τούρκικος στρατὸς εἶχε τὴν πρόθεσι νὰ ἀμυνθῇ στὴν τοποθεσία τῶν Σαράντα Ἐκκλησιῶν, τὴν ὁποία «ὑπεράσπιζε» τὸ 1ο σώμα στρατοῦ καὶ ἄλλες δυνάμεις. Ὡστόσο τὸ βράδυ 8/9 Ὀκτωβρίου 1912, οἱ τούρκικες δυνάμεις ἐπιτέθηκαν μὲ σκοπὸ νὰ ὑπερκεράσουν τὸ ἀριστερὸ πλευρὸ τῶν βούργαρων καὶ νὰ τοὺς ἀπωθήσουν πρὸς τὸν Τούντζα.

Ἡ ἔλλειψι πληροφοριῶν σχετικὰ μὲ τὴν θέση τῶν βουργάρικων δυνάμων καὶ ἡ ἐσφαλμένη ἐκτίμηση τῶν τούρκων διοικητῶν σχετικὰ μὲ τὴν δυνατότητα προέλασης τῶν βούργαρων μέσῳ τῆς ὀροσειρᾶς τῆς Στράντζας, ὁδήγησαν σὲ συντριπτικὴ ἥττα τῶν τούρκων στὴ διήμερη μάχη ποὺ ἀκολούθησε [9-11 Ὀκτωβρίου].

Συνέπεια τῆς ἥττας αὐτῆς ἦταν ἡ κατάληψι τῶν Σαράντα Ἐκκλησιῶν ἀπό τὴν 3η βουργάρικη στρατιᾶ στὶς 11 Ὀκτωβρίου, ἡ διακοπὴ τῆς ἐπικοινωνίας μὲ τὶς τούρκικες δυνάμεις ποὺ βρίσκονταν στὴν Ἀδριανούπολη καὶ ἡ ἄτακτη ὑποχώρηση τῶν τούρκων πρὸς τὴν ἐπόμενη γραμμὴ ἄμυνας Λουλὲ Μπουργκᾶς – Μπουνᾶρ Χισᾶρ…

Διαβᾶστε ὁλόκληρο τὸ ἄρθρο γιὰ τὶς ἐπιχειρήσεις τοῦ Α΄ Βαλκανικοῦ Πολέμου στὸ μέτωπο τῆς Θρᾲκης στὸ : www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση