Ο ΜΥΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ, ΒΥΖΑΣ

,

Νόμισμα τοῦ Βυζαντίου μὲ ἀπεικόνιση τοῦ πρώτου του οἰκιστή, Βύζα. [161-180 μ.Χ.]
,

……….Ὡς πρὸς τὴν πρό Μ.Κωνταντίνου πόλη τοῦ Βυζαντίου [660/59 π.Χ.] καὶ ἰδιαίτερα σχετικὰ μὲ τὴν προσωπικότητα τοῦ ἐπώνυμου ἥρωα-οἰκιστή Βύζαντα, οἱ πηγὲς μᾶς παρέχουν πολυάριθμες ἐκδοχές.

……….[ ] Σύμφωνα μὲ τὸν Διόδωρο, ἡ δράση τοῦ Βύζαντα τοποθετεῖται στὴν ἐποχή τῆς ἀργοναυτικῆς ἐκστρατείας. Ὡς πρὸς τὴν καταγωγὴ του, οἱ πηγὲς περιέχουν διαφορετικὲς ἐκδοχές. Σύμφωνα μὲ τὸν ποιό γνωστὸ ἱδρυτικό μῦθο τοῦ Βυζαντίου, τὸν ὁποῖο μνημονεύουν ὁ Στέφανος Βυζάντιος καὶ ὁ Ἡσύχιος, ὁ Βύζας ἦταν γιὸς τοῦ Ποσειδῶνα καὶ τῆς Κερόεσσας ἡ ὁποία θεωροῦνταν ὡς ἡ ἐπώνυμος τῆς περιοχῆς τοῦ Κέρατος καὶ ἔλκυε τὴν καταγωγὴ της ἀπό τὴν Ἰῶ. Ὡς παράλληλες αὐτῆς τῆς ἐκδοχῆς γιὰ τὴν καταγωγὴ τοῦ Βύζαντα, παρουσιάζονται περισσότερες περιπτώσεις ἐπωνύμων ἡρώων οἰκιστῶν·

Νόμισμα τοῦ Βυζαντίου μὲ τὸ χαρακτηριστικὸ ἑξάκτινο ἀστέρι πάνω ἀπό τὴν ἡμισέλινο. 1ος αἰώνας π.Χ.

……….[]Στὰ ἴδια πλαίσια θὰ μποροῦσε νὰ ἐνταχθῇ μία ἀκόμα παραλλαγὴ τοῦ μύθου, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία ὁ Βύζας παρουσιάζεται ὡς Θρᾲκας βασιλιάς. Ὁ προσωπικὸς μῦθος τοῦ ἐπώνυμου τῆς πόλεως, ἀναπτύσσεται μὲ βάση τὶς γνωστὲς μυθολογικὲς παραδόσεις τοῦ ἑλληνικοῦ ἀποικισμοῦ. []Ὁ Βύζας συνδέεται μὲ τὸν Ποσειδῶνα τὸν θεὸ τῆς θάλασσας καὶ κατὰ συνέπεια μὲ τὸν μοναδικὸ ἰκανό φυσικὸ προστάτη τῶν νεοϊδρυθεισῶν πέραν τῆς θαλάσσης ἀποικιῶν. Παράλληλα ἐκείνες οἱ ἐκδοχές τοῦ μύθου ποὺ τονίζουν τὴ θρακικὴ καταγωγὴ τοῦ ἥρωα, ἐκφράζουν τὴν γενικὴ ἐπιθυμία τῆς νέας κοινωνίας γιὰ ἀναγνώριση σταθερῶν καὶ οὐσιαστικῶν δεσμῶν μὲ τὴν χώρα..

……….[ ]Στοὺς Μεγαρεῖς, τοὺς ἱστορικούς οἰκιστές τῆς πόλης, ὁ τόπος ἐγκατάστασής τους, καθοριζόταν ἀπό τὸ μαντεῖο ὡς ἑξῆς· «ἔνθ’ ἰχθύς ἔλαφός τε, νόμον βόσκουσιν τὸν αὐτόν»…


Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό: www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση