Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΒΑΡΝΑΣ ΣΤΗΝ ΒΟΡΕΙΑ ΘΡΑΚΗ (1444 μ.Χ.)

,

.

……….Μὲ τὰ ἑλληνικὰ ἐδάφη τῆς Ἠπείρου καὶ Μακεδονίας νὰ ἔχουν καταληφθῇ ἀπὸ τοὺς ὀθωμανούς, ὁ Μουρὰτ Β’ κινήθηκε δυτικὰ γιὰ νὰ πολιορκήσῃ τὸ Βελιγράδι, τοῦ ὁποίου ὅμως ὁ ἡγεμόνας Οὐνιάδης ἀντιστάθηκε ἐπιτυχῶς.

……….Μεσολάβησε μία δεκαετὴς συμφωνία ἀνακωχῆς, ποὺ ὑπογράφηκε τὸν Ἰούνιο τοῦ 1444. «Καὶ ὡσάν ἐκάμανε οἱ χριστιανοὶ αὐτές τὶς νῖκες, ἐγυρίσανε καὶ ἐδιάβησαν εἰς τοὺς τόπους τους μὲ τὴν νίκη. Ἀμμὴ ὁ τοῦρκος δὲν ἔπαυε, μόνε τοὺς ἐπάτειε εἰς τὰ σύνορα. Καὶ ἐστέκετόνε εἰσέ τόπους σιγούρους. Καὶ ὡσάν ἐδιάβη ὁ Λουνιάδης ὁ βασιλεύς εἰς τὸ Μπελιγράδι, ὁπού ἤτονε δικὸ του, τότε τοῦ ἔστειλε ὁ Πάπας συχώρεσι καὶ εὐλογίαν διὰ τὶς νῖκες ὁπού ἔκαμε. Ὁμοίως καὶ ἄλλοι βασιλεῖς τοῦ ἐστείλανε καὶ τὸν ἐσυχαιρευόντησαν καὶ τὸν ἐπαρακαλούσανε, ὅτι νὰ συντρέχῃ τὴν νίκη, καὶ νὰ μὴν ἀφίνῃ τὸν ἐχθρό νὰ δυναμώσῃ· καὶ τοῦ ἐτάζανε βοήθειαν ἀνθρώπους καὶ φλωρία.

……….Τὸ ὅμοιο ἔταζέ του καὶ ὁ βασιλεῦ τῆς Κωνσταντινούπολης, νὰ τὸν βοηθήσῃ καὶ νὰ κρατῇ τὰ στενὰ τῆς Καλλίπολης, νὰ μὴν ἀφίνῃ τὰ φουσσᾶτα τῆς Ἀνατολῆς νὰ περνοῦσι εἰς τὴν Δύσι τοῦ τούρκου. (…) Καὶ ὡς τὰ ἔμαθε ὁ Μουράτης τὶς ἑτοιμασίες, ὁπού ἑτοιμάζανε καταπάνω του καὶ ὡμονοιάσανε διὰ ξηρᾶς καὶ θαλάσσης, λέγει: «στέκω κακὰ». Καὶ ἔβαλε’ ς τὸ νοῦ του νὰ κάμῃ ἀγάπη. (…) Καὶ ἡ ἀγάπη νὰ σταθῇ βεβαία ἔως δέκα χρόνους. Καὶ οὕτως τὰ ἐστήσανε καὶ τὰ ἐβεβαιώσανε καὶ ἐκάμανε ὅρκους καὶ τὰ δύο μέρη, ὀμπρός εἰσέ ὅλους τοὺς ἀφεντάδες τῆς Οὑγγαρίας.

……….Καὶ ἤτονε καὶ ὁ γαρδενάλες τοῦ ἰμπεραδόρου τῆς Ἀλαμανίας, ὁ ὁποῖος δὲν τοῦ ἄρεσε ἡ ἀγάπη, διότι αὐτός δὲν ἐμίλειε. Καὶ ἀπολύσανε τὰ φουσσᾶτα, ὁπού ἑτοιμαζόντησαν εἰσέ πόλεμον. (…) Καὶ οἱ Ρωμαῖοι ἐκάμασι τὰ ὅμοια καὶ ἐστερεώσαν τὴν ἀγάπην καὶ ἐκτίσανε πάλι τὸν τοῖχο τοῦ Ἑξαμιλίου εἰς τὸν Μορέα».

……….Ὡστόσο ὁ βασιλιὰς τῆς Οὑγγαρίας Λαδίσλαος  (Βλάντισλαβ Γ’ βασιλιὰς τῆς Πολωνίας στὸν ὁποῖο οἱ Οὕγγροι πρόσφεραν τὸ στέμμα καὶ στέφθηκε βασιλιὰς τῆς Οὑγγαρίας τὸν Ἰούλιο τοῦ 1440 μὲ τὸ ὄνομα Λαδίσλαος ὁ Α’), μὲ τὴν παρακίνηση τοῦ Πάπα Εὐγένιου καὶ τοῦ αὐτοκράτορα τῆς Γερμανίας, τὴν ἀθέτησε.

……….«… Καὶ ὡσάν ἐκάμανε ἀγάπη οἱ ἀφεντάδες τῆς Οὑγγαρίας μὲ τὸν Μουράτη, ἐκακοφάνη πολλὰ τοῦ ἰμπεραδόρου τῆς Ἀλαμανίας. Ὁμοίως ἐκακοφάνη καὶ τοῦ Πάπα Εὐγένιου, διατὶ οἱ χριστιανοὶ ἐνικούσανε τὸν τοῦρκο εἰς τὸν πόλεμον καὶ τὸν ἐτζακίζανε. Καὶ ὅλοι οἱ Χριστιανοὶ οἱ ἀφεντάδες ἤτανε ἕτοιμοι νὰ βοηθήσουνε καὶ νὰ διώξουνε τὸν τοῦρκο ἀπό τὴν Εὐρώπη, ἤγουν ἀπό τὴν Δύσι, νὰ πάγῃ εἰς τὴν Ἀνατολή.[ ] Καὶ ἔστειλαν εἰσέ ὅλους τοὺς ἀφεντάδες τοὺς χριστιανοὺς μὲ παρακάλεσι καὶ ἀφορισμούς, ὅτι νὰ τζακίσουνε μάχη μὲ τὸν τοῦρκον, νὰ ἑτοιμαστοῦνε, νὰ πᾶνε νὰ τόνε πολεμήσουνε».

……….Ὁ Μουρὰτ Β΄, μόλις ἔμαθε τὴν ἀθέτηση τῆς συμφωνίας καὶ τὶς κινήσεις τῶν Οὕγγρων, πραγματοποίησε μιὰ γρήγορη μετακίνηση καὶ ἔφθασε στὴν Ἀδριανούπολη μὲ σχεδὸν τετραπλάσιο στράτευμα ἀπ’ ὅτι οἱ ἀντίπαλοί του. «… Τότε ἐσώσανε τὰ φουσσᾶτα τῶν χριστιανῶν εἰς τὴν Βάρνα καὶ ἐκεῖ ἐμάθανε, πὼς ἔρχεται ὁ τοῦρκος ἀπάνω τους».

……….Ὁ μεικτὸς χριστιανικὸς στρατὸς ὑπό τὸν βασιλέα τῆς Οὑγγαρίας καὶ Πολωνίας Λαδίσλαο Α’, τὸν ἡγεμόνα τῆς Τρανσυλβανίας Γ. Οὐνυάδη, τὸν βοεβόδα τῆς Βλαχίας καὶ τὸν Καρδινάλιο Κεζαρίνι, συναντήθηκε στὸ πεδίο μάχης κοντὰ στὴ Βάρνα τῆς Βόρειας Θρᾲκης μὲ τὸν ἀριθμητικὰ ὑπέρτερο ὀθωμανικὸ στρατό. Ἡ ἥττα τῆς Βάρνας ἐπισφράγισε τὴν κυριαρχία τῶν ὀθωμανῶν στὴν χερσόνησο τοῦ Αἵμου. Ὁ βασιλιὰς Λαδίσλαος καὶ ὁ Κεζαρίνι ἔπεσαν στὴν μάχη.


  • Ὁλόκληρο τὸ κείμενο γιὰ τὴν καθοριστικὴ μάχη μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό : www.e-istoria.com
  • καὶ γιὰ τὴν βασιλεία τοῦ Μουρὰτ Β΄ στό :  www.e-istoria.com
  • Πληροφορίες εἰκόνας: Ὁ θάνατος τοῦ βασιλιὰ Λαδίσλαου στὴν μάχη τῆς Βάρνας. Ἔργο τοῦ Πολωνοῦ ζωγράφου Stanislaw Chlebowski (1835–1884) εἰδικευμένου σὲ θέματα τῆς Ἀνατολῆς.

Αφήστε μια απάντηση