Α΄ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ – Η ΒΟΥΛΓΑΡΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ

,

Ἡ πολιορκία τῆς Ἀδριανουπόλεως τὴν περίοδο 1912-1913

,

Μετὰ τὴν ἀποτυχία τῶν διαπραγματεύσεων στὸ Λονδίνο γιὰ ἐπίτευξη ὀριστικῆς εἰρήνης μεταξὺ τουρκίας καὶ βουλγαρίας, καὶ τὸ πραξικόπημα τῶν νεότουρκων, ἀρχίζουν ξανὰ τὸν Ἰανουάριο τοῦ 1913, οἱ πολεμικὲς ἐπιχειρήσεις στὴν Ἀνατολική Θρᾲκη μεταξὺ βούλγαρων καὶ τούρκων.

Γιὰ τοὺς βούλγαρους ἡ  κατάκτηση τῆς Μακεδονίας καὶ ἡ ἔξοδος στὸ Αἰγαῖο προϋπέθετε τὸν πλήρη ἔλεγχο τῆς Θρᾲκης, γι’ αὐτό ὁ ὄγκος τοῦ βουλγάρικου στρατοῦ ἦταν προσανατολισμένος σ’ αὐτή τὴν γεωγραφικὴ περιοχὴ.

Τὴν ἐποχή τῶν βαλκανικῶν πολέμων, ὁ ἄριστα κατὰ τοὺς στρατιωτικοὺς ἀναλυτές, ἐκπαιδευμένος καὶ ἐξοπλισμένος βουλγάρικος στρατός, ἔπρεπε νὰ ἐκδηλώσῃ ταχεία ἐπίθεση κατὰ τῶν τουρκικῶν δυνάμεων τῆς ἀνατολικῆς Θρᾲκης μὲ σκοπὸ τὴν συντριβὴ τους, πρὶν καταφθάσουν ἐνισχύσεις ἀπό τὶς ἀσιατικές ἀκτές. Ἡ ἐπίθεση ξεκίνησε στὶς ἀρχές Ὀκτωβρίου 1912, καὶ μέχρι τὸ τέλος τοῦ μῆνα οἱ βούλγαροι, μὲ βαριές ἀπώλειες, ἔφτασαν ἔξω ἀπό τὴν Ἀδριανούπολη καὶ ξεκίνησαν τὴν πολιορκία της.

Διαπίστωσαν ὅμως ὅτι δὲν μπορούσαν νὰ διασπάσουν τὴν καλὰ ὀργανωμένη ἄμυνα τῶν τούρκων.  Ἡ γραμμὴ τῆς Τσατάλτζας ἦταν ἡ πρώτη ἥττα τῶν βούλγαρων ποὺ τοὺς ὀδήγησε στὴν ἔναρξη διαπραγματεύσεων γιὰ τὴν σύναψη προσωρινῆς ἀνακωχῆς. Στὶς 15 Νοεμβρίου, τοῦρκοι, Ἕλληνες, καὶ βούλγαροι, (οἱ τρίτοι  ἀντιπροσώπευαν τὴν Σερβία καὶ τὸ Μαυροβούνιο), συναντήθηκαν στὴν Τσατάλτζα, ὅπου ἡ μὲν Ἑλλάς ἀπέρριψε τὶς προτάσεις τῆς τουρκίας, ἡ δὲ βουλγαρία ἀναγκάστηκε νὰ τὶς δεχθῇ, ὑπογράφοντας στὶς 20 Νοεμβρίου 15πενθήμερη ἀνακωχή.

Ἡ συζήτηση ποὺ ἀκολούθησε στὸ Λονδίνο γιὰ ὀριστική εἰρήνη, δὲν ὀδήγησε πουθενὰ. Ἡ νέα ἐξέγερση τῶν νεότουρκων ὀδήγησε στὴν ἐπανέναρξη τῶν ἐπιχειρήσεων καὶ στὴν ἐπανάληψη τῆς προσπάθειας γιὰ κατάληψη τῆς Ἀδριανούπολης στὶς 21 Ἰανουαρίου. Στὶς 13 Μαρτίου 1913, ὁ Σουκρὴ πασᾶς θὰ παραδοθῇ στὶς βουλγαρο-σερβικὲς δυνάμεις…

 

Διαβᾶστε τὶς λεπτομέρειες τῶν μαχῶν στὸ: www.e-istoria.com

 

Αφήστε μια απάντηση