ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΣ ΔΕΛΛΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ἤ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ – Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

,

Ἀριστερά ὁ Μακεδονομᾶχος Χρῆστος Δέλλιου ἤ Ζαχαροπλάστης σὲ  μεγάλη ἡλικία, καὶ δεξιὰ  ἡ «Φιλόπτωχος Ἀδελφότης Γευγελῆς».

,

……….(…) Εἰς τὴν περιφέρειαν τῆς Γευγελῆς, οἱ Ἕλληνες ἐδοκίμασαν μὲ ὅλους τοὺς τρόπους τοὺς κατατρεγμοὺς τοῦ βουλγαρικοῦ κομιτάτου καὶ κατὰ τὰ ἔτη 1901—1904, οἱ δολοφονηθέντες Ἕλληνες ὑπερέβησαν τοὺς 140.

……….Ἐπικεφαλῆς τῶν ἐθνικῶν αὐτῶν μαρτύρων εὑρίσκετο ἡ διδασκάλισσα Αἰκατερίνη Χατζηγεωργίου, ἡ ὁποία κατόπιν τετραώρου μάχης, ἐκάη ζώσα τὴν 14ην Ὀκτωβρίου 1904. Τὸ περιστατικὸν ἔλαβε χώραν εἰς τὸ χωρίον Γκρήτσιστα τῆς Γευγελῆς, μετ’ ἄλλων πέντε συγκατοίκων της, μὴ ὑπακούσασα εἰς τὰς προτροπὰς τοῦ Κομιτάτου νὰ ἀπομακρυνθῇ ἐκ τῆς θέσεώς της. Οἱ Ἕλληνες τῆς Γευγελῆς, εὑρεθέντες ἐνώπιον παρομοίων διώξεων καὶ κακουργημάτων, συνεκρότησαν κατὰ τὸ 1902 τὴν «Φιλικὴν Ἑταιρείαν» καὶ διὰ νὰ ἀποφύγουν τὴν καταδίωξιν τῶν τουρκικῶν Ἀρχῶν, ἐκάλυψαν αὐτήν ὑπό τὸν ψευδὴ τίτλον τῆς «Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος».

……….Δημιουργὸς τῆς Φιλικῆς αὐτῆς Ἑταιρείας ὑπῆρξεν ὁ Χρῆστος Δέλλιου ἤ Ζαχαροπλάστης, ὁ ὁποῖος καὶ συνεκρότησε τὸ πρῶτον διοικητικὸν Συμβούλιον μετὰ τῶν Ἀθανασίου Ἀρβανίτη, Γεωργίου Τσουλάκη, Χαρίτωνος Χατζηζαφειρίου καὶ Βασιλείου Σιωνίδου.

……….Μετὰ τὴν συγκρότησιν ἤρχισε διὰ τῶν ἰδίων τῶν μέσων, ἡ ὀργάνωσις τῆς ἀμύνης, δι’ ἀγορᾶς δε περιστρόφων, ἐξωπλίσθησαν θαρραλέοι νέοι τῆς Γευγελῆς, οἱ ὁποῖοι καὶ ἀπετέλεσαν τὴν πρώτην ἐκτελεστικήν ὁμάδα τῆς ὀργανώσεως.


Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό: www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση