Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΗΣ ΒΑΡΚΙΖΑΣ (12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1945)

,

,

……….[ ] Τὴν κυβέρνηση ἐκπροσώπησαν οἱ Ι. Σοφιανόπουλος, Π. Ράλλης καὶ Ι. Μακρόπουλος, ἐνῷ τὸ Ε.Α.Μ. οἱ Γ. Σιάντος, Δ. Παρτσαλίδης καὶ Η.Τσιριμῶκος. Σύμφωνα μὲ αὐτήν, οἱ κομμουνιστὲς  συμφώνησαν νὰ παραδώσουν τὸν ὁπλισμό τοῦ Ε.Λ.Α.Σ., νὰ ἀφήσουν ἐλεύθερους ὅλους τοὺς ὁμήρους καὶ νὰ παραδώσουν τοὺς  καὶ νὰ παραδώσουν τοὺς χαρακτηρισμένους ἀπὸ αὐτοὺς ὡς δοσιλόγους, γιὰ νὰ δικαστοῦν ἀπό τὰ ἀρμόδια δικαστήρια. Ἡ κυβέρνηση ἀνέλαβε τὴν ὑποχρέωση νὰ ἄρει τὸν στρατιωτικό νόμο, νὰ ἐξασφαλίσει τὴν ἐλεύθερη ἔκφραση τῶν πολιτικῶν καὶ κοινωνικῶν φρονημάτων τῶν πολιτῶν καὶ νὰ παράσχει ἁμνηστία γιὰ τὰ ἐκτελεσθέντα ἐγκλήματα κατὰ τὴν διάρκεια τῶν Δεκεμβριανῶν. Ἡ συμφωνία προέβλεπε τέλος, τὴν διενέργεια δημοψηφίσματος γιὰ τὴν λύση τοῦ πολιτειακοῦ ζητήματος.

Ἄρθρον 1ον: Ἐλευθερίαι.

……….Ἡ Κυβέρνησις θὰ ἐξασφαλίσῃ σύμφωνα πρὸς τὸ Σύνταγμα καὶ τὰς ἀπανταχοῦ καθιερομένας Δημοκρατικὰς Ἀρχάς, τὴν ἐλευθέραν ἐκδήλωσιν τῶν πολιτικῶν φρονημάτων τῶν πολιτῶν, καταργοῦσα πάντα τυχὸν προηγούμενον ἀνελεύθερον νόμον. Θὰ ἐξασφαλίσῃ ἐπίσης τὴν ἀπρόσκοπτον λειτουργίαν τῶν ἀτομικῶν ἐλευθεριῶν, ὥς τοῦ συνέρχεσθαι, τοῦ συνεταιρίζεσθαι καὶ διὰ τοῦ Τύπου ἐκφράσεως τῶν στοχασμῶν. Εἰδικώτερον ἡ Κυβέρνησις θὰ ἀποκαταστήση πλήρως τὰς συνδικαλιστικὰς ἐλευθερίας.

Ἄρθρον 2ον:

……….Ὁ Στρατιωτικός νόμος θὰ ἀρθῆ εὐθύς μετὰ τὴν ὑπογραφὴν τῆς παρούσης συμφωνίας. Ἅμα τῇ ἄρσει ταύτῃ, θὰ τεθῆ εἰς ἐφαρμογήν συντακτική πράξις πανομοιότυπος πρὸς τὴν ΚΔ΄, διὰ τῆς ὁποίας θὰ ἐπιτρέπεται ἡ ἀναστολή τῶν ἐν τῇ ΚΔ΄ πράξει ἀναφερομένων ἄρθρων τοῦ Συντάγματος…

Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό: www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση