ΘΡΑΚΙΩΤΕΣ ΦΙΛΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΑΧΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ

,,

Θρᾳκιῶτες Φιλικοὶ καὶ μαχητὲς τοῦ Ἱεροῦ Λόχου

……….Στὶς 3 Μαρτίου τοῦ 1821, ὁ Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης συγκροτεῖ εἰς Φωξάνην (εἰς τὰ σύνορα Μολδαυΐας καὶ Βλαχίας) τὸν Ἱερὸν Λόχον. Ἐπὶ τοῦ ὑψηλοῦ μετὰ λοφίου κράνους τῶν Ἱερολοχιτῶν ὑπῆρχε νεκροκεφαλὴ μὲ δύο ὀστᾶ χιαστί, κάτω ἀπ’ αὐτὴν δέ, ἀνεγράφοντο αἱ λέξεις : «Ἐλευθερία ἤ Θάνατος». ……….Οἱ Ἱερολοχίται ἔφεραν μαύρην στολήν, μὲ τρίχρωμαν ἐθνόσημον: κόκκινο, γαλάζιο καὶ ἄσπρο. Ὁ ὅρκος τὸν ὁποῖον ἔδιδαν ἄρχιζε ὡς ἑξῆς : «Ὁρκίζομαι νὰ χύσῳ καὶ αὐτήν τὴν ὑστέραν ῥανίδα τοῦ αἵματός μου, ὑπέρ τῆς θρησκείας καὶ τῆς πατρίδος μου. Νὰ φονεύσῳ καὶ αὐτόν τὸν ἴδιον ἀδελφόν, ἄν τὸν εὕρω προδότην τῆς Πατρίδος… »

……….Πολλοὶ ἦταν οἱ Θρακιῶτες ποὺ κατετάγησαν στὸν «Ἱερό Λόχο». Οἱ ἴδιοι οἱ Ὑψηλάντες στὰ «Ἀφιερωτικά» τους πρὸς τὴν Φιλικὴ Ἑταιρεία ἔγγραφα (καίτοι Πόντιοι στὴν καταγωγή), δηλώνουν πατρίδα τους τὴν Κωνσταντινούπολη, ποὺ ἀνήκει στὴν Θρᾲκη. Οἱ ἀδελφοί  Ξ ε ν ο κ ρ ά τ η, Κωνσταντῖνος καὶ Πασχάλης, γεννήθηκαν στὸ Σομμάκοβο τῶν Σαράντα Ἐκκλησιῶν, στὰ τέλη τοῦ 18ου αιῶνα, ἀπό πολὺ φτωχὴ οἰκογένεια. Λίγο ἀργότερα μετανάστευσαν στὴν Ῥουμανία. Ὁ Κωνσταντῖνος καὶ ὁ Πασχάλης κατατάχτηκαν στὸν Ἱερὸ Λόχο τοῦ Ἀλέξανδρου Ὑψηλάντη καὶ πολέμησαν τὸ 1821, στὸ Σκουλένι καὶ στὸ Δραγατσάνι, ὅπου ὁ Πασχάλης ἔπεσε μαχόμενος.

……….Στὸ Ἐθνολογικό Μουσεῖο Ἀθηνῶν, ἐκτίθενται τὰ μοναδικὰ ἀντικείμενα ποὺ ὑπάρχουν ἀπό τὸν Ἱερὸ Λόχο καὶ ἀνήκουν στὸν Κωνσταντῖνο Ξενοκράτη ποὺ ἐκτὸς ἀπό Ἱερολοχίτης ὑπῆρξε καὶ μεγάλος Ἐθνικός εὐεργέτης.


  • Ὁλόκληρο τὸ κείμενο γιὰ τὴν συμμετοχὴν τῶν Θρᾳκῶν στὸν ἀγῶνα τῆς Παλιγγενεσίας μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό: www.e-istoria.com  
  • Ἐπιμέλεια κειμένου καὶ εἰκόνας: Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο

Αφήστε μια απάντηση