ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

10 Απριλίου

401.—Ημερομηνία γεννήσεως τού Αυτοκράτορα Θεοδόσιου Β΄, εγγονού τού Θεοδόσιου τού Μεγάλου. Το σπουδαιότερο έργο επί βασιλείας του, ήταν η έκδοση τού Θεοδοσιανού Κώδικα το 438. Σε αυτόν συγκέντρωσε και κωδικοποίησε όλους τους αυτοκρατορικούς νόμους από το 312 μέχρι το 437 μ.Χ. Αυτός χρησίμευσε ως βάση τής νομοθεσίας τού Ιουστινιανού. Στην διάρκεια εκείνης τής περιόδου, η Αυτοκρατορία δεχόταν συνεχείς επιθέσεις από τους Ούννους, με αποτέλεσμα την υπογραφή ταπεινωτικής συνθήκης ειρήνης. Σύζυγος τού Θεοδόσιου ήταν η Αθηναΐδα, κόρη τού Αθηναίου φιλόσοφου Λεόντιου, μετονομασθείσα σε Ευδοκία μετά την χριστιανική της βάπτιση. Με απόφασή της, επέβαλε την ελληνική γλώσσα ως επίσημη τού κράτους, και ίδρυσε το 425 στην Κωνσταντινούπολη το Πανδιδακτήριο. 

1688.—Ολοκληρώνεται το δράμα τής εγκαταλείψεως των Αθηνών που είχε ξεκινήσει από τα μέσα Μαρτίου. Οι Αθηναίοι μετά την αποχώρηση των Ενετών, εγκαταλείπουν την πόλη τους φοβούμενοι τα αντίποινα των τούρκων. Θα σκορπίσουν, άλλοι στα Ιόνια νησιά, άλλοι στις Κυκλάδες και άλλοι στην Σαλαμίνα (Κούλουρη) και την Αίγινα. Όπλα και λάφυρα φορτώνονται στα πλοία τού Μοροζίνι με προορισμό την Βενετία.

1763.—Ο ψαράς στο επάγγελμα, Νεομάρτυρας Δήμος από την περιοχή τής Αδριανουπόλεως, αφού πρώτα υπέστη δεινά μαρτύρια στις φυλακές τής Σμύρνης, καρατομείται. Είχε συκοφαντηθεί από τον τούρκο εργοδότη του.

1770.—Κατόπιν απάτης, οι πειρατές τού Δουλτσίνου (Ολκίνιο-Μαυροβούνιο) και τής Σκόδρας (αλβανία), καταφέρνουν να βάλουν στο χέρι τον εμπορικό στόλο τού Μεσολογγίου και τού Αιτωλικού. Δυστυχώς, ο αποτελούμενος από 80 πλοία στόλος καταλήφθηκε και πυρπολήθηκε από τους άθλιους εγκληματίες.

1789.—Αφού εξόπλισε βαρέως τα 10 πλοία του και ανανέωσε τα πληρώματά τους, ο θρυλικός Λάμπρος Κατσώνης ξεκινά (υπό ρωσική σημαία) το δεύτερο ταξείδι του γιά καταδρομές στα ελληνικά νερά. Το πρώτο είχε αρχίσει στις 4/4ου τής προηγούμενης χρονιάς και ήταν απολύτως επιτυχημένο.

1821.—«Μάχη ἐν Βλαχοκερασιᾷ, (χωρίον τοῦ Δήμου Καλτεζῶν τῆς Ἐπαρχίας Μαντινείας). Κατ’ αὐτὴν ἐφονεύθη ὁ ὁπλαρχηγὸς  Ἀ. Νικολόπουλος. Φυγὴ Ἑλλήνων. Τὴν μάχην ταύτην διηύθυνον ἐκ μέρους μὲν τῶν Ἑλλήνων ὁ Κυριακούλης Μαυρομιχάλης, ἐκ δὲ τῶν τούρκων οἱ Μεχμὲτ Σαλὴχ Ἀγᾶς, τοποτηρητὴς τοῦ Ἡγεμόνος τῆς Πελοποννήσου Χουρσὶτ Μεχμὲτ πασᾶς, Κιαμήλμπεης, Σιὲχ Νετσὶπ ἐφέντης καὶ Δεφτερδάρης ἐφέντης».

.—«Μάχη ἐν Μύλοις, μία ὥρα ἔξω τοῦ Ἄργους, καθ’ ἥν ἐφονεύθη ὁ ἡγούμενος τῆς Μονῆς Αὐγοῦ, συνελήφθη δ’ αἰχμάλωτος ὁ Γ. Λεμπέσης ἐκ Κρανιδίου. Νίκη τούρκων. Ἀρχηγὸς ἐν αὐτῇ τοῦ Ἑλληνικοῦ σώματος ἧτο ὁ Στάϊκος Σταϊκόπουλος, τοῦ δὲ τουρκικοῦ ὁ Ἀλῆ πασᾶς Ναυπλιεύς». 

.—«Σφαγαὶ χριστιανῶν ἐν Σμύρνη».

.—«Ἀπαγχόνισις Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄». Πέντε χιλιάδες γενίτσαροι, συνοδευόμενοι και υπό υποκινομένου όχλου, εισορμούν εις το Πατριαρχείον τής Κωνσταντινουπόλεως. Ο Πατριάρχης Γρηγόριος Ε’ αρπάζεται και σύρεται εν μέσω προπηλακισμών και ύβρεων εις την κεντρικήν πύλην τού Πατριαρχείου, όπου οι δήμιοί του, τον εκρέμασαν. Ακολούθως, ενώ το πτώμα ήσπαιρεν ακόμη, τού επέρασαν εις τον λαιμόν τον «γιαφτάν», δηλαδή το σουλτανικόν διάταγμα που ανέφερε τους λόγους τής καταδίκης του.

.—«Ἀπαγχόνισις πρῲην Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Κυρίλλου, καὶ πολλῶν ἄλλων προκρίτων ἐν Ἀδριανουπόλει».

.—«Ἀπηγχονίσθησαν ἐν Κωνσταντινουπόλει οἱ Ἀρχιερεῖς Ἐφέσου Διονύσιος, Ἀγχιάλου Εὐγένιος Καραβίας καὶ Νικομηδείας Ἀθανάσιος, ὅστις δὲν ἐπρόφθασε νὰ ὑποστῇ τὸν τοιοῦτον θάνατον ἀποθανὼν καθ’ ὁδόν».  Εθανατώθησαν επίσης οκτώ άλλοι αρχιερείς ο Μυριοφύτου, ο Γάνου και Χώρας, ο Σωζοπόλεως, ο Σερρών, ο Άρτης, ο Λαρίσης, ο Ιωαννίνων και ο Γρεβενών. Πεντακόσιοι, εξ άλλου Πελοποννήσιοι, συλληφθέντες διότι κατήγοντο από τον τόπον τής Επαναστάσεως, εφορτώθησαν ως κτήνη εις πλοιάρια, διά να σταλούν δήθεν εις εξορίαν, αλλ’ επνίγησαν προ τής Νικομηδείας.

.—Κατά τον ίδιον τρόπον εθανατώθησαν και διακόσιοι Ρουμελιώται, Αιγαιοπελαγίται και Κρήτες.

.—«Ἐπανάστασις Ψαρῶν». Ο Νικολής Αποστόλης, μέ επτά Ψαριανά πλοία καταβυθίζει εν τουρκικόν σκάφος και αιχμαλωτίζει τέσσαρα άλλα πλήρη στρατού. Ο στρατός ούτος μετεφέρετο εις την Πελοπόννησον. Οι ηρωϊκοί Ψαριανοί εισέρχονται στον Αγώνα διά την Ελευθερίαν τού Ελληνικού Έθνους.

.—Αμέσως μετά την έναρξη τής Επαναστάσεως στα Ψαρά, οι Ψαριανοί αποφασίζουν να κινηθούν γρήγορα κατά των Μικρασιατικών παραλιακών περιοχών.

.—Οι άνδρες τού Δυοβουνιώτη που πολιορκούσαν την Μπουδουνίτσα (Μενδενίτσα) τής Ρούμελης από την 6η τού μήνα, καταφέρνουν να την πατήσουν.

.—Οι τούρκοι συλλαμβάνουν τους άρχοντας τής πόλεως των Αθηνών Προκόπιον Μπενιζέλον, Άγγελον Γέροντα και Παλαιολόγον Μπενιζέλον, τους προκρίτους Άγ. Μπενιζέλον, Ι. Πανταζήν, Γ. Μπάρμπανον, Δ. Καρόρην, Φ. Γουναράκην, Σπ. Γουναράκην, Β. Σαράντην και δύο κληρικούς, τους οποίους μετέφεραν εις την Ακρόπολιν και έρριψαν μέσα εις σκοτεινήν φυλακήν.

.—«Ἐκυριεύθη φρούριον τὸ πρῶτον, τὸ τῶν Σαλώνων ὑπὸ Πανουργιᾶ».  Οι έγκλειστοι εις το φρούριον τής Αμφίσσης τούρκοι, παραδίδονται εις τους Γκούραν και Πανουργιάν. Ένα από τα πιό δυνατά κάστρα τής Ρούμελης βρισκόταν στα χέρια των δικών μας.

1824.—«Ἐκφορὰ Λόρδου Βύρωνος ἐν Μεσολογγίῳ». Γίνεται εκφορά τού λειψάνου τού Λόρδου Βύρωνος.

1826.—(10-11/4) «Ἔξοδος Μεσολογγίου καὶ πτῶσις αὐτοῦ. Ἐνταῦθα οἱ ἀρχηγοὶ τῶν τούρκων ἦσαν κατὰ ξηράν, οἱ Ἰμβραὴμ πασᾶς, Μεχμὲτ Ῥεσὶτ πασᾶς Κιουταχῆς, Ὀμὲρ πασᾶς Βρυώνης, κατὰ θάλασσαν Ἰσοὺφ πασᾶς τῶν Πατρῶν, ὁ Ναύαρχος καπετὰν Τοπὰλ πασᾶς, Ταχὴρ πασᾶς, Μουχαρέμπεη καὶ Χαλίλμπεης. Ἐφονεύθησαν ὁ Γενικὸς Ἀρχηγὸς τῶν Μεσολογγιτῶν Ἀθανάσιος Ραζηκότσικας, Ἰ. Παπαδιαμαντόπουλος, Στρατηγὸς Νικολ. Στουρνάρας κ.ἄ. Θυσία Καψάλη». Δύο ώρες μετά το σούρουπο τής 10ης Απριλίου, Σάββατο τού Λαζάρου προς Κυριακή των Βαΐων, οι ηρωϊκοί πρόμαχοι τής ελευθερίας Μεσολογγίται, προβαίνουν στην ηρωϊκήν των Έξοδον. Κατά την Έξοδον διεδραματίσθησαν γεγονότα αφαντάστου ηρωϊσμού και δόξης. Εκ των εξερχομένων διεσώθη ελάχιστον ποσοστόν, καθ’ ότι η Έξοδος είχε προδοθεί εις τους τουρκοαιγυπτίους. Εντός τού Μεσολογγίου στις 12 Απριλίου, ο Καψάλης θα γίνει ολοκαύτωμα.

1828.—Στις 10 και 22 Απριλίου 1828 στο Παρίσι, στο Θέατρο «L` Odeon», ανεβαίνει το δράμα Ηρωϊκό-Λυρικό σε τρεις πράξεις τού Γεωργίου Οζαννώ, με  μουσική τού Χέρολντ Γκρας «Le Dernier jour de Missologhi», «Η τελευταία ημέρα τού Μεσολογγίου».

1835.—Το «Κεντρικόν Σχολείον», το πρώτο ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα τού νεοελληνικού κράτους, μεταφέρεται από την Αίγινα στην Αθήνα.

.—Ανακαινίζεται εξ ολοκλήρου ο καθεδρικός και επισημότερος ναός τής Μεγίστης, Άγιος Κωνσταντίνος.

1835.—Το φρικτό φαινόμενο τής ληστείας και τα παράδοξα. Έλληνες και τούρκοι ληστές οι οποίοι βρίσκουν καταφύγιο στο τουρκικό έδαφος, οργανώνουν συνέδριο (!..) στο χωριό Καρυορράχες κοντά στην  τότε ελληνοτουρκική μεθόριο. Παραβρέθηκαν 400 περίπου ληστές (!). Σκοπός τού παράδοξου αυτού συνεδρίου ήταν η σύσταση μιάς ισχυρότατης τεράστιας συμμορίας, με την δράση της να επικεντρώνεται εντός τού ελληνικού εδάφους. Ευτυχώς οι αρχιληστές δεν τα βρήκαν μεταξύ τους, αλλά ογδόντα από αυτούς εισέβαλαν σχεδόν άμεσα στην ελληνική επικράτεια (μέσα Απριλίου) διασκορπισμένοι στους Νομούς Φθιώτιδας και Ακαρνανίας.

1862.—Μετά την 01:30, επτά σεισμοί σημειώνονται στο Ηράκλειο τής Κρήτης.

1863.—Η Ρόδος των μεγάλων σεισμών, δέχεται εκ νέου την «επίσκεψη» τού καταστροφικότατου Εγκέλαδου. Τα 7,8 Ρίχτερ ήταν αρκετά γιά να ρημάξουν τον τόπο. Ολόκληρος ο πύργος Ναγιάκ (Philibert de Naillac), ισοπεδώθηκε όπως ισοπεδώθηκαν ολόκληρα χωριά. Το δε Μάσαρι, χτίσθηκε από την αρχή περίπου 2 χλμ από την θέση που προϋπήρχε.

1864.—Έναν μήνα μετά τον σχηματισμό της (5 Μαρτίου), παραιτείται η κυβέρνηση τού Κωνσταντίνου Κανάρη. Ο Βόλβης σχηματίζει νέα μεταβατική κυβέρνηση.

1867.—Η κυβέρνηση αποφασίζει την ανάθεση τού έργου τής κοπής των νομισμάτων στην Γαλλία.

1869.—Ισχυρός μετασεισμός έρχεται να πλήξει την ήδη ρημαγμένη Σύμη. Μόλις τέσσερεις ημέρες πριν, στις 6 τού μήνα, ο Εγκέλαδος έσπειρε την καταστροφή με 6,7 Ρίχτερ στο άτυχο νησί των Δωδεκανήσων.

1871.—Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, αφορίζει την βουργαρική Εξαρχία. Ήδη από το 1830, η Ρωσική Ακαδημία είχε ζητήσει από τον Σλάβο μελετητή Βενέλιν, να πραγματοποιήσει έρευνες στην βουργαρία. Συνέλεξε υλικό το οποίο εξωράϊσε και επαύξησε με καθαρές επινοήσεις. Το πόνημά του συνετέλεσε ώστε να καλλιεργηθεί μεταξύ των βουργάρων τής Ρωσίας, ο βουργαρικός μεγαλοϊδεατισμός. Σύμφωνα με τις θεωρίες του, οι βούργαροι είχαν διδάξει το αλφάβητο στους Ρώσους, στους οποίους μετέδωσαν και τον χριστιανισμό. Διαβεβαίωνε, επίσης, ότι η βουργαρική υπήρξε η πρώτη λόγια σλαβική γλώσσα. Ο μαθητής του, Ρακόφσκι, υποστήριξε σε ένα έργο του γιά την καταγωγή των βουργάρων, ότι ο Ολύμπιος Ζεύς, ο Δημοσθένης, ο Μέγας Αλέξανδρος, ο βασιλιάς των Φράγκων Κλόβις, ως και ο Σουλιώτης Μάρκος Μπότσαρης, ήταν όλοι βούργαροι. Όλες αυτές οι φαντασιώσεις, βρήκαν απήχηση όχι μόνο στην Ρωσία, αλλά και στην Δύση, ιδίως μετά την ίδρυση τής βουργαρικής Εξαρχίας το 1870 και τής βουργαρικής ηγεμονίας το 1878.

1891.—(ν. ημ.) Ισχυρή σεισμική δόνηση συγκλονίζει την νήσο Ζάκυνθο, δίχως όμως αναφορές γιά μεγάλης εκτάσεως ζημιές.

1896.—(ν.ημ.)Ο Έλληνας αθλητής Σπυρίδων Λούης, είναι ο χρυσός πρώτος νικητής στην ιστορία τού Μαραθωνίου των πρώτων Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων, πετυχαίνοντας χρόνο κάτω από τρεις ώρες στα 40 χιλιόμετρα (2 ώρες 58’ καί 50”).

.—Ο Έλληνας αθλητής Χαρίλαος Βασιλάκος έλαβε το αργυρό μετάλλιο στο αγώνισμα τού Μαραθωνίου. Ο Βασιλάκος συγκέντρωνε από την αρχή αρκετές πιθανότητες γιά νίκη στον Μαραθώνιο. Ξεκίνησε συντηρητικά προκειμένου να δει και τις δυνάμεις των αντιπάλων του και έως τα μισά τής διαδρομής ήταν πίσω από τον Γάλλο Λερμιζιό και τον Αυστραλό Φλακ, επί κεφαλής των Ελλήνων αθλητών. Όμως ο Σπύρος Λούης με την απίστευτη προσπάθειά του, εξέπληξε και αιφνιδίασε όλους. Συγκλονιστικές ήταν οι στιγμές όταν διαπιστώθηκε ότι οι δύο πρώτοι αθλητές που μπήκαν στο στάδιο ήταν Έλληνες.

.—Ο Έλληνας αθλητής Νικόλαος Ανδριακόπουλος έλαβε το χρυσό μετάλλιο στο αγώνισμα «αναρρίχηση επί κάλω» με χρόνο 23 δευτερόλεπτα και τέσσερα δέκατα. Στο ίδιο αγώνισμα το αργυρό μετάλλιο έλαβε επίσης Έλληνας αθλητής, ο Θωμάς Ξενάκης. Το ύψος τού σχοινιού ήταν 14 μέτρα και τόσο ο Ανδριακόπουλος όσο και ο Ξενάκης, εξάντλησαν και τα 14 μέτρα του στην αναρρίχηση, φθάνοντας στην κορυφή, ενώ οι υπόλοιποι αθλητές έμειναν χαμηλότερα. Ο Ξενάκης έμεινε δεύτερος λόγω τού ότι αναρριχήθηκε με πιό αργό ρυθμό.

.—Οι  Έλληνες αθλητές Ευάγγελος Δαμάσκος και Γιάννης Θεοδωρόπουλος, μοιράστηκαν το χάλκινο μετάλλιο στο άθλημα επί κοντώ. Και των δύο το άλμα ήταν στα 2,60 μέτρα. Την πρώτη και δεύτερη θέση έλαβαν δύο  αθλητές των Η.Π.Α. με άλμα στα 3,30 και 3,20 μέτρα.

.—Ο Έλληνας αθλητής Νικόλαος Μωράκης έλαβε το χάλκινο μετάλλιο στο αγώνισμα βολής με στρατιωτικό περίστροφο από απόσταση 25 μέτρων. Την πρώτη και δεύτερη θέση έλαβαν οι δύο  αδελφοί Πέιν, από τις ΗΠΑ, των οποίων όμως τα όπλα υπερείχαν τεχνολογικά.

.—Ο Έλληνας αθλητής Στέφανος Χριστόπουλος έλαβε το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία βαρέων βαρών.

1897.—Ο τουρκικός στρατός συνεχίζει την επίθεσιν εναντίον των Ελλήνων και επιτυγχάνει προώθησίν του.

1901.—Στο Μοναστήρι τής Μακεδονίας, οι βούργαροι δολοφονούν τον Μητροπολίτη Παρθένιο. Αρχικά οι βούργαροι επιχείρησαν να αλώσουν την ελληνική εθνική συνείδηση των Μακεδόνων με ειρηνικά μέσα. Όμως, όταν είδαν ότι η τακτική αυτή δεν ήταν αποτελεσματική, χρησιμοποίησαν βία. Στην αντίσταση τού μακεδονικού ελληνισμού, απάντησαν με τις συμμορίες των ένοπλων κομιτατζήδων. Τα αδίστακτα αυτά σώματα, καταδίωκαν κάθε Μακεδόνα που αντιδρούσε στα σχέδιά τους και υποκινούσαν ταραχές και αναστατώσεις. Κύριος στόχος τους η εξόντωση των στελεχών τού Ελληνισμού. Ιερείς, δάσκαλοι, επιστήμονες, προύχοντες, οικονομικοί παράγοντες έγιναν στόχος τους.

1905.—Η Κρητική Βουλή εγκρίνει ενωτικό ψήφισμα, και το επιδίδει στον Αρμοστή τής νήσου. Ο πρίγκιπας υπόσχεται κάθε δυνατή βοήθεια προς πλήρωση τού σκοπού. 

1906.—Τριακονταμελής συμμορία βουργάρων εισβάλει στο χωριό Καλλιθέα Ζίχνης (Ν. Σερρών) και σπέρνει τον θάνατο.

1907.—Μετά την αποκάλυψη σχεδίου δολοφονίας τού Μητροπολίτη Σερρών και τού Έλληνα πρόξενου, ο πληθυσμός περνά στην αντεπίθεση και, κατόπιν σχεδίου, εξουδετερώνει τα πιό επικίνδυνα βουργαρικά στοιχεία.

1908.—Έκθεση προς το υπουργείο: «…δύο βούλγαροι αντάρται απήγαγον τον μουκτάρην τού χωρίου Τζερέσνιτσας τής περιφερείας Μελενικίου, ούτος όμως κατώρθωσε να διαφύγη, και ελθών εις Μελένικον, αρκετάς μετέδωκε περί αυτών πληροφορίας εις τας εκείσε αρχάς».

1911.—Στα πλαίσια διακρατικής συμφωνίας, 280 βούργαροι φοιτητές φτάνουν στον Πειραιά, φιλοξενούμενοι τού Πανεπιστημίου Αθηνών.

1914.—Έντονες οι διαμαρτυρίες τής χώρας μας προς την τουρκία, εξ αιτίας τής γενοκτονίας που υφίστανται οι  Έλληνες τής Θράκης. 

1916.—Ο πρόεδρος τής προσωρινής Ολυμπιακής Επιτροπής, ανακοινώνει από το Παρίσι την αναβολή των Ολυμπιακών αγώνων και την διεξαγωγή τους μετά το τέλος τού πολέμου.

1919.—Σε απάντηση των απειλών τού κατοχικού διοικητή Ρόδου, ο Επίσκοπος Απόστολος απαντά επί λέξει: «Σήμερον είναι η επέτειος τού Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Εάν δε το αίμα τού Ιεράρχου εκείνου εξήγνισε τον αγώνα τού Ελληνικού έθνους κατά το 1821, εύχομαι όπως και το ιδικόν μου αίμα χυνόμενον σήμερον υπό των λογχών των Ιταλών στρατιωτών, εξαγνίση και τον αγώνα των Δωδεκανησίων υπέρ τής ελευθερίας αυτών».

.—Η Ελληνική XIII Μεραρχία αναλαμβάνει την άμυνα τού Δνείστερου ποταμού, στον τομέα Ταλμούζι-Πουσκάρι (εκστρατεία Κριμαίας).

1920.—Ο Ελληνικός Στρατός στην Μικρά Ασία καταδιώκει τούρκους ατάκτους.

1921.—Σε όλο το μέτωπο τής Μ.Ασίας επικρατεί ηρεμία.

1922.—Η Ελληνική Στρατιά στην Μ. Ασία δίνει μάχες προφυλακών.

1924.—Περίπου τα μεσάνυχτα διαπράχθηκε η μεγάλη ληστεία τής αμαξοστοιχίας Αθηνών – Θεσσαλονίκης, κοντά στην Λάρισα. Μεταξύ των άλλων, στον συρμό επέβαιναν ο υπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας μαζί με τον Γενικό Διοικητή Μακεδονίας.

1926.—Καταστέλλεται η σημαντικότερη απόπειρα κατά τής δικτατορίας Παγκάλου, που έγινε τον Απρίλιο τού 1926 στην Θεσσαλονίκη, με πρωταγωνιστές τους αντισυνταγματάρχες Μπακιρτζή, Τζαβέλλα και Καρακούφα. Η αποτυχία της είχε ως αποτέλεσμα την καταδίκη σε θάνατο δεκαοκτώ αξιωματικών που συμμετείχαν σ’ αυτήν, αλλά η ποινή δεν εκτελέστηκε διότι μετατράπηκε σε ισόβια.

1931.—Οι πλημμύρες των ημερών σε Μακεδονία και Θεσσαλία, προκαλούν σοβαρότατες ζημιές στην αγροτική και την κτηνοτροφική οικονομία. Πολλές είναι οι περιοχές που κατακλύστηκαν από τα νερά.

1939.—Ο βρετανικός στόλος τής Μεσογείου, πλέει γιά να προστατεύσει Ελλάδα και τουρκία από πιθανή επέμβαση τής Ιταλίας.

.—Ολοκληρώνεται η κατάληψη τής αλβανίας από τους Ιταλούς.

1940.—Κατά την διάρκεια διατεταγμένης πτήσεως στην περιοχή τού Σαρωνικού Κόλπου, χάνουν την ζωή τους οι πιλότοι μας, Γραμμανδάνης Ιωάννης, Καλυβιώτης Μενέλαος και Ευθύμιος Καζακόπουλος. http://www.pasoipa.org.gr/

1941.—Όταν έμαθαν ότι πρέπει να παραδοθούν διότι η Θεσσαλονίκη καταλήφθηκε από τους Γερμανούς και ο Διοικητής Τμήματος Στρατιάς Ανατολικής Μακεδονίας, Στρατηγός Μπακόπουλος συνθηκολόγησε, αρνήθηκαν να το πιστέψουν. Αξιωματικοί ξανατηλεφωνούν στις διοικήσεις των Μεραρχιών ζητώντας να συνεχίσουν την αντίσταση. Τραυματίες φαντάροι σηκώνονται από τα φορεία και φωνάζουν, επιθυμώντας να ενισχύσουν την φρουρά και να πολεμήσουν με τους ματωμένους επιδέσμους.

.—Ο Γερμανός αξιωματικός, ο εντεταλμένος να παραλάβει το Ρούπελ, συγχαίρει τον διοικητή τού Οχυρού και διαβιβάζει τα συγχαρητήρια τής διοικήσεώς του και τον θαυμασμό του γιά την ηρωική αντίσταση τής φρουράς. Τονίζει ότι, γιά τους Γερμανούς, αποτελεί τιμή και υπερηφάνεια το ότι είχαν ως αντίπαλο έναν τόσο ηρωικό στρατό.

.—Στις 09:00, προσέρχεται Γερμανός Συνταγματάρχης γιά την παραλαβή τού Οχυρού Παλιουριώνες στο Ανατολικό Μπέλες, το οποίο δεν καταλήφθηκε κατά τον τριήμερο αγώνα από τους Γερμανούς. Ο Γερμανός Συνταγματάρχης προσφωνεί τον διοικητή τού Οχυρού και συγχαίρει την φρουρά του, εκφράζοντας τον θαυμασμό του γιά την ηρωική αντίσταση. Στην συνέχεια, τον οδηγεί να επιθεωρήσει το γερμανικό τάγμα και διατάζει την ύψωση τής Γερμανικής Σημαίας μετά από την αποχώρηση τής φρουράς τού Οχυρού. Ανάλογες εκδηλώσεις γίνονται και γιά τους διοικητές των Οχυρών Λίσσε-Πυραμιδοειδές-Περιθώρι, Εχίνος, Νυμφαία και Κελκαγιά (Σπανή Πέτρα).

.—Η γερμανική αεροπορία βομβάρδισε την Κοζάνη.

.—Μηχανοκίνητες γερμανικές μονάδες κατερχόμενες από το Μοναστήρι, καταλαμβάνουν την πόλη τής Φλωρίνης.  

.—Οι γερμανικές κατοχικές δυνάμεις εισέρχονται στο Σουφλί από το οποίο θα αποχωρήσουν στις 31/8/1944.

.—Οι Γερμανοί, μιάς και κατέχουν πλέον όλη την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη, στρέφονται αμέσως στην διάνοιξη τής στενωπού Κλειδίου.

.—Τα μεσάνυχτα (10 προς 11 Απριλίου), ισχυρή γερμανική δύναμη αναγνωρίσεως επιχείρησε να καταλάβει το ύψωμα Γκλάβα, αλλά απωθήθηκε από τα δραστικά πυρά τού Συντάγματος Δωδεκανησίων. 

1943.—Ο Ιερός Λόχος στην Αφρική προελαύνει προς SOUSS.

.—Το Ολοκαύτωμα τής Βουνιχώρας Φωκίδος από τους Ιταλούς. Η Βουνιχώρα ερημώνεται και ζει στην εξαθλίωση, την πείνα και την δυστυχία, ως αντίποινα γιά επιχειρήσεις ανταρτών στην περιοχή. Οι Ιταλοί κατακτητές, ενώ μετέφεραν πεζούς προς την Άμφισσα ως ομήρους μία πένθιμη λιτανεία που την αποτελούσαν πρόσωπα ηλικιωμένα, γιαγιάδες κυρτωμένες απ’ τα χρόνια με μικρά παιδιά στην αγκαλιά, γιά να γίνουν ασπίδα προστασίας σε περίπτωση κάποιας άλλης συμπλοκής με τις αντάρτικες ομάδες, εκτελούν στο χωριό άλλη ομάδα, αποτελούμενη από γυναικόπαιδα, και ανήμπορους. Ολοκλήρωσαν το έγκλημά τους, πυρπολώντας τα χωριά Αγία Ευθυμία και Βουνιχώρα. Όταν οι όμηροι επέστρεψαν τρείς μέρες μετά, αντίκρισαν την καταστροφή. Νεκρούς και άταφους τους αδελφούς, τις μητέρες και τους πατεράδες τους. Οι νεκροί ενταφιάστηκαν χωρίς παπά και ψάλτη.

.—Σχεδόν ένα μήνα μετά την πρώτη, μιά δεύτερη αποστολή Βρετανών αξιωματικών βρέθηκε στην Πελοπόννησο ως σύνδεσμος τής Ελληνικής Αντιστάσεως κατά των Γερμανών. Ρίφθηκαν με αλεξίπτωτα και εγκαταστάθηκαν στα Πλατάνια Τριφυλίας. Ακολούθησαν άλλες 10 αποστολές, με την πρώτη να έχει γίνει στις 12 Μαρτίου στον Πάρνωνα.

1944.—Εκτελούνται έξι πολίτες στην Λαμία από τις κατοχικές δυνάμεις ως αντίποινα. Μεταξύ των εκτελεσθέντων ήταν και ο ιερέας Δημήτριος Κουτσούμπας, ο οποίος την ώρα που συνελήφθη γιά να συρθεί στο εκτελεστικό απόσπασμα, τελούσε στον ναό το μνημόσυνο τού σκοτωμένου από τούς Γερμανούς γυιού του.

.—Μετά από άδεια την οποία ζήτησαν από τους Βρετανούς, δόθηκε το σήμα (Boodle G 955 / 14.10.44) στα Τάγματα Ασφαλείας να χτυπήσουν τους αποχωρήσαντες Γερμανούς.

.—Λήγει η Συμφωνία μεταξύ ΕΛΑΣ Λακωνίας και Γερμανών γιά «κατάπαυση εχθροπραξιών», η οποία άρχισε από την 3η Μαρτίου. Αργότερα, στις 14 Μαΐου, ο Ριζοσπάστης θα γράψει πως γι’ αυτήν τους την απόφαση δήθεν «πιέστηκαν σκληρά» (…)

1946.—Κατά την εκτέλεση διατεταγμένης αποστολής, αλλά λόγω βλάβης τού κινητήρα, αεροσκάφος τής 13ης Μοίρας Ελαφρού Βομβαρδισμού κατέπεσε στην θάλασσα κοντά στην Φαληρική Ακτή. Αποτέλεσμα τής συντριβής ήταν ο θάνατος των αεροπόρων μας: Αδάμ Ιωάννη, Πλύτα Γ., Καννά Πέτρο, Αμάξη Νικόλαο, Ανδρικόπουλο Ιωάννη, Παπαμιχαλάκη Ευάγγελο-Αυγουστίνο, Τσιλιβάκο Μιχαήλ και Στεφάνου Ιωάννη.

1952.—Σκοτώθηκε ο πιλότος μας Απόστολος Τσιανίκας κατά την εκτέλεση διατεταγμένης εκπαιδευτικής πτήσεως με αεροσκάφος, το οποίο κατέπεσε και συνετρίβη κοντά στην λίμνη Βόλβη τής περιοχής Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

1959.—Νέος νόμος περί Εκκλησιαστικών θεμάτων, ο οποίος στα σημαντικότερα σημεία του, ορίζει την εκλογή Αρχιερέων και τον αριθμό των μητροπόλεων.

1962.—Στην Ζάκυνθο, ο Εγκέλαδος κάνει ξανά την εμφάνισή του. Τα 6,3 Ρίχτερ προκάλεσαν ελαφρές σχετικά ζημίες.

1968.—Αρχίζει η κατασκευή τού νέου εργοστασίου τής ΔΕΗ στην Μεγαλόπολη.

1969.—Οι κάτοικοι των χωριών Μεγάλα Καλύβια, Καματερό και Πύλη Τρικάλων, αντιδρούν στην απαλλοτρίωση των εδαφών τους.

1974.—Ούτε ένας μήνα δεν πέρασε μετά την ελληνική ανακοίνωση γιά εντοπισμό υδρογονανθράκων, και η τουρκική κυβέρνηση ανακοινώνει τις προθέσεις της να προχωρήσει σε υποθαλάσσιες έρευνες γιά υδρογονάνθρακες, σε περιοχές που βρίσκονται εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

1981.—Εκατοντάδες Έλληνες εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε νοσοκομεία τής πρωτεύουσας λόγω νέφους.

1989.—Έκρηξη ωρολογιακής βόμβας τής τρομοκρατικής οργανώσεως «1η ΜΑΗ», έξω από το διαμέρισμα τού Αρεοπαγίτη Σαμουήλ Σαμουήλ, προϊσταμένου τού Εφετείου Αθηνών, στην οδό Κύρου 74 στο Νέο Ψυχικό Αττικής.

1991.—Ένας τούρκος πυρπολεί σκόπιμα ελληνικό τουριστικό λεωφορείο στην Κωνσταντινούπολη, το οποίο είναι γεμάτο με τουρίστες. Οι νεκροί ξεπερνούν τους 30.

1994.—Τα ξημερώματα τής 10ης προς 11η Απριλίου 1994, σημειώθηκε περίεργη αιματηρή επίθεση σε αλβανικό στρατόπεδο στα Ελληνο-αλβανικά σύνορα, στον Νομό Αργυρόκαστρου στο χωριό Άνω Επισκοπή, με θύματα δύο νεκρούς και τον τραυματισμό τριών αλβανών στρατιωτών. Αυτό το περιστατικό συνέπεσε με την Β΄ συνδιάσκεψη τής «Ομόνοιας» (10/04/1994), όπου εκλέχθηκε και το νέο 11μελές Συμβούλιο με Γενικό Πρόεδρο τον Σ. Κυριαζάτη. Με αφορμή το επεισόδιο τής Επισκοπής, άρχισαν νέοι διωγμοί των Ελλήνων τής Β. Ηπείρου. Αρχικά ο Σ. Μπερίσα κατηγόρησε ευθέως την Ελλάδα και δήλωσε ότι: «Είναι μία εγκληματική ενέργεια γιά την οποία η Ελληνική Κυβέρνηση φέρει την πλήρη ευθύνη». Στο διάστημα από 15 έως 19 Απριλίου 1994 οι αλβανικές αρχές προσήγαγαν 600 Έλληνες τής μειονότητας. Εισέβαλαν στα γραφεία τής «Ομόνοιας» και κατάσχεσαν τα αρχεία της. Συνέλαβαν πέντε από τα κορυφαία στελέχη της με την κατηγορία τής προδοσίας, υπονόμευσης της εθνικής ασφάλειας τού κράτους, κατασκοπείας υπέρ ξένου κράτους, προετοιμασία γιά εξέγερση, ύποπτες συναντήσεις και επαφές με κρατικούς αξιωματικούς τής Ε.Υ.Π., χωρίς ωστόσο να υπάρχει άμεσος συσχετισμός και κατηγορία γιά την επίθεση στο στρατόπεδο τής Επισκοπής.

1995.—Αρχίζει η πειραματική εφαρμογή των μέτρων γιά τον αποκλεισμό όλων των αυτοκινήτων και των δικύκλων από το εμπορικό τρίγωνο τής Αθήνας.

.—Ο Υπ.Εξ. τής τουρκίας, Ερντάλ Ινονού, δηλώνει ότι η Κύπρος δεν μπορεί να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν δεν επιλυθεί το Κυπριακό…

1997.—Η συναυλία τού Μίκη Θεοδωράκη στα Σκόπια. Ο μουσικοσυνθέτης και πρώην βουλευτής τού Κ.Κ.Ε., τής Ν.Δ. και αρχικώς φιλικά προσκείμενος στον ΣΥΡΙΖΑ, γιά πρώτη φορά μετά τον αποκλεισμό (εμπάργκο), πραγματοποιεί συναυλία στα Σκόπια, εις το όνομα τής «φιλίας και τής ειρήνης των λαών». Στην συναυλία, εκτός από τον Κίρο Γκλογκόροφ, παραβρέθηκαν σύμφωνα με δημοσιεύματα των εφημερίδων, πάνω από 200 «προσωπικότητες», μεταξύ των οποίων βουλευτές τού Πα.Σο.Κ. και τής Ν.Δ.. Τίτλοι όπως «Π ο λ ι τ ι κ ό  βήμα προσέγγισης η συναυλία τού Μίκη», «Σ υ μ φ ω ν ί α   στα Σκόπια!» και «Την κατάλληλη στιγμή η εκδήλωση λένε οι Σκοπιανοί», κυριάρχησαν στον Τύπο.

.—Συλλαμβάνεται ο οδηγός ταξί Δημήτρης Βακρινός με την κατηγορία γιά πέντε ανθρωποκτονίες εκ προθέσεως, έξι απόπειρες ανθρωποκτονιών, επίσης εκ προθέσεως, τέσσερεις ένοπλες ληστείες, μία διακεκριμένη περίπτωση κλοπής, μία διακεκριμένη περίπτωση φθοράς με φωτιά, οπλοφορία, οπλοχρησία και οπλοκατοχή.

2015.—Μετά το σοβαρό πρόβλημα που δημιουργήθηκε σε νησιά τού Νοτιοανατολικού Αιγαίου από την ανεξέλεγκτη εισροή λαθρομεταναστών, η αναπληρώτρια υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, Τασία Χριστοδουλοπούλου, πραγματοποιεί έκτακτη επίσκεψη στην νήσο Κω την Μ. Παρασκευή 10/4· εκτός από την συνάντησή της με τοπικούς παράγοντες γιά να τους επισημάνει τις υποχρεώσεις τους απέναντι σε όσους περνάνε παράνομα τα ελληνικά σύνορα, η αναπληρώτρια υπουργός, επισκέφθηκε το Λιμεναρχείο, το Αστυνομικό Τμήμα τής Κω, αλλά και το λιμάνι, γιά να δει από κοντά την κατάσταση που επικρατεί και να δώσει εντολές γιά τις υποχρεώσεις των οργάνων έναντι των λαθρομεταναστών και τής Ε.Ε. Την αναπληρώτρια υπουργό συνόδευε ο βουλευτής τού ΣΥΡΙΖΑ,  Ηλίας Καματερός.

2016.—Ὅταν ἡ ἱστορία καὶ ἡ ἀρχαιολογία ἀποστομώνουν τοὺς ἱστοριοκάπηλους καὶ παραχαράχτες. Στὸ Μουσεῖο Φυσικῆς Ἱστορίας τοῦ Σικάγο τῶν Η.Π.Α. ἔλαβε τέλος ἡ πολύτιμη Ἔκθεση μὲ τίτλο «Ἕλληνες. Ἀπὸ τὸν Ἀγαμέμνονα στὸν Μέγα Ἀλέξανδρο», ἡ ὁποία πρόσφερε στὸ πολυπληθὲς κοινό ποὺ συνέρρευσε στὶς αἴθουσές του, ἕνα γοητευτικὸ καὶ συναρπαστικὸ ταξείδι 5.000 ἐτῶν Ἑλληνικῆς Ἱστορίας, μὲ πάνω ἀπὸ 500 ἐκθέματα Ἑλληνικῶν Μουσείων, τὰ ὁποία ταξίδεψαν χιλιάδες μίλια στὴν ἄλλη ἄκρη τοῦ Ἀτλαντικοῦ Ὠκεανοῦ. Ἡ πολύτιμη Ἔκθεση ξεκίνησε στὶς 12 Δεκεμβρίου 2014 ἀπὸ τὸ Μόντρεαλ τοῦ Καναδᾶ καὶ τὸ Μουσεῖο Ἀρχαιολογίας καὶ Ἱστορίας του, παραδόθηκε στὶς 5 Ἰουνίου 2015 στὴν πόλη τῆς Ὀττάβα τοῦ Καναδᾶ καὶ στὴν συνέχεια στὸ Σικᾶγο τῶν Η.Π.Α.. Τελευταῖος σταθμὸς τοῦ ὑπερατλαντικοῦ ταξειδιοῦ τῶν Ἑλλήνων θὰ εἶναι τὸ Ἐθνικὸ Γεωγραφικὸ Μουσεῖο στὴν Οὐάσιγκτον (National Geographic Museum in Washington), ὅπου καὶ θὰ ὁλοκληρωθῇ στὶς 9 Ὀκτωβρίου τοῦ 2016.

Copyright (©) «Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο»
Βασική πηγή: www.eistoria.com

Αφήστε μια απάντηση