ΤΟ ΤΑΓΜΑ ΤΩΝ ΝΑΪΤΩΝ-ΙΠΠΟΤΕΣ ΜΟΝΑΧΟΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΩΝ

,

,

……….Ἡ ἀνάμνηση ποὺ ἄφησαν στὴν Κύπρο οἱ Ναΐτες εἶναι πράγματι ὀδυνηρή. Οἱ Κύπριοι ἔνοιωσαν στὸ ἀκέραιο τὸ βάρος τῆς νέας σκλαβιᾶς. «Τίς ἰκανός ἐκτραγωδήσαι τὰς θλίψεις αὐτῶν;», ἔγραφε γιὰ τὸ 1192 ὁ Νεόφυτος ὁ Ἔγκλειστος. «Τοὺς ἐτασμούς, τοὺς δημοσίους φυλακισμούς, τὴν ὁλκήν τῶν ἀπαιτουμένων χρημάτων;». Μόνο μία λύσις ἦταν καὶ πάλι δυνατή, ὁ ἔνοπλος ἀγώνας, «Μὴ δότε χείρα ἀλλοφύλοις, σημεῖον ὑποταγῆς καὶ δουλώσεως», συμβούλευε ἀπό τὴν Κωνσταντινούπολη ὁ πατριάρχης Γερμανός. Ἡ 15 Ἀπριλίου, 1192, Κυριακὴ τοῦ πάσχα, ὁρίσθηκε  ἡμέρα ἐξεγέρσεως.

.

Δημήτρης Σ. Μπελέζος, Ἱστορικός

 Ἡ προσπάθεια δημιουργίας κράτους στὴν Κύπρο

……….(…) Πρὶν ἐγκαταλείψει τὴν Παλαιστίνη ὁ Ριχάρδος, φρόντισε νὰ διευθετήσῃ τὰ ζητήματα τῶν χριστιανῶν τῆς περιοχῆς μὲ τὸν καλύτερο δυνατὸ τρόπο ὥστε νὰ ἀποτραποῦν μελλοντικὲς συγκρούσεις ἀνάμεσά τους. Ὁ Ἄγγλος βασιλιᾶς ἔδειξε ἰδιαίτερη συμπάθεια γιὰ τοὺς Ναΐτες καὶ ἐξ αιτίας τῆς ἐπιρροῆς του, ὁ Ροβέρτος τοῦ Σαμπλὲ ἕνας εὐγενὴς ἀπό τὰ γαλλικὰ ἐδάφη τοῦ Ριχάρδου, ἀναδείχθηκε σὲ μεγάλο μάγιστρο τοῦ τάγματος. Ἴσως λόγῳ αὐτῆς τῆς σχέσης οἱ Ναΐτες ἀνέλαβαν ἕνα ἐξαιρετικὰ φιλόδοξο σχέδιο τὸ ὁποῖο ἄν πετύχαινε θὰ ἄλλαζε τελείως τὴν πορεία τοῦ τάγματος αὐξάνοντας ἐντυπωσιακὰ τὸν πλοῦτο καὶ τὴν δύναμή του.

……….Ὁ βασιλιᾶς Ριχάρδος, καθὼς ἔπλεε μὲ τὸν ἀγγλικό στόλο πρὸς τὴν Παλαιστίνη γιὰ νὰ λάβῃ μέρος στὴν Γ΄ Σταυροφορία, κατέλαβε τὴν Κύπρο, ποὺ ὥς τότε ἦταν βυζαντινὴ ἐπαρχία. Ἦταν ὅμως ἀδύνατο νὰ κρατήσῃ τὸ νησὶ μετὰ τὴν ἀναχώρησή του γιὰ τὴν Ἀγγλία καὶ ἀποφάσισε νὰ τὸ παραχωρήσῃ στοὺς Ναΐτες. Σὲ ἀντάλλαγμα τὸ τάγμα θὰ κατέβαλε 100.000 νομίσματα τῶν Σαρακηνῶν. Ἀπό αὐτὸ τὸ ποσὸ οἱ Ναΐτες ἔδωσαν μία προκαταβολὴ 40.000 νομισμάτων, γεγονὸς ποὺ ἀποδεικνύει τὴν εὐμάρεια τοῦ τάγματος παρὰ τὶς ἀπώλειες ποὺ εἶχε ὑποστεῖ σὲ χρῆμα καὶ γῆ μετὰ τὴν ἥττα στὸ Χαττίν καὶ τὴν κατάληψη πολλῶν χριστιανικῶν ἐδαφῶν ἀπό τοὺς μουσουλμάνους τοῦ Σαλαντίν.

……….Τὸ σχέδιο γιὰ τὴν κατάληψη τῆς Κύπρου ἀπό τοὺς Ναΐτες ἦταν φιλόδοξο διότι ὡς τότε κανένα ἀπό τὰ δύο τάγματα δὲν εἶχε κατορθώσει νὰ ἐλέγξῃ μία μεγάλη ἔκταση καὶ νὰ δημιουργήσῃ δικὸ του κράτος.


  • Ολόκληρο το κείμενο μπορείτε να διαβάσετε στο: www.e-istoria.com 

Αφήστε μια απάντηση