Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

.

.

Ἑλληνονοαλβανοί, τουρκαλβανοί, Ἀρβανίτες, Ἡπειρῶτες, Βλᾶχοι.
Ὁ μῦθος τῆς Ἀλβανικῆς συμβολῆς στὴν ἀνεξαρτησία τῆς Ἑλλάδος.

,

……….Ἀποσπάσματα ἀπὸ τό : “Ἡπειρῶτες καὶ Ἀλβανοί –ἡ προσφορὰ τῆς Ἡπείρου πρὸς τὸ ἔθνος”,  Σπύρου Στούπη, ἐκδόσεις Ἱδρύματος Βορειοηπειρωτικῶν Ἐρευνῶν, Ἰωάννινα 1976.

 

……….Ἐάν οἱ χιλιάδες τῶν λεγομένων Ἀλβανῶν ποὺ ἐγκατεστάθησαν κατὰ καιροὺς στὴν Ἑλλάδα ἦταν ἀλβανικῆς ἐθνικῆς συνειδήσεως καὶ ἀλβανόφωνοι, τότε, θὰ εἴχαμε ἀκόμα καὶ σήμερα μἰα πολὺ μεγάλη ἀλβανική μειονότητα, ὅπως συμβαίνει μὲ ἐκείνη τοῦ Κοσσυφοπεδίου τῆς Γιουγκοσλαβίας.

……….[ ]Μέχρι τῶν ἀρχῶν τοῦ περασμένου αἰῶνος περίπου, ἀναφέρονται δύο κυρίως κατηγορίες Ἀλβανῶν, νοουμένων καὶ τῶν Ἡπειρωτῶν, ἔξω τῆς Ἡπείρου, Ἑλληνοαλβανοί = Ἕλληνες τῆς Ἀλβανίας, κατὰ τὸ σημερινὸ Ἑλληνοκύπριοι, Τουρκοκύπριοι, καὶ Τουρκαλβανοί = Ἀλβανοί ἐκτουρκισμένοι. Τὸ ὄνομα Ἡπειρῶτες μᾶλλον ἀγνοεῖται.

……….Ἀργότερα, παρεμβάλλεται καὶ ἡ κατηγορία τῶν Ἰταλοαλβανῶν = Ἀλβανῶν τῆς Ἰταλίας, δημιούργημα τοῦ Βατικανοῦ καὶ τῆς ἀνθελληνικῆς Ἰταλικῆς πολιτικῆς ποὺ γιὰ πρώτη φορὰ τοὺς παρουσίασε ἡ Ἰταλία ὡς δῆθεν Ἀλβανούς διαμαρτυρομένους κατὰ τῆς ἐπεκτάσεως τῆς Ἑλλάδος στὴν Ἥπειρο, θεωρουμένης ὡς Ἀλβανικῆς πατρίδος, ἐπέκταση ποὺ εἶχε προτείνει τὸ Συνέδριο τοῦ Βερολίνου, κατὰ τὸ 1878.

……….Τύπος ἀλβανικῆς ἐθνικότητος, ὅπως νοεῖται σήμερα, ἦταν ἀνύπαρκτος καὶ ἀδιανόητος μέχρι τέλους σχεδὸν τοῦ περασμένου αἰῶνος. Ὡς ἑλληνοαλβανοί ἐλογίζοντο, χριστιανοὶ ὀρθόδοξοι, ἑλληνόφωνοι καὶ ἀλβανόφωνοι ὁμοῦ, προερχόμενοι ἀπό τὴν Ἥπειρο καὶ  Ἀλβανία, οἱ ὁποῖοι δὲν διέφερον κατὰ τίποτε ἀνάμεσά τους, ἐκτός ὰπό ἕνα νόθο ἀλβανικό οἰκογενειακό ἰδίωμα τοῦ ὁποίου ἔκαναν χρήση μερικοί, λεγόμενοι ὡς ἐκ τούτου ἀλβανόφωνοι. Τὸ ἰδίωμα τοῦτο μάλιστα ἦταν τόσο νόθο, ὥστε μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου, νὰ καθίσταται δύσκολη ἄν ὄχι ἀδύνατος ἡ συνεννόηση μεταξὺ αὐτῶν καὶ τῶν τουρκαλβανῶν.

……….Ἀργότερα, ὅπως συνήθως συμβαίνει, χάριν συντομίας, παρελήφθη τὸ πρῶτο συνθετικὸ «ἕλλην» καὶ «τούρκ» καὶ ἔκτοτε γίνεται λόγος, ἀκαθορίστως, γιὰ «ἀλβανός», πρᾶγμα ποὺ ταυτίζει τὶς δύο τελείως διαφορετικὲς ἔννοιες τοῦ «ἀλβανοῦ – ἑλληνοαλβανοῦ» καὶ τοῦ «ἀλβανοῦ – τουρκαλβανοῦ». Ἐπέρχεται δηλ. σύγχυσις ποὺ γίνεται ἐμφανέστερη, μετὰ τὴν ἀνάπτυξη τῆς ἀλβανιστικῆς κινήσεως—ἔργον ἐχθρῶν τοῦ ἑλληνισμοῦ— ποὺ εἶχεν ἐν τελευταῖᾳ ἀναλύσει ὡς ἀποτέλεσμα τὴν δημιουργία Ἀλβανικοῦ Κράτους.

……….Τὸ θρήσκευμα ὅμως ἀποτελεῖ βασικὰ διακριτικὸ γνώρισμα ἀπαραίτητο μεταξὺ τῶν δύο αὐτῶν ἀλβανικῶν κατηγοριῶν, γιὰ κεῖνον ποὺ σέβεται καὶ ἐκτιμᾶ τὴν ἱστορική ἀλήθεια. Πρόκειται γιὰ ἕνα τεραστίας σημασίας ἐθνικό καὶ μάλιστα Ἡπειρωτικό θέμα, γιὰ τὸ ὁποῖο δὲν ἐδόθη ἡ δέουσα προσοχή.

……….Ὑπῆρχαν οἱ Ἀλβανοί μουσουλμάνοι, ἄσπονδοι ἐχθροί τῶν ὁμοφύλων τους χριστιανῶν καὶ φυσικὰ παντὸς χριστιανοῦ, μὲ πρωτόγονο φανατισμό, ποὺ ἀγωνίζονταν ὑπέρ τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας μετὰ τῆς ὁποίας ἐνσυνειδήτως ἐταυτίζοντο.

……….Παραλλήλως δέ, ὑπῆρχαν Ἀλβανοί ὀρθόδοξοι χριστιανοί, ἐχθροί τῶν μωαμεθανῶν Ἀλβανῶν, ποὺ ἐμάχοντο γιὰ μία πατρίδα ἑλληνικὴ καὶ ὄχι ἀλβανική.

……….Ὁ Άλβανός μουσουλμάνος Ἐκρέμ Βλιῶρα, στὸ βιβλίο του «Φύλλα Ἡμερολογίου ἀπό τὸ Βεράτιον καὶ τὸ Τομόρι» γράφει, ὅτι ἡ Ἀλβανία ἔχει δώσει 36 ἀπό τοὺς ἱκανότατους Μ. Βεζύρηδες τῆς Τουρκίας καὶ τελευταίως τὸν Φερῆτ πασᾶν τὸν Πρῶτον Μ. Βεζύρην τῆς Ν. Τουρκίας καὶ 100 ἀρχηγούς τοῦ τάγματος τῶν Γενιτσάρων.

……….[ ]Ὁ Παπαρρηγόπουλος, γράφει τὰ ἑξῆς σχετικὰ μὲ τὴν συμπεριφορὰ τῶν τουρκαλβανῶν κατὰ τὴν Πελοποννησιακὴ ἐπανάσταση τοῦ 1770 (Ὀρλῶφ):

……….«Οἱ Ἀλβανοί τοὺς ὁποίους ἡ Ὑψηλὴ Πύλη ἀπέστειλε κατὰ τῆς Πελοποννήσου, ἀφοῦ εὐχερῶς κατέπνιξαν τὸ ἀσθενές ἐκεῖνο κίνημα, ἐξετράπησαν εἰς λεηλασίαν καὶ δήωσιν δεινήν. Συμποσωθέντες βαθμηδὸν εἰς 60 χιλιάδας, κατέστρεψαν πόλεις καὶ χωρία καὶ τοὺς μὲν εὐπορωτέρους παντελῶς γυμνώσαντες, κατηνάγκαζον νὰ ὑπογράψωσιν ὁμολογίας μεγάλων ποσῶν, τοὺς δὲ πενεστέρους ἀπεμπόλουν ὡς κτήνη. [ ] Αἱ Σπέτσαι αἴτινες ἔλαβον μέρος εἰς τὸν ἀγῶνα, ἔπαθον πολλὰ ἀπό Ἀλβανούς προερχομένους ἐξ Ἀργολίδος. [ ]Κατὰ τὴν ἐπανάστασιν τοῦ 1821, <<οἱ ἐντόπιοι ἀλβανόφωνοι>>—χριστιανοὶ φυσικά— γράφει ὁ Κ. Τριανταφύλλου, ἔλαβον τὰ ὅπλα κατὰ τῶν Τούρκων ὁμοῦ μετὰ τῶν Ἑλλήνων, ἄνευ ἄλλης τινὸς διακρίσεως, ἐνῶ οἱ Ἀλβανοί μωαμεθανοὶ ἀπετέλουν μονάδας τοῦ τουρκικοῦ στρατοῦ, κατελθόντες μετ’ αὐτοῦ κατὰ τῶν ἐντοπίων».

……….Κλασσικὸ παράδειγμα τέλος —ἕνα ἀπό τὰ ἄπειρα— ἀποτελεῖ ὁ ἀρβανίτης Ἀλῆ πασᾶς ποὺ ἐξόντωσε τοὺς λεγομένους ἀρβανίτες τοῦ Σουλίου Τζαβελαίους, Μποτσαραίους κλπ.

Ο τουρκαλβανός Αλή πασάς. Το έργο είναι δημιουργία του αλβανού ζωγράφου Αγκίμ Σουλάι.

……….Συνεπῶς ὅταν  γίνεται  λόγος ἀορίστως περὶ Ἀλβανῶν, ἀσχέτως δηλ. θρησκεύματος, εἶναι μακρὰν τῆς ἱστορικῆς πραγματικότητος.

……….[ ]Σύγχρονοι Ἀλβανοί, διαστρεβλώνοντας τὴν ἐν λόγῳ ὠμὴ πραγματικότητα, ἐν γνώσει των, διατείνονται, ὅτι ὁ Ἀλβανικός λαὸς ἀντίκρυσε μὲ συμπάθεια τὶς ἐθνικές κινήσεις γιὰ τὴν ἐλευθερία καὶ ἀνεξαρτησία τῶν γειτονικῶν τους λαῶν ἔναντι τῶν ξένων κατακτητῶν. Ἐνῷ εἶναι παγκοίνως γνωστὸ ὅτι οἱ Ἀλβανοί συνέβαλον στὴν προσπάθεια τῆς καταστολῆς κάθε ἑλληνικοῦ ἀπελευθερωτικοῦ κινήματος καὶ μάλιστα ἐκείνης τοῦ 1821.

……….Ἐπί παραδείγματι ἡ ἐφημερίς Μπασκίμι τῆς 7ης – 11ου – 1962 γράφει: «[ ]οἱ Μποτσαραῖοι, ὁ Ἀλῆ Φαρμάκης, ὁ Μιαούλης, ἡ Μπουμπουλίνα, συνέβαλαν ἀποφασιστικῶς εἰς τὸν πόλεμον τῶν Ἑλλήνων κατὰ τοῦ Τούρκου δυνάστου».

……….Ὅλοι ὅμως αὐτοί οἱ χριστιανοὶ «ἀλβανοί» καὶ πολυάριθμοι ἄλλοι «ἀρβανίτες», ἠγωνίζοντο γιὰ τὴν πίστι τους καὶ γιὰ τὴν ἵδρυση Ἑλληνικοῦ Βασιλείου, «Ρωμέϊκου» καὶ ὄχι ἀλβανικοῦ. Μεμονωμένες δὲ ἐξαιρέσεις ἀποτελοῦσαν οἱ τουρκαλβανοὶ ἐκεῖνοι ποὺ ἔνεκα διαφόρων λόγων, ἀτομικῶν, εἴτε ἐξ ἀτταβισμοῦ ὡς ἀπόγονοι ἐξισλαμισθέντων, διέκειντο συμπαθῶς στὸν ἀπελευθερωτικό ἀγῶνα τῶν Ἑλλήνων.

……….Ἐάν ὅλοι οἱ φερόμενοι ὡς Ἀλβανοί, ἦταν πράγματι τέτοιοι καὶ εἶχαν ἀλβανική ἐθνική συνείδηση, τότε θὰ ἠγωνίζοντο γιὰ ἀλβανική ἐθνική ἀποκατάσταση, ὅπως οἱ Ἕλληνες, Σέρβοι κ.ά. Ἄφθονες ἄλλωστε μαρτυρίες καὶ αὐτά τὰ ἀναλλοίωτα καὶ ἀνόθευτα δημοτικὰ τραγούδια, στὰ ὁποῖα εἶναι διάχυτη ἡ οἰμωγή καὶ ὁ θρῆνος τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ γιὰ ὅσα ὑπέφερε ἐκ μέρους τῶν Ἀλβανῶν μουσουλμάνων κατὰ τὴν Τουρκικὴ δουλεία τῶν 400 ἐτῶν.


  • Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό : www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση