ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ε΄Ο ΠΡΩΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΓΚΡΟΥΣΤΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΡΩΜΗ (238-179 π.Χ.)

,

Δίδραχμο Φιλίππου Ε΄.

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ε΄ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΓΚΡΟΥΣΤΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΡΩΜΗ (238 – 179 π.Χ.)

,

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Σ. ΜΠΕΛΕΖΟΣ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ

,

Περιεχόμενα: Ἡ ἀρχή τῆς βασιλείας τοῦ Φιλίππου Ε΄- Ὁ πόλεμος μὲ τοὺς Αἰτωλούς – Ἡ ἀρχή τοῦ Α΄Μακεδονικοῦ Πολέμου – Τὸ τέλος τῆς πρώτης σύγκρουσης μὲ τὴν Ῥώμη – Οἱ ναυτικὲς ἐπιχειρήσεις στὸ Αἰγαῖο – Ὁ Β΄Μακεδονικὸς Πόλεμος – Ἡ τελευταία περίοδος τῆς βασιλείας τοῦ Φιλίππου Ε΄.

Ὁ Φίλιππος Ε΄ ὑπῆρξε ἕνας ἀπό τοὺς σημαντικότερους βασιλεῖς τῆς  Μακεδονίας. Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς βασιλείας του, ἦλθε σὲ σύγκρουση μὲ τοὺς Ῥωμαίους καὶ προσπάθησε νὰ ἐμποδίσῃ τὴν ἐπέκταση καὶ τὴν κυριαρχία τους στὴν Ἑλλάδα, χωρὶς ἐπιτυχία.

(…) Στὰ μέσα τοῦ 3ου αἰῶνα π.Χ. ἡ ῥωμαϊκή ἐπιιρροή εἶχε ἤδη ἐπεκταθεῖ στὶς ἀκτές τῆς Ἰλλυρίας, πολὺ κοντὰ στὰ μακεδονικὰ σύνορα.

Τὴν ἐποχή ἐκείνη τὸ βασίλειο τῆς Μακεδονίας, ὑστεροῦσε σὲ ἔκταση καὶ πλοῦτο σὲ σύγκριση μὲ τὴν Αἴγυπτο καὶ τὴν Συρία, ἦταν ὅμως ἐθνικά ὁμοιογενές, ἐπειδή ὅλοι οἱ κάτοικοί του ἦταν Ἕλληνες.

Οἱ Μακεδόνες συνέχιζαν τὴν στρατιωτικὴ παράδοση ποὺ εἶχε δημιουργήσει ὁ βασιλιὰς Φίλιππος Β΄, πατέρας τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, καὶ σὲ αὐτήν στήριζαν τὴν ἰσχύ τους. Τὴν Μακεδονία κυβερνοῦσε ἡ δυναστεία τῶν Ἀντιγονιδῶν, οἱ ἀπόγονοι τοῦ Ἀντιγόνου τοῦ Μονόφθαλμου καὶ τοῦ Δημητρίου τοῦ Πολιορκητοῦ. Στὰ μέσα τοῦ 3ου αἰῶνα π.Χ. στὸν Μακεδονικὸ θρόνο βρισκόταν ὁ Δημήτριος Β΄ ὁ ὁποῖος νυμφεύθηκε τὴν Φθία, μία πριγκίπισσα ἀπό τὸ βασίλειο τῆς Ἠπείρου.

Ἀπό τὸν γάμο τους, γεννήθηκε τὸ 238 π.Χ. ὁ Φίλιππος Ε΄ ὁ ὁποῖος καταγόταν ἔτσι ἀπό δύο μεγάλους στρατηλᾶτες τῆς ἑλληνιστικῆς ἐποχῆς, τὸν Δημήτριο Πολιορκητὴ καὶ τὸν Πύρρο.

Ὁ Δημήτριος Β΄ εἶχε νὰ ἀντιμετωπίσῃ τὴν ἀντίδραση τῆς Ἀχαϊκῆς καὶ τῆς Αἰτωλικῆς Συμπολιτείας στὴν μακεδονικὴ ἡγεμονία, καὶ τὶς ἐπιθέσεις τῶν βαρβάρων στὰ βόρεια σύνορα τοῦ βασιλείου του. Τελικὰ σκοτώθηκε σὲ μία μάχη ἐναντίον τῆς φυλῆς τῶν Δαρδάνων, ὅταν ὁ διάδοχός του ἦταν ἀκόμα μόλις ἑννέα ἐτῶν. Τὴν διοίκηση τοῦ μακεδονικοῦ βασιλείου, ἀνέλαβε τότε ὁ ἐξάδελφός του, Ἀντίγονος Δώσων, ὁ ὁποῖος κατόρθωσε νὰ ἀποκαταστήσῃ τὴν ἰσχύ καὶ τὸ κύρος τῆς Μακεδονίας.

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ Ε΄

Ἀντίγονος Δώσων, δὲν ἐκμεταλλεύθηκε τὴν θέση του ὡς ἀντιβασιλέα γιὰ νὰ παραμερίσῃ τὸν Φίλιππο Ε΄.  Ἀντίθετα φρόντισε γιὰ τὴν σωστὴ ἐκπαίδευση τοῦ ἀνήλικου βασιλιά. Στὴν ἐξωτερική του πολιτική, συμμάχησε μὲ τὴν Ἀχαϊκή Συμπολιτεία καὶ ἀπό κοινοῦ νίκησαν τὸν βασιλιὰ Κλεομένη τῆς Σπάρτης τὸ 222 π.Χ.

Ἐκείνη τὴν περίοδο, ὁ Φίλιππος Ε΄ἀνέλαβε τὴν πρώτη του ἀποστολή, σὲ ἡλικία 16 ἐτῶν, ὅταν ὁ Ἀντίγονος Δώσων τὸν ἔστειλε στὴν Πελοπόννησο γιὰ νὰ ἀποκαταστήσῃ τὴν μακεδονικὴ ἐπιρρροή στὴν περιοχή….

.
Διαβᾶστε ὁλόκληρο τὸ ἄρθρο στό : www.e-istoria.com

 

Αφήστε μια απάντηση