Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗN ΘΡΑΚΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

,

Κομοτηνή 1943. Ο βούργαρος αστυνομικός διευθυντής Κοζάροφ επιθεωρεί τους βούργαρους αστυνομικούς τής πόλης.
Κομοτηνή 1943. Ο βούργαρος αστυνομικός διευθυντής Κοζάροφ επιθεωρεί τους βούργαρους αστυνομικούς τής πόλης.

.

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΘΡΑΚΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

 

Κ. Α. Βακαλόπουλου,
Καθηγητοῦ τῆς Νεοελληνικῆς Ἱστορίας στὸ Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

.

……….Ἀνάλογα πρότυπα ὅπως στὸν μακεδονικὸ χῶρο, υἱοθέτησε στὰ τέλη τοῦ 19ου αἰῶνα ἡ βουλγαρικὴ πολιτικὴ καὶ στὴν γεωγραφικὴ ζώνη τῆς Θρᾲκης. Ἄλλωστε στὸν χῶρο τῆς Βόρειας Θρᾲκης, ὁ ὁποῖος μετέπεσε, οὐσιαστικά μετὰ τὸ 1878 στὴν ἐκκλησιαστική δικαιοδοσία τῆς βουλγαρικῆς ἐξαρχίας καὶ κατ’ ἐπέκταση καὶ τυπικὰ στὴν κυριαρχικὴ ἐπικράτεια τῆς βουλγαρίας στὰ 1885, ὁ ἑλληνισμός εἶχε περιοριστεῖ ἔτσι καὶ ἀλλιῶς στὰ μεγαλύτερα ἤ μικρότερα ἀστικά κέντρα (Φιλιππούπολη, Στενήμαχος, Καβακλῆ, Κούκλενα, Περιστερᾶ, Ἀγχίαλος, Βοδενᾶ, Βάρνα, Πύργος, Μεσημβρία, Σωζόπολη).

……….Ἄς σημειωθεῖ ὅτι στὰ πλαίσια τῆς ἀσκούμενης βουλγαρικῆς πολιτικῆς στὸν χῶρο τῆς Θρᾲκης καὶ τῆς εὐρύτερης λειτουργίας της, διατηρούσε τὴν ἀπόλυτη ἐποπτεία ἡ ΒΜΟRΚ (Βουλγαρικὴ Μακεδονικὴ Ἐπαναστατική Ἐπιτροπή), ἡ ὁποία μετονομάστηκε στὰ 1902 σὲ «Μυστικὴ Μακεδονοθρακικὴ Ἐπαναστατική Ὀργάνωση».

……….Μάλιστα στὰ 1895, συγκροτήθηκε ἡ «Θρακικὴ Ἐπαρχιακή Ἐπαναστατική Ἐπιτροπή», ἡ ὁποία ἀνέλαβε τὴν ὀργάνωση καὶ τὴν καθοδήγηση τοῦ βουλγαρικοῦ ἐπαναστατικοῦ κινήματος στὰ ἐδάφη τῆς τουρκοκρατούμενης ἀκόμη Θρᾲκης (Δυτικῆς καὶ Ἀνατολικῆς), γεγονὸς ἀπό τὸ ὁποῖο προκύπτει ἀνάγλυφα ὁ ταυτόσημος χαρακτήρας τῶν βουλγαρικῶν ἐνεργειῶν τόσο στὴν Μακεδονία ὅσο καὶ στὴν Θρᾲκη.


Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό: www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση