Β΄ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ-ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ-ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ

,

Διεύλευση γέφυρας από τμήμα εὐζώνων Β'Βαλκανικός πόλεμος.
Διεύλευση γέφυρας από τμήμα εὐζώνων Β’Βαλκανικός πόλεμος.

.

Πολεμικὲς ἐπιχειρήσεις μεταξὺ βουλγαρίας καὶ Ἑλλάδος

.

……….Ἡ Ἑλλάδα ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ τῆς κηρύξεως τοῦ πολέμου κατὰ τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας, ἐπιζήτησε νὰ συνεννοηθεῖ μὲ τοὺς συμμάχους της γιὰ τὴ δίκαιη διανομὴ τῶν ἀπελευθερούμενων ἐδαφῶν.  Ἡ βουλγαρία ὅμως ποὺ ὀραματιζόταν τὴ δημιουργία τῆς «Μεγάλης Βουλγαρίας» τῆς Συνθῆκης τοῦ Ἁγίου Στεφάνου (1878), ἔδειξε ἀπροθυμία πάνω στὸ συγκεκριμμένο θέμα.

………..Τὴν ἴδια τακτικὴ τήρησε ἡ βουλγαρία καὶ πρὸς τὴν ἀπαίτηση τῆς Σερβίας νὰ ἀναθεωρηθεῖ ἡ Συνθήκη τοῦ 1912 μὲ τὴν ὁποία εἶχαν ρυθμίσει τὰ μεταξὺ τους ἐδαφικὰ ζητήματα. Ἀπότοκο γεγονὸς τῶν παραπάνω, ἦταν ἡ Συνθήκη Συμμαχίας μεταξὺ Ἑλλάδος καὶ Σερβίας στὶς 19 Μαΐου στὴν Θεσσαλονίκη.

,,,,,,,,,,Μὲ τὴν Συνθήκη αὐτὴ καθὼς καὶ μὲ τὴ στρατιωτικὴ Σύμβαση, συναπτόταν δεκαετὴς ἀμυντικὴ συμμαχία μεταξὺ Ἑλλάδος καὶ Σερβίας, οἱ ὁποῖες ἑνωμένες θὰ ἀντιμετώπιζαν τὶς ὑπερβολικὲς ἐδαφικὲς ἀπαιτήσεις τῆς βουλγαρίας.

Συνοψίζοντας,  τὰ κυριότερα αἴτια τοῦ Β΄Βαλκανικοῦ πολέμου, ἦταν :

  • Ø Oἱ διεκδικήσεις τῶν συμμάχων κρατῶν τοῦ Α΄Βαλκανικοῦ Πολέμου, Ἑλλάδος, Σερβίας καὶ Βουλγαρίας, γιὰ τὴν διανομὴ τῶν ἀπελευθερωμένων ἀπὸ τοὺς τούρκους ἐδαφῶν τῆς βαλκανικῆς χερσονήσου.
  • Ø Ἡ ἐπεκτατικὴ πολιτικὴ τῆς βουλγαρίας ποὺ ἀπέβλεπε στὴν ἐνσωμάτωση ὁλόκληρης σχεδὸν τῆς Μακεδονίας, σὲ συνδιασμὸ μὲ τὴν ὑπερεκτίμηση τῶν δυνάμεών της σὲ σχέση μὲ τοὺς ἀντιπάλους της.
  • Ø Οἱ ἐπεμβάσεις τῶν Μεγάλων Δυνάμεων στὴν διανομὴ τῶν κατακτηθέντων ἐδαφῶν, ἀνάλογα μὲ τὰ ἀπώτερα συμφέροντά τους στὸ χῶρο τῆς Βαλκανικῆς.

……….Ὁ Β΄Βαλκανικὸς Πόλεμος, χαρακτηρίζεται γιὰ τὴν βραχύτητά του, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴ σκληρότητα τῶν μαχῶν του.

……….Οἱ συνολικὲς ἀπώλειες τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ κατὰ τὸν πόλεμο αὐτὸ ἦταν 29.698 Ἕλληνες.

……….Ἀναλυτικότερα, 164 νεκροὶ ἀξιωματικοὶ καὶ 294 τραυματίες, 5.687 νεκροὶ ὀπλίτες καὶ 23.553 τραυματίες, 580 παγόπληκτοι καὶ 188 ἀγνοούμενοι. Στὶς παραπάνω ἀπώλειες δὲν περιλαμβάνονται οἱ ἀποβιώσταντες καὶ οἱ ἀσθενεῖς (ἀπώλειες μὴ μάχης).


Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό: www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση