ΣΟΥΔΑ ΚΑΙ ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ – ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΗΛΩΘΗΣΑΝ ΥΠΟ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ (1715)

.

Η νησίδα Σούδα.
Η νησίδα Σούδα.

 

Κ.Δ.Μέρτζιου  ἀ.μ. Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν

Ὁ ἔκτακτος Προβλέπτης τῆς Σούδας Ἀλοῢσιος Μάνιο εἰς ἔκθεσίν του τῆς 23-11-1715 (ν.ἡμ.) ὑποβληθεῖσαν ἐν Κερκύρᾳ εἰς τὸν Γενικὸν κατὰ θάλασσαν Προβλέπτην Δανιὴλ Δολφίν, γράφει μεταξὺ ἄλλων :

“Ἡ πολιορκία τῆς Σούδας διήρκεσεν ἐπὶ 72 ἡμέρας…οἱ Ἕλληνες κάτοικοι δὲν ἠθέλησαν νὰ ἀντιστοῦν περισσότερον, κατόπιν τῶν εἰδήσεων ποὺ εἶχον λάβει περὶ τῆς ἀπωλείας τοῦ Μορέως…ἔχασαν τὸ θᾶρρος των καὶ δὲν φυλάττουν πλέον τὰ σημεῖα εἰς ἅ εἶχον ὁρισθῇ ὡς φρουροί… Συνεκάλεσα τὸ πολεμικὸν Συμβούλιον…ἡ γνώμη τῶν προκρίτων Ἑλλήνων ἦτο ὅτι καθίστατο ἀδύνατος ἡ περαιτέρω ἄμυνα…οἱ Τοῦρκοι εἰσῆλθον μὲ τὰ πολεμικὰ των τὴν Τετάρτην, 18 Σεπτεμβρίου περελθόντος καὶ ἤρχισαν νὰ προετοιμάζουν κλίμακας κ.λ.π. διὰ τὴν ἐκπόρθησιν τοῦ φρουρίου.

Τὴν ἑπομένην 19ην Σεπτεμβρίου οἱ πρόκριτοι Ἕλληνες παρουσιάσθησαν ἔξω ἀπὸ τὴν κατοικίαν μου, ζητοῦντες ἀκρόασιν…ὅταν τοὺς ἐδέχθην ἤρχισαν νὰ ἐκφράζουν τὸν φόβον των, λέγοντες ὅτι πᾶσα ἀντίστασις ἦτο ἀνωφελὴς καὶ δὲν θὰ εἶχεν ἄλλο ἀποτέλεσμα ἀπὸ τὴν ἐξόντωσιν τῶν οἰκογενειῶν των…τοὺς ἠπείλησα ὅτι θὰ ἐπέβαλλον αὐστηρὰν τιμωρίαν…ἀλλὰ δὲν ἔδωκαν σημασίαν διότι το βράδυ τῆς ἰδίας ἡμέρας, πέντε ἀπὸ αὐτούς ἐπήδησαν τὰ τείχη καὶ διέφυγον εἰς τὸ στρατόπεδον τοῦ Καπουδὰν Πασᾶ εἰς τὰ Χανιὰ ἵνα διαπραγματευθοῦν τὴν παράδοσιν τοῦ φρουρίου.

(…) Τὴν Παρασκευὴν (20/9) λίαν πρωῒ, διάφοροι στρατιῶται ἐνεφανίσθησαν ἐξ ἀπροόπτου πρὸ τῆς  κατοικίας μου καὶ μοῦ ἐδήλωσαν ὅτι ἐφόσον οἱ Ἕλληνες φρουροὶ ἐγκατέλειψαν τὰς θέσεις, ἦτο εἰς αὐτούς ἀδύνατον νὰ έξακολουθήσουν τὴν ἄμυναν, διότι ἐφοβοῦντο μήπως τοὺς κτυπήσουν ἐκ τῶν ὄπισθεν, εἰς περίπτωσιν καθ’ ἥν οἱ Τοῦρκοι ἤθελον ἀρχίσει τὴν ἔφοδον.

Τοὺς καθυσύχασα…συνεκάλεσα καὶ πάλιν τὸ πολεμικὸν Συμβούλιον καὶ τέλος μὲ δάκρυα εἰς τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐλήφθη ἀπόφασις νὰ ὑψώσωμεν λευκὴν σημαίαν…ἐστάλη ὁ κόμης Καπιτὰν Γκουῒδι εἰς τὸν Καπουδὰν Πασᾶν ἵνα διαπραγματευθῇ τὴν παράδοσιν…ὁ Καπουδὰν Πασᾶς ἠξίωσε νὰ γίνῃ αὕτη τὴν Κυριακὴν (22 Σεπτεμβρίου) καὶ τὴν ἑπομένην Τρίτην (24/9) ἐζήτησε τὰ κλειδιὰ τοῦ φρουρίου, ὑποσχεθεὶς ὅτι θὰ ἐξησφάλιζε τὴν ἐπιβίβασιν τῶν στρατιωτῶν καὶ οἱουδήποτε ἄλλου κατοίκου ποὺ θὰ ἠκολούθει τοὺς Βενετούς, ἵνα τοὺς μεταφέρῃ.

(…) Ἐν τῷ μεταξὺ πολλοὶ Τοῦρκοι εἰσχωρήσαντες διὰ τῶν πυλῶν, ἤ ὑπερπηδήσαντες τὰ τείχη, εἶχον ἀρχίσει νὰ διαρπάζουν τὰ σπίτια…Τὴν Τρίτην (24/9) παρεδόθησαν αἱ κλεῖδες τοῦ φρουρίου καὶ ἐπιβιβάσθησαν οἱ ἄνδρες…” .

(…) Διὰ τὴν παράδοσιν τῆς Σπιναλόγκας ἔχομεν τὴν προκήρυξιν τοῦ Καπουδὰν Πασᾶ γραμμένην ἑλληνιστὶ καὶ ἡμερομηνίας 4 Ὀκτωβρίου 1715 (ν.ἡμ.), ἐξ ἧς προκύπτει ὅτι ἡ παράδοσις τῆς Σπιναλόγκας ἐγένετο δέκα ἡμέρας μετὰ τὴν τῆς Σούδας.


Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στο: www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση