Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ 13ου ΣΜΗΝΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ

 

Τὸ γραφεῖο Ἐπιχειρήσεων τοῦ 13ου Σμήνους C-47 Ντακότα σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ Κορεάτικα ἀεροδρόμια ποὺ ἐπιχειροῦσε.
Τὸ γραφεῖο Ἐπιχειρήσεων τοῦ 13ου Σμήνους C-47 Ντακότα σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ Κορεάτικα ἀεροδρόμια ποὺ ἐπιχειροῦσε.

.

Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ 13ου ΣΜΗΝΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ

……….(…) Τὰ ἀεροσκάφη ποὺ ἔλαβαν μέρος στὴν ἐπιχείρηση ἦταν C-119 τῆς 314 Σμηναρχίας Ἀερομεταφορῶν καὶ C-47 τῆς 21ης Μοίρας καὶ τοῦ 13ου Σμήνους. Τὰ C-119 μετέφεραν ἐφόδια ἀπὸ τὴν βάση τῆς Ashiya καὶ τὰ ἔριχναν μὲ προκαθορισμένο σχέδιο στοὺς ἀμυνομένους.

5-1-1951 Στις 5 Ἰαουαρίου, τὸ Ἑλληνικὸ Ντακότα, ὑπερφορτωμένο μὲ τρόφιμα καὶ πυρομαχικά, ἔλαβε ἐντολὴ νὰ ματαιώσῃ καὶ νὰ ἐπιστρέψῃ στὴν βάση του ὅταν παρουσιάστηκε ἐμπλοκὴ στὸν μοχλὸ ἰσχύος τοῦ δεξιοῦ κινητήρα...
5-1-1951 Στις 5 Ἰανουαρίου, τὸ Ἑλληνικὸ Ντακότα, ὑπερφορτωμένο μὲ τρόφιμα καὶ πυρομαχικά, ἔλαβε ἐντολὴ νὰ ματαιώσῃ καὶ νὰ ἐπιστρέψῃ στὴν βάση του ὅταν παρουσιάστηκε ἐμπλοκὴ στὸν μοχλὸ ἰσχύος τοῦ δεξιοῦ κινητήρα…

……….Τὰ C-47 ποὺ ἐνεργοῦσαν ἀπὸ τὸ πεδίο προσγειώσεως (Κ-27) Yonpo, ἐπὶ τοῦ βορειοκορεατικοῦ ἐδάφους, ἐκτελοῦσαν ἀποστολὲς ἐντὸς τῆς ζώνης μάχης μεταφέροντας τραυματίες. Γιὰ τὴν προσγείωση τῶν Ντακότα (Dakota) στὴν ζώνη μάχης, ἀνοίχθηκε ἀπὸ τοὺς μαχόμενους Πεζοναῦτες ἕνας πρόχειρος διάδρομος μόλις 2.200 πόδια μήκους στὸ Hagaru-ri. Ἡ κατασκευὴ τοῦ πρόχειρου αὐτοῦ πεδίου προσγειώσεως ἔγινε ὑπὸ συνθῆκες πολικοῦ ψύχους πάνω στὰ παγωμένα χωράφια.

……….(…)  Τὸ Ἑλληνικὸ Σμῆνος ἔλαβε μέρος μὲ τρία Ντακότα (Dakota) καὶ 19 ἄνδρες ὡς πληρώματα. Κάθε Ντακότα (Dakota) ἐπιστρέφοντας μετέφερε ἀπὸ 30 μέχρι 40 τραυματίες, γιὰ τοὺς ὁποίους ἡ ἀπομάκρυνση ἀπὸ τὸν κλοιὸ τῶν Κινέζων σήμαινε τὴν βέβαιη σωτηρία τους. Πρόσθετα μὲ τὶς δυσκολίες προσγειώσεως σὲ ἕναν βραχὺ καὶ παγωμένο διάδρομο ποὺ βρισκόταν ἀνάμεσα σὲ λόφους καὶ ἀπαιτοῦσε ἐπιδέξιους χειρισμούς, οἱ χειριστὲς τῶν Ντακότα ἀντιμετώπιζαν καὶ τὸν κίνδυνο ἀπὸ τὰ ἐχθρικὰ πυρᾶ ἐλαφρῶν ὅπλων, δεδομένου ὅτι ἡ ἐπιχείρηση γινόταν στὴν ζώνη μάχης. Σὲ ὅλα τὰ ἀεροσκάφη βρέθηκαν μετὰ τὴν ἐπιχείρηση αὐτὴ σημάδια ἀπὸ τὰ ἐχθρικὰ αὐτὰ πυρᾶ.

Τὸ πλήρωμα τοῦ C-47 Ντακότα 92-617 μὲ τοὺς Ἀνθυποσμηναγοὺς Τζαμτζῆ Ἐλευθέριο κυβερνήτη, Κελεσᾶκο Α. συγκυβερνήτη, Φραγκάκη Ν. και Ἑλληνάκη Ἀνθυποσμηνία, μαζὶ μὲ τεχνικὸ προσωπικὸ πρὶν τὴν ἀναχώρηση γιὰ τὴν Κορέα.

……….Στὶς 4 Ἰανουαρίου τοῦ 1951, ὁ ἔμπειρος ἀπὸ τὸν πόλεμο τῆς Μέσης Ἀνατολῆς κυβερνήτης τοῦ ἀεροσκάφους Ντακότα 617, Εὐθύμιος Τζαμτζῆς, κατόρθωσε, παρ’ ὅλη τὴν ὀλισθηρότητα τοῦ διαδρόμου Wonju στὴν Κορέα,  νὰ ἀποτρέψῃ τὴν ἀνατροπὴ του, ἡ ὁποία θὰ εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τὴν ἔκρηξή του καὶ τὸν θάνατο ὅλων τῶν ἐπιβαινόντων. Τὸ ἀεροσκάφος μετέφερε καύσιμα πρὸς ἀνεφοδιασμὸ τεθωρακισμένων.

……….Γενικὰ τὰ ἀεροδρόμια καὶ  τὰ πεδία προσγειώσεως τῆς Κορέας ἔκρυβαν πολλοὺς κινδύνους. Στὶς ἐλλείψεις ῥαδιοβοηθημάτων καὶ στὴν ὑποτυπώδη ὀργάνωση ἐλέγχου τῆς ἐναερίας κυκλοφορίας, προστίθεντο καὶ οἱ δυσμενεῖς καιρικὲς συνθῆκες, ἡ ἐπίδραση στοὺς χειμωνιάτικους μῆνες τῶν πολικῶν μαζῶν τῆς Μαντζουρίας καὶ ἡ συνεχῆς ὡς ἐκ τούτου παρουσία χιονιοῦ, πάγου, ἱσχυρότατης παγοποίησης στὰ σύννεφα καὶ μαζὶ ἡ ὀλισθηρότητα τῶν διαδρόμων. Γενικὰ οἱ ἀποστολὲς τῶν Ντακότα στὸν κορεατικὸ πόλεμο καὶ κυρίως ἐκεῖνες τῆς μεταφορᾶς τραυματιῶν, ἐκτελούνταν ἀσχέτως καιρικῶν συνθηκῶν μὲ τὴν τακτικὴ τῆς πτήσεως δι’ ὀργάνων, νύκτα ἤ ἡμέρα. Ἡ μεθοδολογία πτήσεως δι΄ ὀργάνων ποὺ ἀπέκτησαν οἱ χειριστὲς στὴν Κορέα, συνέβαλε στὴν προαγωγὴ τῆς μέχρι τότε πενιχρῆς ἀντίστοιχης ἐκπαιδεύσεως στὴν Ἑλλάδα. Προστέθηκαν μαθήματα ἐδάφους καὶ προγράμματα πτήσεων στὴν ἐκπαίδευση τῶν μαθητῶν τῆς Σχολῆς Ἰκάρων.


Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό: www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση