ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ ΣΧΟΛΑΡΙΟΣ-Ο ΠΡΩΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ (6/1/1454)

,

Μονὴ Ἱωάννου Βαπτιστοῦ (Σέρρες). Τοιχογραφία ἀπεικονίζουσα τὸν Γεννάδιο Σχολάριο. Στὴν Μονὴ ἀποσύρθηκε ὁ πρῶτος μετὰ τὴν Ἅλωση Πατριάρχης, ὅπου ἀπεβίωσε καὶ ἐτάφη.
Μονὴ Ἱωάννου Βαπτιστοῦ (Σέρρες). Τοιχογραφία ἀπεικονίζουσα τὸν Γεννάδιο Σχολάριο. Στὴν Μονὴ ἀποσύρθηκε ὁ πρῶτος μετὰ τὴν Ἅλωση Πατριάρχης, ὅπου ἀπεβίωσε καὶ ἐτάφη.

 

Η ΤΥΧΗ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ – ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ ΣΧΟΛΑΡΙΟΣ-Ο ΠΡΩΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ (6/1/1454)

Ἐπιλεγμένο ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ ἔργο τοῦ Στήβεν Ῥάνσιμαν «Ἡ Ἅλωσις τῆς Κωνσταντινουπόλεως»

……….(…) Ὁ Μωάμεθ μετὰ τὴν φρικώδη κατάκτηση τῆς Βασιλεύουσας, θέλησε νὰ δείξῃ ὅτι θεωροῦσε τοὺς Ἕλληνες πιστοὺς ὑπηκόους του, ὅπως καὶ τοὺς τούρκους. Βλέποντας τὸν ἑαυτὸ του ὡς διάδοχο τῶν Χριστιανικῶν Αὐτοκρατόρων, τὸ πρῶτο του μέλημα ἦταν νὰ μεριμνήσῃ γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.

……….Μετὰ τὴν φυγὴ τοῦ Ἑνωτικοῦ πατριάρχη Γρηγορίου Μάμμα καὶ γνωρίζοντας τὸν τρόπο ποὺ εἶχε ἐκπέσει τοῦ θρόνου του, θεώρησε ὡς καταλληλότερο ἄνθρωπο γιὰ τὴν θέση, τὸν ἠγέτη τῶν Ἀνθενωτικῶν, λόγιο, Γεώργιο Σχολάριο Γεννάδιο.

……….Ὅταν ἔπεσε ἡ Βασιλεύουσα, ὁ Σχολάριος βρισκόταν στὸ κελλὶ του στὸ μοναστήρι τοῦ Παντοκράτορος. Ἡ μεγάλη τριπλὴ ἐκκλησία του, εἶχε προσελκύσει ἀμέσως τὶς ὀρδὲς τῶν εἰσβολέων. Ἐνῷ μερικοὶ ἀπὸ αὐτοὺς λεηλατοῦσαν τὰ κτήρια, ἄλλοι ἔπιασαν τοὺς μοναχοὺς γιὰ νὰ τοὺς πουλήσουν σκλάβους. Ὅταν ὁ σουλτᾶνος ἔστειλε νὰ φέρουν ἐνώπιόν του τὸν Σχολάριο, δὲν μποροῦσαν νὰ τὸν βροῦν. Τελικῶς ἀνακάλυψαν ὅτι τὸν εἶχε ἀγοράσει ἕνας πλούσιος τοῦρκος τῆς Ἀδριανουπόλεως, ὁ ὁποῖος εἶχε ἐντυπωσιαστεῖ καὶ βρεθεῖ σὲ κάποια ἀμηχανία ἀπὸ τὴν ἀγορᾶ ἑνὸς τόσο σεβάσμιου καὶ μορφωμένου σκλάβου, συμπεριφερομένου μὲ τὴν μεγαλύτερη εὐγένεια. Ἡ σύλληψίς του ἀναφέρθηκε στὸν σουλτᾶνο καὶ μερικὲς ἡμέρες ἀργότερα ἔφθασαν στὸ σπίτι του ἀπεσταλμένοι γιὰ νὰ συνοδεύσουν τὸν Γεώργιο Σχολάριο πίσω στὴν Κωνσταντινούπολη.

……….Ὁ Μωάμεθ εἶχε ἤδη ἀποφασίσει τὶς γενικὲς γραμμὲς τῆς πολιτικῆς του ἀπέναντι στοὺς Ἕλληνες ὑπηκόους του.

Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό: www.e-istoria.com 

Αφήστε μια απάντηση