ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ’21 – ΚΑΡΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

,

,

Ἐπιλεγμένο ἀπόσπασμα ἀπὸ τό:

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΘΡΑΚΩΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΞΑΧΘΕΝΤΑΣ ΚΑΤΑ ΞΗΡΑΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΝ ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΤΟΥ 1821

Εὐάγγελου Καμαριανάκη

ΚΑΡΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ- Ο ΘΡΑΞ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ’21

……….Ἀπὸ ἄλλον ἔγγραφον, τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐκτελεστικοῦ Σώματος, Γ. Κουντουριώτου, προκύπτει ὅτι ὁ Κάρπος Παπαδόπουλος, ἐπολέμησεν ὡς ὑποχιλίαρχος, τότε, «εἰς Εὕριπον καὶ ἄλλα μέρη ὑπὸ τὸν στρατηγὸν Ὀδυσσέα» τὸν Ἀνδροῦτσον δηλαδή, τοῦ ὁποίου ὑπῆρξε φίλος καὶ ἐπιτελής, βραδύτερον δέ, μετὰ τὴν ἀπελευθέρωσιν τοῦ Ἔθνους, διὰ διατάγματος τῆς 11ης Ἰουλίου 1830 τοῦ Κυβερνήτου τῆς Ἑλλάδος Ἰωάννου Καποδιστρίου, ὁ Κάρπος Παπαδόπουλος προαχθεῖς, διωρίσθη Φρούραρχος τοῦ Παλαμηδίου.

……….Ὁ γενναῖος οὕτος Θρᾲξ πολεμιστής, ὁ ὁποῖος σημειωτέον ὅτι ἔγραψε καὶ ἐνδιαφέροντα ἀπομνημονεύματα ἀπὸ τὴν ζωὴν του εἰς τὰ στρατεύματα τῆς Ἐπαναστάσεως, ἀπέθανε Ἀντισυνταγματάρχης εἰς τὸ Μεσολόγγιον.

……….Κατωτέρῳ παραθέτομεν ἀπόσπασμα ἐκ τῆς ὑπὸ ἡμερομηνίαν 12 Μαρτίου 1865 ἀναφορᾶς τοῦ ἰδίου, πρὸς τὴν ἐξεταστικὴν τῶν ἀγωνιστῶν ἐπιτροπήν, ὅπου ἀναφέρονται ἀξιόλογα στοιχεῖα περὶ τῆς ἐθνικῆς δράσεως καὶ προσφορᾶς του:

……….Πρὸς ἀπελευθέρωσιν τοῦ Ἑλληνικού Ἔθνους, εὐρισκομένου ὑπὸ τὸν τουρκικὸν ζυγόν, ἐν Ὀδησσῷ ἐγενόμην ὀπαδὸς τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας τῷ 1818 λαβὼν τὸν ἀνήκοντα ὅρκον ἐνώπιον τοῦ προέδρου αὐτῆς ποτέ, Ἰωάννου Ἀρεσμοσίου καὶ ἐφοδιασθεῖς μὲ τὰ ἀναγκαῖα ἔγγραφα καὶ ἅμα ἐξερράγῃ ἡ Ἐπανάστασις τῷ 1821, συλλέξας ἐκ τῆς περιουσίας μου 74.000 γρόσια, μετέβην εἰς τὴν Στερεὰν Ἑλλάδα καὶ σχηματίσας δι’ ἰδίας μου δαπάνης στρατιωτικὸν σωματεῖον, ἐτέθην ὑπὸ τὰς διαταγὰς τοῦ τότε  ἐπισήμου ὁπλαρχηγοῦ Ὀδυσσέως Ἀνδρούτσου, μεθ’ οὑ ἐξηκολούθησα τοὺς αγώνας μου ὑπὲρ τῆς Ἑλλάδος εἰς συνεχεῖς ἐκστρατείας καὶ μάχας τὰ πρῶτα τέσσερα ἔτη τῆς Ἐπαναστάσεως, διὰ δὲ τοὺς ἀγώνας μου, ἡ τότε Ἑλληνικὴ Διοίκησις κατὰ τὴν 9 Ἰουλίου 1824, μὲ προήγαγεν εἰς τὸν βαθμὸν τοῦ ὑποχιλιάρχου, ὡς ἐξάγεται ὑπὸ τοῦ συναπτομένου εἰς τὴν παρούσαν μου ὑπ’ ἀριθμ. 2604 Θεσπίσματος τοῦ Ἐκτελεστικοῦ Σώματος.

……….Ἐπειδὴ δὲ ἡ διοίκησις ἤρχισε τὸν σχηματισμὸν τακτικοῦ στρατοῦ ἐξ ἐθελοντῶν, γνωρίζων δὲ ποῖα ἐξ αὐτοῦ πλεονεκτήματα ἠδύναντο νὰ παραχθῶσιν εἰς τὴν Πατρίδα, πρῶτος κατετάχθην εἰς τὴν γραμμὴν τοῦ στρατοῦ τούτου, συντελέσας οὔτως εἰς τε τὸν ἀπαρτισμόν, τὴν αὔξησιν διὰ στρατολογίας καὶ τὰ γυμνάσια αὐτοῦ πρὸς μεταχείρισιν τοῦ ὅπλου καὶ πρῶτος ὡδήγησα τὸν αὐτὸν στρατὸν κατὰ τῶν τούρκων εἰς τοὺς Μύλους, ἀπέναντι τῆς Ναυπλίας καὶ ἀνέδειξα αὐτὸν νικητὴν καὶ ἔκτοτε κατέστη εὐϋπόληπτος ὁ τακτικὸς στρατός.

……….Κατόπιν δὲ ἐξηκολούθησα τοὺς ἀγώνας μου μέχρι τῆς λήξεως τῆς Ἐπαναστάσεως, μεθ’ ἤν ἐπῆλθεν ἡ ἀπελευθέρωσις τῆς Πατρίδος.  Τὸ χρηματικὸν δὲ ἐκ τῆς περιουσίας τῶν 74.000 γροσίων, ἐδαπάνησα εἰς ἀγορὰν πυρίτιδος, μολύβδου καὶ ὅπλων διὰ τοὺς μὴ ἔχοντας τοιαῦτα καὶ πρὸς διατήρησιν τοῦ ἰδιαιτέρου σώματός μου, εὐρισκόμενος ὑπὸ τὰς διαταγὰς τοῦ στρατηγοῦ Ὀδυσσέως κατὰ τὴν Ἀνατολικὴν Ἑλλάδα καὶ ἐν Πειραιεῖ ὑπὸ τὴν Ἀρχηγίαν τοῦ Καραϊσκάκη».Βιβλία τοῦ ἀγωνιστοῦ (πηγή: http://anemi.lib.uoc.gr/)

Αφήστε μια απάντηση