ΟΙ ΕΠΙΔΡΟΜΕΣ ΤΩΝ ΜΟΓΓΟΛΩΝ

 

Σχέδιο μογγόλου πολεμιστή.

 

 

ΟΙ ΕΠΙΔΡΟΜΕΣ ΤΩΝ ΜΟΓΓΟΛΩΝ

Δρ. Εὐάγγελος Ε. Τζᾶχος

……….(…) Ὁ μογγολικὸς στρατὸς ἀποτελεῖτο ἀπὸ ἱππεῖς, ποὺ ἵππευαν γρήγορα μικρόσωμα ἄλογα, μὲ χοντρὸ λαιμό, κοντὰ πόδια καὶ μεγάλο κεφάλι. Τὰ ἄλογα αὐτά, παρ’ ὅλο ποὺ δὲν ἦταν ὡραῖα, ἦταν εὐκίνητα καὶ ἀνθεκτικά. Ὁ Μογγόλος ἱππέας ἦταν ἐφοδιασμένος μὲ ἀκόντια, μὲ δύο σύνθετα τόξα καὶ 60 βέλη. Φοροῦσε κράνος ἀπὸ δέρμα καὶ ἔφερε θώρακα ἀπὸ δέρμα ἀλόγου, κάτω δὲ ἀπὸ τὸν μανδύα του, φοροῦσε ἕνα χοντρὸ χιτώνιο ἀπὸ μετάξι, τὸ ὁποῖο ἐπιβράδυνε τὴν διείσδυση τοῦ βέλους στὴν σάρκα του.

……….Ἐπί πλέον, τὸ μεταξωτὸ χιτώνιο ποὺ περιτυλιγόταν στὴν αἰχμὴ τοῦ βέλους ἐπέτρεπε στοὺς γιατροὺς νὰ βγάζουν εὐκολότερα τὸ βέλος ἀπὸ τὴν σάρκα, τραβώντας τὸ μεταξωτὸ ὕφασμα πρὸς τὰ ἔξω. Τὰ κοντὰ κυκλικὰ σπιρούνια τῶν ἀλόγων έπέτρεπαν τὴν ἐπιδέξια κίνηση τοῦ ἱππέα, ὁ ὁποῖος μποροῦσε νὰ ρίχνει βέλη μὲ μεγάλη εὐκολια καὶ πρὸς τὰ πίσω. Ὁ κάθε ἱππέας εἶχε ἔως καὶ πέντε ἄλογα στὴν διάθεσή του, τὰ ὁποῖα ἵππευε ἐναλλάξ γιὰ νὰ τὰ ξεκουράσει.

……….(…) Οἱ Μογγόλοι ποὺ εἶχαν ἀναλάβει ἐπιχειρήσεις στὴν Δύση, τὸ 1232 εἰσέβαλαν στὴν Γεωργία, ἀπὸ ὅπου ἄρχισαν τὶς προετοιμασίες γιὰ νὰ κατακτήσουν τὴν Άρμενία. Σύντομα δὲ κατέλαβαν καὶ τὴν πόλη Ἐρζερούμ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, τὴν Θεοδοσιούπολη τῶν Βυζαντινῶν. (…) Τὸ 1235, ἀποφασίστηκε νὰ ἐνισχυθοῦν οἱ ἐπιθέσεις ἐναντίον τῆς Εὐρώπης γιὰ τὴν ἑδραίωση τῆς αὐτοκρατορίας καὶ τὴν λαφυραγώγηση τοῦ πλούσιου κράτους τὴς Νότιας Κίνας τῶν Σουνγκ. Ἑξήντα χιλιάδες ἱππεῖς ὑπὸ τὴν διοίκηση τοῦ Μπατοῦ, μεταφέροντες ἕνα σημαντικὸ ἀριθμὸ ἀπὸ καταπέλτες, ξεκίνησαν τὸ 1236 ἀπὸ τὴν Μογγολία, μὲ σκοπὸ νὰ κατακτήσουν τὴν Δυτικὴ Εὐρώπη.

Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό:  www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση