ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ’21 – ΜΗΤΡΟΠΕΤΡΟΒΑΣ (+12/3/1838)

,

Μητροπέτροβας, αγωνιστής τού '21. Ελαιογραφία (Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο).
Μητροπέτροβας, αγωνιστής τού ’21. Ελαιογραφία (Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο).

Ὁ Μητροπέτροβας κατήγετο ἀπὸ τὸ χωρίον Γαράντσα. Ἀνέπτυξε πολεμικὴ δραστηριότητα κατὰ τὴν διάρκεια τῶν Ὀρλωφικῶν καὶ ἐργάστηκε γιὰ τὴν προετοιμασία τῆς Ἐπαναστάσεως στὴν Μεσσηνία. Οὗτος μὲ τὰ παιδιά του καὶ τοὺς συγγενεῖς του, καὶ ὅλον τὸ χωρίον Γαράντσα εἶχον ὅλοι ὄνομα ἐπίσημον κατὰ τὴν ἐπανάστασιν ὡς παληκάρια, διότι εἰς ὁποιανδήποτε μάχην καὶ ἂν εὑρέθησαν, διεκρίθησαν. Ἰδίως  διεκρίθησαν καὶ ἠνδραγάθησαν εἰς τὴν ἔνδοξον μάχην τοῦ Βαλτετσίου, ἔνθα ἀφῆκαν μνημεῖα αἰώνια, καὶ μέχρι τῆς σήμερον λέγονται καὶ μαρτυροῦνται τὰ ταμπούρια τοῦ Μητροπέτροβα καὶ τῶν Γαραντσαίων, διότι ἴσα ἴσα ταῦτα ἐβάστασαν τὰς ὁρμὰς τῶν Τούρκων, κείμενα εἰς τὸ κάτω μέρος τοῦ χωρίου Βαλτέτσι, ὅπου ἦτον ὀλίγος κάμπος καὶ τὸ Τουρκικὸν ἱππικὸν τὰ ἐκτύπα, τὰ δὲ κανόνια δὲν ἠδύναντο νὰ τὰ κτυπήσουν.

Ὅπως γράφει ὁ Κολοκοτρώνης στὰ ἀπομνημονεύματά του : “Ὁ Μπεηζαντὲς εἰς τὸ καταράχι, καὶ εἰς τὴν ἐκκλησία ἄνθρωποι τοῦ Μπεηζαντὲ – ὁ Μητροπέτροβας εἰς τὸ ἄλλο καταράχι· ἄλλο ταμπούρι εἶχαν οἱ Λεονταρίτες. Ὁ Κολιόπουλος εἶχεν ἀποκλεισμένον τὸν Ῥουμπῆ. Ὅλοι ὁμοῦ ἐκυνηγήσαμεν τὸν ἐχθρόν. Δώδεκα, δεκατρεῖς Μαΐου ἦτον. 23 ὧρες ἐβάσταξε ὁ πόλεμος…”

Ὁ Μητροπέτροβας ὑπηρέτησεν ἐν γένει καθ᾿ ὅλον τὸν ἀγῶνα στὸ πλευρὸ τοῦ Κολοκοτρώνη.

Φανατικὸς πολέμιος τῆς Ἀντιβασιλείας, πρωτοστάτησε στὴν ἀνταρσία τῶν Μανιατῶν μετὰ τὴν καταδίκη τοῦ Κολοκοτρώνη καὶ στὴν ἐξέγερση τῆς Μεσσηνίας γιὰ τὴν ὁποία καταδικάστηκε σὲ θάνατο, ἀλλὰ δὲν ἐκτελέστηκε λόγω τῆς προχωρημένης ἡλικίας του.

“ …Ὅταν ὁ Κολοκοτρώνης κι ὁ Πλαπούτας καταδικάστηκαν σὲ θάνατο, ὁ Μητροπέτροβας καὶ ὁ Γκρίτζαλης ὀργάνωσαν τὸν ξεσηκωμό, ἐνῷ στὴν Μάνη προκλήθηκαν ταραχὲς καὶ μὲ αἰτία τὴν ἀπόφαση τῶν Βαυαρῶν νὰ ἀφοπλίσουν 800 πύργους. (…) Στὶς 29 Ἰουλίου τοῦ 1834, ὁ Γιαννάκης Γκρίτζαλης καὶ οἱ ὁπλαρχηγοὶ Γιῶργος Μεγάλης, Κωνσταντῖνος Μέλιος, Ἀντώνιος Ντάρας, Ἀναγνώστης Σαμπρῆς, Ἀντώνιος Συράκος, οἱ Μπουντουραῖοι, οἱ Πιπιλαῖοι καὶ ἄλλοι, μαζὶ μὲ τοὺς ἄνδρες τους, κατέλαβαν τὴν Κυπαρισσία καὶ συνέλαβαν τὶς ἀρχὲς τῆς πόλης. Τὴν ἴδια μέρα, 29 Ἰουλίου 1834, ὁ Μητροπέτροβας καὶ οἱ δικοὶ του ἔσπευσαν νὰ ἐνισχύσουν τὸν Ἀναστάσιο Τζαμαλῆ ποὺ μαχόταν ἐναντίον τῶν κυβερνητικῶν δυνάμεων στὸν δρόμο γιὰ τὴν Μεσσήνη. Οἱ κυβερνητικοὶ ὑποχώρησαν στὴν Μεσσήνη ὅπου τοὺς ἀκολούθησαν οἱ Μητροπέτροβας καὶ Τζαμαλῆς. Οἱ ἐπαναστάτες πῆραν τὴν πόλη. Ἡ ἐπανάσταση ἐπεκτάθηκε στὴν Ἀνδρίτσαινα, τὴν Γορτυνία, τὴν Δημητσάνα καὶ σὲ ἄλλες περιοχὲς τῆς Ἀρκαδίας. Στὶς 16 Αὐγούστου τοῦ 1834, ἡ κυβέρνηση Κωλέττη κήρυξε τὸν στρατιωτικὸ νόμο. Ἡ ἐπανάσταση πνίγηκε στὸ αἷμα τῶν μαχητῶν της, ἔπειτα ἀπὸ σειρὰ μαχῶν στὶς ὁποῖες οἱ έπαναστάτες νικήθηκαν ἀπὸ τὸν Βαυαρό στρατηγὸ Σμάλτς, ἀρχηγὸ τῶν κυβερνητικῶν δυνάμεων. Ὁ Μητροπέτροβας καταδικάστηκε σὲ θάνατο μαζὶ μὲ τὸν Γιαννάκη Γκρίτζαλη καὶ τὸν Ἀναστάσιο Τζαμαλῆ, ἀλλὰ ὁ Ὄθων μετέτρεψε τὴν ποινὴ του σὲ ἰσόβια. Ἀποφυλακίστηκε στὶς 25 Μαρτίου τοῦ 1835 καὶ άποσύρθηκε στὸ χωριὸ του, Γαράτζα. Εἶχε περάσει τὰ ἑκατό, ὅταν πέθανε στὶς 12 Μαρτίου τοῦ 1838.”

Πηγές :

Διήγηση τοῦ Κολοκοτρώνη στὸν Τερτσέτη

Ἡ Μεσσηνιακὴ Ἐπανάσταση.

Μικρὸ ἀρχεῖο ἀγωνιστῶν τοῦ 1821

«ΒΙΟΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΩΘΕΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΝ ΕΛΘΟΝΤΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΑΜΕΝΩΝ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ», ΣΥΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ ΜΕΝ ΥΠΟ ΦΩΤΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ Η ΦΩΤΑΚΟΥ.

Αφήστε μια απάντηση