Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΟ ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ

,.

ΘΡΑιΚΗ

,

……….ΘΡΑιΚΗ ωνομάζετο με την αρχαία ποιητικήν γλώσσαν Θρηικίη και Θρήκη, εξετείνετο δε κατά την παναρχαίαν περίοδον τής Ελληνικής Ιστορίας, δηλαδή την προομηρικήν και την ομηρικήν εποχήν, γενικώς από τον Πηνειόν ποταμόν μέχρι τού Ευξείνου Πόντου και τού Ίστρου (Δουνάβεως) και πολύ πέραν αυτού. Συμπεριλαμβάνετο λοιπόν εις την Θράκην η βόρειος Θεσσαλία, δηλαδή η Περραιβία, ο Όλυμπος και η Νότιος Μακεδονία, ήτις ήτο τότε γνωστή με το ιδιαίτερον όνομα Πιερία.

……….Η νότιος Μακεδονία ωνομάζετο προηγουμένως Ημαθία, χαριτωμένη χώρα, καθώς την χαρακτηρίζει ο Όμηρος, υπήρχε δε και πόλις Ημαθία. Αργότερον έλαβε το όνομα Πιερία από ένα αρχαίον ηγεμόνα των Μακεδόνων, τον Πίερον. Την χώραν αυτήν την κατείχον μερικοί Ηπειρώται και Ιλλυριοί, το δε περισσότερον μέρος αυτής Βοττιαίοι και Θράκες, οι μεν Βοττιαίοι καταγόμενοι, ως λέγουν, εκ Κρήτης, εκ των Θρακών δε, οι μεν Πίερες ενέμοντο την Πιερίαν και τα περί τον Όλυμπον μέρη, οι δε Παίονες τα περί τον Αξιόν και οι Ηδωνοί και οι Βισάλται την λοιπήν μέχρι τού Στρυμόνος ποταμού χώραν.

……….Τοιουτοτρόπως τα νότια όρια τής παναρχαίας Θράκης ήσαν ο Πηνειός ποταμός, το Αιγαίον πέλαγος, ο Ελλήσποντος και η Προποντίς.

……….Τα δυτικά όρια αυτής ήτο το όρος Βέρμιον, το οποίον κατά την αρχαιοτάτην εκείνην εποχήν το κατείχον οι Βρίγες Θράκες. Είχε δε το Βέρμιον κατά την αρχαιότητα και μεταλλεία χρυσού .

……….Τα ανατολικά όρια τής Θράκης ήτο ο Εύξεινος Πόντος.

……….Τα δε βόρεια κυρίως μεν ήτο ο Δούναβης μέχρι των εκβολών του, αλλά και μέγιστον μέρος τής άνωθεν τού Ίστρου ευρισκομένης χώρας εθεωρείτο Θράκη, όπου κατοικούσαν οι Γέται και οι Δακοί ή Δάκες, ομόγλωσσα θρακικά έθνη.

……….Ο Όμηρος έλαβεν ως πέρατα τής Ελλάδος την Ωρικίαν (την κατά Μολοττούς και Θεσπρωτούς ήπειρον) και την Θράκην, το μεν εώον την Θράκην, το δε εσπέριον την Ωρικίαν .

……….Αλλά και κατά τους ιστορικούς ακόμη χρόνους η Θράκη εν γένει εξετείνετο προς βορράν πέραν τού Δουνάβεως αορίστως, περιλαμβάνουσα όχι μόνον την άγνωστον Σκυθίαν, άλλα και όλην την απέραντον βορειοανατολικήν Ευρώπην, με συγκεχυμένην πάντοτε έννοιαν των ορίων τούτων.

……….Αυτά ήσαν τα όρια τής προομηρικής Θράκης. Κατά την ομηρικήν όμως εποχήν τα δυτικά όρια αυτής περιωρίσθησαν μέχρι τού Αξιού ποταμού, όλη δε η ανατολικώς τού Αξιού ποταμού χώρα εθεωρείτο και εκαλείτο Θράκη, συμπεριλαμβανομένης και τής Χαλκιδικής χερσονήσου, τής οποίας οι κάτοικοι ωνομάζοντο «οι επί Θράκης Χαλκιδείς».

……….Κατά την ιστορικήν εποχήν, την εποχήν προ πάντων των Περσικών πολέμων, τα δυτικά όρια τής Θράκης ήτο ο Στρυμών ποταμός. «Θράκη διήκει από Στρυμόνος ποταμού μέχρι Ίστρου». Και από την εποχήν τού Πελοποννησιακού πολέμου μέχρι τού Φιλίππου τα δυτικά όρια τής Θράκης ήτο ο Στρυμών. «Εν Θράκη, η νυν Μακεδονία λέγεται».

……….Τα έθνη όμως, τα όποια ευρίσκοντο μεταξύ τού Στρυμόνος και τού Αξιού, εξηκολούθουν να θεωρούνται από τους αρχαίους ιστορικούς και γεωγράφους πάντοτε ως Θράκες, ως ήσαν άλλως τε. Ο διάσημος γεωγράφος Στράβων λέγει, ότι τα εντεύθεν τού Στρυμόνος μέχρι τού Βοσπόρου και τού Αίμου πάντα είνε των Θρακών πλην τής παραλίας, την οποίαν είχον καταλάβει αι Ελληνικαί αποικίαι, ιδρυθείσαι εις την ακτήν τού Αιγαίου πελάγους, τού Μέλανος κόλπου, τού Ελλησπόντου, τής Προποντίδος και τού Ευξείνου.

……….Από δε τού Φιλίππου και τού Αλεξάνδρου το οριστικόν όριον τής Θράκης έγινε προς δυσμάς ο Νέστος ποταμός. Οι Μακεδόνες ούτοι βασιλείς συμπεριέλαβον το πλουσιώτατον τούτο τμήμα τής Θράκης εις την Μακεδονίαν και προς τούτο τοιαύτας εξέδωκαν διαταγάς κατά τους χρόνους εκείνους. Έδωκαν δε εξαιρετικήν σημασίαν εις την μεταξύ τού Στρυμόνος και τού Νέστου πλουσιωτάτην ταύτην χώραν και κατέστησαν αυτήν Μακεδονικήν ιδιοκτησίαν, κατόρθωσαν δε να έχουν μέγιστα εισοδήματα από τα μεταλλεία και την άλλην ευφυΐαν των τόπων εκείνων. Καθόσον όχι μόνον το Παγγαίον όρος είχε τα φημισμένα μεταλλεία χρυσού και αργυρού, αλλά και η μέχρι τού Στρυμόνος και πέραν αυτού μέχρι τής Παιονίας χώρα περιείχε τοιαύτα και οι οργώνοντες την χώραν εκείνην εύρισκον εις πολλά μέρη μόρια χρυσού.

……….Η δε από τού Στρυμονικού κόλπου μέχρι τού Νέστου ποταμού εκτεινομένη χώρα ελέγετο «η κατά Φίλιππον και Αλέξανδρον Μακεδονία».


[Πρώτη δημοσίευση 7/6/2011]

Αφήστε μια απάντηση