ΚΕΡΚΥΡΑ, 28-6-1797

.

……….Μετά την υπό τού Βοναπάρτου κατάλυσι τής Ενετικής Δημοκρατίας, γαλλικά στρατεύματα, υπό τον στρατηγό Ζαντιλί, κυριεύουν την Κέρκυρα.

……….Ο Γάλλος στρατηγός εξέδωκε την επομένην προκήρυξιν εις την γαλλικήν, την ιταλικήν και την ελληνικήν. Το κείμενον τής ελληνικής προκηρύξεως έχει επί λέξει ως εξής : «Ελευθερία, Φιλανθρωπία, Ισότης.— Α. Γεντίλης αρχιστράτηγος διβιζιονάριος, προστάζων την Διβιζιόν τού Λεβάντε.— Εις τούς κατοίκους των Κορφών. Οι Φραντσέζοι έφεραν την ελευθερίαν εις την Βενετίαν. Οι Βενετζιάνοι αναγεννώμενοι, μαζί με τους Φραντσέζους, έρχονται να δώσουν την ελευθερίαν εις τούς Κορφιάτας, απογόνους τού πρώτου λαού, ο οποίος έγινε λαμπρός διά πολιτικάς νομοθεσίας. Ας αναβλαστήσουν εις εσάς οι αρεταίς των προγόνων σας. Αποδώσατε εις το όνομα των Ελλήνων την πρώτην των λαμπρότητα και δόξαν, κάμνοντες να αποκτήση πάλιν την παλαιάν του δύναμιν και ενέργειαν. Η ελευθερία, κυβερνωμένη και σωφρονισμένη από τούς Νόμους, η Ισότης τού Δικαίου κοινή εις όλους, η φύλαξις των υπαρχόντων τού καθενός, το σέβας τής Θρησκείας όπου επικρατεί είναι τα χρέη εις τα οποία ημείς ήλθομεν να σάς ανακαλέσωμεν. Η Φράντζα θέλει διαφωτίζη και φυλάττη με όλην την δύναμιν τα Δίκαια όπου εσείς έχετε. Η Φράντζα, λέγω, η οποία εχάρισε τής Ιταλίας την Ελευθερίαν. Εγώ σάς υπόσχομαι εξ ονόματος τού Γενεράλη Βοναπάρτου και τής Ρεπούβλικας των Φραντσέζων (η οποία είναι φυσική σύμμαχος και βοηθός των ελευθέρων λαών) μεγάλαις και επίσημες ευεργεσίες».

……….Ο πρωτοπαπάς τής Κερκύρας Χαλκιόπουλος Μάντζαρος προσέφερε εις τον Γάλλον στρατηγόν αντίτυπον τής «Οδυσσείας» τού Ομήρου, λέγων «Εν τη νήσω ταύτη ευρίσκετε λαόν αδαή των επιστημών και τεχνών δι’ ων δοξάζονται τα έθνη. Μην περιφρονήσετε, όμως, αυτόν, αλλά διδαχθήτε να τον εκτιμάτε, αναγιγνώσκοντες το βιβλίον τούτω».

……….Η «Χρυσή Βίβλος» των ευγενών ερρίφθη εις την πυράν, ο δε λαός ενθουσιών, έψαλλε τα θούρια τού Φεραίου. Κατά τον αυτόν τρόπον κατελήφθησαν και αι υπόλοιποι νήσοι. Εις την Ζάκυνθον και την Κεφαλληνίαν, εγένοντο επιθέσεις κατά των ευγενών, κατασταλείσαι ταχέως.

Αφήστε μια απάντηση