ΚΛΗΜΗΣ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΣ (150-215 μ. Χ.) «ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ»

,

,

Κλήμης ο Αλεξανδρινός (150-215 μ.Χ.)
«Παιδαγωγός»

 

 1. τοῖς νοσοῦσι τὸ σῶμα ἰατροῦ χρῄζει

Όσοι έχουν άρρωστο σώμα χρειάζονται ιατρό.

 1. τοῖς ἀσθενοῦσι τὴν ψυχὴν παιδαγωγοῦ δεῖ

Όσοι έχουν ασθενή ψυχή χρειάζονται παιδαγωγό.

 1. οὐδὲν ὃ μὴ δύναται θεός

Τίποτε αδύνατο δεν υπάρχει γιά τον Θεό.

 1. οὐκ ἔστι φῶς ὃ μὴ φωτίζει

Δεν υπάρχει φως που να μην φωτίζει.

 1. ἐπ’ ἴσης ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν ὁ λόγος παιδαγωγός ἐστιν

Ο λόγος είναι παιδαγωγός και των ανδρών και των γυναικών εξίσου.

 1. τὴν αὐτὴν ἀρετὴν ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς εἶναι

Ίδια είναι η αρετή και γιά τους άνδρες και γιά τις γυναίκες.

 1. κοινὸν οὖν καὶ τοὔνομα ἀνδράσιν καὶ γυναιξὶν ὁ ἄνθρωπος

Το όνομα «άνθρωπος» είναι κοινό και γιά τους άνδρες και γιά τις γυναίκες.

 1. τὰ κάλλιστα καὶ τελεώτατα τῶν κτημάτων παιδείαν καὶ παιδαγωγίαν κεκλήκαμεν

Τα ωραιότερα και τελειότερα αποκτήματα τα ονομάσαμε «παιδεία» και «παιδαγωγία».

 1. οὔκουν ἀτελὴς ὁ ἐγνωκὼς τὸ τέλειον

Δεν είναι πλέον ατελής όποιος έχει γνωρίσει το τέλειο.

 1. τέλειον τὸ ἀπροσδεές

Τέλειο είναι εκείνο που δεν έχει ανάγκη από τίποτε.

 1. ἡ τῶν κακῶν ἀπαλλαγὴ σωτηρίας ἐστὶν ἀρχή

Η απαλλαγή από τα κακά είναι η αρχή τής σωτηρίας.

 1. τὸ ὅμοιον τῷ ὁμοίῳ φίλον

Το όμοιο είναι φίλος με το όμοιό του.

 1. τῇ πείρᾳ ἡ ἀπειρία καταλύεται καὶ τῷ πόρῳ ἡ ἀπορία

Η απειρία διαλύεται από την πείρα και η απορία από την εξεύρεση πόρων.

 1. ἀνάγκη τῷ φωτισμῷ ἐξαφανίζεσθαι τὸ σκότος

Με το φωτισμό αναγκαστικά εξαφανίζεται το σκότος.

 1. διυλισμὸν τοῦ πνεύματος τὴν μνήμην τῶν κρειττόνων εἶναί φασιν

Η ανάμνηση των καλυτέρων λέγεται ότι είναι αποκάθαρση τού πνεύματος.

 1. αἷμα τῆς πίστεως ἡ ἐλπίς

Αίμα τής πίστης είναι η ελπίδα.

 1. πᾶν τὸ γεννῆσαν ἔοικεν εὐθὺς παρέχειν τῷ γεννωμένῳ τροφήν

Καθετί, που γεννά, συνηθίζει να παρέχει αμέσως τροφή στο γεννημένο.

 1. οὓς ἡ ἀπειλὴ οὐκ ἰᾶται, ἡ ῥάβδος ἰάσεται

Όσους δεν θεραπεύει η απειλή, θα θεραπεύσει το ραβδί.

 1. οὐδὲν ἔστιν, ᾧ μὴ τὴν αἰτίαν τοῦ εἶναι ὁ θεὸς παρέχεται

Τίποτε δεν υπάρχει στο οποίο να μην έχει δώσει ο Θεός την αιτία τής ύπαρξής του.

 1. οὐδὲν μισεῖται ὑπὸ τοῦ θεοῦ

Τίποτε δεν μισείται από τον Θεό.

 1. φιλάνθρωπος ὁ θεός

Ο Θεός είναι φιλάνθρωπος.

 1. ὁ φιλῶν τι ὠφελεῖν αὐτὸ βούλεται

Όποιος αγαπά κάτι, επιθυμεί και να το ωφελήσει.

 1. τὸ ὠφελοῦν τοῦ μὴ ὠφελοῦντος πάντως ἄν που κρεῖττον εἴη

Το ωφέλιμο είναι πάντοτε καλύτερο από το μη ωφέλιμο.

 1. τοῦ ἀγαθοῦ κρεῖττον οὐδὲ ἕν

Τίποτε δεν είναι καλύτερο από το αγαθό.

 1. ὠφελεῖ τὸ ἀγαθόν

Το αγαθό ωφελεί.

 1. τὸ ἀγαθόν, ᾗ ἀγαθόν ἐστιν, οὐδὲν ἄλλο ποιεῖ ἢ ὅτι ὠφελεῖ

Το αγαθό, εάν είναι αγαθό, τίποτε άλλο δεν κάνει εκτός από το να ωφελεί.

 1. πάντα ὠφελεῖ ὁ θεός

Ο Θεός ωφελεί τα πάντα.

 1. τοῦ θεοῦ κρεῖττον οὐδέν

Τίποτε δεν είναι ανώτερο από τον Θεό.

 1. κήδεται καὶ ἐπιμελεῖται τοῦ ἀνθρώπου ὁ θεός

Ο Θεός φροντίζει και μεριμνά γιά τον άνθρωπο.

 1. ἀγαθὸν τὸ συμφέρον, οὐ τῷ τέρπειν, ἀλλὰ τῷ ὠφελεῖν

Αγαθό είναι το συμφέρον, όχι ως προς την απόλαυση, αλλά ως προς την ωφέλεια.

 1. ἀγαθὸν ἡ δικαιοσύνη

Η δικαιοσύνη είναι αγαθό.

 1. ἡ νουθέτησις οἱονεὶ δίαιτά ἐστι νοσούσης ψυχῆς

Η νουθέτηση είναι κάτι σαν θεραπεία τής άρρωστης ψυχής.

 1. οὐκ ὀργίζεται τὸ θεῖον

Ο Θεός δεν οργίζεται.

 1. οἱ πρὸς χάριν ὁμιλοῦντες ὀλίγον ἀγαπῶσιν ὃ μὴ λυποῦσιν

Όσοι μιλούν γιά να ευχαριστήσουν, λίγο αγαπούν εκείνο που δεν λυπούν.

 1. ἀγαθοῦ τὸ σῴζειν

Οι αγαθοί σώζουν.

 1. καλὸν τὸ μὴ ἁμαρτεῖν, ἀγαθὸν τὸ ἁμαρτόντα μετανοεῖν

Είναι ωραίο να μην αμαρτάνουμε και είναι αγαθό να μετανοούμε αφού αμαρτήσουμε.

 1. πολλῷ τὸ ἑκούσιον τοῦ κατὰ ἀνάγκην εἰς εὐσέβειαν διαφέρει

Πολύ διαφέρει ως προς την ευσέβεια το εκούσιο από το αναγκαστικό.

 1. σοφὸς ὁ θεὸς μόνος, ἀφ’ οὗ ἡ σοφία

Σοφός είναι μόνον ο Θεός, από τον οποίον προέρχεται η σοφία.

 1. εἰρήνη καὶ ἀγάπη οὐχ ὅπλων δέονται

Η ειρήνη και η αγάπη δεν χρειάζονται όπλα.

 1. οὔτε γὰρ ἔργον ἡμῖν ἡ τροφὴ οὔτε σκοπὸς ἡδονή

Ούτε η τροφή είναι το έργο μας ούτε η ηδονή ο σκοπός μας.

 1. τὸ ζῆν ὑγείας τε καὶ ἰσχύος σύγκειται

Η ζωή αποτελείται από υγεία και ισχύ.

 1. καὶ γὰρ εἰ πάντων μεταλαμβάνειν ἔξεστί μοι, ἀλλ’ οὐ πάντα συμφέρει

Αν και μου επιτρέπεται να δοκιμάσω τα πάντα, δεν με συμφέρουν τα πάντα.

 1. αἱ μὲν ἀκρότητες σφαλεραί, αἱ μεσότητες δὲ ἀγαθαί

Οι ακρότητες είναι σφαλερές, ενώ οι μεσότητες είναι αγαθές.

 1. αἱ κατὰ φύσιν ὀρέξεις αὐταρκείᾳ περιορίζονται

Οι φυσικές ορέξεις περιορίζονται μέσω τής αυτάρκειας.

 1. ἐκ τοῦ ἀναγκαίου καὶ τοῦ χρησίμου ὁ βίος συνέστηκεν

Ο βίος αποτελείται από τα αναγκαία και τα χρήσιμα.

***
Επιμέλεια και μετάφραση: Αθανάσιος Τσακνάκης- Φιλόλογος, Θεολόγος.
***   ***   ***
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΣΑΚΝΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

……….Ο Αθανάσιος Τσακνάκης γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη, στα 1971.

……….Είναι πτυχιούχος τής Θεολογικής Σχολής τού Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με ειδίκευση στην Απόκρυφη Χριστιανική Γραμματεία, και πτυχιούχος τού τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας τής Φιλοσοφικής Σχολής τού ιδίου Πανεπιστημίου.

……….Έχει σπουδάσει Παλαιογραφολογία, Πληροφορική και Ξένες Γλώσσες στην Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία και την Μεγάλη Βρετανία.

……….Διετέλεσε Πρόεδρος τού Οργανισμού Διεθνοποίησης τής Ελληνικής Γλώσσας.

……….Στα 25 χρόνια του τιμήθηκε με το αξίωμα τού Τακτικού Μέλους τής Ελληνικής Ακαδημίας τής Χώρας των Βάσκων.

……….Εδώ και χρόνια ζει μόνιμα στην Ξάνθη και εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα ως καθηγητής ξένων γλωσσών και μεταφραστής.

……….Το συγγραφικό και μεταφραστικό έργο του περιλαμβάνει περίπου 50 βιβλία, ενώ τα μαθήματά του έχουν παρακολουθήσει εκατοντάδες φοιτητές και φοιτήτριες.

***
Επιμέλεια καὶ σύνθεση εικόνας: Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο.
Πηγή εἰκόναςClement of Alexandria, from book 1, folio 5 recto of (Οἱ πραγματικὲς ἀντιλήψεις καὶ οἱ ζωὲς τῶν διασήμων ἀνδρῶν τῆς Ἑλλάδος, Λατίνων καὶ εἰδωλολατρῶν «παγανιστῶν»)Les vrais pourtraits et vies des hommes illustres grecz, latins et payens (1584) by André Thevet. Date 1584.