Η ΘΡΑΚΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ

,

,

Ἡ Θρᾳκικὴ Κωνσταντινούπολις

……….Εἶναι γεγονὸς ἀναμφισβήτητο πὼς ὅσα κι ἄν γράψει κανεὶς γιὰ τὴν Βασιλεύουσα αὐτὴ τῶν πόλεων εἶναι σταγόνα στὸν ὠκεανό. Ἄλλωστε ἔχουν τόσα πολλὰ γραφεῖ γι’ αὐτὴν ὥστε θὰ ἦταν περιττὸ νὰ ἀσχοληθοῦμε και ἐμεῖς ἐν ἐκτάσει μὲ τὸ ὑπέρλαμπρο αὐτὸ ἀστέρι ποὺ αἰῶνες τώρα φωτίζει τὸν Ἑλληνισμό.

……….Ὅπως εἶναι γνωστὸ κτίστηκε τὸ 330 μ.Χ. ἀπὸ τὸν μεγάλο Κωνσταντῖνο στὴν θέση ἀκριβῶς ποὺ ἦταν κτισμένο τὸ ἀρχαῖο Βυζάντιο.

……….Ἀπὸ τὴν ἡμέρα ἐκείνη ποὺ ὁ μεγάλος αὐτὸς αὐτοκράτορας ἔκανε πρωτεύουσα τοῦ Κράτους του τὴν Κωνσταντινούπολη μέχρι νὰ ὑποδουλωθῇ στὸν βάρβαρο τοῦρκο κατακτητή, ἦταν τὸ κέντρο ὁλοκλήρου τῆς ἀνθρωπότητος, ἡ πιὸ ξακουστὴ καὶ δοξασμένη πόλη ποὺ εἶχαν καὶ ἐξακολουθοῦν νὰ ἔχουν καύχημα καὶ λαχτάρα ὅλοι ἀνεξαιρέτως οἱ Ἕλληνες.

……….Κέντρο τῆς ὀρθοδοξίας μέχρι σήμερα ἦταν τότε ὁ στόχος ὅλων τῶν ἀλλοθρήσκων καὶ ὅλοι οἱ βάρβαροι ζοῦσαν μὲ ἕνα καὶ μοναδικὸ ὄνειρο, πῶς νὰ τὴν κάνουν δικὴ τους. Ἔχει μάλιστα τόσες φυσικὲς καλλονὲς ποὺ καὶ σήμερα ἀκόμη ἀποτελοῦν πολύτιμο πόλο ἔλξης τουριστῶν γιὰ τὸν τουρισμὸ τῆς γείτονος τουρκίας.

……….Σὲ ἐμᾶς τοὺς Ἕλληνες εἶναι τόσο βαθιὰ ῥιζωμένη πίστη πὼς ἡ Κωνσταντινούπολη εἶναι ἡ μοναδική, ἡ μεγαλύτερη πόλη τοῦ Ἑλληνισμοῦ ποὺ τὴν ὀνομάζουμε ἁπλῶς ΠΟΛΗ.

……….Ἐδῶ, σ’ αὐτὴν τὴν μοναδικὴ πράγματι πόλη ἔζησαν καὶ μεγαλούργησαν οἱ Αὐτοκράτορες τοῦ Βυζαντίου, ὀνόματα λαμπρὰ σὰν τὸν Ἰουστινιανό, τὸν Ἡράκλειο, τὸν Βασίλειο τὸν Βουλγαροκτόνο καὶ τόσους ἄλλους ἐνῶ στὰ ἀπόρθητα τείχη της ἔσπαζαν ὅλες οἱ ἐπιθέσεις τῶν βαρβάρων ποὺ κινοῦσαν νὰ κατακτήσουν τὴν Εὐρώπη.

……….Στὴν Κωνσταντινούπολη τὸ καμάρι αὐτὸ τοῦ Ἑλληνισμοῦ, γεννήθηκε καὶ ἀναπτύχθηκε ἕνας πολιτισμὸς ἀξιοζήλευτος, ὁ ὁποῖος θέσπισε νόμους ποὺ καὶ σήμερα ἀκόμη διδάσκονται στὰ Πανεπιστήμια τῆς Οἰκουμένης.

……….Ἐδῶ στὴν Βασιλεύουσα, εἶδαν γιὰ πρώτη φορὰ τὸ φῶς φιλανθρωπικὰ ἱδρύματα, Νοσοκομεῖα, Πτωχοκομεῖα, Ὀρφανοτροφεῖα καθὼς καὶ περικαλλὴ κτήρια τῶν ὁποίων ἐπικεφαλῆς βρίσκεται μέχρι σήμερα ὁ Ναὸς τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας ποὺ θὰ μείνῃ ἀνυπέρβλητος σὲ λαμπρότητα, πλοῦτο καὶ τέχνη. Ἐκκλησιαστικὸ οἰκοδόμημα γιὰ τὸν Ἑλληνισμό, ἀποτελεῖ τὸ ὅραμα ὁλόκληρου τοῦ Ὀρθόδοξου Χριστιανισμοῦ. Σώζονται ἀκόμη καὶ σήμερα τὰ τείχη τῆς Βασιλεύουσας σὲ καλὴ κατάσταση καὶ προκαλοῦν τὸν θαυμασμὸ στὶς νέες γενιές. Ἡ ἔκτασή τους ἦταν 4.950 μ. στὴν ξηρά, τὰ δὲ θαλάσσια ἔφραζαν τὴν Προποντίδα, τὸν Βόσπορο καὶ τὸν Κεράτιο κόλπο. Ἀνάμεσα στὰ τείχη ποὺ ἦταν διπλᾶ ὑπῆρχε ἀπόσταση 18 μέτρων, μετὰ δὲ τὸ ἐξωτερικὸ τεῖχος ἄρχιζε μία τάφρος πλάτους 20 μ. περίπου καὶ βάθους 3 – 7 μέτρων. Σ’ ὁλόκληρη τὴν ἔκταση των τειχῶν ὑπῆρχαν 94 μεγάλοι καὶ 80 μικροὶ πύργοι. Εἶχαν δὲ τὰ τείχη 43 πύλες. Ἀπὸ τὶς πύλες αὐτὲς σώζονται μέχρι σήμερα οἱ ἑξῆς:

……….Τοῦ Ἑπταπυργίου (Γεντὶ Κουλέ), ἡ Μελανδησία (Γενὶ Καποῦ), τῶν Πηγῶν ἤ τοῦ Ἀττάλου (Σηλύβρια – Καπουσοῦ), ἡ Χρυσὴ Πύλη (Κλειστή), (Ἐγρί – Καπουσοῦ), τοῦ Ἁγίου Ῥωμανοῦ (Τόπ – Καπουσοῦ) κι ἄλλες.

……….Αὐτὰ τὰ ἐλάχιστα μόνο θ’ ἀναφέρομαι γιὰ τὴν Βασιλεύουσα, τὴν λαμπρὴ πρωτεύουσα τοῦ Βυζαντίου ποὺ χιλιάδες βιβλία ἔχουν γραφεῖ γιὰ αὐτή.

……….Πιστεύουμε ἀκράδαντα πὼς δὲν ὑπάρχει Ἕλληνας ποὺ νὰ μὴν γνωρίζει γι’ αὐτὴν ἄν ὄχι πολλὰ πράγματα, τουλάχιστον τὰ πιὸ βασικά.


  • Πηγή: «Ἡ Θρᾲκη ἀπὸ τοὺς ἀρχαίους χρόνους μέχρι σήμερα» τοῦ Σπύρου Μ. Ζεχερλῆ, ἐκδόσεις τοῦ Παρ. Θ. Χατζηαποστόλου.
  • Πληροφορίες εἰκόνας: https://commons.wikimedia.org/