Η ΑΙΓΙΝΑ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΦΙΛΟΜΑΘΕΙΑΣ

,

Ἡ ἐπίσημη ὑπογραφή τοῦ μοναδικοῦ Κυβερνήτου τῆς Ἑλλάδος, Ἰωάννου Καποδίστρια.

 

Ἡ Αἴγινα στὰ χρόνια τοῦ Καποδίστρια 

……….Στὶς 8 Ὀκτωβρίου τοῦ 1828, θεμελιώθηκε τὸ ἵδρυμα καὶ ὁ ναὸς ἐντὸς αὐτοῦ, τοῦ Ὀρφανοτροφείου τῆς Αἴγινας. Στὸν θεμέλιο λίθο ἦταν χαραγμένο τὸ ἑξῆς : «Ἐξ ὀνόματος τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, ὁ Κυβερνήτης τῆς Ἑλλάδος καθιερώνει τὸν ναὸν τοῦτον εἰς τὸν Σωτῆρα τῆς Ἑλλάδος Θεόν».

……….Ὁ Καποδίστριας ἵδρυσε στὴν Αἴγινα τὸ Ὀρφανοτροφεῖο γιὰ τὴν προστασία τῶν Ἑλλήνων ὀρφανῶν. Στὶς 9 Μαρτίου 1829, ἔφθασαν τὰ πρῶτα 66 ὀρφανὰ ποὺ ἐξαγόρασαν οἱ Γάλλοι στὴν Ἀλεξάνδρεια.

……….Ἡ οἰκοδομή τοῦ Ὀρφανοτροφείου εἶναι ἕνα ἰδιαίτερα σημαντικὸ ἔργο.  Ἁπλὸ καὶ σαφὲς στὴν ὀργάνωση καὶ τὴν μορφὴ του, εἶναι τὸ πρῶτο δημόσιο κτήριο ποὺ κατασκευάστηκε ἐπὶ Καποδίστρια.

……….Σύμφωνα μὲ τὶς ἀπόψεις ποὺ ἐπικρατοῦσαν τόσο στὸν εὐρωπαϊκὸ χῶρο ὅσο καὶ στὴν Ἀνατολὴ γιὰ κτήρια μὲ παρόμοιες λειτουργίες, τὸ Ὀρφανοτροφεῖο ὀργανώνεται γύρω ἀπό μία κλειστὴ αὐλὴ μὲ λιτὰ καὶ αὐστηρὰ ἀρχιτεκτονικὰ στοιχεῖα, ποὺ ἐνῶ ἐκφράζουν ἕνα πρώιμο ῥομαντικὸ κλασικισμό, ἁπλὸ στὴν σύνθεση καὶ μὲ συνέπεια μορφῆς καὶ λειτουργίας, μπορεῖ ἄνετα μὲ τοὺς καθαροὺς του ὄγκους καὶ τὸ σεβασμὸ στὴν κλίμακα νὰ θεωρηθῇ σὰν συνέχεια τῆς τοπικῆς ἀρχιτεκτονικῆς.


Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό:   www.e-istoria.com

***

Τὸ μετάλλιο φιλομάθειας τοῦ Ἰωάννη Καποδίστρια

……….Στὶς 5 Ἀπριλίου 1830, ὁ Κυβερνήτης ἔστειλε μία ἐπιστολὴ πρὸς τὸν διδάσκαλο τῆς ἀλληλοδιδακτικῆς σχολῆς τοῦ Ναυπλίου, ὁπου τοῦ γράφει «…Πέμπομεν πρός σὲ τὰ νομισματικὰ βραβεῖα δἰ ὧν ἡ κυβέρνησις τιμᾷ τοὺς εὐδοκιμήσαντες εἰς τὰς τελευταίας ἐξετάσεις μαθητὰς σου, [ ] οἱ δὲ τούτων ἀξιωθέντες, θέλουν φέρει ἐπὶ τοῦ στήθους προσηρτημένα μὲ δέμα ἐθνικοῦ χρώματος».

……..Ἡ προσπάθεια τοῦ πρώτου κυβερνήτη τῆς Ἑλλάδος Ἰωάννη Καποδίστρια νὰ θέσῃ βάσεις στὴν παιδεία, εἶναι γνωστή. Μόνο γιὰ τὸ χρονικὸ διάστημα τῶν πρώτων τεσσάρων μηνῶν τοῦ 1830, μέσα στὸν χειμῶνα, ἐπισκέφτηκε τὴν Σύρο, τὸν Πόρο καὶ τὴν Αἵγινα, ἐνθαρρύνοντας τοὺς τοπικοὺς παράγοντες νὰ συνδράμουν στὴν ἵδρυση σχολείων. Ἡ ἀνταπόκριση τῶν συνδρομητῶν σὲ τοπικὸ ἐπίπεδο ἦταν θετική. Γνωρίζοντας δὲ καλῶς τὴν ἑλληνικὴ ψυχοσύνθεση, ὁ Κυβερνήτης θέσπισε καὶ μετάλλιο ἐπιβραβεύσεως διότι ὅπως πίστευε: «… οί Ἕλληνες εἶναι εὐαίσθητοι, καὶ ἐν αὐτοὶς ἡ ἰσχυροτάτη χορδὴ ὑπάρχει ἡ τῆς φιλαυτίας».


Αφήστε μια απάντηση