ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ-22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Η απελευθέρωση τής Κοριτσάς από τον Ελληνικό στρατό.
22  Νοεμβρίου

333 π. Χ..—(βλ. επίσης & 12/11) Τὸν  Μαιμακτηριῶνα, – τὸν πέμπτο μῆνα τοῦ Ἀττικοῦ Ἡμερολογίου ἤ Ἁπελλαῖο βάσει τοῦ Μακεδονικοῦ, ποὺ ἀντιστοιχεῖ στὸ διάστημα ἀπό 15/10 ἔως 15/11 στὸ σύγχρονο ἡμερολόγιο -, ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος συγκρούεται μὲ τὸν Περσικὸ στρατὸ τοῦ Δαρείου στὴν Ἰσσό καὶ τὸν κατατροπώνει.

1354.—Ο Αυτοκράτορας Ιωάννης Στ΄ Καντακουζηνός, μετά από την νέα στάση τού Ιωάννη Ε΄Παλαιολόγου (βλ.21/11), απογοητευμένος παραιτείται από κάθε εξουσία και κλείνεται σε μοναστήρι όπου έζησε ως απλός μοναχός έως το 1383· εκεί μεταξύ άλλων, έγραψε και τ’ απομνημονεύματά του, έργο όπου εξιστορεί τα γεγονότα από το 1320 έως το 1362. Υπήρξε ένας από τους ικανότερους και μεγαλοφυέστερους Αυτοκράτορες τής Ανατολικής Ορθόδοξης Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Δυστυχώς, λόγω εμφύλιου σπαραγμού, δεν κατόρθωσε να υλοποιήσει την ανόρθωσή της.

1571.—Η τελευταία επίθεση των βενετικών στρατευμάτων πλαισιωμένων από Παργινούς και Κερκυραίους, στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, και το κάστρο τού Μαργαριτίου περιήλθε από την τουρκική κατοχή στην κατοχή τής Γαληνοτάτης Δημοκρατίας. Ακολούθησε η κατεδάφισή του.

1785.—Επιχείρηση εξαλείψεως πειρατών στην Λευκάδα. Συνέλαβαν έναν στην θάλασσα και άλλον, ο οποίος είχε διαφύγει, στην ξηρά, τον οποίο κατόπιν αποκεφάλισαν οι αρματολοί τής Ηπείρου.

1821.—Ο τουρκικός στόλος υπό τον Γιουσούφ πασά καίει την Πάτρα. «Ὁ Ἰσούφ Σελὴμ πασᾶς ἔκαυσε τὰς Πάτρας. Φυγὴ Ἑλλήνων, ἡγουμένων ὑπό τῶν Ἐπισκόπου Γερμανοῦ Π. Πατρῶν, Ζαΐμη καὶ Χαραλάμπη.»

1824.—«Ἐμφύλιος πόλεμος ἐν τῷ Κουτσοποδίῳ, πρωτευούσῃ τοῦ Δήμου Μυκηνῶν τῆς Ἐπαρχίας Ἄργους, μεταξὺ Κυβερνητικῶν Βάσσου Μαυροβουνιώτου καὶ ἀντικυβερνητικῶν Κολοκοτρωναίων· ἐνικησαν δὲ οἱ Κυβερνητικοί.»

.—«Ἀπεβίωσεν ἐν Ναυπλίῳ ὁ Θεόδωρος Νέγρης. Ἠσθένησεν ἐκεῖ ἐκ τῶν στερήσεων καὶ μὴ τυχὼν οὐδεμιᾶς περιθάλψεως, ἀπέθανεν ἐν ἀθλίᾳ καταστάσει τὸ ἔτος 1824. […] Οἱ πλεῖστοι τῶν ἀπομνημονευματογράφων καὶ ἱστορικῶν τῆς ἑλληνικῆς ἐπαναστάσεως, ἀναγνωρίζουν μὲν τὰς ἐξαιρετικὰς γνώσεις καὶ ἱκανότητας τοῦ Θεοδώρου Νέγρη, τὸν κατηγοροῦν ὅμως ὡς κενόδοξον καὶ ῥαδιοῦργον  καὶ ὀμιλοῦν ὄχι τόσον διὰ τὰς προσφερθείσας ὑπ’ αὐτοῦ ὑπηρεσίας εἰς τὸν ἀγῶνα, ὅσον διὰ τὰς διαμάχας καὶ τὰς διαιρέσεις τῶν ὁποίων ὑπῆρξε πρωταγωνιστής, ἄν μὴ ὑποκινητής . Ἧτο ὅμως ἁγνὸς πατριώτης Ἕλλην καὶ διέθεσε μετὰ πάθους ὅλας τὰς δυνάμεις του εἰς τὴν προσφορὰν ὑπηρεσιῶν, θυσιάσας τὴν ζωὴν καὶ περιουσίαν χάριν τῆς πατρίδος του.»

1826.—(18-24/11) «Μάχη ἐν Ἀραχώβῃ τῆς Λεβαδείας καὶ νίκη Ἑλλήνων, ὧν ἀρχηγὸς ἦτο ὁ Καραϊσκάκης, τῶν δὲ τούρκων οἱ Μουστάμπεης, Καρυοφίλμπεης καὶ Ἐλμάζμπεης.» Στην Αράχωβα Λιβαδειάς, Έλληνες υπό τον Καραϊσκάκη κατόπιν σκληρής μάχης νικούν τους τούρκους και τους τρέπουν σε φυγή.

1827.—(Σύμφωνα με άλλες πηγές συνέβη στις 24 τού μήνα). Οι Αυστριακοί μετά από πολλά χρόνια φυλακίσεως, απελευθερώνουν τον Αλέξανδρο Υψηλάντη και τους συντρόφους του. Η υγεία τού Υψηλάντη βρισκόταν σε κάκιστη κατάσταση, σε τέτοιο σημείο που μετά δύο μήνες ο μεγάλος αυτός Έλληνας άφησε την τελευταία του πνοή.

1829.—Μία υπόθεση δραπετεύσεως από φυλακή με την μέθοδο διανοίξεως τοίχου («ριφιφί»). Τα μεσάνυκτα 21ης προς 22α, ορισμένοι έγκλειστοι στην φυλακή τής μονής Αγίου Νικολάου στις Σπέτσες, κατάφεραν να ανοίξουν τρύπα σε τοίχο, μέσω τής οποίας δραπέτευσαν. Λίγο αργότερα η Αστυνομία κατάφερε να συλλάβει έξι από τους δραπέτες, μαζί με τον πατέρα ενός ο οποίος τους είχε προμηθεύσει τα απαραίτητα εργαλεία, ενώ γιά τους υπόλοιπους ανάρτησε σκίτσα συνοδευόμενα με λεπτομέρειες χαρακτηριστικών τους σε όλα τα τμήματα τής επικράτειας.

1847.—Δημοσίευμα αθηναϊκής εφημερίδας, αναφέρεται στο εύρημα των ανασκαφών στην περιοχή τού Ιππόδρομου στὴν Κωνσταντινούπολη. Κατά την διάρκεια των ανασκαφών, ήλθε στην επιφάνεια «[…] ἡ κεφαλὴ τῶν τριῶν χαλκίνων ὄφεων, τῶν ἀποτελούντων τὸν ὀβελίσκον τοῦ ἱπποδρομείου, ἥτις εἶχεν ἀποκοπῇ καὶ χαθῇ ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῆς Ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως». Λίγα χρόνια αργότερα (1855), νέο δημοσίευμα θα αναφερθεί στην ανακάλυψη και «[…] τῆς βάσεως τοῦ χαλκίνου ὀφιώδους κίονος, τοῦ αὐτόθι μεταξὺ τῶν ὀβελίσκων κατακεχωσμένου». Ο χάλκινος τριπλός όφις είχε αφιερωθεί στο Μαντείο των Δελφών μετά την Ελληνική νίκη στην μάχη των Πλαταιών επί των Περσών εισβολέων. Μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο γιά να κοσμήσει την νέα πρωτεύουσα τής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

1858.—Μεγάλες καταστροφές προξένησε στην πόλη των Σερρών πλημμύρα. Σε αναφορά του, ο υποπρόξενος στις Σέρρες Γεώργιος Δ. Κανακάρης έγραφε: «Διαρρήξας – ο χείμαρος- εν μέρος τού χωρίζοντας αυτόν και τής πόλεως τείχους, εισήλθε διά νυκτός εις την πόλιν πλείσται των οικιών κατέπεσαν, πολλαί δε αυτών εκαλύφθησαν από τον συσσωρευθέντα άμμον και άλλοι ως και πολλαί εκκλησίαι επληρώθησαν υδάτων. Την νύκτα τής 22ας προς 23ην συνέβησαν τα αυτά σφοδρότερα έτι και ανδυνοδέστερα, διό και αι ζημίαι και αι καταστροφαί ασυγκρίτως τω λόγω πλειότεραι και μεγαλύτεροι…» (στοιχεία Σάκης Αραμπατζής).

1897.—(π.ημ.)Υπογράφτηκε σαν σήμερα η οριστική Συνθήκη ειρήνης Κωνσταντινουπόλεως, μεταξύ Ελλάδος και τουρκίας. Με τον πόλεμο τού 1897, οι δανειστές πέτυχαν τους στόχους τους, σημαδεύοντας με τραγικό τρόπο την τρίτη πτώχευση τής χώρας. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την επιβολή οικονομικού ελέγχου στην Ελλάδα, γνωστού ως Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου. Ο Έλεγχος ενεργοποιήθηκε από εξαμελή διεθνή επιτροπή σε όλους τους τομείς τού Ελληνικού δημοσίου και κυρίως στα έσοδα των μονοπωλίων άλατος, πετρελαίου κ.λπ.

1900.—Τελειώνει τὸ ἐκπαιδευτικὸ ταξείδι τῶν Ναυτικῶν Δοκίμων ποὺ πραγματοποιήθηκε στὶς Η.Π.Α. ἀπὸ τὶς 3 Ἰουλίου, μὲ τὸ εὕδρομο «Ναύαρχος Μιαούλης» τοῦ ὁποίου Κυβερνήτης ἦταν ὁ ἀντιπλοίαρχος Παῦλος Κουντουριώτης. Ἐπιδεικνύοντας σπάνια ναυτικὰ προσόντα, διέπλευσε τὸν Ἀντλαντικό δύο φορές, σχεδὸν ἀποκλειστικά μὲ πανιὰ γιὰ ἐξοικονόμηση καυσίμων. Στὶς Η.Π.Α. ἔγινε ἐνθουσιώδης ὑποδοχὴ ἀπὴ τὴν Ἑλληνικὴ ὁμογένεια τῆς Βοστώνης.

1905.—Οι αιμοδιψείς βούργαροι συνεχίζουν αμείωτα την τρομοκρατία στην Μακεδονία. Απήγαγαν τους αλιείς Ευάγγελο Πέϊκο, Τάσκο Μπόσι και Ιωάννη Λιάγκο, και αφού δεν μπόρεσαν να τους εκβουργαρίσουν, κατόπιν φρικτών βασανιστηρίων επί τρείς μέρες, τους έπνιξαν στην λίμνη των Γιαννιτσών.

.—Συμμορία των κτηνωδιών βούργαρων οι οποίοι έχουν αιματοκυλήσει την Μακεδονία, πνίγει στα νερά τής λίμνης Γιαννιτσών τον Έλληνα Νικόλαο Ντίνου.

1907.—Ιδρύεται η «Εμπορική Τράπεζα τής Ελλάδος» που αποτέλεσε συνέχεια τής συσταθείσας το 1886 «Τραπέζης Εμπεδοκλέους» (ως Β.Δ /22/11/1907).

.—Σε έκθεσή του, ο Πρόξενος Σερρών Αντώνιος Σακτούρης ανέφερε: «Ελληνομακεδονικόν σώμα ορμηθέν εκ τού όρους Μπέλες συνέλαβε παρά την Ράμναν δύο βουλγάρους κατασκόπους, οίτινες προσεποιούντο τους Έλληνας και μετήρχοντο το επάγγελμα τού λαθρεμπόρου καπνού, και μετέφερεν αυτούς εις Τζουμαγιάν. Και τον μεν ένα εφόνευσε, ο δε έτερος κατόρθωσε, καίτοι τραυματισμένος, να διαφύγει και καταγγείλει τα γενόμενα εις τας αρχάς, αίτινες προέβησαν εις συλλήψεις χωρικών» (στοιχεία Σάκης Αραμπατζής).

1912.—(ν.ημ.) Η Ναυτική Μοίρα τού Ιονίου βομβαρδίζει τον Αυλώνα και απελευθερώνει το νησί Σάσσων. Μετά την Ένωση των Επτανήσων, η ελληνική κυβέρνηση δεν παρέλαβε την νήσο Σάσσων όπως εδικαιούτο και η νησίδα παρέμεινε υπό οθωμανική κυριαρχία. Μόλις τον Νοέμβριο τού 1912, ενώ ο Α΄ Βαλκανικός πόλεμος βρισκόταν σε εξέλιξη, άγημα τού πολεμικού «ΠΗΝΕΙΟΣ», απελευθέρωσε το νησί και ύψωσε την Ελληνική σημαία. Σύντομα όμως, υπό την διαχρονική πίεση Ευρωπαίων παραγόντων, η κυβέρνηση Βενιζέλου παρά τις σφοδρές αντιδράσεις, παραχώρησε την νήσο στην αλβανία, με τον νόμο 272/9-5-1914.

1913.—Μετά τις ανθελληνικές αποφάσεις των Μεγάλων Δυνάμεων γιά κατάληψη τής Βορείου Ηπείρου από το ανύπαρκτο μέχρι πρότινος κράτος τής αλβανίας, οι ομογενείς οργανώνουν παλλαϊκό συλλαλητήριο στην Κορυτσά. Μπροστά ήταν οι νέοι μας.

1919.—Προωθείται στην Δυτική Θράκη, η ΙΧ Μεραρχία υπό τον στρατηγό Λεοναρδόπουλο, ως τμήμα των Διασυμμαχικών Δυνάμεων,  παρ’ όλο το παρασκήνιο που προηγήθηκε. Σημειωτέον ότι εκτός από τους βούργαρους, δεν ήθελε την παρουσία τού Ελληνικού Στρατού στην Θράκη και μερίδα των Γάλλων δήθεν «Συμμάχων» μας, θέλοντας να υπάρξει αυτόνομη ως Γαλλικό προτεκτοράτο (!..) Μετά από αυτό, δημιουργήθηκαν δύο επιμέρους τμήματα τής Δυτικής Θράκης, ένα ελληνοκρατούμενο και ένα διασυμμαχοκρατούμενο.

.—Στο μέτωπο στην Μικρά Ασία, σημειώνεται δράση πυροβολικού μεταξύ των εμπόλεμων Ελλήνων και τούρκων.

1920.—Ο Ελληνικός στρατός στην Μικρά Ασία μάχεται εναντίον των τούρκων μάχες περιπόλων.

.—Το διενεργηθέν δημοψήφισμα αποβαίνει υπέρ τής επανόδου τού βασιλέα Κωνσταντίνου Α΄. Στο δημοψήφισμα τής 22ας Νοεμβρίου, το ψηφοδέλτιο που ανέγραφε «Κωνσταντίνος», συγκέντρωσε το 98,97% των έγκυρων ψήφων και το «όχι» το 1,03%. Με την παλινόρθωση τού Έλληνα μονάρχη τον Δεκέμβριο τού 1920, εκδηλώθηκε πλέον ξεκάθαρα η αρνητική στάση τής γαλλικής και τής ιταλικής πολιτικής απέναντι στην Ελλάδα, που δεν άφησε ανεπηρέαστο και το κλίμα των αγγλοελληνικών σχέσεων.

1921.—Μετά τον διωγμό και την απέλασή του από τους κατοχικούς, ο Μητροπολίτης Ρόδου Απόστολος φτάνει στην Κωνσταντινούπολη.

.—Στο μέτωπο στην Μ. Ασία επικρατεί ηρεμία.

.—Σε έγγραφο το οποίο απέστειλε επιτροπή πολλών επώνυμων, διαβάζουμε ανήκουστα πράγματα γιά το ανθρώπινο είδος. Οι κτηνώδεις τούρκοι έκλεισαν μέσα στον ναό Ελληνικού χωρίου τού Πόντου (Έλεζλη εν Σουλού-Τερέ στα τουρκικά), 535 Έλληνες και κατέσφαξαν τους περισσότερους. Διασώθηκαν μόνον τέσσερεις. Πρώτους έσφαξαν επτά ιερείς, με τσεκούρι, μπροστά στην θύρα τού ναού.

1922.—Η κυβέρνηση εκδίδει το νομοθετικό διάταγμα, «Περί επιτάξεως ακινήτων δι’ εγκατάστασιν προσφύγων και απαλλοτριώσεως οικοπέδων δι’ ανέργεσιν προσφυγικών συνοικισμών».

.—Σε κρίσιμο σημείο βρίσκεται η Διάσκεψη τής Λωζάννης, με τους τούρκους να ζητούν την κυριαρχία των Στενών. 

1925.—(ν.ημ.) Με κυβερνητικό διάταγμα, το Ρωσικό Νοσοκομείο Πειραιά μετατρέπεται σε Νοσοκομείο τού Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού. Η ιστορία του ξεκίνησε το 1897, όταν η βασίλισσα Όλγα, σύζυγος τού Γεωργίου Α΄ και δούκισσα τής Ρωσίας, αγόρασε το οικόπεδο στο οποίο οικοδομήθηκε και εγκαινιάστηκε στις αρχές τού 1901, το Ρωσικό Νοσοκομείο Πειραιά. Είχε ρωσικής κυρίως καταγωγής προσωπικό και λειτούργησε γιά την περίθαλψη Ρώσων ναυτικών, αλλά και μεταναστών που αποφάσισαν να μετοικήσουν στον Πειραιά. Δεν αποκλειόταν όμως η παροχή δωρεάν υπηρεσιών και στους Έλληνες κατοίκους τού Πειραιά. Η Τσαρική τότε Ρωσία, γιά να παγιώσει την θέση της ως «προστάτιδα δύναμη», είχε αναγείρει και στην Θεσσαλονίκη παρόμοιο νοσοκομείο, διαθέτοντας με αυτόν τον τρόπο δύο άτυπες βάσεις στα δύο σπουδαιότερα λιμάνια τής Ελλάδος. Κατά την διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων διατέθηκε γιά την νοσηλεία αξιωματικών και οπλιτών τού Ελληνικού Στρατού. Στις 25/3/1924 (με προηγηθείσα την Οκτωβριανή επανάσταση), το Ρωσικό Νοσοκομείο περιήλθε στην αρμοδιότητα τού Υπουργείου Ναυτικών και μετά την αποχώρηση όλων των Ρώσων εργαζομένων, στις 9/22 Νοεμβρίου τού 1925, εκδόθηκε κυβερνητικό διάταγμα μετατροπής του σε Νοσοκομείο τού Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού.

1932.—Ένας επικίνδυνος διαρρήκτης, ο Α. Σκιαδόπουλος, πυροβολεί στο κεφάλι και το στήθος τον Αρχιφύλακα Θεόδωρο Φούφα ο οποίος προσπάθησε να τον συλλάβει, θανατώνοντάς τον. Ο εγκληματίας συνελήφθη και καταδικάστηκε σε θάνατο.

1934.—Έξι άνθρωποι χάθηκαν από την πεντάωρη βροχόπτωση, με το ύψος τού νερού στο Νέο Φάληρο να φτάνει το ένα μέτρο και τα δύο στο Μοσχάτο, ενώ προκάλεσε καταστροφές σε σπίτια στις περιοχές τής Κυψέλης, τής Νέας Ιωνίας και τής Νέας Φιλαδέλφειας.

1936.—Η ιταλική διοίκηση των Δωδεκανήσων πέρασε σαν σήμερα στον φασίστα Γενικό Διοικητή, Cesare Maria De Vecchi. Με διάταγμα που εκδόθηκε την ίδια ημέρα, διευρύνθηκαν οι  εξουσίες τού Γενικού Διοικητή, ο οποίος απέκτησε πλέον πλήρεις στρατιωτικές και πολιτικές εξουσίες. Τέτοια ήταν η εξουσία του, ώστε οι Ιταλικοί μητροπολιτικοί νόμοι δεν ίσχυαν και δεν εφαρμοζόταν στα Δωδεκάνησα, εκτός αν αυτό προβλεπόταν με ρητή διάταξή τους ή γινόταν επέκταση τής ισχύος τους και στα Δωδεκάνησα με απόφαση τού διοικητή.

1940.—Το Α΄ Σώμα Στρατού ανακαταλαμβάνει στην Ήπειρο το μεγαλύτερο μέρος τού εθνικού εδάφους και απωθεί τους Ιταλούς πέρα από τα σύνορα. Οι Ιταλοί φεύγοντας εγκατέλειψαν πολλούς νεκρούς και μεγάλες ποσότητες παντοειδούς πολεμικού υλικού. Συνολικές επιθέσεις εναντίον των Ιταλών: α) ανατολικά τής Κορυτσάς, β) βορείως τού ποταμού Καλαμά, γ) καταστροφή στρατιωτικών εφοδίων στην Ερσέκα, δ) αερομαχία στο μέτωπο, όπου καταρρίφθηκαν 7 βομβαρδιστικά ιταλικά και 2 διώξεως.

.—Το Β΄ Σώμα Στρατού εισέρχεται στην Βόρεια Ήπειρο και απελευθερώνει το Λεσκοβίκι στην περιοχή τής Πίνδου.

.—Το Γ΄ Σώμα Στρατού καταλαμβάνει με σκληρούς αγώνες τους ορεινούς όγκους Μόραβα, Ιβάν και Κορυτσάς. Είναι η δεύτερη φορά που η Κορυτσά απελευθερώνεται. «[…] Ἀπό τὴν μεγάλη τους χαρὰ πολλοὶ ἐκ τῶν κατοίκων της ἔκλαιον. Ἀπ’ ὅπου κι’ ἄν περνοῦσα, ἄφθονα τσιγάρα μᾶς ἐδίδοντο ἐκ τῶν πολιτῶν. Ἐγὼ δὲ τοὺς ἔλεγα: “Ἕλληνες εἶστε; Ἕλληνες;” “ Ναί, ναί, Ἕλληνες” , μὲ ἔλεγαν…».

.—Η συγκινητική αναφορά τού διοικητή τού Τ.Σ.Δ.Ν. Στρατηγού Πιτσίκα από την ελεύθερη Κορυτσά προς τον Ιωάννη Μεταξά: «Κύριε Πρόεδρε, ἡ Κορυτσᾶ εὑρίσκεται εἰς χείρας τῶν Ἑλληνικῶν Στρατευμάτων. Ὁ πληθυσμὸς τῆς πόλεως, Ἑλληνικὸς καὶ ἀλβανικὸς ὑποδέχεται τοὺς ἄνδρες μὲ ἐκδηλώσεις ἐνθουσιασμοῦ καὶ μὲ σημαῖες. Ποῦ εὐρέθησαν τόσες Ἑλληνικὲς σημαῖες;» (…)

.—Σκοτώθηκε κατά την εκτέλεση διατεταγμένης αποστολής αναγνωρίσεως στόχων, ο πιλότος μας Δημήτριος Σιδέρης, όταν το αεροπλάνο του χτυπήθηκε και ανεφλέγη στην περιοχή Καπετίστας Ιωαννίνων. http://www.pasoipa.org.gr/

1943.—Μετά την πτώση τής Λέρου, η Σάμος και τα άλλα μικρότερα νησιά εκκενώθηκαν. Οι Γερμανοί βομβάρδισαν την Σάμο με αεροσκάφη τύπου Stuka, αναγκάζοντας την ιταλική φρουρά, δυνάμεως 2.500 ανδρών να παραδοθεί.

1945.—Εκ των πραγμάτων λόγω των συνθηκών, σχηματίζεται (De facto) κυβέρνηση – 4η μέσα στην χρονιά – υπό τον Θεμιστοκλή Σοφούλη. Ο Σοφούλης θα δηλώσει την παραίτηση αυτής τής κυβερνήσεως στις 4 Απριλίου τού 1946.

1951.—Ο Έλληνας αντιπρόσωπος στον Ο.Η.Ε. Γεώργιος Μαύρος, διεκδικεί υπέρ τής Κύπρου στην συνεδρίαση κηδεμονιών τού Διεθνούς Οργανισμού, το δικαίωμα τής αυτοδιαθέσεως  Κατόπιν όμως αξιώσεως τού Βρετανού αντιπροσώπου Ίντεν, απαλείφεται από τα επίσημα πρακτικά τής συνεδριάσεως η αναφορά του στην Κύπρο. Το Κυπριακό μπαίνει σε μιά νέα φάση και γίνεται και επίσημα ελληνικό πρόβλημα.

1955.—Ο πρέσβης των Η.Π.Α. στην Αθήνα, Κάννον, κατά την διάρκεια δείπνου στην  πρεσβεία του, διερμήνευσε την θέση τής κυβερνήσεώς του γιά το Κυπριακό ζήτημα και εν συνεχεία πληροφόρησε τον Βρετανό πρέσβη Πηκ, ο οποίος με την σειρά του διαβίβασε στο Λονδίνο : “Παρ’ ὅλον ὅτι ἀμφότεροι (Καραμανλῆς καὶ Θεοτόκης) ἐξέφρασαν τὴν ἱκανοποίησίν των διὰ τὴν φόρμουλαν [τις παγιδευτικές προτάσεις Μακμίλλαν-Χάρντινγκ], δὲν ἦσαν καθόλου ἐποικοδομητικοὶ εἰς ὅ, τι ἀφορᾶ τὴν πίεσιν ἐπὶ τοῦ Μακαρίου. Πίεσις ἐπ’ αὐτοῦ, ὡς ἀνέφεραν, θὰ μετέτρεπε τὴν Ἑλληνικὴν κυβέρνησιν εἰς ὅμηρόν του, ἐξέλιξις, ἡ ὁποία θὰ τοὺς ἐστοίχιζε τὰς ἐκλογάς”…

1957.—Το απολυτήριο τού Δημοτικού γίνεται απαραίτητο γιά οποιαδήποτε εργασία στην Ελλάδα. Πολλαπλασιάζονται τα νυχτερινά σχολεία γιά την αντιμετώπιση τού αναλφαβητισμού [Ν. Δ. 3094/1954].

1961.—Επίσημη επίσκεψη πραγματοποιεί ο Μακάριος Γ΄στην Άγκυρα.

1989.—Συστήνεται Οικουμενική Κυβέρνηση υπό τον ακαδημαϊκό Ξενοφώντα Ζολώτα, μετά από τα εκλογικά αποτελέσματα τής 5ης Νοεμβρίου που έφεραν μεν την Ν.Δ. πρώτη δύναμη, χωρίς όμως την απαραίτητη αυτοδυναμία γιά σχηματισμό κυβερνήσεως.

1991.—Κοιμήθηκε ο Άνθρωπος τού Θεού, Γέροντας Ιάκωβος Τσαλίκης, Ηγούμενος τής Ιεράς Μονής τού Οσίου Δαβίδ στην Εύβοια. Γεννήθηκε στις 5 Νοεμβρίου τού 1920 στο Λεβίσι Μικράς Ασίας (απέναντι από το Καστελλόριζο).

1995.—Έκρηξη σημειώνεται στην Τράπεζα Μπάρκλεϊς, στην συμβολή των οδών Σταδίου και Κολοκοτρώνη στην Αθήνα.

.—Απεβίωσε σε ηλικία 84 ετών ο ζωγράφος-σκηνογράφος Μάριος Αγγελόπουλος. Υπήρξε ένας πολυτάλαντος Έλληνας καλλιτέχνης, ζωγράφος, σκιτσογράφος, σκηνογράφος, σκηνοθέτης και ενδυματολόγος τού θεάτρου και τού κινηματογράφου, λογοτέχνης και ποιητής, καθώς επίσης γνωστός φιλοτελιστής.

1999.—Ο Πρόεδρος των Η.Π.Α. Μπιλ Κλίντον, επισκέπτεται γιά είκοσι τέσσερεις ώρες την Ελλάδα. Στο πλαίσιο τής επισκέψεως είχε προγραμματιστεί η μονογραφή τού κειμένου τής διμερούς συμφωνίας γιά την καταπολέμηση τής τρομοκρατίας.

2011.—Απεβίωσε ο Κωνσταντινουπολίτης μουσουργός, πιανίστας και καθηγητής τής μουσικής στην Ανώτατη Σχολή Μουσικής τού Φράιμπουργκ (Γερμανία), Αργύρης Κουνάδης.

2013.—Οι καταστροφικές πλημμύρες στην Ρόδο (την λεγόμενη ναυαρχίδα τού τουρισμού…) αλλά και η αδιαφορία τής Νομαρχιακής Αυτοδιοικήσεως, προκάλεσαν τον θάνατο  πέντε ανθρώπων. Το πτώμα ενός εκ των θυμάτων, παρασυρμένο από τα νερά των χειμάρρων κατέληξε στην θάλασσα και τελικά βρέθηκε στις Μικρασιατικές ακτές στις 27/11…

.—Περιήλθαν στο Ελληνικό κράτος οι δύο ιστορικές επιστολές τού Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, οι οποίες επρόκειτο να δημοπρατηθούν από τον Οίκο Πέτρου Βέργου. Η μία επιστολή γράφτηκε το 1822, απευθυνόταν προς τον Δημητράκη Πλαπούτα και αποδεικνύει ότι η φράση «φωτιά και τσεκούρι», που έγινε γνωστή από άλλη επιστολή την οποία έγραψε ο Κολοκοτρώνης το 1826, στην πραγματικότητα πρωτογράφτηκε τέσσερα χρόνια νωρίτερα απ’ ό,τι νομίζαμε. Η δεύτερη επιστολή απευθύνεται προς τους Δημητράκη Πλαπούτα, Γεώργιο Δημητρακόπουλο και Νικόλαο Μπούκουρα, με ημερομηνία 17 Νοεμβρίου 1822 και περιλαμβάνει οδηγίες τού Κολοκοτρώνη γιά τις μελλοντικές κινήσεις τους.

2018.—Δημοσιεύματα τού Τύπου σαν σήμερα, αναφέρονται στα σημαντικά ευρήματα που αποκάλυψαν φέτος  οι ανασκαφές στην θέση «Ασβεσταριά» Πετρωτού Τρικάλων. Δεκάδες ταφές, ενδιαφέρουσα κεραμική, σημαντικά αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, καθώς και οστά ζώων κάτω από θεμέλια κτηρίου που χρονολογούνται από το 2134 έως το 1939 π. Χ., και τα οποία πιθανόν σχετίζονται με τελετουργικό θεμελιώσεως, συγκαταλέγονται μεταξύ των ευρημάτων. Η ανασκαφή στην θέση «Ασβεσταριά» Πετρωτού Τρικάλων αποτελεί γιά την δυτική Θεσσαλία μοναδική γνωστή περίπτωση οικισμού τής Τελικής Νεολιθικής, ή και ακόμα πρωιμότερων φάσεων, η ζωή τού οποίου συνεχίζεται αδιάλειπτα έως το τέλος τής Εποχής τού Χαλκού. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν ορισμένες από τις ταφές, όπως η ταφή οικογένειας (πατέρας, μητέρα και βρέφος) σε λακκοειδή τάφο.

.—Σαν σήμερα κατά τις απογευματινές ώρες, αστυνομικοί τού Τμήματος Διώξεως Ναρκωτικών τής Υποδιευθύνσεως Ασφαλείας Ιωαννίνων, κινούμενοι πεζή σε δύσβατη δασική περιοχή τής Βήσσανης Πωγωνίου, δέχτηκαν αιφνίδια πυρά πολεμικού τυφεκίου τύπου καλάσνικοφ (kalashnikov) από αλβανούς κακοποιούς. Η επιχείρηση ήταν διερευνητική προς εξακρίβωση πληροφορίας γιά μεταφορά ναρκωτικών ουσιών μέσω τής Ελληνοαλβανικής μεθορίου στην ευρύτερη περιοχή τού Πωγωνίου Ιωαννίνων. Οι αστυνομικοί ανταπέδωσαν τους πυροβολισμούς, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα 39χρονος αλβανός και αμυδρά αστυνομικός. Οι υπόλοιπο αλβανοί κατσαπλιάδες εγκατέλειψαν στο σημείο τής συμπλοκής δύο όπλα Καλάσνικωφ και 166 κιλά χασίς.

2019.—Σε συνέντευξη στον (Real FM), ο υπ. Εξωτερικών Δένδιας αναφέρθηκε στους εξοπλισμούς που πωλούνται από ευρωπαϊκές χώρες προς την τουρκία. «Η Ισπανία δίνει τεχνογνωσία κατασκευής αεροπλανοφόρου στην τουρκία. Αυτό είναι τμήμα αλληλεγγύης; Η Γερμανία δίνει υποβρύχια στην τουρκία. Αυτό είναι τμήμα αλληλεγγύης; Δεν μιλάω γιά απλά όπλα, μιλάω γιά σημαντικά όπλα που μπορούν να αλλάξουν ισορροπίες». Προφανώς ο  Υπ.Εξ. δεν γνωρίζει ότι όσοι δεν γνωρίζουν ή ερμηνεύουν κατά το δοκούν το ιστορικό παρελθόν, επαναλαμβάνουν τα ίδια λάθη και πέφτουν στις ίδιες παγίδες.

.—Άδεια λειτουργίας σε τρία τζαμιά στην Κω και στην Ρόδο έδωσε το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, με απόφαση τής αρμόδιας υπουργού Νίκης Κεραμέως. Το «Ντεφτεντάρ Τζαμί» και το «Χασάν Πασά Τζαμί» στην Κω καθώς και το «Τεμένος Ιμπραήμ Πασά» στην Ρόδο. Το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προχώρησε στις πρώτες διαπιστωτικές πράξεις νόμιμης λειτουργίας και πέντε εκκλησιών των Ορθοδόξων Αρμενίων Ελλάδος. Την ίδια στιγμή, προχωρούν οι εργασίες γιά την έναρξη λειτουργίας τού μουσουλμανικού τεμένους στον Βοτανικό…

.—Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε στην Βόρεια Ελλάδα το κύμα κακοκαιρίας, με συνεχείς βροχές και καταιγίδες. Οι περιοχές που επλήγησαν περισσότερο ήταν η Χαλκιδική και η Θάσος. Στην Θάσο, έξι περιοχές κηρύχτηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μετά από σχετικό αίτημα που υπέβαλε ο νησιωτικός δήμος. Στην Παναγία τής Θάσου το νερό παρέσυρε όποιο όχημα βρέθηκε μπροστά του, συμπαρασύροντας πέτρες και ξύλα από το βουνό. Σπίτια και καταστήματα πλημμύρισαν, ενώ οι κάτοικοι έβλεπαν έντρομοι την καταστροφή από τα μπαλκόνια και τις οροφές στις οποίες ανέβηκαν γιά να γλυτώσουν.

.—Στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικής έσπασαν αντιστηρίξεις τού υπερχειλισμένου ρέματος «Μπασδέκη» και το νερό ανεξέλεγκτο όρμησε στον οικισμό. Ανθρώπινες ζωές κινδύνευσαν, αλλά με την έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων οι κάτοικοι απεγκλωβίστηκαν. Στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου – Ιερισσού υποχώρησε το οδόστρωμα, και ήταν αδύνατη η διέλευση των οχημάτων. Προληπτικά εκκενώθηκαν νηπιαγωγεία και σχολεία σε Νέα Ρόδα, Στρατώνι και Παλαιοχώρι.

.—Στην Μύρινα Λήμνου, κεραυνός έπληξε κατοικία, ανοίγοντας μεγάλη τρύπα στην οροφή. Μέσω τής κεραίας τηλεοράσεως, το ηλεκτρικό φορτίο τού κεραυνού μεταφέρθηκε στον ενισχυτή και στην συνέχεια στις εσωτερικές καλωδιώσεις, με αποτέλεσμα το σπίτι να γεμίσει καπνό. Ευτυχώς, η ένοικος θορυβήθηκε μεν αλλά δεν έπαθε κάτι.

Copyright (©) «Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο»
Βασική πηγή: www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση