ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 02 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

,

14-12-2014

,

2 Δεκεμβρίου

,

1822.—Τὸ Συνέδριο τῆς Βερόνα ἔληξε, ἀποκηρύσσοντας μὲ τὴν διακήρυξή του τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση. Ἐνῷ ὅμως εἶχε ἤδη ἀποφασισθεῖ ἀπὸ τὸ προηγούμενο Συνέδριο τοῦ Λάϋμπαχ ἡ στρατιωτικὴ ἐπέμβαση σὲ Ἱσπανία καὶ Ἰταλία, χάρις στὶς διπλωματικὲς προσπάθειες τοῦ Καποδίστρια ποὺ εἶχαν προηγηθεῖ, πρὶν παραιτηθεῖ τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ῥωσίας, ἀπεφεύχθη ἐπέμβαση καί στὴν Ἑλλάδα. Στὰ μέσα τοῦ 1821 οἱ ἐπαναστάσεις στὴν Εὐρώπη εἶχαν κατασταλεῖ καὶ ἡ αὐστριακὴ πολιτικὴ θριάμβευε. Οἱ ἡγεμόνες τῆς Ἱερῆς Συμμαχίας ἐγκαταλείποντας τὸν Μάϊο τὸ Λάϋμπαχ, διακήρυξαν καὶ πάλι τὸν σεβασμὸ στὴν ἀρχὴ τῆς νομιμότητας καὶ τὸ δικαίωμά τους νὰ ἐπεμβαίνουν σὲ ἄλλες χῶρες. Ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση, ποὺ στὴν ἀρχὴ εἶχε θεωρηθεῖ  ἐπεισόδιο χωρὶς ἰδιαίτερη σημασία, πῆρε ἀνησυχητικὲς διαστάσεις. Ὑπὸ τὴν πίεση τῶν γεγονότων αὐτῶν, συνῆλθε στὰ τέλη τοῦ 1822 τὸ Συνέδριο τῆς Βερόνα, ποὺ ἀσχολήθηκε μὲ τὰ ζητήματα αὐτὰ καὶ στὸ ὁποῖο ἔλαβαν μέρος ὅλοι οἱ αὐτοκράτορες, οἱ βασιλεῖς καὶ οἱ περισσότεροι ἡγεμόνες τῆς ἐποχῆς. Ἡ πολιτικὴ τοῦ Μέττερνιχ ἐπιβλήθηκε καὶ πάλι (…) Τὸ ἑλληνικὸ θέμα ἐγκαταλείφθηκε ἀπὸ τὸν Τσάρο καὶ τὸ Συνέδριο ἀρνήθηκε νὰ συζητήσῃ τὶς ἑλληνικὲς διεκδικήσεις. Ἀρνήθηκε ἀκόμη καὶ νὰ δεχθῇ τὸν Ἕλληνα ἀντιπρόσωπο Ἄνδρέα Μεταξᾶ, τὸν ὁποῖον, κατ’ ἐντολὴ τῶν συνέδρων, ἐμπόδισε ὁ Πᾶπας νὰ συνεχίσῃ τὸ ταξείδι του πρὸς τὴν Βερόνα. [Το συνέδριο τῆς Βερόνα ἄρχισε στὶς  8/10/1822.]

1823.—Νέο διάγγελμα τού προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Μονρόε, προς το Κογκρέσο. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Μονρόε, σε προσχέδιο διαγγέλματός του, γνωστό ως «Δόγμα Μονρόε», αναγνωρίζει ότι είχε δημιουργηθεί κυρίαρχη ελληνική επικράτεια και προτείνει στο Κογκρέσο την αποστολή  Πρεσβευτή στην χώρα μας. Αν και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ διέγραψε το μέρος αυτό τού παραπάνω προσχεδίου, ωστόσο, το γεγονός αυτό υπήρξε η πρώτη ευνοϊκή εκδήλωση Μεγάλης Δυνάμεως γιά αναγνώριση τής ανεξαρτησίας τής Ελλάδος. Στο διάγγελμά του, μεταξύ άλλων είπε: «Έχουμε την βάσιμη πεποίθηση ότι οι Έλληνες θα εξέλθουν νικητές στον ηρωικό αγώνα τον οποίο ανέλαβαν, μολονότι κανένα κράτος δεν τάχθηκε υπέρ αυτών επισήμως, καθώς επίσης και δεν ενήργησε υπέρ των Ελλήνων. Οι Έλληνες υπερασπίζουν το όνομα αυτών, προστατεύουν τους εαυτούς έναντι μεγάλων κινδύνων, οι οποίοι κίνδυνοι από μακρού θα είχαν συντρίψει κάθε άλλον λαό. Από όσα γνωρίζουμε, είμεθα ακράδαντα πεπεισμένοι ότι ο αντίπαλος των Ελλήνων απώλεσε την δεσποτεία που είχε επάνω τους, και η Ελλάς θα καταστήσει εκ νέου εαυτόν ως ανεξάρτητος

1824.—«Ἐμφύλιος πόλεμος ἔξω τῆς Τριπόλεως μεταξὺ τῶν Κυβερνητικῶν Βάσσου Μαυροβουνιώτου καὶ Χατζῆ Χρήστου καὶ τῶν ἀντικυβερνητικῶν Κολοκοτρωναίων. Κατάληψις ὑπὸ τῶν Κυβερνητικῶν τῆς Τριπόλεως». Τα θλιβερά γεγονότα αφορούν την δεύτερη φάση τού εμφυλίου. 

1825.—Ὁ ἀγαθὸς ἱερέας καὶ ἀγωνιστὴς τοῦ ‘21 Πολυζώης Κουτουμάνος,  ἔλαβε τὴν πολυπόθητη ἀπάντηση ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Θρησκείας, ὅτι μπορεῖ νὰ τελῇ ὅλες τὶς ἱεροπραξίες ἐκτὸς τῆς θείας καὶ ἱερᾶς μυσταγωγίας, τοῦ στεφανώματος καὶ τοῦ βαπτίσματος.  Τὴν ἀπάντηση ἔλαβε μετὰ ἀπὸ ἐπιστολή του πρὸς τὸ  Ὑπουργεῖο Θρησκείας μὲ τὴν ὁποία ζητοῦσε ἀπάντηση στὸ ἠθικὸ πρόβλημα ποὺ τὸν βασάνιζε.  Ἐὰν εἶχε τὴν ἄδεια νὰ ὑπηρετῇ τὰ Θεία Μυστήρια, ἐφ’ ὄσον κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ἀγῶνα τῆς Παλιγγενεσίας ἔλαβε μέρος σὲ μάχες καὶ σκότωσε τούρκους.

.—Απεβίωσε ο τσάρος τής Ρωσίας Αλέξανδρος Α΄, ο οποίος είχε ανέλθει στον θρόνο το   1801 σε ηλικία 24 ετών. Στον πολιτικό τομέα ήταν υπέρμαχος τής «Ιεράς Συμμαχίας» επειδή πίστευε ότι πρόσφερε ειρήνη και σταθερότητα στην Ευρώπη. Γι’ αυτό και δεν υποστήριξε την Ελληνική Επανάσταση. Αντιθέτως διέγραψε τον Πρίγκιπα Αλέξανδρο Υψηλάντη από τις τάξεις τού Ρωσικού Στρατού, διέταξε τον Υπουργό του επί των Εξωτερικών Ιωάννη Καποδίστρια να αποκηρύξει την Επανάσταση και δεν δέχθηκε την εμφάνιση τής Ελληνικής επιτροπής στο Συμβούλιο τής Βερόνα. Ο  Ιωάννης Καποδίστριας έγραψε στην αυτοβιογραφία του σχετικά με την απόφασή του να παραιτηθεί (27/7/1822): «[…]Τὸ σύστημα ὅπερ ἠσπάζετο, μὲ ἔθετεν εἰς τὸ δίλημμα ἤ νὰ παραβιάσω τὰ αἰσθήματά μου καὶ πάντα τὰ καθήκοντα τὰ ἐπιβαλλόμενα ὑπὸ τῆς πατρίδος  ε ἰ ς  ἥ ν  ο ὐ δ έ π ο τ ε   ἔ π α υ σ α   ν ὰ   ἀ ν ή κ ῳ   ἤ νὰ ἀθετήσῳ τὰ καθήκοντα τῆς πρὸς τὸν αὐτοκράτορα ὑπηρεσίας μου. Τοιαύτη θὰ ἧτο πράγματι ἡ θέσις μου, ἐὰν ἐθεώρουν εἰσέτι ἐμαυτὸν ἱκανὸν νὰ τὸν ὑπηρετῷ εἰς τὸ Ὑπουργεῖον τῶν Ἐξωτερικῶν, εἰς στιγμὴν καθ’ ἥν θὰ ἐρχησιμοποίει ὅλην τὴν ἰσχὺν του ἐναντίον τοῦ ἀτυχοῦς Ἑλληνικοῦ Ἔθνους».

1854.—Αυστρία και Σύμμαχοι (Αγγλία, Γαλλία και τουρκία), υπογράφουν Συνθήκη στην Βιέννη κατά τής Ρωσίας με μεγάλες ανθελληνικές προεκτάσεις. Οι συμβαλλόμενες χώρες, απαγορεύουν μεταξύ τους την οποιαδήποτε συμφωνία ειρήνης με την Ρωσία δίχως κοινή συνεννόηση, ενώ, υποχρεώνουν την Αυστρία να διαφυλάξει τις Παραδουνάβιες περιοχές από τυχόν επάνοδο των Ρωσικών συμφερόντων. Είναι η αρχή τού τέλους και η ταφόπλακα τού ακμάζοντος ελληνικού εμπορίου στην περιοχή.

1868.—Η όξυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων φθάνει στο αποκορύφωμά της, όταν το ατμόπλοιο «Ένωση» επιστρέφοντας από την Κρήτη κατέφυγε στην Σύρο καταδιωκόμενο και κανονιοβολούμενο από τρία τουρκικά πολεμικά, τα οποία εισήλθαν στο λιμάνι τής Ερμουπόλεως απαιτώντας την σύλληψη τού πληρώματος. Την επομένη, το Ελληνικό Βασίλειο και η οθωμανική αυτοκρατορία διέκοψαν τις διπλωματικές τους σχέσεις και έφθασαν στα πρόθυρα ανοικτής πολεμικής συρράξεως, η οποία αποσοβήθηκε την τελευταία στιγμή με την παρέμβαση διεθνούς διασκέψεως που συγκλήθηκε στο Παρίσι (28η Δεκεμβρίου 1868 μέχρι 9η Ιανουαρίου 1869). Το ηρωικό ατμόπλοιο «Ένωση», μετέφερε όπλα και άνδρες στην επαναστατημένη Κρήτη.

1901.—Η πριγκίπισσα Σοφία «έτεκεν αισίως άρρεν», τον μετέπειτα βασιλέα τής Ελλάδος Παύλο.

1902.—Περατώθηκαν οι εργασίες αναστυλώσεως τού Παρθενώνος, από τον Νικόλαο Μπαλάνο. Οι πρώτες επεμβάσεις που έγιναν την περίοδο 1898-1902, είχαν σωστικό και στερεωτικό χαρακτήρα και έγιναν κυρίως στο δυτικό τμήμα τού Παρθενώνα που είχε υποστεί ζημιές από τον μεγάλο σεισμό.

1904.—(ίσως 1η τού μήνα). Ο αιμοβόρος Μήτρος Βλάχος φθάνει έξω από το χωριό Ζέλοβο αναζητώντας τον καπετάν Ρούβα, ο οποίος έχει ήδη καταλύσει σε αυτό. Επρόκειτο γιά μία έξυπνη παγίδα τού Ρούβα, ο οποίος, μαθαίνοντας ότι ο Βλάχος έχει σε μεγάλη υπόληψη κάποιον Τσιολάκη, αρχιβασανιστή και σφαγέα των Ελλήνων τής περιοχής τού Πισοδερίου, τον έπιασε έξω από το χωριό στέλνοντάς τον στον αγύριστο. Ο Βλάχος, με την σειρά του, όταν άκουσε το τέλος τού συντρόφου του και ταυτόχρονα ότι οι Πισοδερίτες επέστρεψαν στην Ορθοδοξία, ήρθε γιά εκδίκηση. Στην σφοδρή μάχη η οποία ακολούθησε, εκτός των 33 λεόντων Μακεδονομάχων ξαφνικά εμφανίστηκαν Πισοδερίτες με αρχηγό τον τεράστιο Ήρωα Ιερέα τού Μακεδονικού Αγώνα, τον Παπασταύρο. Τα πάντα θα είχαν κριθεί αν την τελευταία στιγμή δεν εμφανίζονταν ένα τουρκικό σώμα στρατού. Ο Μητροβλάχος αποδείχθηκε πολύ μικρότερος τής φήμης του, διότι εκμεταλλεύτηκε την νύχτα γιά να εξαφανιστεί, αφήνοντας πίσω 24 νεκρούς.

1907.—Έκθεση τού Μητροπολίτη Μελενίκου Αιμιλιανού αναφέρει: «[…] Επίθεσις ευτυχώς και πάλιν ανεπιτυχής, υπό δεκαπενταμελούς βουλγαρικής συμμορίας εναντίον τού προύχοντος τού χωρίου Σερπανίου Έλληνος ορθοδόξου Σφέτκου.» (Στοιχεία Σάκης Αραμπατζής).

.—Σώμα Μακεδονομάχων ενεργεί καταδρομική επιχείρηση στο χωριό Πόλτσιστα, κατά την οποία εξοντώνουν τον εγκληματία βούργαρο βοεβόδα Τότκο. Αμέσως μετά συνάντησαν άλλη συμμορία βουργάρων την οποία έτρεψαν σε φυγή, ξεπαστρεύοντας τον περιβόητο βούργαρο λήσταρχο Μάρκο. Το κατόρθωμα ανήκε στους άνδρες των καπεταναίων Στέφου, Τσίτσου και Μωραγιάννη, οι οποίοι πολύν κόσμο γλύτωσαν και αρκετά αίματα ξέπλυναν με την πράξη τους αυτή. Δυστυχώς, την δεύτερη αυτή μάχη αντιλήφθηκε τούρκικος στρατός ο οποίος βρίσκονταν κοντά, κατάφερε να περικυκλώσει τους λεοντόθυμους άνδρες μας και κατά την σύγκρουση που ακολούθησε υπήρξαν βαριές απώλειες.

.—Οι τούρκοι των Σερρών στήνουν τις αγχόνες στον χώρο πίσω από το διοικητήριο τής πόλεως οι οποίες αναμένουν τους δύο συλληφθέντες συντρόφους τού θρυλικού καπετάν Μητρούση. Είχαν συλληφθεί μετά την μάχη στον ιερό ναό τής Ευαγγελίστριας και τον ηρωικό θάνατο τού καπετάν Μητρούση. Πρόκειται γιά τον φοιτητή από το Αγρίνιο Νίκο Παναγιώτου, τον οποίο γνώρισε στην Αθήνα ο Μητρούσης και αποφάσισε να ακολουθήσει τον ήρωα στην Μακεδονία, και τον ανεψιό του, Γιάννη Ούρδα. Οι υπάνθρωποι τούρκοι κάλεσαν μία μέρα πριν την εκτέλεση τον Μητροπολίτη, δίνοντας αυστηρότατες εντολές να μην παραστεί κανείς Έλληνας! Την άλλη ημέρα, ήδη από τα χαράματα, στον τόπο έγινε το αδιαχώρητο από το Γένος το οποίο έγραψε κανονικά τους τούρκους και πήγε να συμπαρασταθεί στα παλληκάρια.

1912.—Ο Ελληνικός Στρατός μάχεται εναντίον των τούρκων στους τομείς τής Βορείου Ηπείρου, Ιωαννίνων και Δωδώνης.

.—Η Ελλάδα γνωστοποιεί στην βουργαρία την μη υπογραφή τής Συνθήκης ανακωχής τού Καδήκιοϊ Τσατάλτζας. Η ανακοίνωση τής χώρας μας, μεταξύ άλλων έγραφε πως, «[…]Η Ελληνική Κυβέρνησις εμμένει εις τους όρους περί τής ανακωχής, την παράδοσιν δηλ. των Ιωαννίνων μετά τής Φρουράς των και την διατήρησιν τού αποκλεισμού των ακτών τής Αδριατικής Θαλάσσης μετά τού δικαιώματος τής νηοψίας

.—Καταλαμβάνεται η Σκάλα Παραμυθιάς στην Αετοράχη και η Μανωλιάσσα.

1913.—Ο Βασιλέας Κωνσταντίνος Α΄, ο Πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος και ο Ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης επιβιβάσθηκαν στο Θωρηκτό «Αβέρωφ» και κήρυξαν την Ένωση τής Κρήτης με την Ελλάδα, υψώνοντας την Ελληνική Σημαία στον ιστό τού φρουρίου Φιρκά (βλ.&1/12).

1916.—Φθάνει στο λιμάνι τής Νάξου το ατμόπλοιο «Έλδα» με δύναμη ογδόντα ανδρών περίπου, υπό τον ανθυπολοχαγό Νικόλαο Ρουσσάκη και τον πολιτικό αντιπρόσωπο τής κυβερνήσεως τής Θεσσαλονίκης Τσιριμωνάκη. Το «Έλδα» συνοδευόταν από αγγλικό ανιχνευτικό. Η στρατιωτική δύναμη έγινε δεκτή από τους κατοίκους τής Νάξου χωρίς καμμιά αντίσταση ή επιθετική διάθεση.

1917.—Λόγω συγκρούσεως αεροσκαφών που επέστρεφαν από πολεμική αποστολή στην Καβάλα, κοντά στο αεροδρόμιο τής Θάσου, σκοτώθηκαν οι αεροπόροι μας Ιωάννης Λογιάδης, Γεώργιος Οικονόμου και Βασίλειος Σακετόπουλος.

1918.—Ο Νικόλαος Θωμάκος, ενώ εκτελούσε διατεταγμένη αποστολή, κατέπεσε συνεπεία αεροπορικού ατυχήματος στην θάλασσα κοντά στο νησί Άνδρος και πνίγηκε.

1919.—Στο μέτωπο στην Μ. Ασία γίνεται δράση περιπόλων μεταξύ των εμπολέμων Ελλήνων και τούρκων.

.—Ο Παύλος Κουντουριώτης αποχωρεί από την ενεργό υπηρεσία τού Ναυτικού τιμής ένεκεν ως Ναύαρχος.

1920.—Ο Ελληνικός Στρατός αναδιαρθρώνει τις δυνάμεις του με την άφιξη νέων μεραρχιών.

1921.—Η Ελληνική στρατιά στην Μικρά Ασία μάχεται με μάχες περιπόλων και πυροβολικού.

1922.—Ὁ θρυλικὸς καπετάνιος καὶ ἀκρίτας τοῦ Πόντου Ἀναστάσιος Παπαδόπουλος, γνωστὸς ὡς Κοτζᾶ Αναστᾶς, δολοφονήθηκε ὕπουλα ἀπό Τσέτες στὸ χωριό Ἐρζενί μαζὶ μὲ τὸν ἀδελφό του Γεώργιο Παπαδόπουλο καὶ ἄλλους τρεῖς ἀντάρτες. Ὅπως μαθεύτηκε ἀργότερα, τὰ σκυλιὰ ποὺ δὲν σέβονται τίποτα πῆραν τὸ σῶμα τοῦ παλληκαριοῦ, τὸ μετέφεραν στὴν Τοκάτη καὶ τὸ κρέμασαν σ’ ἕνα τηλεγραφόξυλο γιὰ νὰ τὸ βλέπουν οἱ ὁμόφυλοί τους καὶ νὰ χαίρονται. Ἡ πορεία τοῦ Κοτζᾶ Ἀναστᾶς στὸ ἀντάρτικο τοῦ Πόντου, μετράει μόνο νίκες κατὰ τῶν νεότουρκων. Κατάφερε νὰ σώσῃ πάρα πολλὰ γυναικόπαιδα καὶ γενικὰ νὰ γλυτώσῃ ἄμαχο πληθυσμὸ ἀπό τὶς γενοκτονικὲς ἐπιθέσεις τῶν κεμαλικῶν. Δραπέτευσε ἀπό τὰ δολοφονικὰ τάγματα ἐργασίας καὶ στὰ βουνὰ τοῦ Πόντου πρωταγωνίστησε ἀπό τὰ εἴκοσί του χρόνια στὸ ἡρωικό ἀντάρτικο μέχρι τὸ τέλος τῆς ζωῆς του.

1923.—Στην Ελλάδα, τα κόμματα τής «Ηνωμένης Αντιπολιτεύσεως» (Λαϊκό Κόμμα και Κόμμα Στρατού) αποφασίζουν να μην μετάσχουν στις εκλογές τής 16ης Δεκεμβρίου. Στο μεταξύ, συλλαλητήριο των οπαδών τού Κόμματος των Φιλελευθέρων πραγματοποιείται στις Στήλες τού Ολυμπίου Διός.

.—Γεννιέται από Έλληνες γονείς στην Νέα Υόρκη η σοπράνο, Ντίβα τής όπερας, Μαρία Κάλας (Καλογεροπούλου).

1927.—Ο εκ Μεσσηνίας πολιτευτής Φώτης Μοσχούλας, υποβάλλει πρόταση γιά την θέσπιση νόμου αντίστοιχη με το σημερινό «Πόθεν έσχες», η οποία θα αφορά δημόσιους λειτουργούς. Η πρόταση δεν έγινε δεκτή από την πλειοψηφία τής Βουλής (…)

1932.—Πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια τού ανακαινισμένου Προσφυγικού Νοσοκομείου στην πόλη των Σερρών.

1936.—Ο νεοαφιχθείς διοικητής τής κατεχόμενης Δωδεκανήσου, Μάριο ντε Βέκι (Mario de Vecchi), με υπόμνημά του προς την Ιταλική κυβέρνηση καταγγέλλει την… ελαστικότητα τού προκατόχου του έναντι των κατοίκων. Πρόκειται γιά τον μεγαλύτερο ανθέλληνα που πέρασε από τα μέρη αυτά.

1940.—Ο Άγγλος υπουργός των Ινδιών Έμερυ τονίζει: «[…] Κατά τας τελευταίας ολίγας εβδομάδας, χάρις εις τους Έλληνας, η όλη μορφή τού πολέμου μετεβλήθη, όπως μεταβάλλεται η εικών τού καλειδοσκοπίου» (ελληνοϊταλικός πόλεμος).

.—Στο ύψωμα 669 (Ραντατοβούνι κατά τους ντόπιους, διάβαση Κακκαβιάς), πίπτει ηρωικώς μαχόμενος ο Παπασταθόπουλος Ιωάννης τού Ευαγγέλου, Ανθυπολοχαγός τού 42ου Συντάγματος Ευζώνων. Γεννήθηκε στη Μακρακώμη Φθιώτιδος το 1917. Όλη την νύχτα το εχθρικό πυροβολικό έριχνε ακατάπαυστα αμέτρητες οβίδες. Ο 10ος Λόχος τού Λοχαγού Κατή κατόρθωσε παρά το σφοδρό πυρ τού εχθρού, πολυβόλων, οπλοπολυβόλων, ατομικών όπλων και όλμων, ακόμα και χειροβομβίδων, να προσεγγίσει την πρώτη σειρά των χαρακωμάτων αλλά τα δραστικά πυρά του, τον αναγκάζουν σε υποχώρηση με τρομακτικές απώλειες σε νεκρούς και τραυματίες. Υποστηριζόταν μόνο από μία μοίρα ορειβατικού πυροβολικού διότι το βαρύ και τα πεδινά πυροβόλα δεν είχαν ακόμη προωθηθεί. Οι Λόχοι που επιχείρησαν επιθέσεις στο φονικό ύψωμα υπέστησαν τρομακτικές απώλειες και σχεδόν αποδεκατίστηκαν. (Πολεμικό Ημερολόγιο τού εφέδρου επιλοχία Ηλία Γ. Κωστή).

.—Μάχες στην περιοχή γύρω από την Πρεμετή. Οι Ιταλοί διαλύονται από τον Στρατό μας.

.—Κατά την εκτέλεση αποστολής περιπολίας με αεροσκάφος, ο πιλότος μας Κωνσταντίνος Τσίτσας, ενεπλάκη σε αερομαχία με ιταλικά αεροσκάφη, με αποτέλεσμα να καταρριφθεί στην περιοχή Μοσχοπόλεως βρίσκοντας ηρωικό θάνατο.

1941.—Η πείνα σε συνδυασμό με τις πολύ άσχημες καιρικές συνθήκες, προκαλεί χιλιάδες θύματα ανάμεσα στον αστικό κυρίως πληθυσμό τής χώρας. Μέχρι τα μέσα τού 1942, οι νεκροί θα φτάσουν τις 200.000.

1942.—Ορκίζεται η κατοχική κυβέρνηση τού Κωνσταντίνου Λογοθετόπουλου, η οποία θα δηλώσει παραίτηση στις 7 Απριλίου τού 1943. Κατά την θητεία της βελτιώθηκε το επισιτιστικό πρόβλημα τής Ελλάδος που είχε οδηγήσει σε τόσους θανάτους στον φοβερό χειμώνα το 1941-1942, αποτέλεσμα τής επιτάξεως των τροφίμων από τους Γερμανούς αλλά και τού ναυτικού αποκλεισμού τής χώρας από τους Βρετανούς που άρθηκε μετά τον Φεβρουάριο 1942 ( βλ.& 19/11).

1943.—Ολοκληρώνεται η συνδιάσκεψη των τριών Μεγάλων Δυνάμεων διά των πρωθυπουργών τους (Τσώρτσιλ, Στάλιν, Ρούσβελτ) στην Τεχεράνη. Ουσιαστικά υπήρξε προπομπός τής Συμφωνίας τής Γιάλτας (4/2/1945), η οποία κύρωσε τις αποφάσεις των κρατών. Το περιεχόμενο τής συναντήσεως είχε να κάνει τόσο με την στάση των κρατών στον πόλεμο, όσο και με την επιρροής τους σε διάφορα κράτη.

.—Θύμα δολοφονίας από Γερμανούς, πίπτει ο ιερέας και εφημέριος τής Ι. Μητροπόλεως Σισανίου και Σιατίστης, Ιωάννης Στεργίου. Τον άτυχο άνθρωπο τού Θεού οι βάρβαροι και απολίτιστοι Γερμανοί σκότωσαν με βασανιστήρια.

1944.—Η απόφαση των κομμουνιστών να βάψουν την Ελλάδα κόκκινη… Μία ημέρα μετά την απόφαση τής κυβερνήσεως Εθνικής Ενότητας γιά αφοπλισμό όλων των αντάρτικων ομάδων, η ηγεσία τού ΕΑΜ ΕΛΑΣ καταστρώνει σχέδιο στρατιωτικής καταλήψεως τής πρωτεύουσας Αθήνας. Αφού πρώτα απέσυρε τους βουλευτές της από την οικουμενική κυβέρνηση, οργάνωσε κήρυξη απεργίας και ογκωδέστατο συλλαλητήριο στην Πλατεία Συντάγματος, το οποίο θα εξελιχθεί σε ένοπλη σύρραξη. Ο πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου, έχοντας πληροφορίες γιά το τί θα ακολουθήσει, ανακάλεσε την άδεια γιά συλλαλητήριο, γιά το οποίο όμως οι κομμουνιστές είχαν άλλα σχέδια. Ουσιαστικά, είναι η απαρχή των «Δεκεμβριανών» και η ευκαιρία την οποία έψαχναν γιά την εκτέλεση τού από καιρού καλά οργανωμένου σχεδίου τους.  

.—Η Κεντρική Επιτροπή του ΕΑΜ συνέρχεται σε μακρά συνεδρίαση, μία ημέρα προ τής κηρύξεως τού πολέμου στην χώρα μας. Στην επίσημη ανακοίνωση, εκτός άλλων, έγινε λόγος γιά την οργάνωση παλλαϊκού συλλαλητηρίου την επόμενη ημέρα στην πλατεία Συντάγματος, ασχέτως τής απαγορεύσεώς του από την κυβέρνηση, παλλαϊκή απεργία και ανασυγκρότηση τής Κεντρικής Επιτροπής τού ΕΛΑΣ. Αυτό το τελευταίο, σήμανε αυτομάτως την παύση τής υπαγωγής του στις αποφάσεις τής νενομισμένης κυβερνήσεως όπως νωρίτερα είχε συμφωνηθεί, ενώ η συνέχειά είναι γνωστή και γραμμένη με αίμα ελληνικό.

.—Το ίδιο βράδυ, η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων στον Πειραιά δέχεται γιά δεύτερη φορά πολυάριθμους πυροβολισμούς από διάφορα οικήματα γύρω από αυτήν, πυκνότερους και εντονότερους από την πρώτη επίθεση την οποία δέχθηκε την προηγούμενη Πέμπτη. Επρόκειτο γιά κομμουνιστές οι οποίοι δοκίμαζαν την άμυνα τής Σχολής, έτσι ώστε να κατανείμουν τις ανάλογες δυνάμεις γιά την κατάληψή της μετά το συλλαλητήριο τής 3ης Δεκεμβρίου. Η επιχείρηση καταλήψεως ξεκίνησε το βράδυ τής επομένης.

1945.—Όταν η Χιμάρα αντιστάθηκε στην εδραίωση τού Χοτζικού καθεστώτος με αποχή από τις εκλογές. Την πρωτοβουλία οργανώσεως τής αποχής ανέλαβε ο γενναίος Ανδρέας Δήμας (Ηλίας) ή όπως τον έλεγαν ο Λιάλιας, 69 χρονών. Την Κυριακή των εκλογών όλος ο λαός πήγε στην εκκλησία και μετά επέστρεψε στα σπίτια του. Στην πλατεία και στα καφενεία δεν υπήρχε κανένας. Το μεσημέρι ήρθε στο καμπί ο αλβανός στρατηγός Μπεντρής Σπαχίας ντυμένος με την επίσημη στολή. Ο Ζάχο Ράπος, ο οποίος γνώριζε τον Σπαχία από τα χρόνια τής Ιταλίας στο Αργυρόκαστρο, τού είπε ότι οι Χιμαριώτες είναι Έλληνες και δεν έχουν καμμία σχέση με αυτές τις εκλογές. Τότε ο Σπαχίας φεύγοντας εκνευρισμένος με το αυτοκίνητό του, είπε ότι η Χιμάρα είναι η χειρότερη αρρώστια (βερέμα) τής αλβανίας…

1946.—Οι «Σύμμαχοί» μας στο Συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικών που έγινε στη Νέα Υόρκη, αρνούνται τις δίκαιες απαιτήσεις μας γιά βελτίωση των Ελληνο-βουλγαρικών συνόρων.

1948.—Ενώ εκτελούσε διατεταγμένη αποστολή καταδείξεως στόχων στην περιοχή Λευκώνα Σερρών, το αεροσκάφος με χειριστή τον Υποσμηναγό Βερβερίδη Ευστάθιο συγκρούστηκε με άλλο, στο οποίο επέβαιναν ο Επισμηναγός Μαραγκουδάκης Ανδρέας και ο Επισμηνίας Μανουσάκης Εμμανουήλ. Τα δύο αεροσκάφη συνετρίβησαν με αποτέλεσμα τον θάνατο όλων. Ο Μανουσάκης γεννήθηκε στην Κάτω Σύμη Ηρακλείου Κρήτης και ο Μαραγκουδάκης στη Νεάπολη Λασιθίου.

1951.—Ο πληθυσμός στην Ελλάδα είναι 7.603.599 κάτοικοι, έναντι 7.344.000, που ήταν το 1940.

1953.—Υπογράφεται στην Ρώμη πρωτόκολλο οικονομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας.

1955.—Στις αρχές Δεκεμβρίου 1955 ο αγωνιστής τής ΕΟΚΑ Ανδρέας Δημητρίου, εφάρμοσε με επιτυχία το σχέδιό του γιά την αρπαγή όπλων μέσα από τις κατοχικές στρατιωτικές αποθήκες τού λιμανιού τής Αμμοχώστου. Η αφαίρεση του οπλισμού έγινε αμέσως μετά την εκφόρτωσή τους και προτού μεταφερθούν και τακτοποιηθούν. Τα όπλα προωθήθηκαν σε διάφορες ανταρτικές ομάδες οι οποίες μέχρι τότε ήταν εφοδιασμένες σχεδόν μόνο με κυνηγετικά.

1957.—Ένας από τους δυσκολότερους ίσως χειμώνες, με πολλά αποκλεισμένα χωριά τόσο στην Βόρειο όσο και την Κεντρική Ελλάδα, με το ύψος τού χιονιού να φθάνει στο Πήλιο τα τρία μέτρα. Χιόνισε στα Δωδεκάνησα ενώ το θερμόμετρο στα Ιωάννινα έδειξε -10 βαθμούς. Δυστυχώς, εξ αιτίας των κάκιστων καιρικών συνθηκών, καταγράφηκαν και 4 θάνατοι.

1977.—Ο Ιωάννης Ζίγδης εκλέγεται νέος πρόεδρος τής ΕΔΗΚ.

1979.—Πραγματοποιεί την πρώτη του αθλητική εμφάνιση στην Ελλάδα ο Νίκος Γκάλης με την ομάδα τού «Άρη», σημειώνοντας 30 πόντους εναντίον τού Ηρακλή.

1980.—Απεβίωσε σε ηλικία 82 ετών η Σεφαραδίτικης καταγωγής ρεμπέτισσα, Ρόζα Εσκενάζι. Την καριέρα της ξεκίνησε από την εποχή ακόμα που με την οικογένειά της διέμενε στην Θεσσαλονίκη, στο Θερινό Θέατρο Γκραντ Οτέλ, όπου και εμφανίστηκε αρχικά ως χορεύτρια στην σκηνή του.

1981.—Γιά πρώτη φορά από το 1974 εμφανίζεται αρνητικός ο ρυθμός αυξήσεως τού εθνικού μας προϊόντος (ΑΕΠ). Οι λόγοι εστιάζονταν στην πτώση τής βιομηχανικής παραγωγής και των επενδύσεων.

1988.—Τρεις εκρηκτικοί μηχανισμοί Η τρομοκρατική οργάνωση ΕΛΑ, τοποθέτησε τρεις εκρηκτικούς μηχανισμούς. Τον ένα σε κτήριο τού ΕΛΚΕΠΑ και τους άλλους δύο στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και στα γραφεία τής ΕΟΚ αντιστοίχως.

1991.—Ημερομηνία κοιμήσεως τού Αγίου Γέροντος Πορφυρίου τού Καυσοκαλυβίτη. Ο Όσιος Πορφύριος γεννήθηκε το 1906 στο χωριό Άγιος Ιωάννης τού σημερινού Δήμου Ταμιναίων τής Εύβοιας και το κοσμικό όνομά του ήταν Ευάγγελος Μπαϊρακτάρης.

2003.—Η Άγκυρα θέλοντας να εξασφαλίσει ημερομηνία γιά την έναρξη των ενταξιακών της διαπραγματεύσεων με την Ε.Ε., κατέθεσε με καθυστέρηση  πέντε ετών το επιδικασθέν ποσό στην Τιτίνα Λοϊζίδου. Ταυτοχρόνως έλαβε παράταση  μέχρι το τέλος τού 2005 γιά να συμμορφωθεί με την κυρίως απόφαση σχετικά με την επιστροφή τής περιουσίας. Η τουρκία είχε εξαναγκαστεί από τον Ιούλιο τού 1998 (βάσει αποφάσεως τού Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων), να καταβάλλει στην Τιτίνα Λοϊζίδου το χρηματικό ποσό τού 1,2 εκ. ευρώ γιά την αποστέρηση τού δικαιώματος χρήσεως τής περιουσίας της στην κατεχόμενη Κερύνεια. Ωστόσο δεν εκτέλεσε την απόφαση η οποία αφορούσε την απρόσκοπτη πρόσβαση και την ειρηνική απόλαυση τής περιουσίας τής Λοϊζίδου.

2017.—Σχεδόν 3.000 λαθροαλλοδαποί πέρασαν στα νησιά τού Βόρειου Αιγαίου μόνο τον Νοέμβριο, σύμφωνα με ανταπόκριση τού Αθηναϊκού Πρακτορείου. Συγκεκριμένα πέρασαν 2.984 άτομα, από τα οποία 1.982 στην Λέσβο, 759 στην Χίο και 243 στην Σάμο. Ο Δεκέμβριος βρήκε την Λέσβο με 8.398 λαθροαλλοδαπούς διαφόρων προελεύσεων, οι οποίοι διαμένουν σε πρόχειρες δομές. Ο ίδιος ο Μουζάλας αναγκάστηκε να δηλώσει στην σουηδική εφημερίδα Dagens Nyheter ότι «η κατάσταση δεν είναι καλή».

.—Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται στους Νομούς Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας, αλλά και στους Παξούς, λόγω τής έντονης βροχοπτώσεως. Το απόγευμα τής Παρασκευής έκλεισε ο δρόμος προς το Τσεπέλοβο Ιωαννίνων, καθώς υπερχείλισε το ποτάμι, ενώ κατολισθήσεις καταγράφηκαν σε διάφορες περιοχές τού Νομού. Αποκλείστηκαν λόγω των κατολισθήσεων και των υπερχειλίσεων το Δίκορφο τα Ζαγόρια, και η Λαγκάδα στην Κόνιτσα, ενώ έκλεισαν ορισμένες παράπλευρες οδοί στην Εγνατία. Δύσκολη η πρόσβαση σε ορισμένα χώρια στα Τζουμέρκα.

.—Οι δήμοι Αγρινίου και Μεσολογγίου κηρύχθηκαν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που έπληξαν περιοχές τής Αιτωλοακαρνανίας.

.—«Αντεξουσιαστές» αφού αφέθηκαν ελεύθεροι, προχώρησαν στην επανακατάληψη κτηρίου στην οδό Καλλιδρομίου στα Εξάρχεια. Είχαν συλληφθεί την προηγούμενη Κυριακή με την κατηγορία γιά κακούργημα, καθώς βρέθηκαν στην κατοχή τους αυτοσχέδιες βόμβες ‘’μολότωφ’’. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ήδη δηλώσει από το 2016 την επίσημη τοποθέτησή του σχετικά με τις καταλήψεις. Ότι δηλαδή «[…] η ποινικοποίηση εγχειρημάτων αλληλεγγύης συνιστά πρακτική που δεν έχει καμία σχέση με τις αρχές και τις αξίες τής Αριστερής». Ο βουλευτής τού ΣΥΡΙΖΑ με την επιλεκτική μνήμη, Γιώργος Κυρίτσης, μιλώντας στην Ε.Ρ.Τ. το 2019, ανέφερε ότι «[…]όσο θυμάμαι στα 30 χρόνια που ήμουν δημοσιογράφος δεν έχει σκοτωθεί ποτέ κανείς από μολότοφ». Ας υποθέσουμε ότι λησμόνησε το τραγικό γεγονός στην Τράπεζα Μαρφίν. Όμως να λησμονήσει ΚΑΙ το πάθημα τής συντρόφισσας Τσουκαλά Αναστασίας; Είναι δυνατόν;;

2018.—Δέκα συνολικά βραβεία κέρδισε η ταινία «The Favourite» τού Έλληνα σκηνοθέτη Γιώργου Λάνθιμου, στην τελετή απονομής των British Independent Film Awards (BIFA).

.—Σε άρθρο τής εφημερίδας Washington Post περιγράφεται με τα λόγια τού Βύρωνα Κοτζαμάνη, καθηγητή Δημογραφίας στο Πανεπιστήμιο τής Θεσσαλίας, η δραματική μείωση τού παιδικού πληθυσμού των Ελληνόπουλων στο Καλπάκι. «[…] Η κατάσταση στο Καλπάκι αντικατοπτρίζει το εντεινόμενο δημογραφικό πρόβλημα τής Ελλάδας. […] Όλο και περισσότεροι πιθανοί γονείς φεύγουν ή δεν κάνουν παιδιά, επειδή είναι άνεργοι ή βγάζουν μετά βίας τα προς το ζην», αναφέρει η εφημερίδα. «[…] Η Ελλάδα χτυπήθηκε από έναν ακόμη παράγοντα, καθώς μισό εκατομμύριο άνθρωποι εγκατέλειψαν την χώρα, πολλοί από αυτούς νέοι, πιθανοί μελλοντικοί γονείς. […] Το ποσοστό γεννητικότητας στην Ελλάδα, περίπου 1,35 γεννήσεις ανά γυναίκα, είναι από τα χαμηλότερα στην Ευρώπη και αρκετά κάτω από τον στόχο τού 2,1 που απαιτείται γιά έναν σταθερό πληθυσμό, χωρίς να υπολογίζεται η μετανάστευση. Το ποσοστό γεννητικότητας ήταν σε ανάκαμψη πριν από την κρίση, φτάνοντας τις 1,5 γεννήσεις ανά γυναίκα το 2008. Πρόοδος που όμως έχει εξανεμιστεί πλέον, καθώς έπεσε ξανά στα χαμηλά των τελών τής δεκαετίας τού ‘90 και των αρχών τού 2000 […] Σήμερα, λόγω τού κλεισίματος αρκετών σχολείων τής περιοχής, το σχολείο συγκεντρώνει μαθητές από αρκετά γειτονικά χωρία. Και πάλι όμως οι μαθητές τού δημοτικού ανέρχονται μόνο στους 70 εκ των οποίων οι 20 είναι αλβανικής καταγωγής, ενώ άλλοι 20 είναι προσφυγόπουλα από την Συρία»… Παραδόξως, σε όσες αναφορές και μελέτες γίνονται γιά το εδώ και δεκαετίες πρόβλημα τής υπογεννητικότητας, καμμία δεν τολμά να αναφέρει τα ποσοστά των αμβλώσεων στην Ελλάδα.

.—Σύμφωνα με τις τελευταίες καταμετρήσεις, στον χώρο όπου διαμένουν οι παράνομοι αλλοδαποί στην Σάμο, ενώ έχει χωρητικότητα 600 ανθρώπων, σήμερα είναι συγκεντρωμένοι 4.118. Η υψηλόβαθμη αξιωματούχος γενική διευθύντρια μεταναστευτικής πολιτικής και εσωτερικών υποθέσεων τής Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Βιβή Μίχου, δήλωσε ότι: “Εμείς στηρίζουμε την Ελλάδα οικονομικά, επιχειρησιακά, τεχνικά και συμβουλευτικά αλλά δεν αντικαθιστούμε τις ελληνικές αρχές. Μέχρι σήμερα η Ε.Ε. έχει διαθέσει πάνω από 1,6 δισ. ευρώ από το 2015 και πάνω από 500 εκατομμύρια από αυτά δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ακόμα από τις ελληνικές αρχές.’’

2019.—Στον Ναύσταθμο Σαλαμίνος πραγματοποιήθηκε η τελετή ονοματοδοσίας και εντάξεως τού επιβλητικού και υπερσύγχρονου «Άτλαντα Ι» στον στόλο. Το σκάφος είναι δωρεά τού Ιδρύματος Λασκαρίδη το οποίο εκπροσώπησε στην τελετή ο εφοπλιστής Παναγιώτης Λασκαρίδης. Ανάδοχος τού «Άτλαντα Ι» ήταν η Σουζάνα Λασκαρίδη. Η αποδοχή δωρεάς είχε γίνει στις 03/10/2019. Ο Παναγιώτης Λασκαρίδης, εμφανώς συγκινημένος, δήλωσε: «Σήμερα είναι πράγματι μία σπουδαία μέρα και γιά εμένα και γιά την οικογένειά μου, διότι μπορέσαμε επιτέλους να προσφέρουμε κάτι στο Ναυτικό που θα μπορέσει, πιστεύω, να κάνει τη δουλειά του και τις επιχειρήσεις του με έναν τρόπο πιό αποτελεσματικό, πιό οικονομικό, καλύτερο απ’ ό,τι μπορεί αυτή τη στιγμή. Η δική μου γνώμη είναι ότι δεν πρέπει και δεν χρειάζεται η Πολιτεία να τιμά τους πολίτες της. Αλλά αντιθέτως, οι πολίτες να τιμούν την Πολιτεία και την Πατρίδα […]τα χρέη αυτά που αναλαμβάνουμε από την ώρα που γεννιόμαστε είναι σαν τα χρέη τιμής, πρέπει πάντοτε να εξοφλούνται ολόκληρα και εις το ακέραιο, και δεν μπορούν ούτε να διαπραγματεύονται, ούτε να παζαρεύονται, ούτε να απομειώνονται

.—Είκοσι σχεδόν χρόνια μετά από την στυγερή δολοφονία τής ογδοντατετράχρονης Μαρίας Καπλανίδου στην Κω (3 Ιουλίου 1998), ο αδίστακτος δολοφόνος της από την αλβανία καταδικάστηκε σαν σήμερα σε ισόβια κάθειρξη από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Δωδεκανήσου. Τα αποτυπώματά του (ένα δακτυλικό και ένα παλάμης) τρία χρόνια μετά το φόνο ταυτοποιήθηκαν από την Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Ωστόσο ο αλβανός δολοφόνος ήταν καταγεγραμμένος με διαφορετικό όνομα από αυτό που τελικά συνελήφθη και έτσι δεν είχε εντοπιστεί. Εργαζόταν επί σειρά ετών ως μάγειρας σε ταβέρνα τής Μεσαιωνικής Πόλεως, με διαφορετικά στοιχεία ταυτότητας. Η εισαγγελική λειτουργός είπε ότι το πτώμα τής ηλικιωμένης είχε βρεθεί σε λίμνη αίματος, το οποίο εκσφενδονίστηκε στους τοίχους, γεγονός που επιβεβαιώνει την βιαιότητα τής δολοφονίας της.

Copyright (©) «Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο»
Βασική πηγή: www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση