ΙΕΡΟΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΕΣ – ΙΕΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΕΝ. ΜΠΑΜΠΟΥΡΑΣ

,

 ,

Μητρόπολις Θηβών και Λεβαδείας

ΙΕΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΕΝ. ΜΠΑΜΠΟΥΡΑΣ

.

Σὲ μικρὴν ἀπόστασι ἀπὸ τὴν φημισμένη Αὐλίδα τοῦ Τρωικοῦ πολέμου, δώδεκα χιλιόμετρα ἀπὸ τὴν Χαλκίδα, εἶναι ἡ ἀγροτικὴ κοινότης Αὐλίδος (Βαθέος), ἀνήκουσα στὴν ἐπαρχία Θηβῶν. Εἶναι μιὰ ὄμορφη κωμόπολις  2.500 κατοίκων, δύο βήματα ἀπὸ τὸν Εὐβοϊκό, μέσα σ’ ἐλαιῶνες, ἀμπέλια καὶ πορτοκαλεῶνες.

Ξεχώριζε ἀπὸ νέος ὁ π. Ἰωάννης γιὰ τὸ ἦθος, τὴν εὐ­σέβεια καὶ τὴν πίστι του. Τριάντα χρόνων χειροτονήθηκε ἱερεὺς καὶ τόσο καλὰ ὑπηρέτησε, ποὺ ἔγινε στόχος τῶν ἐχθρῶν τῆς Ἐκκλησίας.

Μιά μέρα τοῦ Δεκεμβρίου 1944, μπῆκε στὸ σπίτι του ἕνα ἀπόσπασμα ἀνταρτῶν καὶ τὸν διέταξε νὰ τοὺς ἀκολουθήσῃ μαζὶ μὲ τὸν γιὸ του. Σηκώθηκαν. Πήγαιναν κατὰ τὰ Λουκίσια. Στὸν δρόμο, ὁ γιὸς κατάφερε νὰ δραπετεύσῃ. Τὸν πατέρα τὸν πήγαν στὴν Βίλλα Καρακώστα, στὰ Λουκίσια. Τοῦ ζήτησαν, γιὰ νὰ τοῦ χαρίσουν τάχα τὴν ζωή, νὰ φροντίσῃ νὰ ἔρθουν τὰ παιδιὰ του ἀπὸ τὸ ἀπόσπασμα τοῦ Ζέρβα, ποὺ ὑπηρετοῦσαν, στὸν ΕΛ ΑΣ.

Ὁ π. Ἰωάννης νὰ κάμῃ αὐτό;  Νὰ ὠθήσῃ τὰ παιδιά του στὸν κομμουνισμό, τὴν ἄρνησι, τὸ ἔγκλημα; Ὄχι, ποτέ! Περισσότερο ἀπὸ τὴν ζωὴ του, ἀξίζουν οἱ ψυχὲς τῶν παιδιῶν του.

Ἀμέσως τότε βγῆκε ἡ ἀπόφασις: «Θάνατος στὸν φασίστα».

Ἦρθε ἡ σειρὰ τῆς ΟΠΛΑ. Ἡ ἐγκληματικὴ ἐφευρετικότης σ’ ἐνέργεια. Πρῶτα τὸ θρυμμάτισμα τῶν χεριῶν μὲ σίδερα. Ὕστερα τὰ χτυπήματα μὲ μαχαίρι στὸ κεφάλι. Κατόπιν τοῦ ἔδεσαν τὰ γένεια μὲ σχοινὶ καὶ τὸν ἔσερναν καταγῆς. Στὶς ἐννιὰ μέρες τὸν ἀνέβασαν στὴν ἀγχόνη.

Κρεμασμένο ἀπὸ ἐλιὰ βρῆκε τὸ σκῆνος του ἕνας βοσκὸς καὶ μ’ εὐλάβεια τὸν ἐνταφίασε σ’ ἕνα κτῆμα του. Ἀργότερα πῆραν τὰ ὀστὰ του τὰ παιδιὰ του, καὶ τὰ μετεφέραν στὸ Νε­κροταφεῖο τῆς Αὐλίδος.

(Ἄλλη πηγή ἀναφέρει τὸν θάνατό του τὸν μῆνα Σεπτέμβριο.)

***

Ἐπιμέλεια κειμένου:  « λληνικ μερολόγιο »

Πηγή το βιβλίο: “Εκτελεσθέντες και μαρτυρήσαντες κληρικοί 1941-1949″. 

Γι' αὐτό, τῶν ἱερέων ποὺ ἐμαρτύρησαν γιὰ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὸ Ἔθνος τους,  ἄς εναι  μνήμη αωνίᾳ.

Αφήστε μια απάντηση