ΒΟΥΡΓΑΡΟΙ (Burgus – Burgarii)

,

,

……….[…] Τὸ τὶ εἶναι οἱ Βούλγαροι, εἶναι μία μακρά, ἐπίπονη καὶ πολύπλοκη ἱστορία. Προσωπικὰ ἀποδέχομαι τὴν ἄποψη τοῦ Κεραμόπουλου ὅτι ὡς ἀρχικὴ σύνθεση οἱ Βούλγαροι, ὅπως καὶ οἱ Ὀσμαλνῆδες, καὶ ἀργότερα οἱ Μαμελοῦκοι, δὲν εἶναι φυλή, οὔτε ἔθνος. Εἶναι στρατιωτικὲς μονάδες ποὺ εἶχαν σὰν ἀποστολὴ νὰ φυλάσσουν τὰ ἀκραῖα φρούρια τῆς Ῥωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας.

……….Τὸ φρούριο ἤ πύργος (ἀπὸ τὴν γερμ.λέξη “Μπούργκ” (Burg) λέγεται “Μπούργκους” (Burgus) καὶ οἱ φύλακές του “Μπούργκαριι” (Burgarii). Πιθανόν, ὅταν τμήματα «Βουργαρίων» συνένωσαν ὑπὸ τὴν ἡγεσία τους τὰ ἑτερόκλητα πληθυσμιακὰ στοιχεῖα τῆς Μοισίας (τῆς σημερινῆς Βουλγαρίας) νὰ ὀνομάστηκαν «Βούλγαροι» ἐπί τὸ εὐηχότερον ἤ γιὰ νὰ ἔλθουν πλησιέστερα πρὸς τὸ λατινικὸ “Βούλγκους” (Vulgus), ποὺ σημαίνει πλῆθος, λαός.

……….Γιὰ τοὺς νεώτερους Βουλγάρους τὸ θέμα τῆς καταγωγῆς εἶναι διπλωματικὸ χαρτί. Ὅταν χρειάζονται τὴν βοήθεια τῶν Ῥώσων εἶναι Σλάβοι. Ὁμοίως κι ὅταν διεκδικοῦσαν τὴν κηδεμονία (καὶ σύντομα θὰ ξαναδιεκδικήσουν)  τῶν σλαβοφώνων τῆς Βαλκανικῆς.

……….Ὅταν χρειάζονται τὴν συνδρομὴ τῶν Γερμανῶν θυμοῦνται πὼς εἶναι Οὗννοι ! Εἶναι χαρακτηριστικὸ πὼς τὸ 1916 (28 Ἀπριλίου), ὁ καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Σόφιας Πανώφ, μιλῶντας στὴν γερμανικὴ Βουλὴ εἶπε : “Ἐν ἀντιθέσει πρὸς τοὺς Σλαύους, ὁ Βούλγαρος ἔχει διατηρήσει τὰ κύρια χαρακτηριστικὰ τοῦ φυσικοῦ τύπου τῶν Οὕννων” !

……….Ἡ ἱστορία αὐτή, ὑπὸ μορφὴ φάρσας, θὰ ἐπαναληφθῇ πολὺ σύντομα. Στὰ χρόνια τῆς παντοκρατορίας τοῦ Τοντὸρ Ζίβφκωφ εἶχε δοθεῖ γραμμὴ στοὺς Βουλγάρους ἱστορικοὺς ν’ ἀναζητήσουν τὴν ἀπώτερη καταγωγὴ τους στοὺς ἀρχαίους Θρᾷκες. Ἔτσι, ἐνῷ ἐμεῖς καθεύδομεν τὸν νήδυμον, στὴν Σόφια λειτουργεῖ ἡ μοναδικὴ στὸν κόσμο ἕδρα Θρᾳκολογίας καὶ ἀπὸ ἐκεῖ ἔρχονται νὰ πάρουν φῶτα πάντες οἱ ἀνὰ τὴν ὑφήλιο ἐνδιαφερόμενοι γιὰ τοὺς ἀρχαίους Θρᾷκες. Ἐν τῷ μεταξὺ ἡ ἕδρα ἐθνολογίας στὸ «Δημοκρίτειο» τῆς ἑλληνικῆς Θρᾲκης ὑπολειτουργεῖ, ἴσως καὶ νὰ μὴν λειτουργεῖ.

……….Τὶ ὅμως στὴν πραγματικότητα εἶναι οἱ σημερινοὶ Βούλγαροι ; Ἀνεξάρτητα ἀπὸ φυλετικὴ προέλευση, κατὰ τὸν ΙΔ΄ αἰῶνα τὸ μεγαλύτερο μέρος τῶν κατοίκων τῆς Μοισίας ἤ Μυσσίας (Β.Βουλγαρία) ἦσαν Ἕλληνες. Ὁ μεγάλος ἱστορικὸς τῆς περιόδου Νικηφόρος Γρηγορᾶς γράφει : «Ῥωμαίους μὲν εἶναι (δηλαδὴ Ἕλληνες), Μυσσοῦς δὲ ὀνομάζεσθαι διὰ τὸ Μυσσοῖς ἐκ πολλοῦ καὶ αὐτοὺς ὑπηκόους γένεσθαι» (ΚΣΤ παρ. νδ).

……….Ὅσον ἀφορᾶ στὴν σλαβοφωνία πολλῶν κατοίκων τῆς Μακεδονίας, ὁ παλιὸς λογοτέχνης Χρ. Χρηστοβασίλης, εἶχε ὑποστηρίξει μία ἀξιοπρόσεκτη ἄποψη. Οἱ Χριστιανοὶ κάτοικοι τῆς Μακεδονίας χρησιμοποιοῦσαν τὸ ἑλληνοσλαβικὸ αὐτὸ ἰδίωμα γιὰ νὰ προφυλάξουν τὰ παιδιὰ τους ἀπὸ τὸ παιδομάζωμα. Οἱ Τοῦρκοι προτιμοῦσαν τὰ Ἑλληνόπουλα. (Βλ. «Τὰ ἐν Μακεδονίᾳ Ἑλληνικὰ δίκαια Ἱστορικῶς καὶ Στατιστικῶς» στὸ περιοδικὸ «Ἑλληνισμός», ἔτος ΣΤ΄, Σεπτέμβριος 1903, τεῦχος 9ον, σ. 683).

Πηγή : «Ἀπὸ τὸ Μακεδονικὸ Ζήτημα, στὴν ἐμπλοκὴ τῶν Σκοπίων» (Σ. Καργάκος, ἐκδ. Γκούτεμπεργκ).

***

……….Στὶς 20 Ἰουνίου 2011, ἡ Ἐθνική Τράπεζα τῆς βουργαρίας κυκλοφόρησε ἕνα μερικῶς ἐπιχρυσωμένο ἀσημένιο νόμισμα πρὸς τιμὴ τοῦ Χὰν Κροῦμ, μεσαιωνικοῦ βασιλέα (Χὰν) τῶν βουργάρων. Εἶναι τὸ πρῶτο θέμα μιᾶς νέας σειρᾶς μεσαιωνικῶν βουργαρικῶν νομισμάτων.

……….Τὸ ἐπίχρυσο τμῆμα του, στὴν ἐμπρόσθια ὄψη, ἐμπεριέχει μία μικρογραφία ἀπό τὸ Χρονικὸ τοῦ Κωνσταντίνου Μανασσῆ. Στὸ νόμισμα ὁ πρόγονος τῶν σημερινῶν βουργάρων, Χάν Κροῦμ, πίνει κρασί μὲ ἄλλους βούργαρους ἡγεμόνες χρησιμοποιῶντας ὥς κοῦπα τὸ κρανίο τοῦ Αὐτοκράτορα Νικηφόρου. Τὸ νόμισμα φέρει τὴν ἐπωνυμία τῆς βουργαρικῆς τράπεζας «БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА» καὶ ἔχει ὀνομαστική ἀξία 10 Λέβα, μὲ ἔτος κοπῆς τὸ 2011.

……….Ἡ ὀπίσθια ὄψη τοῦ νομίσματος ἀπεικονίζει ἕνα ἄλλο ἀπόσπασμα ἀπό μία μικρογραφία τοῦ βυζαντινοῦ λογίου Μανασσῆ, «Ὁ Χάν Κροῦμ ἐπιτίθεται στοὺς Βυζαντινούς». Ἡ περιγραφὴ στὸν περίγυρο τοῦ νομίσματος ἀναφέρει: ‘СРЕДНОВЕКОВНИ БЪЛГАРСКИ ВЛАДЕТЕЛИ’ (Ἡγεμόνες Μεσαιωνικῆς Βουργαρίας) καὶ ‘ХАН КРУМ’ (Χάν Κροῦμ).

Πηγή:  http://www.mikres-ekdoseis.gr/

Ἐπιμέλεια εἰκόνων:  Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο 

Αφήστε μια απάντηση