«ΕΣ ΑΥΡΙΟΝ ΤΑ ΣΠΟΥΔΑΙΑ». ΜΙΑ ΦΡΑΣΗ ΤΟΥ 379 π.Χ.

,

,

«Ἐς αὔριον τὰ σπουδαῖα !»

,

……….Ἡ φράση ἀνήκει στὸν Θηβαῖο ὀλιγαρχικὸ Ἀρχία. Τῷ 382 π. Χ. οἱ Σπαρτιᾶτες, παραβιάζοντας τοὺς ὅρους τῆς Ἀνταλκιδείου εἰρήνης, ἡ ὁποία προέβλεπε τὴν αὐτονομία τῶν ἑλληνικῶν πόλεων, κατέλαβαν τὴν Θήβα βοηθούμενοι καὶ ἀπὸ μερίδα Θηβαίων ὀλιγαρχικῶν μὲ ἀρχηγοὺς τὸν Ἀρχία, τὸν Λεοντιάδη καὶ τὸν Φίλιππο. Ἡ σπαρτιατικὴ κατοχὴ κράτησε τρία ὁλόκληρα χρόνια.

……….Στὸ μεταξὺ Θηβαῖοι φυγάδες, μὲ ἀρχηγὸ τὸν στρατηγὸ Πελοπίδα, ὀργάνωναν στὴν Ἀθήνα ἐπιχείρηση κατὰ τοῦ ὁλιγαρχικοῦ καθεστῶτος καὶ τῆς Σπαρτιατικῆς κατοχῆς. Κατὰ τὸ τέλος τοῦ ἔτους 379 π. Χ., οἱ ἄνδρες τοῦ Πελοπίδα πέτυχαν μὲ τὴν βοήθεια φίλων τους, νὰ εἰσέλθουν μεταμφιεσμένοι στὴν πόλη τῶν Θηβῶν.

……….Τὸ ἴδιο βράδυ ἕνας συνώνυμος τοῦ Ἀρχία, Ἀθηναῖος ἱεροφάντης, τοῦ ἔστειλε ἐπιστολὴ ἀποκαλύπτοντάς του τὴν ἐνέργεια τοῦ Πελοπίδα.

……….Ὁ ἀγγελιαφόρος ἔφτασε στὸ μέγαρο τοῦ Ἀρχία τὴν ὥρα ποὺ διασκέδαζε μὲ τοὺς φίλους του. Ἀνέφερε στὸν Ἀρχία ὅτι ἡ ἐπιστολὴ εἶναι σπουδαία καὶ ὅτι πρέπει νὰ τὴν διαβάσῃ ἀμέσως.

……….Ὁ Ἀρχίας ὅμως, μεθυσμένος καθὼς ἦταν, εἶπε :

  • Οὐκοῦν ἐς αὔριον τὰ σπουδαῖα !

……….Κατόπιν ἔβαλε τὴν ἐπιστολὴ κάτω ἀπὸ τὸ μαξιλάρι τοῦ ἀνακλίντρου του, σὰν νὰ μὴν συνέβη τίποτε.

……….Ἔτσι, ὁ Πελοπίδας ὀργάνωσε ἀνενόχλητος τὴν ἐπιχείρησί του, σκότωσε τὸν Ἀρχία καὶ τοὺς ἄλλους τυρράνους, καὶ ἐλευθέρωσε τὴν πόλη ἀπὸ τοὺς Σπαρτιᾶτες.

***

Πηγή: Περιοδικό «Ἱστορία Εἰκονογραφημένη», τεῦχος αρ7ο, 1969
Ἐπιμέλεια κειμένου καὶ εἰκόνας : Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο 

Αφήστε μια απάντηση