ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ – 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1921

.

1921 Αύγουστος. Ταφή νεκρών μετά την μάχη τής Ι Μεραρχίας στον Σαγγάριο. Φωτο: Πάνθενον Μιχ. Στελιάρου-Αρχείο Ε.Βενιζέλου.

,

Ἡ τελευταία μέρα τῆς αἱματηρότατης μάχης τοῦ Ταμποὺρ Ὀγλοῦ – 14/8/1921

..

Α΄Σῶμα Στρατοῦ

……….Μετὰ τὴν σταθεροποίηση τοῦ 34ου Συντάγματος Πεζικοῦ στὴν θέση Τουρμπὲ Τεπέ, ἡ προσοχὴ τῆς ΙΙ Μεραρχίας τοῦ Α΄Σ.Σ. στράφηκε πρὸς τὰ ἀριστερὰ ὅπου οἱ τοῦρκοι διατηρῶντας σταθερὰ τοὺς Δίδυμους Λόφους, εἶχαν ματαιώσει ὅλες τὶς προσπάθειες τοῦ 7ου Συντάγματος Πεζικοῦ, τὸ ὁποῖο λόγῳ σοβαρῶν ἀπωλειῶν εἶχε συμπτυχθεῖ σὲ δύο τάγματα. Μ’ ἕνα τέχνασμα ὅμως τοῦ Διοικητὴ τοῦ 7ου Συντάγματος, οἱ τοῦρκοι παραπλανήθηκαν, ἀφήνοντας μετὰ τὸν τρίτο βομβαρδισμό τοῦ ἑλληνικοῦ πυροβολικοῦ, κενὲς τὶς θέσεις μάχης. Τότε, ὑπὸ τὴν κάλυψη τῆς νύχτας, τὰ δύο τάγματα μὲ αἰφνιδιαστικὴ ἐπίθεση κατέλαβαν στὶς 3 ξημερώματα 14ης Αὐγούστου τοὺς Δίδυμους Λόφους, μὲ ἀπώλεια πέντε ἀνδρῶν. Οἱ τοῦρκοι συμπτύχθηκαν ἀτάκτως πρὸς βορράν, ἐγκαταλείποντας αἰχμαλώτους τὸν Διοικητὴ τοῦ 5ου τουρκικοῦ Συντάγματος Πεζικοῦ, ἑπτὰ ἀξιωματικοὺς καὶ πενῆντα ὁπλίτες μαζὶ μὲ τὴν σημαία τοῦ Συντάγματος.

……….Ἔτσι ἔληξε ἡ μάχη τοῦ Ταμποὺρ Ὀγλοῦ, μὲ πλήρη ἐπικράτηση τῶν ἑλληνικῶν ὅπλων. Ὑπῆρξε ἀπὸ τὶς πλέον αἱματηρὲς τῆς Μικρασιατικῆς Ἐκστρατείας. Οἱ ἀπώλειες τοῦ Α΄Σώματος Στρατοῦ σ’ αὐτὸν τὸν τριήμερο ἀγῶνα (11-14/8), ἀνήλθαν σὲ 24 ἀξιωματικοὺς καὶ 415 ὁπλίτες νεκρούς, 115 ἀξιωματικοὺς καὶ 2.452 ὁπλίτες τραυματίες, καὶ 169 ὁπλίτες ἀγνοούμενους.

……….Μετὰ τὴν περιφανὴ νίκη τοῦ Α΄Σώματος Στρατοῦ στὸ Ταμποὺρ Ὀγλοῦ, οἱ τουρκικὲς Μεραρχίες, συμπτύχθηκαν τὴν νύχτα τῆς 13ης πρὸς 14η Αὐγούστου, καὶ κατέλαβαν τὸ τμῆμα τῆς ἀμυντικῆς γραμμῆς ποὺ βρίσκεται μεταξὺ Κατραντζὶ Ντερὲ καὶ Σαπάντζα Ντερέ χωρὶς ἐμπόδια, γιατὶ τὸ Α΄Σῶμα Στρατοῦ λόγῳ ὑπερβολικῆς κοπώσεως τῶν ἀνδρῶν του, τῶν πολλῶν ἀπωλειῶν καὶ ἐλλείψεως ἐφεδριῶν, δὲν μπόρεσε νὰ τὶς καταδιώξη.

Β΄ Σῶμα Στρατοῦ

……….Ἡ 5η Μεραρχία τοῦ Β΄Σώματος Στρατοῦ, ἀφοῦ κατέλαβε λοφοσειρὰ ἀπὶ τοὺς τούρκους, προώθησε τὸ 43ο Σύνταγμα Πεζικοῦ πρὸς τὰ κύρια ὑψώματα τοῦ Καλὲ Γκρότο. Μὲ τὴν ὑποστήριξη τοῦ 44ου Συντάγματος Πεζικοῦ καὶ τοῦ πυροβολικοῦ τῆς Μεραρχίας, κατέλαβε τὴν μία μετὰ τὴν ἄλλη τὶς κορυφογραμμὲς τοῦ βραχώδους συγκροτήματος, παρὰ τὴν πεισματώδη ἀντίσταση τῶν τούρκων.

Γ΄ Σῶμα Στρατοῦ

……….Τὸ Γ΄ Σῶμα Στρατοῦ διέταξε τὶς Χ καὶ ΙΙΙ Μεραρχίες του νὰ ἐπιτεθοῦν τὶς πρωινὲς ὧρες καὶ ἀφοῦ καταλάβουν τὶς τουρκικὲς θέσεις νὰ προελάσουν μέχρι τὴν γραμμὴ  Σαπάντζα-Ἐσκὶ Τσαλίς. Ἡ Χ Μεραρχία κατέλαβε τὶς τουρκικὲς θέσεις, ἀλλὰ ἡ ΙΙΙ Μεραρχία δὲν κατόρθωσε νὰ προωθήσῃ τὴν ἐπίθεση. Ἡ κατάσταση παρέμεινε στάσιμη ἔως τὸ ἀπόγευμα.

……….Οὐσιαστικὰ ἡ Στρατιὰ ἔχασε πολύτιμο χρόνο δύο ἡμερῶν ἀπομακρυνόμενη ἀπὸ τὸ ἀρχικὸ της σχέδιο, λόγῳ ἀνακριβῶν πληροφοριῶν ἀπὸ τὶς ἀεροπορικὲς ἀναγνωρίσεις. Σ’ αὐτὸ τὸ 48ωρο, τὸ Β’ Σῶμα Στρατοῦ παρέμεινε σὲ ἀπραξία.

***
Πηγή: Ἐπίτομος Ἱστορία – Ἐκστρατεία Μικρᾶς Ἀσίας 1919-1922 – Γενικὸν Ἐπιτελεῖον Στρατοῦ
Κείμενο, ἐπιμέλεια: Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο
Copyright (©) «Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο»

Αφήστε μια απάντηση