ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ-11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

11 Αυγούστου

480 π.Χ.—Οἱ Ἕλληνες ναυμαχοῦν τοὺς Πέρσες στὸ Ἀρτεμίσιο. Λόγῳ τῆς ὑποταγῆς τῶν Θεσσαλῶν στοὺς Πέρσες, ἡ Συμμαχία τῶν ἐλληνικῶν πόλεων ἀποφάσισε τελικῶς νὰ προτάξῃ ἄμυνα στὸ στενὸ τῶν Θερμοπυλῶν, ἐνῶ ὁ ἑλληνικός στόλος, μετακινούμενος στὸ Ἀρτεμίσιο, θὰ ἐμπόδιζε τὸν περσικὸ νὰ εἰσέλθει στὸν Μαλιακὸ κόλπο καὶ νὰ κτυπήσῃ τοὺς ὑπερασπιστὲς τῶν Θερμοπυλῶν. Οἱ Ἕλληνες πέτυχαν τὸν στόχο τους, ἐμποδίζοντας τὴν εἴσοδο τῶν Περσῶν στὸν Μαλιακὸ κόλπο καὶ παράλληλα ἀνέβηκε τὸ ἠθικὸ τους, διαπιστώνοντας ὅτι μποροῦσαν νὰ νικήσουν τοὺς Πέρσες. Ἐπί πλέον, οἱ μεγάλες ἀπώλειες τῶν Περσῶν, μετέβαλαν τὴν ἀναλογία δυνάμεων πρὶν τὴν μεγάλη σύγκρουση στὴν Σαλαμίνα. Μετὰ τὸ τέλος τῆς ναυμαχίας, ἔμαθαν καὶ γιὰ τὸν ἡρωικό θάνατο τῶν Σπαρτιατῶν στὶς Θερμοπύλες (βλ.κ΄ 20/8).

.—Οἱ Πέρσες νικοῦν τοὺς Σπαρτιᾶτες καὶ τοὺς Θεσπιεῖς στὴν Μάχη τῶν Θερμοπυλῶν. Στὸ πεδίο τῆς μάχης, ὁ Λεωνίδας ἔπεσε ἀπό τοὺς πρώτους καὶ οἱ ὑπόλοιποι Σπαρτιᾶτες καὶ Θεσπιεῖς, πολέμησαν μέχρι τὸν τελευταῖο μὲ τὰ ξίφη τους, ὅσοι τύχαινε νὰ ἔχουν ακόμη, καὶ μὲ τὰ χέρια καὶ τὰ δόντια τους ὅσοι δὲν εἶχαν ξίφη, ὥσπου ὅταν οἱ Πέρσες τοὺς περικύκλωσαν, ἔπεσαν μέχρις ἑνὸς (βλ 20/8 κ΄ 23/8). Τάφηκαν στὸ σημεῖο τῆς ὑπέρτατης θυσίας.

449.—Απεβίωσε ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Φλαβιανός.

1685.—Χριστιανικές δυνάμεις από Βενετούς, Σάξονες και ολιγάριθμους Έλληνες, υπό τον κόμη Βενιτεγκέ, κυριεύουν από τούς τούρκους την Κορώνη μετά από ολιγοήμερη πολιορκία. Η βιαιότητα που εκδηλώθηκε κατά την διάρκεια τής πολιορκίας και από τις δύο πλευρές ήταν μεγάλη (πράγμα άλλωστε σύνηθες σε πολεμικές συγκρούσεις εκείνης τής περιόδου). Στο πλαίσιο των ψυχολογικών επιχειρήσεων, ο Μοροζίνι, μετά από μία νικηφόρα μάχη έμπηξε σε εκατό δόρατα, ισάριθμα κεφάλια σπαχήδων και τα εξέθεσε από τις επάλξεις τού φρουρίου τής Κορώνης γιά τον εκφοβισμό των αμυνόμενων. Η πτώση τής πόλεως συνοδεύτηκε με σφαγές εκ μέρους των χριστιανών όλων σχεδόν των μουσουλμάνων κατοίκων και όπως αφηγείται ο Σάθας η «πόλις μετεβλήθη εις απέραντον νεκροταφείον».

1688.—Μεγάλες είναι οι μάχες που σημειώνονται έξω από τα τείχη τής Χαλκίδας. Οι συνεχείς και δυναμικές έξοδοι των οθωμανών, αναγκάζουν τις δυνάμεις τού Μοροζίνι να υποχωρήσουν.

1716.—Γεννιέται στην Κέρκυρα ο λόγιος Ευγένιος Βούλγαρης. Από τούς πρωτεργάτες τού Νεοελληνικού Διαφωτισμού, είχε εγκατασταθεί στην Αγία Πετρούπολη κατά την διάρκεια τού ρωσοτουρκικού πολέμου, όπου και έζησε έως τον θάνατό του, στις 19 Ιουνίου τού 1806. Η διδασκαλία του στην Αθωνιάδα Σχολή, συνδυάστηκε με μία συστηματική προσπάθεια αναμορφώσεως τού φιλοσοφικού λόγου και τού διδακτικού προτύπου. Το επίτευγμα τής Αθωνιάδας Σχολής, παρ’ όλες τις εγγενείς αδυναμίες και δυσκολίες που αντιμετώπιζε, αναμφίβολα συνδέει την αρχαιοελληνική-ρωμαϊκή παράδοση με το νέο πνεύμα. Λειτουργώντας σε μία μεταβατική εποχή, αποτελεί πρωτότυπη έκφραση ιδεών και αποτυπώνει την σπουδαιότητα τού κοινωνικού ρόλου τής παιδείας γιά την ανόρθωση τού Ελληνισμού. Παρά το μέγεθος τού εγχειρήματος και την συλλογική μέριμνα με την οποία περιεβλήθη, ο Βούλγαρης  δεν ευδοκίμησε στην Αθωνιάδα.

.—Τιμάται ο Άγιος Σπυρίδωνας, προστάτης τής Κέρκυρας, γιά την θαυματουργή της σωτηρία στις 9 Αυγούστου (π. ημ.) από την πολιορκία των τούρκων, λόγω μιάς ξαφνικής καταιγίδας που ξέσπασε. Στον έναν και πλέον μήνα των προσπαθειών τους να καταλάβουν την Κέρκυρα, οι τούρκοι άφησαν στο πεδίο τής μάχης 15.000 νεκρούς, ενώ φεύγοντας εγκατέλειψαν σχεδόν ολόκληρο τον βαρύ οπλισμό τους, τα εφόδια και τα μεταγωγικά. Η εγκατάλειψη των τούρκων, αποδόθηκε σε θαυματουργική ενέργεια τού Αγίου Σπυρίδωνα, η οποία τιμάται μέχρι τις ημέρες μας.

1774.—Η Μεγάλη Αικατερίνη διατάσσει τον Ορλώφ να αποπλεύσει από το Αιγαίο, υποδεικνύοντάς του πώς να χρυσώσει το πικρό χάπι τής εγκατάλειψης των Ελλήνων: «[…] Οφείλετε να διακοινώσητε δι’ αρμοδίου τρόπου, αλλ’ ουχί και επισήμου εις τους εκεί κατοίκους, ότι ημείς, αποδίδοντες εις την Πύλην αυτούς, δεν παρελείψαμεν να ασφαλίσωμεν αυτούς διά το μέλλον και να επιτύχωμεν υπέρ αυτών σπουδαίας ωφελείας, ώσπερ εν τη συνθήκη δύνανται να ίδουν, προς αληθή και ενδελεχή βεβαίωσιν ότι η προστασία της Ρωσίας ήτο εις αυτούς αναγκαία και σωτήριος.»

1791.—Οι Ρώσοι υπογράφουν ανακωχή με τους τούρκους, ενώ ταυτόχρονα διατάσσουν τον Λάμπρο Κατσώνη να αναστείλει τις δραστηριότητές του στον Ελλαδικό χώρο.

1816.—Οι τούρκοι θανατώνουν στον Κασαμπά τής Μικράς Ασίας τούς νεομάρτυρες Αναστάσιο Πανερά ἤ Πανέρα και Δημήτριο Μπεγιάζη από την Λέσβο.

1817.—Ένας τρομακτικός σεισμός ισοπεδώνει τα 2/3 τής πόλεως τού Αιγίου, καθώς και πολλά γειτονικά χωριά. Η θάλασσα στα παράλια αποτραβήχτηκε, αφήνοντας τα πλοία στον γυμνό πυθμένα, αλλά το σεισμικό θαλάσσιο κύμα που επανήλθε έφτασε μέχρι και 2 χιλιόμετρα μέσα στην ξηρά, καταστρέφοντας τα πάντα στο πέρασμά του.

1821.—Συνιστάται στην Στουτγάρδη (Γερμανία) κομιτάτο προς ενίσχυση τού Ελληνικού Αγώνα με χρήματα, πολεμοφόδια και εθελοντές. Η σύσταση αναγγέλθηκε με προκήρυξη που συντάχθηκε  σε αρχαΐζουσα ελληνική.

1824.—Απεβίωσε στην Γαστούνη, συνεπεία ισχυρού κρυολογήματος, ο Φιλέλληνας λόρδος Τσάρλς Μούρραιη, σε ηλικία 25 ετών. Είχε έλθει στην Ελλάδα, ακολουθώντας το παράδειγμα τού Βύρωνα και είχε βοηθήσει τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο στην εξομάλυνση πολλών ακανθωδών ζητημάτων, που ανέκυπταν διαρκώς μεταξύ τής Ελληνικής Κυβερνήσεως και τής αγγλικής διοικήσεως των Ιονίων νήσων. Είχε διαθέσει επίσης σημαντικά ποσά γιά τον Αγώνα.

1825.—«Ο Αυστριακός Ναύαρχος Παυλούκας ήλθεν εις Νάξον.»

.—«Οι τούρκοι εκυρίευσαν το περιτείχισμα τού Φραγκλίνου (φρουρίου Μεσολογγίου) και οι εντός αυτού, αποχωρήσαντες τούτου, εισήλθον εις την πόλιν.» Οι τούρκοι πολιορκητές τού Μεσολογγίου, κάνουν έφοδο εναντίον τής ηρωικής φρουράς και καταλαμβάνουν το περιτείχισμα τού Φραγκλίνου.

1828.—Ὁ κυβερνήτης τῆς Ἑλλάδος, Ἰωάννης Καποδίστριας, ἐξέδωσε ὁδηγίες γιὰ τὴν δημιουργία «Τάγματος πυροβολιστῶν.»

.—«Οι Κίτσος Τζαβέλλας, Ν. Τζαβέλλας και Γιαννάκης Στράτος εκυρίευσαν τας πόλεις Λιδωρίκιον και Μαλανδρίνου τού Δήμου Αιγιτίου τής Επαρχίας Δωρίδος.» Ο Κίτσος Τζαβέλας και ο Ν. Τζαβέλλας κυρίευσαν το Λιδωρίκι και το Μαλανδρίνο Λοκρίδας. (Κατά το διάστημα 1836-1869, η επαρχία Δωρίδας αποτελείτο από τέσσερεις δήμους: Από τον Δήμο Αιγιτίου με πρωτεύουσα το Λιδωρίκι, τον Δήμο Κροκυλείου με χειμερινή πρωτεύουσα τους Πενταγιούς και θερινή την Αρτοτίνα, τον Δήμο Ποτιδανίας με πρωτεύουσα το άνω Παλαιοξάρι και τον Δήμο Τολοφώνος με πρωτεύουσα την Βιτρινίτσα).

.—Απεβίωσε σε ηλικία 31 ετών, ο Αμερικανικής καταγωγής Τζωρτζ Τζάρβις (George Jarvis) ένας από τούς πιό τίμιους και γνήσιους Φιλέλληνες. Η αιτία τού θανάτου του, από αναφορά εφημερίδας τής εποχής, είναι γενική και αόριστη μιάς και αναφέρθηκε σε «ασθένεια». Αναφορές υπάρχουν και γιά τέτανο ή τύφο. Αυτό που διέκρινε τον Τζάρβις ήταν η σεμνότητά του και η ευκολία με την οποία ενσωματώθηκε στον τρόπο ζωής των Ελλήνων αγωνιστών. Έμαθε ελληνικά, φορούσε φουστανέλλα  και μοιράστηκε όλες τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν οι Έλληνες. Γι’ αυτό και ο «Καπετάν Γιώργης ο Αμερικάνος», αγαπήθηκε σαν δικός τους άνθρωπος. Πολέμησε δίπλα στον Κολοκοτρώνη, αλλά και στην μάχη τού Φαλήρου με τον Γ. Καραϊσκάκη και τον Νικηταρά.

1836.—Συνεστήθησαν διά Βασιλικού Διατάγματος τα Υποθηκοφυλακεία.

1864.—(π.ημ.) Σαν σήμερα γεννήθηκε στο χωριό Μουρνιές των Χανίων ο Ελευθέριος ΒενιζέλοςΟ Κρήτας πολιτικός άνδρας ήταν ιδιαιτέρως ευφυής, με εντυπωσιακή προσωπική ακτινοβολία, και ικανότητα να συνεπαίρνει τα πλήθη. Η πολιτική του πορεία από το 1897 και την Κρητική Επανάσταση, τούς Βαλκανικούς πολέμους, τον Α΄ Π.Π. τον εθνικό διχασμό, και την Μικρασιατική καταστροφή, έχει δημιουργήσει γύρω από την προσωπικότητά του πλήθος αμφιλεγόμενων συμπερασμάτων, με υπερισχύοντα αυτά που τον παρουσιάζουν ως ήρωα και ελευθερωτή.

1867.—Μικρού μεγέθους σεισμική δόνηση πλήττει την Λευκάδα στα Ιόνια. Συνέβη τις απογευματινές ώρες, δίχως όμως να προκαλέσει σοβαρές ζημιές.

1875.—Εγκαινιάζεται το κτήριο τού Νέου Βουλευτηρίου (Παλαιά Βουλή) με πανηγυρική συνεδρίαση τής Βουλής, παρουσία τού Γεωργίου Α΄.

.—Στὸν Λόγο τοῦ Θρόνου ποὺ ἐκφωνεῖ ὁ βασιλέας Γεώργιος Α΄ στὴν Βουλή, διακηρύσσεται ἡ «Ἀρχή τῆς Δεδηλωμένης». Στὸ ἑξῆς, ἡ ἐντολὴ σχηματισμοῦ κυβερνήσεως, θὰ ἀνατίθεται μόνο σὲ ὅποιον ἔχει τὴν «δεδηλωμένη» πλειοψηφίᾳ τῆς Βουλῆς. Ὁ λόγος τοῦ βασιλέα γράφηκε ἀπό τὸν πρωθυπουργὸ Χαρίλαο Τρικούπη. Βάσει τῆς ἀρχῆς τῆς «δεδηλωμένης», ὁ βασιλέας εἶχε ὑποχρέωση νὰ διορίζῃ τὴν Κυβέρνηση λαμβάνοντας ὑπ’ όψιν του τὴν θέληση τῆς κοινοβουλευτικῆς πλειοψηφίας, ὅπως ὅριζαν ἡ ἀρχὴ τῆς λαϊκῆς κυριαρχίας καὶ τὸ πνεῦμα τοῦ κοινοβουλευτικοῦ πολιτεύματος. Ἡ διάταξη ἐπομένως τοῦ Συντάγματος, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία «ὁ Βασιλεύς διορίζει καὶ παύει τοὺς Ὑπουργούς αὐτοῦ», τέθηκε σὲ περιορισμό, καθὼς ἡ κυβέρνηση ὥφειλε νὰ λαμβάνῃ ψῆφο ἐμπιστοσύνης ἀπό τὴν Βουλή.

1903.—Τεράστιος σεισμός στα Μητάτα Κυθήρων μεγέθους 7,9. Τού σεισμού προηγήθηκε θόρυβος σύμφωνα με μαρτυρίες, όμοιος με ήχο κανονιού. Το χωριό Μητάτα το οποίο ήταν χτισμένο σε αμμώδες έδαφος, καταστράφηκε ολοσχερώς, 2 παιδιά σκοτώθηκαν, ενώ άλλα δύο τραυματίστηκαν. Στο έδαφος παρουσιάστηκαν ρωγμές, με την μεγαλύτερη να έχει μήκος 200 μέτρα και πλάτος 1 μέτρο. Ζημιές σημειώθηκαν σε πολλά γύρω χωριά όπως στα Βαριάδικα, στον Αβλέμονα, στο Καψάλι, στον Μυλοπόταμο, στον Ποταμό, στα Κύθηρα αλλά και σε περιοχές τής Λακωνίας. Στο Λεωνίδιο μάλιστα παρατηρήθηκαν ρωγμές στο έδαφος και κατολισθήσεις βράχων. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο σεισμός έγινε αισθητός στην Σαντορίνη και την Κόρινθο, όπου είχαμε μάλιστα και λίγες ζημιές, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, όπως επίσης στην Ιταλία, την ανατολική Σικελία, την Μάλτα, την Βεγγάζη, την Κυρηναϊκή Αίγυπτο, την Μικρά Ασία και την Κωνσταντινούπολη. Οι μετασεισμικές δονήσεις συνεχίστηκαν γιά αρκετό καιρό. Μάλιστα στις 24 Οκτωβρίου σημειώθηκε μετασεισμός μετρίου μεγέθους.

1904.—Ο Ευθύμιος Καούδης καταφέρνει να συγκεντρώσει σώμα ανδρών και ξεκινά γιά την Μακεδονία. Μετά από προτροπή τού Δ. Καλαποθάκη, ο Καούδης με τους Στυλιανό Κλειδή, Εμμανουήλ Σκουντρή, Αριστείδη Νύσταρη, Ιωάννη Καλογεράκη, Ιωάννη Σεϊμένη, Σίμο Στογιάννη, Σταύρο Ζούλη, Ιωάννη Σαμανίκα, Χρήστο Λευκαρουδάκη, Απόστολο Αγακίδην (γυιό τού ιατρού Αγακίδη στο Τσοτύλι), και τού οπλαρχηγού Παύλου Κύρου Ζελοβίτη, αρχίζουν το ταξίδι το οποίο θα συμπληρώσει πολλές ένδοξες σελίδες τού έπους τού Μακεδονικού Αγώνα.

.—Σεισμός στην Σάμο μεγέθους 6,8 βαθμών, προκάλεσε πολλές βλάβες σε όλο το νησί. Στην Χώρα καταστράφηκαν εκατοντάδες σπίτια καθώς και το μεγάλο μοναστήρι τής Αγίας Τριάδας. Μεγάλες ζημιές προκλήθηκαν στα χωριά Άνω Βαθύ, Πύργος, Κουμέϊκα, Σκουρέϊκα, Κοντέϊκα τα οποία είναι χτισμένα σε αργιλώδες έδαφος. Σκοτώθηκαν 4 άτομα και άλλα 7 τραυματίστηκαν, ενώ περισσότερα από 540 σπίτια καταστράφηκαν ολοσχερώς. Έγινε έντονα αισθητός στην Πάτμο, όπου προκλήθηκαν και ζημιές, την Χίο, την Ικαρία και την δυτική Μικρά Ασία, καθώς και την Σαντορίνη και την Νάξο. Μέτρια αισθητός έγινε στην Αθήνα, το Σουέζ και την Ερυθρά θάλασσα. Ο κύριος σεισμός ακολουθήθηκε από μετασεισμούς, οι ισχυρότεροι από τούς οποίους σημειώθηκαν στις 12 και 18 Αυγούστου καθώς και στις 6 Οκτωβρίου, συμπληρώνοντας την καταστροφή.

1905.—Στο Αιάκοβο τής Βορείου Ηπείρου, η  Καλλίνα Μπόϊκου και η  Βόσνα Νάϊδου, πέφτουν θύματα άγριας συμμορίας βούργαρων κομιτατζήδων.

1906.—Μακεδονομάχοι προσέβαλαν το χωριό Σαρακίνοβο (Σαρακινοί) Αλμωπίας με στόχο βουργαροκομιτατζήδες και προδότες.

1907.—Βούργαροι στην προσπάθειά τους να ληστέψουν την  Μονή Αγίου Προδρόμου (λίγα χιλιόμετρα από την πόλη των Σερρών), τραυματίζουν σοβαρά τον φύλακα τής Μονής.

.—Την ίδια ημέρα, δολοφονούν ένα δεκαπεντάχρονο παιδί στο χωριό Άνω Βροντού (επίσης Σέρρες).

1908.—Στους Ολυμπιακούς Αγώνες τού Λονδίνου, ο Έλληνας αθλητής Αναστάσιος Μεταξάς κατέκτησε το Χάλκινο Μετάλλιο στο αγώνισμα τού τυφεκίου με πήλινους στόχους. Στον αγώνα έλαβαν μέρος τριάντα ένα αθλητές από έξι χώρες. Ο Αναστάσιος Μεταξάς, αρχιτέκτονας τής ανακατασκευής τού Παναθηναϊκού Σταδίου, πήρε την τρίτη θέση με 57 επιτυχίες, όσες είχε και ο Βρετανός Αλεξάντερ Μάουντερ. Την πρώτη και δεύτερη θέση κατέκτησαν οι Καναδοί Βάλτερ Έβινγκ και Τζόρτζ Μπίτι.

1910.—Οι τούρκοι συλλαμβάνουν δίχως λόγο τούς σπουδαίους Μακεδονομάχους Βλάχβεη και Νάσιο Κηπουρό.

1913.—Η Πρεσβευτική Διάσκεψη τού Λονδίνου, εκδίδει απόφαση η οποία ορίζει τα σύνορα ενός ανύπαρκτου μέχρι τότε κράτους, τής αλβανίας. Με κοινή απόφασή τους, οι έξι Μεγάλες Δυνάμεις αποφασίζουν να συμπεριληφθούν οι περιοχές τής Β. Ηπείρου στο νεοσύστατο κράτος. Χάρη στην παιδαριώδη διπλωματία ελλαδιτών πολιτικών, οι Μεγάλες Δυνάμεις τής Ευρώπης μάς έγραψαν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους καταδικάζοντας τον Ελληνισμό τής Βορείου Ηπείρου, γιά επί πλέον 100 χρόνια (μέχρι σήμερα) μαύρης Κατοχής. Οι Η.Π.Α. μάλιστα, που ήταν εκτός τής λίστας των φερόμενων ως «συμμάχων» μας,  ήταν το μόνο κράτος που αναγνώρισε μέσω τής Γερουσίας (Κογκρέσσου), δικαιώματα τής Ελλάδος στην Ομογένεια (17/5/1920). Οι αντιδράσεις των Βορειοηπειρωτών ήταν μεγάλες, με συγκινητικότερες αυτές των μαθητών και των φοιτητών!

1915.—Ο πρωθυπουργός Βενιζέλος, έπειτα από διαφωνία με τον βασιλέα Κωνσταντίνο Α΄ γιά την πολιτική που πρέπει να ακολουθήσει η Ελλάδα έναντι των Δυνάμεων τής Αντάντ, παραιτείται (απαρχή τού Εθνικού Διχασμού).

1917.—Ο επικεφαλής τής προσωπικής φρουράς τού Ελευθέριου Βενιζέλου, υπολοχαγός Παύλος Γύπαρης, ξυλοκοπεί τον βουλευτή Ι. Μπούτο μέσα στην αίθουσα τής Βουλής. Λίγες μέρες νωρίτερα είχε επαναλάβει το ίδιο με τον βουλευτή Κ. Σόκολη. Γενικότερα οι «λόχοι εθελοντών» τούς οποίους ήλεγχε ο προσωπικός φρουρός τού Βενιζέλου, έσπερναν παντού τον τρόμο, ενώ η αστυνομία παρακολουθούσε  τις κινήσεις κάθε διαφωνούντα με την κυβέρνηση Βενιζέλου. Στην χώρα επικρατούσε κοινοβουλευτική δικτατορία.

1919.—Οι Ελληνικές δυνάμεις στην Μικρά Ασία δέχονται επιθέσεις τούρκων τακτικών και ατάκτων.

1920.—Ο Ελληνικός Στρατός προελαύνει προς Ουσάκ κατόπιν σφοδρών μαχών.

1921.—Ο Ελληνικός Στρατός διέρχεται τον Σαγγάριο. Οι Ελληνικές Δυνάμεις τής στρατιάς Μ. Ασίας μάχονται σκληρά εναντίον των τούρκων, οι οποίοι κατείχαν τον ορεινό όγκο Μαγκάλ-Νταγ πετυχαίνοντας την κατάληψή του. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι μάχες Καλέ Γκρότο και Πολατλί.

.—Ο βασιλέας Κωνσταντίνος Α΄, αποφασίζεται να μετακινηθεί από το προωθημένο Μέτωπο τού Εσκί Σεχίρ γιά την Προύσα. Την προηγούμενη μέρα νόσησε αλλά είχε και λιποθυμικό επεισόδιο.

.—Ο τουρκικός στρατός τού Κεμάλ εισβάλει γιά πολλοστή φορά στην πόλη τής Σαμψούντας (Αμισός). Αυτήν την φορά, συλλαμβάνει και στέλνει στα τάγματα θανάτου 165 άνδρες.

1922.—Στον τομέα τού Μπελεντίκ οι τούρκοι επιτέθηκαν εναντίον των Ελλήνων.

.—Εξαιρετικού μέγεθος σεισμός, ο οποίος έφθασε τα 6,3 Ρίχτερ, συνοδευόμενος με υπόκωφη βοή, σημειώνεται ανοιχτά τής θαλάσσιας περιοχής μεταξύ Κρήτης – Κυκλάδων. Καταγράφηκε ως προσεισμική δόνηση, αφού, δύο ημέρες μετά, ακολούθησε μεγαλύτερος ο οποίος έφτασε τα 6,8 Ρίχτερ.

1924.—Νέες εξεγέρσεις των σταφιδοπαραγωγών στην Πελοπόννησο και κυρίως στην Μεσσηνία. Οι έμποροι και οι μεταπωλητές, είχαν κατεβάσει την τιμή τής σταφίδας σε εξευτελιστικές τιμές, οδηγώντας τους παραγωγούς σε σημεία ένδειας.

1925.—Η κυβέρνηση διαθέτει 500.000 δρχ. γιά την ενίσχυση τής Πολεμικής μας Αεροπορίας.

1935.—Στον απόηχο τού στρατιωτικού πραξικοπήματος τού Ελ. Βενιζέλου (Μάρτιος τού 1935). Μετά από τα έκτροπα ορκισμένων βενιζελικών στην Κρήτη τις αμέσως προηγούμενες ημέρες, με διαδηλώσεις οι οποίες κόστισαν την ζωή σε ανθρώπους, αγανακτισμένοι πολίτες εισβάλουν στα γραφεία τής βενιζελικής και εμπρηστικής εφημερίδας «Πατρίς», μετατρέποντάς τα σε διαλυμένα λαμπόγυαλα. Λιβελογράφοι, εργαζόμενοι κ.λπ, έφαγαν το ξύλο τής χρονιάς τους.

.—Συλλήψεις και πολλές έρευνες τής αστυνομίας, μετά από την επίθεση στα γραφεία τής εφημερίδας ‘’Πατρίς’’.

1941.—Βαλκάνια: Το Γ΄ Ράϊχ προτείνει στην βουργαρία να συμμετάσχει στον πόλεμο. Τα  αποτελέσματα γι’ αυτή την συνεργασία είναι γραμμένα στους τάφους πολλών Ελλήνων. Οι βούργαροι είχαν ήδη προσχωρήσει στην συμμαχία τού Άξονα από την 1 Μαρτίου τής ίδιας χρονιάς, αποσπώντας την υπόσχεση των Γερμανών ότι τα σύνορα θα άλλαζαν και ότι η βουργαρία θα έβρισκε επιτέλους την πολυπόθητη έξοδο προς το Αιγαίο.

1942.—Η αποστολή τού Ιερού Λόχου που αποβιβάστηκε στην Πελοπόννησο, μεταβαίνει κρυφίως στην Αθήνα. Η ομάδα Ιωάννη Τσιγάντε με εννέα άτομα σύνολο, είχε φτάσει την νύχτα τής 1ης Αυγούστου με το αγγλικό υποβρύχιο «Πρωτεύς», και αποβιβάστηκε στην ακτή Κότρωνα τής Μάνης.

1943.—Οι αντάρτες τής εθνικής αντιστασιακής ομάδας τού Μπαντουβά, στην Κρήτη, συνάπτουν μεγάλη μάχη με Γερμανούς, κοντά στο χωριό Σύμη. Τους ρήμαξαν. Συνέλαβαν 13 αιχμαλώτους και τους πήραν 240 όπλα.

.—Άνδρες τής εθνικής αντιστασιακής οργανώσεως ΠΑΟ, επιτίθενται σε μεικτό απόσπασμα βούργαρων και ΕΛΑΣιτών συνεργατών τους στα Κρούσια. Εξόντωσαν έναν βούργαρο, αιχμαλώτισαν άλλους τρείς, καθώς επίσης και τέσσερεις ελλαδίτες συνεργάτες τους.

.—Αμέσως μετά την άφιξή τους στο Κάιρο, οι Σαράφης, Σβώλος και Ρούσσος αρχίζουν διαπραγματεύσεις με την εξόριστη Ελληνική Κυβέρνηση Τσουδερού. Έφτασαν με πτήση η οποία έγινε το προηγούμενο βράδυ με συμμαχικό αεροπλάνο, από το κρυφό αεροδρόμιο τής Νεράιδας κοντά στην Καρδίτσα.

1944.—Αποβιβάζεται στον Τάραντα τής Ιταλίας η 3η Ελληνική Ορεινή Ταξιαρχία, γιά να λάβει μέρος μαζί με τούς Συμμάχους, στις επιχειρήσεις εναντίον των Δυνάμεων τού Άξονα.

.—Στο αεροδρόμιο Μπρίντιζι τής Ιταλίας, κατά την επιστροφή τους από αποστολή βομβαρδισμού στόχων στην Γιουγκοσλαβία, βρήκαν τον θάνατο οι αεροπόροι μας Ελ. Οικονομίδης, Αθ. Φωτόπουλος, Κων. Δανδούδης και Ίων Κολλάρος. Κατά την προσγείωση, το αεροσκάφος τους βγήκε από τον διάδρομο, προσέκρουσε σε εμπόδια και έπιασε φωτιά.

1945.—Εφαρμόζεται η Ντε Φάκτο (De facto) κυβέρνηση τού ναυάρχου Πέτρου Βούλγαρη. Η διάρκειά της θα είναι μέχρι τις 17 Οκτωβρίου.

1948.—Ξεκινούν οι 14οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Λονδίνο.

1949.—Οι Εθνικές δυνάμεις τού Β.Σ.Σ. επιτίθενται σφοδρότατα εναντίον δυνάμεων των κομμουνιστών οι οποίοι βρίσκονται οχυρωμένοι στο όρος Βίτσι.

1951.—Στο κόμμα τού Αλέξανδρου Παπάγου «Ελληνικός Συναγερμός»,  προσχώρησαν το «Νέο Κόμμα» και πολλά στελέχη τού «Λαϊκού Κόμματος».

1953.—Οι σεισμοί που ισοπέδωσαν την Κεφαλληνία. Το ρολόι έδειχνε 3:38 μετά τα μεσάνυκτα, όταν τα 6,7 με 6,8 Ρίχτερ τού Εγκέλαδου κτυπούσαν σκληρά τον τόπο. Το κακό συνέχισε εντονότερα την επόμενη μέρα (βλ. σχετ.), ολοκληρώνοντας την βιβλική καταστροφή.

1961.—Ὁ σοβιετικὸς ἡγέτης Νικήτα Χρουτσόφ σὲ μία συγκέντρωση γιὰ τὴν σοβιετορουμανικὴ φιλία στὸ Κρεμλῖνο, ἀπειλεῖ ὅτι δὲν θὰ διστάση νὰ βομβαρδίσῃ τὴν Ἀκρόπολη καὶ ἄλλα ἱστορικὰ μνημεῖα τῆς Ἑλλάδος. Εἶπε μεταξὺ τῶν ἄλλων: «[…] Ἐγώ, φυσικά, ὡς πρόεδρος τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου, δεν θὰ διατάξω, ἀπ’ εὐθείας ὅπως ριφθοῦν βόμβαι κατὰ τῆς Ἀκροπόλεως, δὲν θὰ διστάσω ὅμως, νὰ δώσῳ διαταγὴν εἰς τοὺς στρατιωτικοὺς μου, ὅπως ἐπιτεθοῦν κατὰ τῶν βάσεων τοῦ Βορειοατλαντικοῦ Συμφώνου, αἱ ὁποίαι εὑρίσκονται εἰς τὴν Ἑλλάδα καὶ φυσικὰ οὕτοι δὲν θὰ φεισθοῦν οὔτε τῶν ἐλαιώνων, οὔτε τῆς Ἀκροπόλεως καὶ ἄλλων ἱστορικῶν μνημείων τῆς Ἑλλάδος».

1975.—Σκοτώθηκε ο πιλότος μας Κωνσταντίνος Κραββαρτόγιαννος, όταν το αεροσκάφος του F-84F, κατά την διάρκεια διατεταγμένης εκπαιδευτικής αποστολής αναγνωρίσεως τού αεροδρομίου Καστελλίου Ηρακλείου, κατέπεσε και συνετρίβη, 3 μίλια νοτιοδυτικά τού αεροδρομίου.

1979.—Φοβερή έκρηξη σημειώνεται στο συγκρότημα διυλιστηρίων, αμμωνίας και λιπασμάτων τής Έσο Πάππας στην Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερα άτομα.

1981.—Ο Νικήτας Βενιζέλος επανιδρύει το Κόμμα των Φιλελευθέρων.

1983.—Διορίζεται στο Πρωτοδικείο Πειραιά η Αργυρώ Χουδετσανάκη, η πρώτη Ελληνίδα εισαγγελέας.

1990.—Το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο δικάζει τούς επτά κατηγορούμενους γιά την υπόθεση τού σκανδάλου με το Γιουγκοσλαβικό καλαμπόκι που «βαφτίστηκε» ελληνικό για να καρπωθούν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Μεταξύ των κατηγορούμενων είναι και ο πρώην υπουργός Νίκος Αθανασόπουλος. Ο Αθανασόπουλος, ήταν και ο μοναδικός που καταδικάστηκε  «σε φυλάκιση τριών ετών και έξι μηνών γιά ηθική αυτουργία σε έκδοση ψευδών βεβαιώσεων, χρήση πλαστού εγγράφου και απλή συνέργεια σε νόθευση βιβλίων απόπλου-κατάπλου λιμεναρχείου Καβάλας». Ωστόσο, στις 17/1/1994, όταν το ΠαΣοΚ επανήλθε στην εξουσία, η Βουλή αποφάσισε την άρση των έννομων συνεπειών τής καταδίκης τού Νίκου Αθανασόπουλου.

1991.—Οι αρχές εξαρθρώνουν παράνομο κύκλωμα το οποίο μεταφέρει λαθρομετανάστες στην χώρα μας,  έναντι μεγάλης αμοιβής. Πλέον (εν έτη 2015-2018), την μεταφορά των λαθρομεταναστών στην Ελλάδα έχει αναλάβει η κυβέρνηση… Η επόμενη που ακολούθησε το 2019, συνεχίζει με ενθουσιασμό το έργο τής προηγούμενης.

1992.—Τα Σκόπια καθιερώνουν νέα σημαία, αντικαθιστώντας την Ιαπωνική που χρησιμοποιούσαν […] με το δεκαεξάκτινο ήλιο τής Βεργίνας.

1993.—Περιοδεία στην Φλώρινα πραγματοποιεί ο τέως βασιλέας Κωνσταντίνος Β΄, ενώ η κυβέρνηση απαγορεύει επίσκεψή του σε συνοριακό φυλάκιο […].

1996.—Ο Αναστάσιος Ισαάκ φονεύεται στις 16:30, στα όρια τού κατεχόμενου τμήματος τής Κύπρου στην περιοχή τής Δερύνειας, από όχλο βάρβαρων τούρκων (υποκινηθέντων από την τουρκική και κατοχική κυβέρνηση), με ρόπαλα, μαχαίρια, πέτρες και λοστούς, στην διάρκεια εκδηλώσεως διαμαρτυρίας κατά τής τουρκικής κατοχής. Στις 24 Ιουνίου 2008, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο βρήκε ένοχη την τουρκία γιά την δολοφονία Ισαάκ και Σολωμού. Σύμφωνα με το Δικαστήριο, η τουρκία είναι ένοχη γιά την παραβίαση τού 2ου άρθρου τής Ευρωπαϊκής Συνθήκης γιά τα ανθρώπινα δικαιώματα γιατί δεν έγινε καμμία έρευνα γιά να βρεθούν οι υπαίτιοι. Επίσης εκδίκασε χρηματική αποζημίωση στην οικογένεια τού Ισαάκ.

1997.—Αρχίζουν νέες διακοινοτικές συνομιλίες γιά την Κύπρο στην Ελβετία. Ναυαγούν όμως, διότι η ελληνοκυπριακή πλευρά απορρίπτει την αξίωση τού Ντενκτάς να αποσύρει την αίτηση εντάξεως τής Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

.—Εκτεταμένες καταστροφές στην γεωργική παραγωγή προκαλεί ξαφνική χαλαζόπτωση, πλήττοντας πολλές κοινότητες τού Νομού Λαρίσης.

1999.—Ο Γρηγόρης Γεωργάτος μεταγράφεται στην ιταλική ποδοσφαιρική ομάδα «Ίντερ», έναντι τού ποσού των 2,5 δις δραχμών· είναι η μεγαλύτερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή στο εξωτερικό.

2015.—Δύο διμοιρίες τής ΥΜΕΤ που βρίσκονται από το απόγευμα τής προηγούμενης ημέρας στην νήσο Κω τής Δωδεκανήσου, προσπαθούν να αποκαταστήσουν την έκρυθμη κατάσταση που επικρατεί στον χώρο καταγραφής, από Αφγανούς και Κούδρους λαθρομετανάστες, οι οποίοι προσπάθησαν να σπάσουν την σειρά τής εισόδου στην αίθουσα. Έγινε χρήση ήπιων μέσων καταστολής, αλλά πάνω στα αλληλοτραβήγματα υπήρξε ελαφρύς τραυματισμός αστυνομικού.

Copyright (©) «Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο»
Βασική πηγή: www.eistoria.com

Αφήστε μια απάντηση