Αρχείο ετικέτας ΒΥΖΑΝΤΙΟ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΜΟΡΦΩΣΗ (ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ)

 

,

……….Στὶς 27 Φεβρουαρίου τοῦ 425 μ.Χ., μὲ διάταγμα (CTh.14.9.3pr.) τοῦ Αὐτοκράτορα Θεοδοσίου Β΄, ἱδρύεται τὸ Πανεπιστήμιο (Πανδιδακτήριο – auditorium), Κωνσταντινουπόλεως.  Περιλάμβανε 31 ἕδρες γιὰ τὶς σχολὲς τῶν νομικῶν, φιλοσοφίας, ἰατρικῆς, ἀριθμητικῆς, γεωμετρίας, ἀστρονομίας, μουσικῆς, ῥητορικῆς καὶ ἄλλες διδασκαλίες, 15 ἕδρες γιὰ τὴν σχολὴ τῶν λατινικῶν καὶ 16 γιὰ τὴν σχολὴ τῶν ἑλληνικῶν. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΜΟΡΦΩΣΗ (ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ)

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΣΑΣ

,

.

Τὸ 1463, ὁ πάπας Πίος ὁ Β’ μὲ ἐπιστολές του καλοῦσε τὶς χριστιανικὲς ἐθνότητες νὰ λάβουν μέρος στὸν ἀγώνα γιὰ ἀνάκτηση ἐδαφῶν ποὺ περιῆλθαν στὰ χέρια τῶν ὀθωμανῶν. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΣΑΣ

Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ

,

Λεοντόκαστρο - Τραπεζοῦντα
Λεοντόκαστρο – Τραπεζοῦντα

 

Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ

Οἱ λέοντες τῆς Τραπεζοῦντος». Τὰ τελευταῖα ἀδέρφια τῶν ἀετῶν τῆς Κωνσταντινουπόλεως.

,

Σωκράτη Κρακρᾶ, καθηγητὴ Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς καὶ Λατινικῆς Φιλολογίας

.

……….Στὶς 20 Σεπτεμβρίου τοῦ 1351, ἡ Θεοδώρα Καντακουζηνή, ἀνηψιὰ τοῦ Αὐτοκράτορα τοῦ Βυζαντίου, Ἰωάννη ΣΤ’ Καντακουζηνοῦ, παντρεύτηκε τὸν νεαρὸ ἀκόμη Αὐτοκράτορα Τραπεζοῦντος, Ἀλέξιο Γ΄ Μέγα Κομνηνό. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΒΑΝΔΑΛΩΝ ΣΤΗΝ Β.ΑΦΡΙΚΗ, Η ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΗΓΕΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ

 

455 Η ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΑΝΔΑΛΟΥΣ.

Ἡ αἰχμαλωσία τῆς Αὐγούστας Εὐδοξίας
.

……….Ὅταν πέθανε ὁ Gunderic τὸ 428 μ.Χ., βασιλιᾶς τῶν Βανδάλων ἔγινε ὁ ἀδελφός του, Gaiseric. Ἀναγνωρίζοντας ὅτι οἱ Βησιγότθοι εἶχαν γίνει πολὺ ἰσχυροί γιὰ νὰ τοὺς ἀντιμετωπίσει, ἀποφάσισε νὰ μεταναστεύσῃ καὶ νὰ ἀφήσῃ τὴν Ἰσπανία σὲ αὐτούς. Ὁ Βάνδαλος βασιλέας, τὸν Μάϊο τοῦ 428 μ.Χ. ὁδήγησε τὴν φυλὴ του στὴν Ἀφρική, ἐγκαταλείποντας τὴν Ἰβηρική χερσόνησο. Συνέχεια ανάγνωσης ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΒΑΝΔΑΛΩΝ ΣΤΗΝ Β.ΑΦΡΙΚΗ, Η ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΗΓΕΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΑΚΡΙΤΑΙ – ΑΚΡΙΤΙΚΑ ΑΣΜΑΤΑ – ΑΚΡΙΤΙΚΟΝ ΕΠΟΣ

 

Εικόνα τού 15ου αιώνα.Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών.
Εικόνα τού 15ου αιώνα.Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών.

.

Δημ. Β. Οἰκονομίδου, Τακτικοῦ καθηγητοῦ τῆς Λαογραφίας.

 Περιεχόμενα: Α’ΑΚΡΙΤΑΙ-Β’ΑΚΡΙΤΙΚΑ ΑΣΜΑΤΑ-Γ’ΑΚΡΙΤΙΚΟΝ ΕΠΟΣ.

 Α΄ ΑΚΡΙΤΑΙ

.

ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΓΡΟΤΗΣ……….Ἀπό τοῦ αὐτοκράτορος Ἡρακλείου (7ος αἰ.), ἐγκαταλείφθη ἡ ἀπό τῆς ρωμαϊκῆς παρακμῆς χρονολογουμένη σύνθεσις τοῦ στρατεύματος ἐκ μόνον μισθοφόρων. Ἐφεξῆς ὁ στρατὸς συνεκροτεῖτο κατὰ βάσιν ἐξ ἐγχωρίων στοιχείων, κυρίως ἀπό ἀγρότας. Ἡ χώρα διῃρέθη εἰς  θ έ μ α τ α, ἤτοι στρατιωτικὰς ἐπαρχίας, ἐπί κεφαλῆς τῶν ὁποίων ἐτέθησαν στρατηγοί. Ἐν ταῖς ἐπαρχίαις αὐταῖς, παρεχωροῦντο ὑπό τοῦ Κράτους «τόποι στρατείας» ἤ «στρατιωτόπια», δηλονότι ἀγροκτήματα εἰς τοὺς ὑποχρέους πρὸς στράτευσιν, οἴτινες ἀνελάμβανον νὰ ἐκγυμνάζωνται στρατιωτικῶς καὶ νὰ διατηροῦν τὰ ὅπλα καὶ τοὺς ἵππους των. «Ὁ θεσμός, ἀληθῶς μεγαλοφυὴς ἐπινόησις, συνδυάζει τὸν ἐλεύθερον ἀγρότην μὲ τὴν γῆν…..καὶ τὸ αἴσθημα ἀφοσιώσεως πρὸς τὴν Αὐτοκρατορίαν…. Ἀπό ἁπλοὺς χωρικούς, ἀκαθορίστου πολλάκις ἐθνικότητος, ἀβεβαίας πίστεως καὶ ἐπισφαλοῦς ἀφοσιώσεως, ὤθησεν ὁ θεσμός, χάρις εἰς τὴν διανομὴν ἐλευθέρου κτήματος, πρὸς τὴν καλλιέργειαν ἐθνικοῦ φρονήματος καὶ τὴν ἀνάγκην συνεχοῦς ἀσκήσεως». Συνέχεια ανάγνωσης ΑΚΡΙΤΑΙ – ΑΚΡΙΤΙΚΑ ΑΣΜΑΤΑ – ΑΚΡΙΤΙΚΟΝ ΕΠΟΣ

Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΜΑΤΖΙΚΕΡΤ (1071)

..

ΜΑΧΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΑ

.

Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΜΑΤΖΙΚΕΡΤ (1071)  «Η ΦΟΒΕΡΗ ΜΕΡΑ»

.

……….Η Αρμενία, που κάποτε υπήρξε ο προμαχώνας της αυτοκρατορίας και που είχε παραμείνει εντελώς ανυπεράσπιστη λόγω της διάλυσης των στρατιωτικών της θεμάτων, βρισκόταν στα χέρια των Σελτζούκων Τούρκων από το 1067. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΜΑΤΖΙΚΕΡΤ (1071)

Η ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΟΥ ΧΑΛΙΦΑΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΕΣΑΙΩΝΑ

.

ΥΓΡΟΝ ΠΥΡ 1.

.Η ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΫΑΔΙΚΗΣ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑΣ, Η ΠΑΓΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΑΠΟΤΥΧΙΕΣ  .

……….Ὁ ἀρχηγέτης καὶ πρῶτος χαλίφης τῆς νέας (δεύτερης κατὰ σειρὰ ) μουσουλμανικῆς δυναστείας τῶν  Ὁμαϋαδῶν ἤ Ὁμεγιαδῶν (ἀραβ. Umayyad) ὁ Μωαβίας ὁ Α’ (Muawiya I 661-680), ἔμελλε νὰ θεμελιώσῃ τὴν ἀπόλυτη ἐξουσία τοῦ μουσουλμάνου ἡγεμόνα, καθιερώνοντας τὸν θεσμὸ τῆς κληρονομικῆς μοναρχίας ἀνάμεσα στοὺς Ἄραβες. Προσάρτησε νέες κτήσεις στὸ Χαλιφάτο διὰ μέσου τῆς τζιχάντ καὶ τῶν ξαφνικῶν ἐπιδρομῶν λεηλασίας (ποὺ στὰ ἀραβικὰ κείμενα ἀποκαλοῦνται ραζζίες) στὶς ἐπικράτειες τῶν ἀπίστων.

Συνέχεια ανάγνωσης Η ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΟΥ ΧΑΛΙΦΑΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΕΣΑΙΩΝΑ

Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΤΩΝ ΑΒΑΡΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΠΗΓΕΣ (6ος -7ος ΑΙΩΝΑΣ)

.

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΓΓΟΛΩΝ.

Ἡ πολεμικὴ τέχνη τῶν Ἀβάρων μέσα ἀπὸ τὶς Βυζαντινὲς πηγὲς (6ος – 7ος αἰῶνας)

 ..

Ὁ ὁπλισμὸς - ἡ τακτικὴ - οἱ πολιορκητικὴ τους τέχνη – περιγραφὲς μαχῶν – οἱ ἀβαρικές ἐπιδράσεις στὸν Βυζαντινὸ στρατό.

 .

Ἕναν αἰῶνα μετὰ τὴ διάλυση τοῦ οὑννικοῦ κράτους, στὰ μέσα τοῦ 5ου αἰῶνος, οἱ Ἄβαροι ἦταν ἡ νέα ἀνερχόμενη δύναμις στὸν χῶρο τῆς ἀνατολικῆς καὶ τῆς κεντρικῆς Εὐρώπης. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΤΩΝ ΑΒΑΡΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΠΗΓΕΣ (6ος -7ος ΑΙΩΝΑΣ)