ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

,

,

17 Ιανουαρίου

.

121 π.Χ. .—Η έκλειψη τού Δία από την Σελήνη. Ήταν 17 Ιανουαρίου 121 π.Χ. όταν συνέβη το σπάνιο αστρονομικό φαινόμενο. 

395.—Θεοδόσιος ὁ Μέγας ἀπεβίωσε στὸ Μεδιόλανο (Μιλᾶνο). Ἀνακηρύχθηκε ἅγιος τῆς Χριστιανικῆς Ἐκκλησίας καὶ ἡ 17η Ἰανουαρίου ὁρίσθηκε ὡς ἡμερομηνία ἑορτῆς. Ὁ Ἰβηρικῆς καταγωγῆς Αὐτοκράτορας, Φλάβιος Θεοδόσιος Αὔγουστος (Flavius Theodosius Augstus), ἤ Μέγας Θεοδόσιος Α, διακρίθηκε γιὰ τὶς στρατηγικὲς του ἱκανότητες καὶ ἀπό τὴν ἡλικία τῶν τριάντα ἐτῶν ὁ Γρατιανὸς τὸν ἔστεψε Αὔγουστο τῆς Ἀνατολῆς, ἀκριβῶς λόγῳ τῶν ἐπιτυχιῶν του στὰ πεδία τῶν μαχῶν· ἀργότερα κατάφερε νὰ καταπολεμήσῃ τοὺς Γότθους στὴν Ἰλλυρία. Στὴν προσπάθειά του νὰ καταστείλῃ τὶς συνεχεῖς βαρβαρικὲς τους ἐπιδρομές στὸ Ἀνατολικό τμῆμα καὶ στὰ πλαίσια ἀσκήσεως ἐξωτερικῆς πολιτικῆς, τοὺς προσεταιρίστηκε ὡς συμμάχους (federati). Στὸ πλαίσιο αὐτό, τοὺς παραχώρησε γῆ γιὰ νὰ κατοικίσουν ἑκατέρωθεν τοῦ Βοσπόρου, στὴν Φρυγία καὶ στὴν Θρᾲκη, μὲ ἀντάλλαγμα τὴν στρατιωτικὴ ὑπηρεσία γιὰ τὴν ἄμυνα τῶν συνόρων τῆς Αὐτοκρατορίας. Τὸ εἰρηνικό διάστημα ἦταν βραχὺ καὶ ἡ παρουσία τους στὴν περιοχὴ μελλοντικὰ ἀποδείχτηκε δυσμενής. Μετὰ τὸν θάνατό του, τὸ Ἀνατολικό Ῥωμαϊκὸ κράτος διαχωρίστηκε ὁριστικὰ ἀπό τὸ Δυτικὸ καὶ τὴν ἐξουσία στὰ δύο αὐτὰ τμήματα ἀνέλαβαν οἱ γυιοὶ του. Ἔκτοτε τὰ δύο τμήματα τῆς Αὐτοκρατορίας ἀκολούθησαν διαφορετικὲς πορεῖες, γι’ αὐτό πολλοὶ ἱστορικοὶ θεωροῦν τὸ ἔτος 395 ἀπαρχὴ τῆς Ἀνατολικῆς Ῥωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας. Καὶ ἐνῷ τὸ δυτικὸ τμῆμα θὰ δεχθῆ τὴν εἰσβολὴ τῶν γερμανικῶν φύλων ποὺ ἔφεραν τὸ τέλος τοῦ ῥωμαϊκοῦ κόσμου, τὸ ἀνατολικό τμῆμα στὸ ὁποῖο τὸ ἑλληνικὸ στοιχεῖο κυριαρχοῦσε, κινδύνευσε μὲν προσωρινὰ ἀπό αὐτά τὰ φῦλα, ἀντιστάθηκε ὅμως καὶ ἄντεξε στὶς βαρβαρικὲς εἰσβολές ἐπί χίλια χρόνια.

.—Ο Αρκάδιος ανακηρύσσεται Αυτοκράτορας τού Ανατολικού Ρωμαϊκού Κράτους· θα παραμείνει στον θρόνο μέχρι την 1η Μαΐου τού 408. Ο Καρολίδης περιγράφει εκείνη την περίοδο ως εξής: «Ἐπί τοῦ Ἀρκαδίου τοῦ ἀνελθόντος εἰς τὸν θρόνον κατὰ τὸ 18ο ἔτος τῆς ἡλικίας αὐτοῦ, ἔνεκα τῆς ἀπειρίας τοῦ νεαροῦ βασιλέως καὶ τῆς ἀνικανότητος καὶ τῆς φαυλότητος τῶν συμβούλων αὐτοῦ, πολλαὶ ἐπῆλθαν συμφοραὶ εἰς τὸ κράτος τὸ ἀνατολικόν. Μόλις ἀπέθανεν ἐν Κωνσταντινουπόλει τῷ 395 μ.Χ. ὁ Θεοδόσιος Α΄ ἤ Μέγας, ὅστις διὰ τῆς δυνάμεως καὶ ἐνεργείας καὶ τῆς φρονήσεως αὐτοῦ εἶχεν εἰρηνεύσει τοὺς Βησιγότθους, ἐπανέστησαν οὖτοι κατὰ τῆς Κυβερνήσεως τοῦ Ἀρκαδίου καὶ καταστήσαντες ἀρχηγόν αὐτῶν τὸν βάρβαρον, ἀλλά γενναῖον καὶ ἡρωικὸν Ἀλάριχον, εἰσήλασαν ὁρμητικῶς εἰς τὰς ἐντεῦθεν τοῦ Αἵμου ἐπαρχίας τοῦ κράτους (396). Καὶ ἀφοῦ ἐν Θρᾲκῃ προήλασαν μέχρι τῶν τειχῶν αὐτῶν τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἐστράφησαν εἴτα πρὸς νότον ἀρπάζοντες καὶ λεηλατοῦντες πᾶσαν τὴν χώραν καὶ προϋχώρησαν μέχρι τῆς Πελοποννήσου. Αἱ Θερμοπύλαι ἔνεκα προδοσίας κατελείφθησαν ἀνυπεράσπιστοι, οἱ δὲ Βησιγότθοι καὶ ὁ Ἀλάριχος κατέλαβον καὶ τὰς Ἀθήνας καὶ ἐλεηλάτησαν αὐτάς».[Ἐγχειρίδιον Βυζαντινῆς Ἱστορίας, Π. Καρολίδου].

532.—Καταπνίγεται ύστερα από τέσσερεις ημέρες καταστροφών η Στάσις τού Νίκα από τους στρατηγούς Βελισσάριο και Μούνδο, ενώ οι νεκροί έφθασαν τους 40.000 (βλ. 11/1 και 14/1).

730.—Εκδίδεται από τον Λέοντα Γ΄Διάταγμα κατά των εικόνων. «Ο Αυτοκράτορας Λέοντας Γ΄ συγκάλεσε σύναξη όλων των ανώτερων κοσμικών και εκκλησιαστικών αξιωματούχων, το λεγόμενο σιλέντιον και ζήτησε να προσυπογράψουν το διάταγμα που θα εξέδιδε κατά των εικόνων. Ο πατριάρχης Γερμανός αρνήθηκε και καθαιρέθηκε». Την περίοδο που ακολούθησε το Διάταγμα αυτό, τα τελευταία 11 χρόνια δηλαδή τής βασιλείας τού Λέοντα, οι πηγές δεν αναφέρουν τίποτε γιά τον διωγμό των εικόνων. Σχεδόν δεν υπάρχουν παραδείγματα κακής μεταχείρισής τους, ούτε συστηματικός διωγμός. Σύμφωνα με τον Παπαρρηγόπουλο, παράλληλα με τις θρησκευτικές μεταρρυθμίσεις οι οποίες καταδίκαζαν τις εικόνες, απαγορεύτηκε η ύπαρξη λειψάνων, ενώ ελαττώθηκε ο αριθμός των μοναστηριών. Εφαρμόστηκε μία κοινωνικοπολιτική μεταρρύθμιση, με τα βασικά δόγματα τής χριστιανικής πίστης να παραμένουν άθικτα.

1304.—Ο Εγκέλαδος έπληξε και πάλι την Βασιλεύουσα. Επρόκειτο μάλλον γιά ασθενή σεισμό, ο οποίος ακολούθησε τον προηγηθέντα στις 15 τού μηνός.

1369.—Ευγενείς τής Κύπρου και εχθροί τού βασιλέα τής νήσου, Πέτρου τού Α΄, κατόπιν συνωμοσίας εισέβαλαν στο δωμάτιό του και τον δολοφόνησαν. Ο Λεόντιος Μαχαιράς αφιερώνει ένα αρκετά μεγάλο μέρος τού Χρονικού του στα γεγονότα τής δεκαετίας κατά την οποία βασίλεψε ο Πέτρος Α΄. Το έργο του αποτελεί μία από τις βασικές πηγές γιά τα έργα και τις ημέρες τού βασιλιά αυτού.

1468.—Ἀπεβίωσε ὁ Γεώργιος Καστριώτης, υἱὸς τοῦ Ἰωάννη καὶ ἀργότερα ἐθνικός ἥρωας τῶν ἀλβανῶν. Γιὰ εἰκοσιπέντε χρόνια, δημιούργησε μία ἐλεύθερη ζώνη στὴν τουρκοκρατούμενη χερσόνησο τοῦ Αἵμου ταπεινώνοντας τὶς δυνάμεις δύο Σουλτάνων τοῦ Μουρὰτ Β΄ καὶ τοῦ Μωάμεθ Β΄[…], ἀποτελούμενες ἀπό ἑκατοντάδες χιλιάδες στρατοῦ. Ὅταν ὁ Καστριώτης παρουσιάστηκε αὐτοπροσώπως στὸν Πάπα Παῦλο Β΄ καὶ τοὺς καρδινάλιους, προκειμένου νὰ βοηθήσουν στὴν διοργάνωση ἐκστρατείας τῶν Εὐρωπαίων ἡγεμόνων ἐναντίον τοῦ Μωάμεθ, εἶπε: «[…] Μετὰ τὴν καταστροφὴν τῆς Ἀσίας καὶ τῆς Ἑλλάδος, μετὰ τὴν σφαγὴν τῶν πριγκίπων τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τῆς Τραπεζοῦντος, τῆς Σερβίας, τῆς Βοσνίας, τῆς Μολδοβλαχίας, μετὰ τὴν ὑποδούλωσιν τῆς Πελοποννήσου καὶ τὴν λεηλάτησιν τοῦ μεγαλυτέρου μέρους τῆς Μακεδονίας καὶ τῆς Ἠπείρου, ἔμεινα ἐγώ μόνος μου, μὲ τὸ ἀδύνατον καὶ μικρὸν κράτος μου, μὲ τοὺς στρατιῶτας μου ἐξηντλημένους ἀπό τόσους πολέμους, καμφθέντας μετὰ τόσας μάχας, ὥστε ἡ Ἤπειρος δὲν ἔχει πλέον εἰς τὰ σπλάχνα της ἕν μέρος ὑγιές διὰ νὰ λάβῃ νέας πληγᾶς καὶ δὲν ἔμεινε πλέον εἰς αὐτήν αἷμα διὰ νὰ τὸ χύσῃ ὑπέρ τοῦ χριστιανικοῦ λαοῦ. Εἰς τὴν Μακεδονίαν ταύτην, τοσοῦτον ἄφθονον εἰς στρατιῶτας, εἰς πρίγκιπας καὶ εἰς ὁπλαρχηγούς, δὲν μένει ἄλλο, ἤ μόνον ἡ ἡμετέρα ἀνδρεία καὶ ψυχὴ ἀκαταδάμαστος».

1822.—Τις πρώτες ημέρες τού δεύτερου δεκαπενθήμερου τού Ιανουαρίου, οι πληρεξούσιοι τής Α’ Εθνικής Συνελεύσεως, εγκατέλειψαν την Επίδαυρο. Οι περισσότεροι κατευθύνθηκαν προς την Κόρινθο, δεδομένου ότι ορίστηκαν μέλη τού Βουλευτικού ή τού Εκτελεστικού ή τού Υπουργικού Συμβουλίου. Η Κόρινθος είχε ήδη  απελευθερωθεί από τον Δημήτριο Υψηλάντη και τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη και ορίστηκε προσωρινή έδρα τής «Κεντρικής Διοικήσεως», δηλαδή των ανώτατων οργάνων τής Ελληνικής Πολιτείας.

.—«Μάχη εἰς τὸ Ἀρκάδι τῆς Κρήτης, εἰς ἥν ἐπληγώθη ὁ ἀρχηγὸς τῶν τούρκων Γετὶμ Ἀλῆς. Νίκη Ἑλλήνων. Ἐνταῦθα διηύθυνον τὴν μάχην οἱ ὁπλαρχηγοί, Δεληγιαννάκης, Πωλογεωργάκης, Μανουσέλης, Μελιδόνης καὶ Μαυροθαλασσίτης». Ο Κρητικός ήρωας Γεώργιος Δεληγιαννάκης, ο οποίος μετά την έναρξη τού Αγώνα στην ηπειρωτική Ελλάδα, είχε υψώσει με άλλους οπλαρχηγούς την σημαία τής Επαναστάσεως και στην Κρήτη, εξόντωσε τους κλεισμένους στο Αρκάδι τούρκους, καθώς και τον αρχηγό τους, Γεντίμ Αλή.  Ο ήρωας, θα πέσει σε ενέδρα των κατακτητών στο χωριό Αρμένοι  Ρεθύμνης, τον Οκτώβριο τής ίδιας χρονιάς, και θα σκοτωθεί σε ηλικία 32 ετών.

.—Άτακτα επαναστατικά τμήματα προερχόμενα από την λοιπή Ελλάδα, εισέρχονται στην Θεσσαλία και υψώνουν την Σημαία τής Επαναστάσεως εναντίον των τούρκων.

1824.—(16-17/1) «Σύστασις δύο Κυβερνήσεων, τῆς μὲν ἐν Τριπολιτσᾷ ὑπό Πετρόμπεην, τῆς δὲ ἐν Κρανιδίῳ ὑπό Κουντουριώτην». Η ύπαρξη δύο κυβερνήσεων θα εντείνει τις πολιτικές αντιπαραθέσεις.

1825.—Το Μεσολόγγι ζητά την άμεση βοήθεια τής κυβερνήσεως.

1827.—«Μάχη ἐν Διστόμῳ  τῆς Λεβαδείας, ἀμφίρροπος, ἐν ᾖ ἀρχηγοί τῶν μὲν Ἑλλήνων ἧσαν οἱ Νότης Μπότσαρης, Μπαϊρακτάρης, Μποῦσγος καὶ Δράκος, τῶν δὲ τούρκων οἱ Ὀμέρ πασᾶς τῆς Καρύστου καὶ Καρυοφίλμπεης». Στα μέσα Ιανουαρίου, ο Ομέρ πασάς ξεκίνησε με 2.000 πεζούς και 500 ιππείς γιά να ενισχύσει τον Κιουταχή ο οποίος είχε αρχίσει ν’ ανησυχεί με τις καταδρομικές επιθέσεις τού Καραϊσκάκη, ειδικά μετά την πανωλεθρία τής Αράχωβας (βλ. 17/11). Στις 17 Ιανουαρίου έφτασε στο Δίστομο που το κρατούσαν οι ολιγάριθμοι -περίπου τριακόσιοι- Σουλιώτες τού Κίτσου και τού Νότη Μπότσαρη. Στην μάχη που ακολούθησε, οι τούρκοι κατέλαβαν το κέντρο τού χωριού και στράφηκαν προς το ύψωμα τού Προφήτη Ηλία που βρίσκονταν οι Σουλιώτες. Στην δύναμη των Ελλήνων ενώθηκαν επί πλέον διακόσιοι, έχοντας επί κεφαλής τον Δράκο Γεώργιο, με αποτέλεσμα την καθήλωση των οθωμανών. Στις 21 Ιανουαρίου θα φτάσει και ο Καραϊσκάκης προς ενίσχυση. Δέκα μέρες περίμεναν οι τούρκοι την άφιξη ενισχύσεων. Στην μάχη που θα ακολουθήσει από τις 3 έως τις 5 Φεβρουαρίου, αποδείχθηκε ότι «τα ράσα δεν κάνουν τον παπά».

1838.—Το μαρτύριο τού νεομάρτυρα Γεώργιου από τα  Ιωάννινα. Ο νεομάρτυρας Γεώργιος, που ήταν σεμνός στους τρόπους του, φορούσε πάντα την πατροπαράδοτη μακριά φουστανέλα τού χωριού του και κεντητό γιλέκο, με το οποίο μάλιστα απεικονίζεται και στις εικόνες. Είναι ο μόνος άγιος που απεικονίζεται με φουστανέλα, φέσι και τσαρούχια.

1848.—Ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης, από τους πρωτεργάτες τής Επαναστάσεως και από τις μεγάλες μορφές τού Αγώνα, απεβίωσε στην Αθήνα. Η οικογένειά του πρόσφερε στον βωμό τής Πατρίδας περισσότερα από σαράντα μέλη της. Λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό του, ο βασιλέας Όθων τον επισκέφτηκε τρείς φορές. Στην τελευταία του επίσκεψη ο Πετρόμπεης τού είπε: : «[…] Ημείς εκάμαμεν το χρέος μας και ελευθερώσαμεν εν μέρος τής πατρίδος. Εις την Μεγαλειότητά σου απόκειται να εκτείνεις το κράτος σου και να στήσεις τον θρόνον σου πέραν των Θερμοπυλών». Παρά την τραγική κατάληξη τής ρήξεώς του με τον Ιωάννη Καποδίστρια η οποία προκάλεσε έντονες επικρίσεις, ο Μαυρομιχάλης θεωρήθηκε από τους μεταγενέστερους ιστορικούς ως ένας από τους αγνότερους και ηρωϊκότερους πρωταγωνιστές τού Αγώνα τής ελληνικής ελευθερίας.

1854.—Οι τούρκοι ηττώνται από τον Δ. Σκαλτσογιάννη και τους μοναχούς τής Μονής Ροβέλιστας στην τοποθεσία «Βρύση βακούφικη» λίγο πιό πέρα από την Ιερά μονή και τον Γ. Τσιγαρίδα στην Σέση- Άνω Καλεντίνη- όπου ο ίδιος σκοτώνεται.

1871.—Αρχίζει Διάσκεψη στο Λονδίνο μεταξύ τής Αυστρουγγαρίας, τής Γερμανίας, τής Μεγάλης Βρετανίας, τής Ρωσίας και τής Γαλλίας. Σε αυτήν επικυρώθηκε η άρση ουδετερότητας στην περιοχή τής Μαύρης Θάλασσας την οποία επέβαλλαν η Ρωσία και η τουρκία (19/10/1870), ενώ τους δόθηκε η δυνατότητα να διατηρούν πολεμικούς στόλους στον Εύξεινο Πόντο. Η λήξη τής Διασκέψεως συνέβη στις 13 Μαρτίου.

1872.—Οι Έλληνες τής Οδησσού συγκεντρώνουν 2.000 ρούβλια με σκοπό την λειτουργία Ελληνικού Γυμνασίου.

1878.—Οι επαναστατημένοι Έλληνες πετυχαίνουν νίκη εναντίον των τούρκων, κοντά στα Βρύνια Όρη (Θεσσαλία).

1891.—Άρθρο στο φύλο 17 τής εφημερίδας «Νέα Ἐφημερίς», αναφέρεται στην προσπάθεια τού Βρετανού Χάρρισον να επιστραφούν τα κλεμμένα από τον Έλγιν γλυπτά τού Παρθενώνα, στην Ελλάδα : «[…] Καθὰ ἐξ Ἀγγλίας ἀγγέλλεται, ὁ κ. Χάρρισων, ὁ διαπρεπὴς ἡγέτης φιλοσοφικῆς σχολῆς παγκοσμίου ἀναγνωρίσεως καὶ ὑποκινητὴς τοῦ ζητήματος τῆς ἀποδόσεως εἰς τὴν Ἑλλάδα τῶν ἐλγινείων μαρμάρων, ἀνενδότως ἐργάζεται πρὸς πραγματοποίησιν τῆς ἰδέας του καὶ πρὸς ἐξέγερσιν τοῦ δημοσίου φρονήματος ὑπὲρ τῆς Ἑλλάδος καὶ τῶν ἀρχαιολογικῶν αὐτῆς θησαυρῶν. Οὕτως ὁ κ. Χάρρισων ἐποιήσατο ἐσχάτως δευτέραν περὶ Ἀθηνῶν διάλεξιν μετ’ ἐπιδείξεως φωτογραφικῶν εἰκόνων προβληθεισῶν διὰ τῆς λυχνίας τοῦ ὀξυϋδρικοῦ ἀερίου. Ἀφ’ ἑτέρου δύο τῶν σοβαρωτέρων καὶ πολυπληθεστέρων διεθνῶν φιλολογικῶν συλλόγων τῆς Ἀγγλίας πρόκειται ν’ ἀναφερθῶσιν εἰς τὸ κοινοβούλιον καὶ εἰς τὸν πρωθυπουργὸν τῆς Ἀγγλίας καὶ νὰ ζητήσωσιν, ὅπως ἀποδοθῶσιν ἡμῖν τὰ ὑπὸ τοῦ Ἐλγίνου συληθέντα μάρμαρα

1903.—Ο Τύπος τής εποχής δημοσιεύει είδηση γιά κάποια τερατογέννηση στον Βόλο. Το βρέφος είχε «μορφήν λύκου».

1906.—Βουργαροκομιτατζήδες δολοφονούν προύχοντες και έναν έμπορο από το χωριό Εγρί – Δερέ (νυν Καλλιθέα Ζίχνης) τού Νομού Σερρών. Οι άτυχοι άνδρες σκοτώθηκαν κοντά στην Γράτσιανη (Αγιοχώρι).

1907.—Η Δημογεροντία τής Ρόδου δέχεται με επιστολή της την δωρεά τού Μίνωα Βενετοκλή και τού γνωστοποιεί το οικόπεδο που διέθεσε γιά την ανέγερση τού Γυμνασίου.

1910.—Η Επιτροπή τού «Στρατιωτικού Συνδέσμου» απαιτεί, μεταξύ άλλων, την παραίτηση τής Κυβερνήσεως και τον σχηματισμό νέας, τής απολύτου εμπιστοσύνης τού κινήματος. Είχε ήδη προταθεί από τον σύμβουλο τού Στρατιωτικού Συνδέσμου, Ελευθέριο Βενιζέλο, ο Στέφανος Δραγούμης ως πρωθυπουργός τής προσωρινής κυβερνήσεως.

1913.—Ο αρχιστράτηγος διάδοχος Κωνσταντίνος, με επιστολή του προς τον διοικητή τού Στρατού Ιωαννίνων, Εσσάτ πασά, πρότεινε την παράδοση τής πόλεως των Ιωαννίνων, προκειμένου να αποφευχθεί η αιματοχυσία και η καταστροφή της, αλλά ο τούρκος διοικητής αρνήθηκε. Μετά από την απόρριψη των ελληνικών προτάσεων και μέχρι την έναρξη τής επιθέσεως, οι μονάδες τού Στρατού Ηπείρου επιδόθηκαν στην οργάνωση και βελτίωση των θέσεών τους, στην εκτέλεση αναγνωρίσεων, στην εξασφάλιση των γραμμών ανεφοδιασμού και επικοινωνιών και στην αναδιάταξη των τμημάτων τους, ενώ δεν έλειπαν οι αναγνωριστικές επιθέσεις και οι ανταλλαγές πυρών. Σημαντικό παράγοντα στην κατάληψη τού Μπιζανίου που οδήγησε στην απελευθέρωση των Ιωαννίνων, είχε η συνεισφορά σε επίπεδο πληροφοριών, τού Έλληνα  Νικόλαου Μιζαντιόγλου, ο οποίος υπηρετούσε στον οθωμανικό στρατό ως αξιωματικός Μηχανικού. Από τα τέλη Δεκεμβρίου έστελνε στο Ελληνικό στρατηγείο πλήθος πολύτιμων πληροφοριών, μεταξύ αυτών και τα σχέδια των οχυρών Μπιζανίου.

1919.—Στην Χερσώνα, οι συμμαχικές δυνάμεις, έχοντας μαζί τους και ελληνικά στρατεύματα, δίνουν την πρώτη τους μάχη με τους Μπολσεβίκους. 

1921.—Οι εμπόλεμοι τής Μ.Ασίας δρουν με περιπόλους.

.—Συνέλευση των αγροτών τής Θεσσαλίας ζητά την ίδρυση Αγροτικής Τράπεζας.

.—Ο υπουργός Στρατιωτικών Δ. Γούναρης ενημερώνεται ότι, τελικά θα πραγματοποιηθεί η επιχείρηση τού Στρατού γιά κατάληψη αρχικά τού Εσκί Σεχίρ και τής Κιουτάχειας, παρά το γεγονός τής απορρίψεως τού αιτήματος ενισχύσεως τής Στρατιάς. Οι λόγοι αυτής τής πρωτοβουλίας ήταν κατά βάσιν διπλωματικοί, έτσι ώστε να ενισχυθεί η ελληνική θέση στην Διάσκεψη τού Λονδίνου. Ήδη στις 20 Ιανουαρίου ξεκίνησε η μετακίνηση των δυνάμεων οι οποίες θα συμμετείχαν στην επιχείρηση, τελικά όμως αυτή δεν εκτελέστηκε πριν την διάσκεψη στο Λονδίνο. [Στοιχεία Κωνσταντίνος Χαλάστρας]

1922.—Η Ελληνική Στρατιά Μικράς Ασίας προβαίνει σε δράση πυροβολικού και πυροβόλων.

.—Στην εφημερίδα «Καθημερινή» τής 17ης Ιανουαρίου, αναφέρεται στους τρόπους αναψυχής τού στρατεύματος: «[…] κατά την παρελθούσαν εβδομάδαν η Χριστιανική Αδελφότητα Νέων [Χ.Α.Ν.] έδωκε επτά κινηματογραφικάς παραστάσεις και επτά παραστάσεις Καραγκιόζη εις τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία και τα Σπίτια τού Στρατιώτου, εις τον Ναύσταθμον και μίαν κινηματογραφικήν εις το Ορφανοτροφείον Χατζηκώστα».

1923.— (π.ημ.) Υπογράφεται στην Λωζάννη, σύμβαση γιά την ανταλλαγή των πληθυσμών, των αιχμαλώτων και των πολιτικών ομήρων μεταξύ Ελλάδος και τουρκίας. Στα πλαίσια τής Συνδιασκέψεως τής ειρήνης (7/20/11/1922-11/24/7/1923), υπογράφηκαν και άλλες δεκαπέντε συμφωνίες, μία από τις οποίες ήταν  και η «Σύμβασις περί ανταλλαγής των ελληνικών και τουρκικών πληθυσμών». Η Σύμβαση υπογράφηκε στις 17/30 Ιανουαρίου από τους αντιπροσώπους των δύο ενδιαφερόμενων κρατών, τον Ελευθέριο Βενιζέλο και τον Ισμέτ Ινονού. Στην συνέχεια, με ρητή διάταξη τής «Συνθήκης ειρήνης», κατέστη μέρος αυτής και έτσι απέκτησε ισχύ διεθνούς συνθήκης. Η τουρκία την επικύρωσε στις 10/23 Αυγούστου και η Ελλάδα στις 12/25 Αυγούστου 1923, οπότε και τέθηκε σε ισχύ.

1925.—Στην Ελλάδα, συστήνεται επιτροπή γιά την διάσωση και συγκέντρωση τού ελληνικού λαογραφικού θησαυρού τής Μικράς Ασίας.

1927.—Απόρρητα έγγραφα έφεραν στην δημοσιότητα νέα συνωμοσία εναντίον τού πολιτεύματος. Στους πρωταίτιους τού κινήματος εντοπίζονται ακόμη και υπουργοί.

1928.—Οι δικαστικές αρχές τής χώρας διατάζουν την προσαγωγή των Δημήτριου Γληνού και Νίκου Καζαντζάκη, με την κατηγορία τής διαταράξεως τής κοινωνικής ειρήνης.

1933.—Μετά την παραίτηση τού Παναγή Τσαλδάρη, ο Ελευθέριος Βενιζέλος συγκροτεί την νέα του κυβέρνηση. Στην εξουσία θα παραμείνει έως τις 6 Μαρτίου.

1935.—Παραιτείται από την θέση του ως Αρχηγός τής Αστυνομίας Πόλεων στην Ελλάδα, ο Εισαγγελέας Εφετών Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Γαρέζος. Υπήρξε ο πρώτος και μοναδικός δικαστικός ο οποίος ανέλαβε αυτήν την θέση, από την 4η Οκτωβρίου 1933, αφήνοντας μάλιστα τις καλύτερες εντυπώσεις κυρίως στους αστυνομικούς.

1937.—Με έκθεσή του προς τον Υπ.Εξ. τής Ιταλίας, ο κατοχικός διοικητής Δωδεκανήσου Ντε Βέκκι, διαπιστώνει ότι υπάρχει έλλειψη πραγματικής φασιστικής αγωγής στα σχολεία τής περιφέρειάς του και προτείνει σκληρότερα μέτρα.

.—Η κυβέρνηση Μεταξά, με Αναγκαστικό Νόμο, καθορίζει τον τρόπο απονομής σεβασμού προς την Σημαία και τα Εθνικά σύμβολα.

1941.—Στο μέτωπο οι εμπόλεμοι περιορίζονται στην δράση πυροβολικού και περιπόλων.

.—Υπογράφεται το σύμφωνο μη επιθέσεως μεταξύ βουργαρίας και τουρκίας. Συνέταιροι σε όλα.

1943.—Το Υποβρύχιο «Παπανικολής» συλλαμβάνει στο ακρωτήριο Μαλέας ένα επιταγμένο από τους Γερμανούς ιστιοφόρο και βυθίζει άλλο ένα.

.—Ο ΕΔΕΣ τού Ζέρβα, αποκρούει συντονισμένες επιθέσεις των Γερμανών στην Σκουληκαριά Ηπείρου. Η διάρκεια των επιχειρήσεων αλλά και τής αντιστάσεως τού ΕΔΕΣ κράτησαν αρκετές ημέρες, μέχρι τις 24/1/1943.

1945.—Ὁ π. Λουκᾶς Τσῶνος, ἡγούμενος τῆς ἱστορικῆς Μονῆς τοῦ Ὀσίου Λουκᾶ, δολοφονήθηκε στὸ προαύλιο τῆς Μονῆς ἀπὸ δύο ΕΛΑΣίτες.

.—Κομμουνιστές τού ΕΛΑΣ, επιχειρούν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους την απελευθερωμένη περιοχή τού Ρεθύμνου. Αφού δεν καταλάβαιναν με τα λόγια και τα παρακάλια τού εθνικού αντάρτη Τζιφάκη, τους έγινε πλήρως κατανοητό με τα όπλα και τις ελληνικές ξιφολόγχες του.

1947.—Οι κομμουνιστές ιδρύουν το αρχηγείο Ρούμελης και Ηπείρου.

1956.—Στα λημέρια τού ηρωομάρτυρα τής ΕΟΚΑ Μάρκου Δράκου κατέφυγε  ο Διγενής, όπου και παρέμεινε μέχρι τον Μάϊο τού ιδίου έτους.

1967.—Ο τριτοετής ίκαρος Στεφανόπουλος Γεώργιος, σκοτώθηκε κατά την διάρκεια διατεταγμένης πτήσεως ναυτιλίας με αεροσκάφος τής 360 Εκπαιδευτικής Μοίρας Αεριωθουμένων, το οποίο κατέπεσε και συνετρίβη στο Πετροβούνι Κύθνου, λόγω απώλειας τού προσανατολισμού. http://www.pasoipa.org.gr/

1983.—Ο Εγκέλαδος δηλώνει την παρουσία του και πάλι στην Κεφαλλονιά. Τα 7,0 Ρίχτερ προκάλεσαν αρκετές ζημιές στο νησί.

1984.—Σὰν σήμερα, ἀπεβίωσε ἕνας ἀπὸ τοὺς σπουδαιότερους ἐκπροσώπους τῆς Ἐθνικῆς μας Σχολῆς, ὁ γεννημένος στὴν Σμύρνη μουσικοσυνθέτης καὶ διευθυντὴς ὀρχήστρας, Κώστας Γιαννίδης. Τὸ πραγματικὸ του ὀνοματεπώνυμο ἦταν Ἰωάννης Κωνσταντινίδης. Λίγο πρὶν ἀπὸ τὴν Μικρασιατικὴ Καταστροφή, ἀναχώρησε γιὰ τὴν Γερμανία ὅπου σπούδασε στὴν Δρέσδη καὶ τὸ Βερολῖνο (στὴν Ἀνωτάτη Μουσικὴ Ἀκαδημία καὶ στὸ Ὠδεῖο “Στερν”). Στὴν Ἑλλάδα ἐπέστρεψε τῷ 1931. Ὑπηρέτησε μὲ συνέπεια τόσο τὴν «λογία» ὅσο καὶ τὴν «ἐλαφρά» μουσικὴ τέχνη. Οἱ ἔντεχνες δημιουργίες του ἐμπνέονται ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ δημοτικὸ τραγούδι, τὸ ὁποῖο εἶχε μελετήσει σὲ βάθος. Ἔγραψε μουσικὴ γιὰ περισσότερες ἀπὸ πενήντα ὀπερέτες, ἐπιθεωρήσεις, μουσικὲς κωμωδίες καὶ ἠθογραφίες, πολλὰ τραγούδια ἐκτὸς θεάτρου, καθὼς καὶ μουσικὴ γιὰ τὸν ἑλληνικὸ κινηματογράφο. Ἡ Νανὰ Μούσχουρη τῷ 1960, ἀπέσπασε τὸ Α΄βραβεῖο στὸν Μεσογειακὸ διαγωνισμό τραγουδιοῦ στὴν Βαρκελώνη, μὲ τὴν σύνθεσή του, «Ξύπνα ἀγάπη μου».

.—Ο Λευκαδίτης οικονομολόγος και μέλος τής ΕΠΟΝ στα χρόνια τής Κατοχής, Απόστολος Λάζαρης, επιστρέφει μετά από δύο χρόνια στο κόμμα τού ΠαΣοΚ. Το 1988 θα αποχωρήσει εκ νέου και θα εκλεγεί βουλευτής με την στήριξη τού Συνασπισμού.

1986.—Εγκαινιάζεται το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης στην Αθήνα· είναι αφιερωμένο στην μελέτη και προβολή των αρχαίων πολιτισμών τού Αιγαίου και τής Κύπρου, με ιδιαίτερη έμφαση στην Κυκλαδική τέχνη τής 3ης π.Χ. χιλιετίας.

1989.—Αντιδράσεις και απογοήτευση προκαλεί η χριστουγεννιάτικη πρωτοβουλία τού Πάπα να απευθύνει γιά πρώτη φορά το εορταστικό του μήνυμα στην ψευδομακεδονική γλώσσα, την οποία ο ίδιος αποκάλεσε «μακεδονική».

1992.—Τα πρωτοσέλιδα των Εφημερίδων αναφέρονται στην απόφαση τού Ειδικού Δικαστηρίου (16/1), με την οποία αθωώθηκε ο Ανδρέας Παπανδρέου από τις κατηγορίες γιά το σκάνδαλο Κοσκωτά, με μεγάλες πλειοψηφίες γιά έξι από τις επτά κατηγορίες, αλλά με την οριακή πλειοψηφία μίας ψήφου γιά την ηθική αυτουργία τής απάτης των ΔΕΚΟ. Ένοχοι (με ελαφρές ποινές) κηρύχθηκαν οι πρώην υπουργοί, Δημήτρης Τσοβόλας και Γιώργος Πέτσος, ενώ οι κατηγορίες κατά τού Κουτσόγιωργα δεν κρίθηκαν, λόγω τού θανάτου του στην διάρκεια τής δίκης. Χρόνια αργότερα, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης δήλωσε σε τηλεοπτική εκπομπή ότι μετάνιωσε γιά την παραπομπή τού Ανδρέα Παπανδρέου στο Ειδικό Δικαστήριο, αλλά τόνισε ότι προχώρησε σ’ αυτή την πράξη καθώς ήθελε να τηρήσει την προεκλογική του υπόσχεση (…). Μάλιστα ο Κωνσταντίνος Καραμανλής είχε δηλώσει (όχι δημοσίως) ότι «τους πρωθυπουργούς τους στέλνεις σπίτι, όχι στην φυλακή».

2000.—Σκοτώθηκε ο πιλότος μας Ευστράτιος Γκόλιας τού Παναγιώτη κατά την διάρκεια διατεταγμένης πτήσεως, όταν το αεροσκάφος τύπου F-4Ε τού οποίου ήταν κυβερνήτης, με συγκυβερνήτη τον υποσμηναγό Νέζη Νικόλαο, κατέπεσε και συνετρίβη στο όρος Ξηροβούνι Βοιωτίας.

2001.—Απεβίωσε τελικά ο Αρχιφύλακας Διονύσιος Αλεβιζόπουλος, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα από τα πυρά τού κρατούμενου Κώστα Πάσσαρη. Την προηγούμενη ημέρα τον είχαν μεταγάγει από τις φυλακές Κορυδαλλού μαζί με τον συνάδελφό του, Αρχιφύλακα Αθανάσιο Δρακόπουλο, ο οποίος επίσης τραυματίστηκε θανάσιμα.

2009.—Ἁπεβίωσε ἡ μουσικὸς μας, συνθέτης, λογοτέχνης καὶ καθηγήτρια τῆς ἑλληνικῆς λαογραφίας στὸ Πανεπιστήμιο Σαντιᾶγο τῆς Χιλῆς, Δανάη Στρατηγοπούλου. Εἰκοσιπέντε ἀκριβῶς χρόνια πρὶν ἀπὸ τὸν θάνατό της, εἶχε σβήσει καὶ ὁ συνθέτης μὲ τοῦ ὁποίου τὸ τραγούδι ἔκανε τὸ ξεκίνημά της στὴν μουσικὴ σκηνή. Τὸ «Θὰ ξανάρθης» τοῦ Κώστα Γιαννίδη. Ἑρμηνεύτρια συνθέσεων τοῦ Ἀττίκ καὶ τοῦ Χαιρόπουλου, ἐκτὸς τοῦ ὅτι μὲ τὴν ὑπέροχη φωνὴ της μᾶς χάρισε περισσότερα ἀπὸ 300 τραγούδια, ὑπῆρξε καὶ μουσικός, ποιήτρια, λογοτέχνης καὶ μεταφράστρια. Σὲ τελευταία της συνέντευξη δήλωσε ὅτι ἡ  ζ ω ή της ἦταν τὰ γ ρ ά μ μ α τ α καὶ ὅτι τὸ τραγούδι τὸ θεωροῦσε πάντοτε πάρεργο. Δυστυχῶς, τὸ 2003, μιὰ πυρκαγιᾶ κατέστρεψε μεγάλο μέρος τοῦ ἀρχείου της καὶ τῶν χειρογράφων της.

2010.—Καταιγίδες σε ολόκληρη την Κρήτη και μεγάλες πλημμύρες στο Ρέθυμνο έχουν ως αποτέλεσμα να θρηνήσουμε έναν νεκρό.

2012.—Ένας από τούς ισχυρότερους παγετούς γιά την σύγχρονη Ελλάδα, είναι αυτός ο οποίος καταγράφηκε στην Φλώρινα όπου το θερμόμετρο «πάγωσε» στους -25,1° C. Το πολικό ψύχος διήρκεσε δύο ημέρες, ενώ τα πρωτεία διατηρεί η Πτολεμαΐδα όταν η θερμοκρασία στις 27/1/1963, κατέβηκε στους -27,6° C.

2013.—Εν μέσω Μνημονίων και περικοπών, ο υπ. Εξωτερικών Ευάγγελος Βενιζέλος με την υπ’ αριθμ. Φ.6182.4/ΑΣ 2016 απόφαση, ενέκρινε την διάθεση ποσού ύψους 10.427.709 (δέκα εκατομμυρίων τετρακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων επτακοσίων εννέα) δολαρίων ΗΠΑ, ως υποχρεωτική συνεισφορά τής Ελλάδας στην Ειρηνευτική Αποστολή των Ηνωμένων Εθνών γιά την σταθεροποίηση τής Δημοκρατίας τού Κογκό – MONUSCO…

2014.—Εν μέσω Μνημονίων και περικοπών, ο υπ. Εξωτερικών και Αντιπρόεδρος τής κυβερνήσεως, Ευάγγελος Βενιζέλος, με την υπ’ αριθμ. Φ.6182.4/ΑΣ 2047 απόφαση, ενέκρινε την διάθεση ποσού ύψους 10.336.323 (δέκα εκατομμυρίων τριακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων τριακοσίων είκοσι τριών) δολαρίων ΗΠΑ, ως υποχρεωτική συνεισφορά τής Ελλάδος στην Υβριδική Ειρηνευτική Επιχείρηση των Ηνωμένων Εθνών στο Νταρφούρ γιά το 2013 – UNAMID…

.—Εν μέσω Μνημονίων και περικοπών, ο υπ. Εξωτερικών και Αντιπρόεδρος τής κυβερνήσεως, Ευάγγελος Βενιζέλος, με την υπ’ αριθμ. Φ.6182.4/ΑΣ 2066 απόφαση, ενέκρινε την διάθεση ποσού ύψους 8.167.859 (οκτώ εκατομμυρίων εκατόν εξήντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα εννέα) δολαρίων ΗΠΑ, ως υποχρεωτική συνεισφορά τής Ελλάδος στην Ειρηνευτική Αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στην Δημοκρατία τού Νότιου Σουδάν γιά το 2013 – UNMISS…

.—Εν μέσω Μνημονίων και περικοπών, ο υπ. Εξωτερικών και Αντιπρόεδρος τής κυβερνήσεως, Ευάγγελος Βενιζέλος, με την υπ’ αριθμ. Φ.6182.4/ΑΣ 2028 απόφαση, ενέκρινε την διάθεση ποσού ύψους 5.545.973 (πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα τριών) δολαρίων ΗΠΑ, ως υποχρεωτική συνεισφορά τής Ελλάδος στην Ειρηνευτική Αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στην Ακτή τού Ελεφαντοστού γιά το 2013 – UNOCI…

2018.—Ολοκληρώθηκε συνάντηση στα Ηνωμένα Έθνη, η οποία περιελάμβανε στο πρόγραμμά της και το Σκοπιανό. Σε αυτήν συμμετείχαν ως διαπραγματευτές των δύο χωρών, οι πρέσβεις Αδαμάντιος Βασιλάκης και Βάσκο Ναουμόφσκι, υπό τον ειδικό διαμεσολαβητή τού Ο.Η.Ε., Μάθιου Νίμιτς. Μετά από την συνάντηση ο Νίμιτς δήλωσε μεταξύ άλλων: «[…] Υπάρχει δέσμη προτάσεων στο τραπέζι. Μη ρεαλιστική η λύση χωρίς τον όρο Μακεδονία»…

.—Τουρκική ακταιωρός ήρθε σε επαφή με την κανονιοφόρο «Νικηφόρος» τού Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού η οποία βρισκόταν σε προγραμματισμένη περιπολία στην ευρύτερη περιοχή των Ιμίων. Κατά την διέλευση τής κανονιοφόρου «Νικηφόρος», η τουρκική ακταιωρός προχώρησε σε έναν επικίνδυνο ελιγμό, ο οποίος οδήγησε στην επαφή με το ελληνικό πλοίο.

.—Οργανώσεις αλβανών κήρυξαν διαδικτυακό πόλεμο με σκοπό να μην ξεκινήσουν οι προγραμματισμένες γιά τις 22 Ιανουαρίου εκταφές των Ελλήνων στρατιωτών που έπεσαν υπέρ πατρίδος κατά την διάρκεια τού ελληνοϊταλικού πολέμου. Στα δημοσιεύματά τους, ισχυρίζονται ότι ο Ελληνικός στρατός ήταν κατοχικός (!..) και ως εκ τούτου δεν υφίσταται κανένας λόγος εκταφών και λειτουργίας οργανωμένων κοιμητηρίων. [Τί άλλο να περιμένει κάποιος από τους σύμμαχους φασιστών ναζιστών και κομμουνιστών…]

2019.—Η Ιερή Κοινότητα τού Αγίου Όρους με ανακοίνωσή της, τονίζει εκ νέου ότι το Άγιον Όρος θεωρεί ως περιφρόνηση τής ιστορίας και τής αλήθειας την αναγνώριση από την Ελληνική Πολιτεία στο κράτος των Σκοπίων, «μακεδονικής γλώσσας» και «μακεδονικής εθνικότητας». Με την επικείμενη κατάθεση τής προδοτικής συμφωνίας προς κύρωση από το Ελλαδικό Κοινοβούλιο, ανακοινώθηκε επίσης ότι εκπρόσωποι τής Ιεράς Κοινότητος θα συμμετάσχουν την Κυριακή, 20 Ιανουαρίου, στο Συλλαλητήριο γιά την Μακεδονία που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα.

.—Με 151 ψήφους υπέρ, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ εξασφάλισε την ψήφο εμπιστοσύνης τής ελλαδικής Βουλής. Σε ό,τι αφορά την αριθμητική τής ψηφοφορίας, το Μαξίμου «κέρδισε» – πέραν των 145 βουλευτών τού κόμματος – και τις 6 ψήφους των: Κατερίνας Παπακώστα (ανεξάρτητης…), Βασίλη Κόκκαλη, Έλενας Κουντουρά, Κώστα Ζουράρι, Θ. Παπαχριστόπουλου των ΑΝΕΛ και Σπύρου Δανέλλη από το ‘’Ποτάμι’’. Συγκεκριμένα, από τους 299 παρόντες βουλευτές, 151 ψηφίσαν υπέρ τής κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και 148 κατά. Οι έξι πρόθυμοι βουλευτές, ψήφισαν ‘’ναι’’ στην ψήφο εμπιστοσύνης, δηλώνοντας ότι θα ψηφίσουν και υπέρ τής προδοτικής ‘’Συμφωνίας των Πρεσπών’’, με εξαίρεση τους Βασίλη Κόκκαλη και Κώστα Ζουράρι… Σημειωτέον ότι ορισμένοι διαγράφηκαν μεν από το κόμμα τους, αλλά η πωλητική τους καριέρα συνεχίστηκε στην αγκαλιά τού ΣΥΡΙΖΑ. Ο Σπύρος Δανέλλης, στο ξεκίνημά του ήταν βουλευτής τού ‘’Συνασπισμού τής αριστερής και τής προόδου’’, στην συνέχεια μετακόμισε στο ΠαΣοΚ, όπου εξελέγη ευρωβουλευτής (!..), μεταπήδησε στο ‘’Ποτάμι’’ ως βουλευτής Νομού Ηρακλείου, γιά να επιστρέψει στην αρχική του βάση. Η Κατερίνα Παπακώστα μετά από την διαγραφή της από την Ν.Δ., ίδρυσε δικό της κόμμα με την ονομασία ‘’Νέα Ελληνική Ορμή’’(!..), αλλά επειδή δεν ‘’φτουρούσε’’, πήδησε κι’ αυτή στο ΣΥΡΙΖΑ λαμβάνοντας το υφ. Εσωτερικών. Η φαιδρή ‘’μακεδονομάχος’’ Κουντουρά, διατήρησε την θέση της στο Υπ.Τουρισμού και στις επόμενες εκλογές κατέβηκε με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο αλλοπρόσαλλος Ζουράρις δήλωσε ότι δεν θα ψηφίσει την ‘’Συμφωνία των Πρεσπών’’ αλλά έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση, ενώ, αν και πολιτεύθηκε με τους δεξιούς ‘’Αν. Ελ.’’, δηλώνει αριστερός… Ο Θανάσης Παπαχριστόπουλος έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση. Δεν διαγράφηκε από τους ‘’Αν. Ελ’’ γιά να μην χάσει τον τίτλο τού προέδρου Κ.Ο. ο Καμένος, αλλά υποσχέθηκε ότι μόλις επιτελέσει το ‘’ευγενές’’ έργο του ψηφίζοντας ΝΑΙ στην ‘’Συμφωνία των Πρεσπών’’, θα παραδώσει την βουλευτική του έδρα (την οποία κληρονόμησε ο Τέρενς Κουίκ). Ο Βασίλης Κόκκαλης, υφ. Αγροτικής Ανάπτυξης, έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης, αλλά ‘’ένιψε τας χείρας του’’ και δεν ψήφισε υπέρ τής ‘’Συμφωνίας των Πρεσπών’’.

.—Ο υπουργός Κώστας Γαβρόγλου δήλωσε σαν σήμερα στην ελλαδική Βουλή, ότι μέσα στον Μάρτιο θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια τού μουσουλμανικού τεμένους τής Αθήνας, στον Βοτανικό.

.—Στον ανακριτή γιά ανθρωποκτονία από πρόθεση (!..), παραπέμπεται ο αστυνομικός που το απόγευμα τής προηγούμενης – ενώ ήταν εκτός υπηρεσίας – καταδίωξε και τραυμάτισε θανάσιμα με το όπλο του στην Κηφισιά έναν 36χρονο Ρομά, ο οποίος προσπάθησε με συνεργό του να απαγάγει μία ηλικιωμένη. Ο Ρομά ήταν σεσημασμένος από το 2009 γιά απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία και παράβαση τού νόμου περί όπλων, κατά την διάρκεια οικογενειακού… επεισοδίου στο Ζεφύρι, όπου και διέμενε.

.—Απεβίωσε σε ηλικία 82 ετών ο ηθοποιός Τρύφων Καρατζάς. Σπούδασε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και έπειτα με υποτροφία στην Δραματική Σχολή τού Ωδείου Αθηνών.Υπηρέτησε την θεατρική τέχνη έως και τα ογδόντα του χρόνια, με μία πορεία διακριτική αλλά σημαντική.

.—Καταπέλτης κατά των ελληνικών αρχών γιά τον κορεσμό τής νήσου Σαντορίνης και την αλλοίωση τού χαρακτήρα και τού κοινωνικού ιστού από την ανεξέλεγκτη καθημερινή ροή δεκάδων χιλιάδων περιηγητών, είναι η έκθεση γιά το ζήτημα τής Επιτροπής Μεταφορών τού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (TRAN Committee) η οποία δημοσιεύθηκε, σαν σήμερα. Μεταξύ άλλων το πόρισμα τής έκθεσης έγραφε ότι:«Είναι απαραίτητη η εφαρμογή αποτελεσματικών πολιτικών με στόχο την διαχείριση και την ρύθμιση των αυξανόμενων τουριστικών ροών προκειμένου να αμβλυνθούν οι αρνητικές συνέπειες τού κορεσμού των αφίξεων γιά την τοπική κοινωνία». Βεβαίως αυτό το πόρισμα δεν αφορά μόνο την Σαντορίνη, αλλά και άλλα νησιά τα οποία εις το όνομα τής ‘’οικονομικής αναπτύξεως’’, υφίστανται τρομακτικές επιβαρύνσεις και αλλοιώσεις.

2020.—Ο Λίβυος στρατάρχης Χαφτάρ συναντήθηκε εκ νέου με τον υπουργό Νίκο Δένδια στο υπουργείο Εξωτερικών και στην συνέχεια με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο γραφείο του στην Βουλή. Ο Χαφτάρ κατήγγειλε ειδικότερα τον αρνητικό παρεμβατικό ρόλο τής τουρκίας και δήλωσε ότι αμφότερα τα μνημόνια Σάραζ τής κυβερνήσεως Τριπόλεως με την τουρκία, είναι άκυρα, επειδή αντιβαίνουν στο διεθνές δίκαιο, αλλά και επειδή έχουν υπογραφεί από κυβέρνηση που δεν είναι νόμιμη. Υπ’ όψιν ότι η κυβέρνηση Σάραζ είναι αναγνωρισμένη από τον Ο.Η.Ε. Ο Χαφτάρ δεσμεύτηκε γιά την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών Λιβύης-Ελλάδος.

.—Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι έχει αποστείλει επιστολές στην Ε.Ε., και θα επαναλάβει τηλεφωνική επικοινωνία με την Γερμανίδα καγκελάριο Μέρκελ. Τα ζητήματα που έθεσε είναι το λιβυκό και τα μνημόνια μεταξύ τής τουρκίας  και τής μίας εκ των δύο κυβερνήσεων τής διχασμένης Λιβύης. Δύο μέρες απέμειναν μέχρι την Διάσκεψη τού Βερολίνου χωρίς η Ελλάδα και η Κύπρος να έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν. Βάσει των δηλώσεων τού πρωθυπουργού, η Μέρκελ τού επεσήμανε ότι η Διάσκεψη τού Βερολίνου έχει ως στόχο να φέρει ειρήνη και σταθερότητα στην Λιβύη και δεν θα ασχοληθεί με θέματα θαλασσίων ζωνών στην Ανατολική Μεσόγειο.

.—Τα ίδια επιβεβαίωσε με δήλωσή του και ο εκπρόσωπος τής γερμανικής κυβερνήσεως, λέγοντας ότι «η συμμετοχή τής Ελλάδας σε αυτή την Διάσκεψη γιά την Λιβύη δεν ήταν ποτέ θέμα». Διευκρίνισε ότι αντικείμενο τής Διασκέψεως δεν θα είναι οι «συμφωνίες» που υπέγραψε η τουρκία με την μία πλευρά τής Λιβύης, αλλά η προσπάθεια τερματισμού τής στρατιωτικής αντιπαραθέσεως, η οποία κινδυνεύει να εξελιχθεί σε πόλεμο αλλοδαπών δυνάμεων «δι’ αντιπροσώπων».

.—Η νέα ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων αποφασίστηκε στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ), υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Νέος αρχηγός ΓΕΕΘΑ ορίστηκε ο Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Φλώρος, έως τότε Διοικητής 1ης Στρατιάς.

Copyright (©) «Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο»
Βασική πηγή: www.e-istoria.com 

Αφήστε μια απάντηση